Almanca Dilbilgisi Özeti
Dr. Hüseyin Arak

1. Genus -Cinsiyet

2. Plural Form -Çoğul Biçimi

3. Artikel - Artikeller

4. Nominativ -Yalın Hal

5. Akkusativ -İsmin i-hali

6. Dativ - İsmin e-hali

7. Bestimmter Artikel und der-Wörter -Belirli Artikel ve der-kelimeleri

8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter -Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri


9. Alle Fälle- Tüm haller

10. Präsens von -sein - sein in şimdiki zaman çekimi

11. Präsens -Şimdiki Zaman

12. Perfekt

13. Modalverben - Tarz Fiiller

14. Adjektivendungen nach der-Wörter -Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları

15. Wie verneint man mit -nicht -nicht ile nasıl olumsuzluk yapılır

16. Wörterstellung - Kelime dizilişi

17. WOHIN (Nereye) - WOHER (Nereden)
Tablolar:

1-Präpositionlar

2. Yön veren Präpositionlar

3. Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller

4. Fiil Präpositon Birleşmeleri


--------------------------------------------------------------------------------

1. Genus – Cinsiyet

İsimlerin cinsiyetini belirlemek için bazı küçük ipuçları:

Masculine - eril: günler, aylar, mevsimler, dağ adları (istisna: die Alpen), göller, -ich, -ig, -ling,-or, -el,-en -er takıları ile biten isimler.

Feminine - dişil: çiçekler, ağaçlar, -heit, -keit, -schaft, -tät, -ung, -in (sadece şahıslar), -ei, -ine,-ik, -ion (yabancı kelimeler: die Nation gibi), -en/n/-nen takıları ile biten isimler.

Neuter - neutral: şehir ve ülkeler (istisna: die Schweiz, die USA, v.s.), hotel, cafe ve tiyatro isimleri, -chen, -lein, -nis, -tum, -um, -ment takıları ile biten isimler.2. Plural Form – Çoğul Biçimi

İsimlerin çoğulunu göstermek için Almancada beş takı durumu vardır:

- (değişiklik olmayanlar)

- e

- er

- (e)n

- s

İlk üç tipdeki bazı isimler çoğulda Umlaut (a -àae / ä) alabilir. Tekil artikellerde Almancada üç grup vardır: der, die, das, fakat çoğulda ayrım yoktur ve tüm çoğul isimler Nominativ (yalın hal) ve Akkusativ (i-hali) halde belirli artikel die alırlar. Belirsiz artikel "ein" ‚in çoğul şekli yoktur. Ancak diğer "kein" (keine) gibi "ein"-kelimeleri, mein, dein, ... gibi iyelik zamirleri (Possessivpronomen) de aynı şekilde ("meine, deine," vs.) biçiminde çoğul yapılabilir.

Yeni bir isim öğrenirken tekil ve çoğul hallerini mutlaka birlikte öğrenmek gerekir. İsimlerin çoğul hallerini tahmin etmek için tam ve kesin yollar yoktur, ancak aşağıdaki kurallar size yardımcı olacaktır.

Örnekler: Tip 1 (değişiklik olmayanlar): das Zimmer (die Zimmer), das Mädchen (die Mädchen)
Tip 1 (Umlaut alanlar): der Vater (die Väter), der Garten (die Gärten), der Bruder (die Brüder), die Mutter (die Mütter)

Tip 2 (-e): der Abend, der Monat, das Geräusch, das Telefon
Tip 2 (Umlaut alanlar): der Fuß (die Füße), der Stuhl, der Sohn, die Wand, die Hand

Tip 3 (-er): das Kind (die Kinder)
Tip 3 (Umlaut alanlar): der Mann (die Männer), das Wort, das Buch, das Haus

Tip 4 (-en/n/nen)
-en: der Professor (die Professoren), die Tür, die Uhr, das Bett.

-n: a) Tekilde sesli harfle biten isimler (çoğunlukla -e): die Adresse, die Straße, die Woche

b) Tekilde sessiz harfle biten isimler (çoğunlukla -r): die Nummer (die Nummern)

-n: N- isimleri: tüm isim hallerinde -n veya -en ile biten Maskulin-eril isimler (Nominativ Singular hariç: der Student -en, (den Studenten, dem Studenten, die Studenten), der Mensch-en, -en, der Junge-n,-n, der Nachbar-n,-n

-nen: Maskulin’den üretilen ve tekil halleri –in ile biten isimlerde kullanılır: die Studentin (die Studentinnen), die Amerikanerin, die Professorin.

Tip 5 (-s): yabancı isimler: das Auto, das Radio3. Artikel – Artikeller

Almancada dilbilgisel cinsiyetin tanımlanması farklı biçimlerde şekillenmektedir. Dilbilgisel cinsiyeti tanımlamak doğal cinsiyeti tanımlamak kadar kolay değildir. Erkekler için çoğunlukla Maskulin olan Belirli Artikel der ’dir. Dişiler için çoğunlukla Feminin olan Belirli Artikel die’dir. Eşyalar daima Neutral değildir. Bazıları Maskulin, bazıları Feminin, ve bazıları Neutral olan Belirli Artikel das.

BESTIMMTER ARTIKEL – BELİRLİ ARTIKELLERMASKULIN
NEUTRAL
FEMININ
PLURAL

der
das
die
die
UNBESTIMMTER ARTIKEL - BELİRSİZ ARTIKELLERMASKULIN
NEUTRAL
FEMININ
PLURAL

ein
ein
eine
keine

4. Nominativ – Yalın Hal

Bir cümlenin öznesi (kim/ne ) yalın (Nominativ) haldedir. O çok çalışıyor. Bir cümlenin öznesini bulabilmek için KİM? (NE) sorularını sormak gerekir.

Bu durumda 'Kim (veya Ne)' çok çalışıyor? diye sorulur. Cevap: O.


Özne nedir (= Nominativ, i-hali) Şu cümlelerde?

Benim kardeşim pastırma yemektedir. Kim veya ne pastırma yemektedir? Benim kardeşim.

Benim oğlum Ahmet Yasin oynamayı sever. Kim veya ne oynamayı sever? Benim oğlum Ahmet Yasin.

Bu otomobil çok pahalı. Kim veya ne çok pahalı? Bu otomobil.Şimdi Almanca!

Die Frau geht nach Deutschland. 'Wer oder was' geht nach Deutschland? Die Frau.

Das Kind spielt. 'Wer oder was' spielt? Das Kind.

Der Computer ist sehr teuer. 'Wer oder was' ist sehr teuer? Der Computer.


5. Akkusativ – İsmin i-hali

Bu cümleler tam mı?

Claudia sahip
O seviyor
O satın alıyor

Hayır, burada belirli nesne eksik.
Sind diese Sätze komplett?

Claudia hat
Sie liebt
Sie kauft

Nein, hier fehlt das direkte Objekt.

Claudia bir kediye sahip.
O kediyi seviyor.
O bir kuş satın alıyor.
Claudia hat eine Katze.
Sie liebt die Katze.
Sie kauft einen Vogel.


Türkçe’de olduğu gibi Almanca’da da farklı isim halleri vardır.


Türkçe’de özne ve nesne

Kadın burada mı?
O burada mı?

Sen kadını görebiliyor musun?
Sen onu görebiliyor musun?
Adam burada mı?
O burada mı?

Sen adamı görebiliyor musun?
Sen onu görebiliyor musun?Özne (yalın) ile nesne (i-hali) arasındaki fark Türkçe’de isimlerde takılarla görülebilirken, şahıs zamiri durumunda cinsler arsındaki farklılık anlaşılamamaktadır. Buna karşın Almanca’da ise hem şahıs zamirinin hemde Akkusativ (i-hali) açıkça anlaşılmaktadır.Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
ein/der Hund
ein/das Tier
eine/die Katze
viele Tiere

Akkusativ
einen/den Hund
ein/das Tier
eine/die Katze
die Tiere


Feminin, Neutral ve çoğul isimlerin Artikelleri Nominativ (yalın) ve Akkusativ (i-hali) halde aynıdır.Türkçe yalın ve i-halde zamirler:

Subjekt-Özne
ben
sen
o
o
o
biz
siz
they
KİM?

Objekt-Nesne
beni
seni
onu
onu
onu
bizi
sizi
them
KİMİ?
6. Dativ - İsmin e-hali

Dativ (e-hali) dolaylı nesnedir ve Wem-Kime sorusuna cevap verir.

Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum. Ich gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad.

Ben anneme çicek veriyorum. Ich gebe meiner Mutter Blumen.7. Bestimmter Artikel und der-Wörter – Belirli Artikel ve der-kelimeleri

Belirli Artikel - Bestimmter Artikel

Eğer belirli kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirli Artikeller kullanılır. Almanca’da ismin Artikeli ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi çoğullar daima "die" almaktadır.
Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
der
das
die
die

Akkusativ
den
das
die
die


Beispiel / örnek: Die Frau kauft den Computer.der-Wörter / der-kelimeleri:

Dieser (bu=this one), jeder (her=every one), welcher (hangi=which one) çoğunlukla belirli artikel ile aynı takıyı alırlar ve daha önca belirtildiği gibi bunlara der-kelimeleri denir.


Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
dieser
jeder
welcher
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche

Akkusativ
diesen
jeden
welchen
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche
Beispiel / Örnek: Diese Frau kauft diesen Computer.


8. Unbestimmter Artikel und ein-Wörter – Belirsiz Artikel ve ein-kelimeleri

Belirsiz Artikel - Unbestimmter Artikel

Eğer belirsiz kişi, hayvan, yer, olay, şey veya fikir hakkında konuşursanız belirsiz artikeller kullanılır.

Almanca’da ismin belirsiz artikeli de ismin cinsiyeti, sayısı (tekil-çoğul), isim hali (Nominativ, Akkusativ, ..) ile uyum göstermelidir. Aşağıda gördüğünüz gibi üç durumda ein aynı kalmakta takı almamakdadır.

İngilizce’den bildiğimiz a/an yerine Almanca’da ein kullanılır. Ein’in Negatif şekli kein (değil=not a, not (any), no) biçimindedir. Kein çoğulda sadece olumsuz olarak kullanılabilir. Akkusativ halde –e alır, keine.
Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
ein
ein
eine
keine/meine

Akkusativ
einen
ein
eine
keine/meine


Zum Beispiel / Örneğin: Eine Frau kauft keinen Computer.ein-Wörter / ein-kelimeleri

Ein ve kein ein-kelimeleridir. İyelik zamirleri (Possesivpronomen) de ein-kelimesidir ve tıpkı belirsiz artikel ein ve kein gibi kelimelerdir ve aynı takıları alırlar.

Örneğin, mein (benim)


Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
(k)ein
mein...
(k) ein
mein...
(k) eine
meine...
keine
meine...

Akkusativ
(k) einen
meinen...
(k) ein
mein...
(k) eine
meine...
keine
meine...Diğer iyelik zamirleri için aynı kurallar geçerlidir: dein (senin=your), sein (onun=his / its), ihr (onun=her), unser (bizim=our), euer (sizin=your, çoğul), ihr (onların=their), Ihr (sizin (tekil-çoğul nazikçe)=your).

Tüm iyelik zamirleri ein-kelimesidir ve bundan dolayı ein-kelimesi takısı alırlar.

SEIN kelimesinin iyelik zamiri olarak maskulinler için (der-artikelli kelimeler) "onun" ve neutrumlar için (das-artikelli kelimeler) "onun" anlamına geldiğini, ihr’in de femininler için (die-artikelli kelimeler) "onun" ve ayrıca 2. çoğul zamirin iyelik hali olan "onların" anlamına geldiğini unutmayınız !!!!!???????

9. Alle Fälle- Tüm Haller

NOMINATIV, AKKUSATIV, DATIV, GENITIV

Belirli Artikeler:


Maskulin
Neutrum
Feminin
Plural

Nominativ
der
das
die
die

Akkusativ
den
das
die
die

Dativ
dem
dem
der
den +-n

Genitiv
des
des
der
der
Die Frau kauft den Computer.
Die Frau kauft dem Kind den Computer.der-Wörter:


Maskulin
Neutrum
Feminin
Plural

Nominativ
dieser
jeder
welcher
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche

Akkusativ
diesen
jeden
welchen
dieses
jedes
welches
diese
jede
welche
diese
jede
welche

Dativ
diesem
jedem
welchem
diesem
jedem
welchem
dieser
jeder
welcher
diesen
jeden
welchen +-n

Genitiv
dieses
jedes
welches
dieses
jedes
welches
dieser
jeder
welcher
dieser
jeder
welcher


Diese Frau kauft diesen Computer.
Diese Frau kauft diesem Kind diesen Computer.


10. Präsens von „sein“- sein’in Şimdiki Zaman çekimi

ich bin

wir sind


du bist

ihr seid


er/es/sie ist

sie sind


Sie sind - Siz (formal)
"sein" fiilini çekerek yerleştiriniz.

Die Studentin / sie
aus Kanada.

Der Student / er
aus den USA.

Meine Freunde / sie
aus der Schweiz.

Thomas und Irene / sie
aus Österreich.

Amanda und ich / wir
aus Mexiko.

Herr und Frau Müller / sie
aus Deutschland.

Das Kind / es
aus China.
11. Präsens – Şimdiki Zaman

Almanca’da fiilin mastar hali -en, nadiren de -n; taılarından oluşmaktadır: lernen, spielen, tun. Şimdiki zamanın tüm şekillerinde takı vardır. Fiil kökü değişmez, ancak çekim eki değişir:

Singular:
Plural:

ich lerne
wir lernen

du lernst
ihr lernt

er/es/sie lernt
sie lernen

Sie lernen
Çoğul 1. ve 3. şahıs çekimi daima fiilin mastar haline eşittir; wir lernen, sie lernen-wir tun, sie tun, Sie tun.Eğer fiil kökü d ( "finden" gibi) veya t ( "arbeiten" gibi), veya gn ("regnen" gibi) ile biterse, o zaman çekim eklerin st ve t’den önce kaynaştırma e takısı gelir.

Singular:
Plural:

ich finde
wir finden

du findest
ihr findet

er/es/sie findet
sie finden

Sie finden
Singular:
Plural:

ich arbeite
wir arbeiten

du arbeitest
ihr arbeitet

er/es/sie arbeitet
sie arbeiten

Sie arbeiten


Eğer kök s, z, veya ss o zaman 2. tekil şahısda st olmaz ve t :

Singular:
Plural:

ich heisse
wir heissen

du heisst
ihr heisst

er/es/sie heisst
sie heissen

Sie heissen


12. Perfekt

'haben' ve 'sein' fiillerinden birir ve esas fiilin üçüncü halinden yapılan bir geçmiş zamandır.

Ich habe gespielt.
Du hast getanzt.
Sie hat gekauft.
Wir haben gespielt.
Ihr habt gespielt.
Sie haben gespielt.

Sie haben gespielt.


Hareketli fiillerde : “sein”

Ich bin gegangen.
Du bist gefahren.
Sie ist geblieben.
Wir sind gewachsen.
Ihr seid gefahren.
Sie sind gegangen.

Sie sind geblieben.
Düzenli ve zayıf fiillerde fiilin üçüncü hali: ge- kök -t örnek: gespielt; getanzt, gemacht; gekauft

-ieren ile biten fiillerin köküne –t eklenerek yapılır: örnek: diskutieren> diskutiert;studieren --> studiert

Ich habe Deutsch studiert. Wir haben lang diskutiert.

Kuvvetli fiillerde fiilin üçüncü hali şu şekildedir: ge - kök -en örnek: gefahren; gekommen

"en" takısı mastar haliyle aynı olduğundan, mastarın başına sadece ge- eklemeniz yeterlidir.

13. Modalverben – Tarz Fiiller

Modal fiiller esas fiilin anlamında değişiklik yapar. Onlar, yetenek (können-ability), zorunluluk (müssen-necessity), izin (dürfen-permission), hoşa gitme (mögen-liking / fondness), istek (wollen-desire), dıştan gelen zorunluluk (sollen-obligation) durumlarını ifade etmeye yarar. Şimdiki zamanda modal fiiller:


können


müssen


wollen

ich
kann

ich
muss

ich
will

du
kannst

du
musst

du
willst

er/es/sie
kann

er/es/sie
muss

er/es/sie
will


wir
können

wir
müssen

wir
wollen

ihr
könnt

ihr
müsst

ihr
wollt

sie/Sie
können

sie/Sie
müssen

sie/Sie
wollen

dürfen


sollen


mögen

ich
darf

ich
soll

ich
mag

du
darfst

du
sollst

du
magst

er/es/sie
darf

er/es/sie
soll

er/es/sie
soll


wir
dürfen

wir
sollen

wir
mögen

ihr
dürft

ihr
sollt

ihr
mögt

sie/Sie
dürfen

sie/Sie
sollen

sie/Sie
mögen


En önemli kurallar şunlardır: Sadece sollen’in kökü çekimde değişmez.

1. Cümlede modal fiil bulunduğunda esas fiil mastar olarak en sonda bulunur.

Er muss Klavier spielen. Ich will eine Weltreise machen. Du sollst nach Hause fahren.Können modal fiili bir istisnadır ve dille ilgili kullanıldığında esas fiil olmadan kullanılabilir.
Ich kann Deutsch. Sie kann Englisch. -- 'sprechen' fiili modalın içinde gizlidir.

2. Modalları kökü "sollen" hariç tüm tekillerde değişir.
Ich will Klavier spielen. Ich darf Kaffee trinken.

3. Modallar 1. ve.3. tekil (ich- ve er/es/sie) şahıslarında takı almazlar.
Ich will Gitarre lernen. Er kann Spanisch. Sie soll Japanisch lernen.

mögen - möchten

"Mögen" birini veya birşeyi sevdiğini ifade etmek için kullanılır.

"Möchten" birşeyi istediğini nazikçe ifade etmek için kullanılır. (Ich will’den haha nazik bir ifade.)14. Adjektivendungen nach der-Wörter– Der-kelimelerinden sonra sıfat takıları


Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
alte
alte
alte
alten

Akkusativ
alten
alte
alte
alten

Dativ
alten
alten
alten
alten

Genitiv
alten
alten
alten
alten


Die alte Frau kauft den alten Computer.
Die alte Frau schenkt dem kleinen Kind den alten Computer.
Der alte Computer der alten Frau ist kaputt...

Ein-kelimelerinden sonra sıfat takıları


Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
alter
altes
alte
alten

Akkusativ
alten
altes
alte
alten

Dativ
alten
alten
alten
alten

Genitiv
alten
alten
alten
alten


Eine alte Frau kauft einen alten Computer...

der- veya ein-kelimesini takip etmeyen kelimeler der-kelimelerinin takılarını alırlar (istisna: Tekil Genitiv Maskulin ve Neutrum).


Maskulin
Neutral
Feminin
Plural

Nominativ
guter
gutes
gute
gute

Akkusativ
guten
gutes
gute
gute

Dativ
gutem
gutem
guter
guten

Genitiv
guten
guten
guter
guter


Guter Wein und gutes Bier sind sehr teuer...15. Wie verneint man mit „nicht“ – „nicht“ ile nasıl olumsuzluk yapılır

Almanlar evet / hayır sorularına cevap vermek için nein kullanırlar. Almanlar birşeyin öyle olmadığına cevap vermek için nicht kullanırlar. Nicht’in cümledeki konumu farklılık gösterir.

1. Bir yerden önce nicht, orada olmadığını vurgular.1. Nein, ich bin nicht aus Augsburg.
-Hayır, ben Augsburg’dan değilim.

2. Nein, Peter ist nicht im Büro.
- Hayır, Peter büroda değil.

3. Nein, Susi ist nicht hier.
- Hayır, Susi burada değil.

4. Nein, wir fliegen nicht nach Hawaii.
- Hayır, biz Havai’ye uçmuyoruz.
2. Olumsuzlanmak istenen özel kelimelerden önce nicht:

Das Bier ist nicht gut.
- Bira iyi değil.

Ich heiße nicht Martin!
- Benim adım Martin değil.

Das Wetter ist nicht schön!
- Hava güzel değil.

Der Pullover ist nicht rot.
- Kazak kırmızı değil.
16. Wörterstellung - Kelime dizilişi

Basit Cümle:

Almanca’da yüklem daima 2. sıradadır.

Wir gehen ins Kino. Heute gehen wir ins Kino.
Not edin: 'ja[/swf2][swf3]nein[/swf2][swf3]und[/swf2][swf3]aber[/swf2][swf3]oder[/swf2][swf3]denn' ve 'sondern' cümlenin elemanı sayılmaz ve bu nedenle yer tutmazlar, cümle dizilişini etkilemezler.

Ja, wir gehen oft ins Kino. Aber heute gehen wir in die Disco.
Sorularda:

Evet (ja) veya hayır (nein ile yanıtlanabilecek sorular fiil (yüklem) ile başlar:

Geht ihr oft ins Kino? Bist du Amerikanerin? Regnet es heute?
Bir bilgi içeren ve evet-hayır ile yanıtlanamayan sorular Interrogativ (wann, warum, was, wer, wie, wieviel, wie viele, wo, woher, wohin) soru kelimelerinden biriyle başlar ve bundan sonra hemen fiil gelir:

Warum geht ihr gern ins Kino? Wo ist die Disco? Wo regnet es oft?
Zaman ve Yer - Zeit und Ort

Eğer cümle zaman ve yerle ilgili ifade içeriyor ise, daima önce zaman gelir:

Ich arbeite heute im Supermarkt. Sie geht morgen in die Kneipe.


17. WOHIN (Nereye) - WOHER (Nereden) 1-Präpositionen

W O H I N ?

W O H E R ?

Wohin rennt der Hase?

Tavşan nereye koşuyor?

Woher kommt der Hase?
Tavşan nereden geliyor?


Dativ
aus
(ülke, şehir) -den, -dan - out of, fromaußer
dışında, haricinde - except, besidesbei
yanında - at, near, at someone's placemit
birlikte, beraber - with, bynach
(ülke, şehir) e, a - after, to, according toseit
den, dan beri -since, forvon
(kişi, bina, kurum) den, dan - from, of, byzu
(kişi, bina, kurum) e, a - to, towardAkkusativ
durch
içinden, arasından - through, byfür
için - for, bygegen
karşı - against, aboutohne
-sız, -siz - withoutum
çevresinde, etrafında - around


Dativ ya da Akkusativ
Değişken olan Präpositionlar (Wechselpräpositionen)

an
bitişik - on (dikey-vertikal), by, at the edge of

auf
üstünde (bitişik) - on (yatay-horizontal)

hinter
arkasında - behind

in
içinde - in, into, to

neben
yanında - next to, beside

über
üzerinde - above, over, across

unter
altında - under

vor
önünde - in front of, before

zwischen
arasında - between
2. Yön veren Präpositionlar
nach: (şehirlere, bölgeler, ülkelere, kıtalara- eğer önünde artikel yok ise)

nach Frankfurt
Frankfurt’a - to Frankfurt

nach Kanada
Kanada’ya - to Canada

nach Vancouver
Vancouver’e - to Vancouver

nach Deutschland
Almanya’ya - to Germany

nach Hause
eve - (to go) homein: (bir yere, binaya, feminin ve çoğul ülkeler):

in die Stadt
şehire - to town, downtown

in die Vorlesung
derse - to the lecture

in die Deutschstunde
Almanca dersine - to the German class

ins Kino
sinemaya - to the movies

in die Schule
okula - to school

in die USA
ABD’ye - to the United StatesIdiomatik kullanım


auf die Bank/ zur Bank
bankaya - to the bank

aufs Postamt/ zum Postamt
postanaye - to the post office

zum Bahnhof
istasyona - to the railway station

auf eine Party/ zu einer Party
partiye - to a party

ans Fenster/ zum Fenster
pencereye - to the window

an die Tür/ zur Tür
kapıya - to the door

an den Strand/ zum Strand
sahile - to the beachzu: (kişinin evi veya işi, yer veya başka şehir, bölge, ülkeler

zum Arzt
doktora - to the doctor

zu Hertie
Herti’ye - to Hertie's

zur Bushaltestelle
otobüs durağına - to the bus stop

zum Beispiel
örneğin - for example

zu dritt/zu viert usw.
üçlü, dörtlü - in threes, in fours, etc.

zu Hause
evde - at home

zu Ende
son - over (at an end)

zu Fuß
yürüyerek - on foot

zum Geburtstag
yaş gününe - for one's birthday

zu Weihnachten/Ostern
Noel’e - for/at Christmas/Easter

zu Ihnen/dir
size, sana (yer olarak)- (to go) to your place

zum Frühstück
kahvaltıya - for/at breakfast

zum Essen/Schreiben
yemeğe, yazmağa - for eating/writing

ab und zu
ara sıra - now and then

zum Wohl!
sağlığına - (Here's) to your health!auf: (resmi binalar, bürolar, parti-kutlama, düğün, vs.)

auf die Bank
bankaya - to the bank

auf die Post
postaneye - to the post office

auf eine Hochzeit
bir düğüne - to a wedding

aufs Land
kırsala, köye - to the country

auf eine Party
partiye - to a party

auf den Markt(platz)
pazar meydanına - to the town marketan: köşesine - (to the edge of)


Wir gehen ans Fenster
pencereye - to the window

an die Tafel
tahtaya - to the blackboard

an den Tisch
masanın üstüne - to the table

3. Verben mit Stammvokaländerung im Präsens –Şimdiki zaman çekiminde kökü değişen fiiller

i -> ei
e -> i

wissen (weiß)


essen (isst)
fressen (frisst)
geben (gibt)
nehmen (nimmt)
sprechen (spricht)
sterben (stirbt)
vergessen (vergisst)
werden (wird)

e -> ie
a -> ä / au ->äu

fern*sehen (sieht fern)
lesen (liest)
sehen (sieht)anfangen (fängt an)
backen (bäckt)
ein*laden (lädt ein)
fahren (fährt)
fallen (fällt)
fangen (fängt)
halten (hält)
laden (lädt)
lassen (lässt)
laufen (läuft)
saufen (säuft)
schlafen (schläft)
tragen (trägt)
waschen (wäscht)
4. Verb-Präposition Kombinationen – Fiil Präpositon Birleşmeleri

Angst haben vor (+dat.)
birşeyden korkmak - to be afraid of

antworten auf (+acc.)
birşeye cevap vermek - to answer

arbeiten an (+dat.)
birşey üzerinde çalışmak - to work on

sich ärgern über (+acc.)
birşeye kızmak - to be annoyed with

bestehen aus (+dat.)
birşeyden meydana gelmek - to consist of

bitten um (+acc.)
birşey için rica etmek - to ask for

danken für (+acc.)
birşeye teşekkür etmek - to thank for

denken an (+acc.)
birşeyi düşünmek - to think of/about

einladen zu (+dat.)
birşeye davet etmek - to invite to

sich erinnern an (+acc.)
birşeyi hatırlamak - to remember

erzählen von (+dat.)
birşeyden anlatmak - to tell about

sich freuen auf (+acc.)
olacak birşeye sevinmek - to look forward to

sich freuen über (+acc.)
olmuş birşeye sevinmek -to be happy about; pleased with

gehören zu (+dat.)
birşeye ait olmak - to be among

glauben an (+acc.)
birşeye inanmak -to believe in

sich interessieren für (+acc.)
birşeye ilgi duymak -to be interested in

sich kümmern um (+acc.)
birşeye dikkat etmek, alakadar olmak -to look after

lachen über (+acc.)
birşeye gülmek -to laugh at/about

sprechen von (+dat.)
birşey hakkında konuşmak -to talk about

teilnehmen an (+acc.)
birşeye katılmak -to participate in

sich verlieben in (+acc.)
birine aşık olmak -to fall in love with

warten auf (+acc.)
birşeyi, birini beklemek -to wait for

wissen von (dat.)
birşeyi bilmek -to know about

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 20239
favori
like
share
Sessiz Nehir Tarih: 09.12.2011 21:45
tun fiill çekimi nasıl yazarsanız sevinirim
Asi Çaykaralı61 Tarih: 13.12.2009 09:52
paylaşım için teşekkürler
RXN Tarih: 23.11.2009 18:44
çok teşekkürler çok işime yaradı.
mertyaver Tarih: 13.05.2008 17:28
teşekkürler
yabanGülü Tarih: 16.02.2008 22:45
sagol arkadas yav sende bütün kitabimi ekledin. bunlar bana biryerden tanidik geldi. ellerine saglik
byrom Tarih: 23.01.2008 14:26
tesekkürler üstad
hOney Tarih: 03.10.2007 00:21
qüzEl ßi payLa$im.. ßiraz zaman aLiyor sayFayi inceLemeSi ama.. zOrda olSa anLa$iLiyor.. te$ekkürLEr