Asiret Cocuklari < < <

Son güncelleme: 31.10.2004 12:35
 • Asi Bir Küheylan

  A_iret çocuuyam, ad1m küheylan,
  K1z1lca k1yamet yaylas1nda domu_am.
  Koyaklarda kartal uçurmu_am,
  Kurt kovalam1_am,
  Adam vurmu_am!

  Onursuz ya_anmaz demi_em,
  Rezil-rüsva etmemi_em kendimi böceklere!
  Yavri-yavri!
  Bu yüzden dik bakar1m adam1n yüzüne,
  Bu yüzden böyle hoyrat kalm1_am...

  Seni sevmi_em,
  Bir kekliin sesini üzmekten sak1n1r gibi...
  Seni sevmi_em,
  Gururlu da çiçeklerini
  Gösüme tak1n1r gibi...
  Ben saz1m1 k1l çad1rlar1n boynuna as1p da
  Öyle gelmi_em buraya.
  Yavri-yavri!
  Ölürsem iradi ölürem;
  Harlanm1_ bir k1l1ca
  Aln1mla dokunur gibi!.

  Asi bir küheylanam,
  Gözlerini benden ay1rma.
  K1r1l1p dü_erem sonra,
  Kimse bakamaz yarama...

  Bana ne getirmi_sen cicom,
  Karda çürümü_ sümbül soanlar1 m1?
  Yoksa, toz kald1ran taylar1m1,
  Dar geçitlerde mi kanatm1_san?

  O göçebe sevdam1z1n yamac1na _imdi
  Kimler konmada, söyle?
  Yavri-yavri!
  Söyle k1nal1 kuzum nerede;
  Onu hangi soysuzun sürüsüne katm1_san?

  Asi bir küheylanam,
  Mahmuz vurma dö_üme!.
  Delerem bu duvarlar1,
  Candarma kavu_maz pe_ime!

  Ben ki dipsiz uçurum boylar1nda,
  Param-parça olmu_, ölmemi_em...
  Ben ki huysuz nehir yataklar1nda,
  Yaralar1m1 çamurla s1vam1_am...

  Nas1l s1aram dü_ündün mü,
  ^u alt1 ad1ml1k tosbaa voltas1na _imdi?
  Yavri-yavri!
  Dalar1 ç1ld1rtan öykümü,
  Ben bu demirlere
  Di_lerimle yazm1_am!

  Asi bir küheylanam,
  El süremezler yeleme!
  B1rak y1rt1lay1m, b1rak
  Gem vurma benim dilime!..

  Hüznün duvarlar1nda,
  S1vas1 dökülmü_ bir yer vard1r;
  Bilir misen yavri?
  Bilir misen, çiçekler
  Çentik-çentik solar,
  Bu gavur ölüsü ak_amlarda?

  B1rak, gözya_lar1m1n oyduu çukurlar,
  Öylece betonda kals1n.
  Dolans1n pe_ime, bir metelik etmez
  Bu s1rtlan ad1mlar1, dolans1n!
  Yavri-yavri!
  ^apkam namusumdur,
  Koma buralarda,
  Koma, tespihim da1lmas1n!..

  Asi bir küheylanam,
  Kesmez beni bu ac1lar!
  Beni vursa da bu pu_tlar,
  Ancak s1rt1mdan vururlar!..

  Yusuf HayaLogLu < < <

  Masum Belali = YaSaM aTeSi
#09.04.2004 10:43 0 0 0
 • :razi:
#13.04.2004 06:59 0 0 0
#28.10.2004 09:06 0 0 0
#29.10.2004 01:33 0 0 0
#29.10.2004 01:58 0 0 0
#30.10.2004 00:59 0 0 0
#31.10.2004 12:35 0 0 0