Yesteşir Adı Bilinən Dua

Son güncelleme: 07.04.2012 12:37
 • çətinlikdə oxunacaq dua - səhər oxunacaq dua

  Seyid b. Tovuz "Mehcu'd-Dəvət" adlı kitabında Hz. Emirul-Möminin Əlidən (ə.s) belə nəql edir: "Bu duanı mənə Hz. ERsulullsh (sa a) öyrətdi və istər çətinlikdə olsun istər rahatlıqda, bütün hallarda onu oxumamı, özümdən sonrakı imama da öyrətməmiz və Allah Təalanı müsahibə edənə qədər həyatım boyunca onu tərk etməməmiz əmr etdi və buyurdu ki: Ey Əli! Hər səhər və axşam ərşin xəzinələrindən bir xəzinə olan bu duanı oxu. "

  Bu vaxt Ubey b. Kab, Rəsulullahdan (sa a) bu duanın fəzilətlərini xahiş edincə Rəsulullah (sa a) bu duanın saysız savabından bəzilərini zikr etdi. Istəyənlər daha geniş məlumat üçün söz mövzusu kitaba müraciət edə bilərlər. Dua belədir:

  "Bütün təriflər Allaha məxsusdur; o Allaha ki, Ondan başqa ilah yoktur.Saltanat sahibidir, haqqdır, açıq-aşkardır, bir vəziri olmadan, qullarından bir kimsəylə müşavirə etmədən tədbir edəndir. Vasfedilmeyen ilkdir, məxluqat fani olduqdan sonra baqi qalacaq olandır, ağalıq ucadır, göylərin və yerlərin nurudur, bir dayağı olmadan onları yaradan və yoxdan varedendir.Onları yaratdı və onları bir-birlərindən ayırdı. Sonra göylər Onun əmrinə itaətə dayandılar və yerlər kazıklarıyla suyun üzərində sabitlik tapdılar. Sonra Rəhman olan Rəbbimiz uca göylərə və ərşə (bütün varlıq aləminə) qüdrət və hakimiyyəti ilə əhatə etdi. Göylərdə, yerdə, onların arxasında və yerin altında nə varsa hamısı Onundur.

  Şəhadət edirəm ki, şübhəsiz sənsən Allah, sənin saldığını kimsə yüceltemez və sənin ucaltdığını kimsə sala bilməz. Sənin zəlil etdiyini kimsə əziz qıla bilməz və sənin əziz etdiyini kimsə zəlil edə bilməz. Sənin verdiyinə kimsə mane ola bilməz və sənin menettiğine kimsə verə bilməz.

  Sən Allahsan, səndən başqa ilah yoxdur. Hələ tikilən bir göy, sərilən bir yer, nur saçan bir günəş, qaranlıq bir gecə, aydın bir gündüz, əngin bir dəniz, uca bir dağ, hərəkət edən bir ulduz, işıqlı saçan bir ay, əsən bir külək, yağış yağdıran bir bulud, işıq saçan bir şimşək, təsbeh edən göy gurultusu, nəfəs çəkən bir can, uçan bir quş, alovlanan bir atəş, axıb gedən bir su yoxkən sən var idin. Sən hər şeydən əvvəl var idin. Hər şeyi sən var etdin. Zəngin və kasıb sahibi Sənsən. Öldürüb dirildən sənsən.

  Güldürüb ağladan sənsən. Ərşə sultan qurdun. Sən əzm, sən pak və müqəddəssən ey Allah.

  Sən elə bir Allahsan ki, səndən başqa ilah yoktur.Sen yaradan və kömək edənsən. Sənin əmrin qalibdir. Sənin elmin etibarlıdır. Sənin tədbirin bənzərsizdir. Sənin vədin sadiqdir. Sənin sözün haqdır. Sənin hökmün ədalətdir. Sənin sözün hidayətdir. Sənin vəhyin nurdur. Sənin rəhmin genişdir. Sənin əfvin böyükdür. Sənin fəzlin çoxdur. Sənin bahşişin çox böyükdür. Sənin ipin (vasitəni) möhkəmdir. Xalq üçün imkan və yardımın hazırdır. Sənə yaxın olan əzizdir. Sənin əzabın şiddətlidir. Sənin Məkri və muahezen şiddətlidir.

  Sənsən ey Rəbbim hər şikayətin orqanı, hər birlikdə hazır, hər fısıldayışın şahidi, hər hacetin nəhayət, hər hüznün gidericisi, hər kasıbın zənginliyi, hər qaçan qalası, he qorxanın etibarı, zəiflərin kompası, kasıbların xəzinəsi, hüznlü kədərini aradan qaldıran və Salehlərin köməkçisi.

  Belədir Rəbbimiz Allah, O da başqa ilah yoxdur. Qullarından sənə təvəkkül edənə sən yetərsən. Sənə sığınana və sənə yalvarana kömək edənsən. Sənə sarılan tutanağısın, Səndən bağışlanma diləyən günahlarını bağışlayar, zorbaların qəhr edicidir, azametlilerin azametlisisin, böyüklərin büyüğüsün, əfəndilərin əfəndisinin, mevlaların mövlasısan, imdada çağıranların imdadına koşansın, kədərli şənlik və sağlamlıq verənsən, çətində qalanların çağırışına razılıq edənsən, ən yaxşı eşidən və ən yaxşı şahidsən, hökm verənlərin ən yaxşı hükmedenisin, ən tez haqq-hesab çəkəni, rəhm edənlərin ən rəhmlisisən, bağışlayanların ən yaxşısısan, möminlərə ehtiyaclarını verənsən, salehlərin köməkçisinin.

  Sən Allahsan, səndən başqa ilah yoxdur. Aləmlərin Rəbbisən. Sən yaradanı və mən yaradılan; Sən malikdir və mən Məmlük (temellük edilən); Sən rabsin və mən qul; Sən ruzi verənsən və mən rızıklanan; Sən hədiyyədə tapılandır və mən istəyən, sən comərd və mən isə xəsis; Sən güclüsən və mən zəif; Sən əzizdir və mən zəlil; Sən gani və mən kasıb; Sən əfəndinin və mən kölə, Sən bağışlayandır və mən günahkar; Sən alimin və mən cahil; Sən helm sahibisən və mən tələsik edən; Sən mərhəmət edənsən və mən mərhəmət edilən; Sən nuş verənin və mən mübtəla; Sən razılıq edənsən və mən çətində qalıb səni çağıran.

  Şəhadət edirəm Sən Allahsan, Səndən başqa ilah yoxdur, istəmədən qullarına lütf edənsən.

  Şəhadət edirəm ki yeganə Allah sənsən, yeganə, bənzərsiz, ihtiyaçsızsın, təksən, dönüş sənədir. Allahın rəhmət və salamı Məhəmməd və onun tərtəmiz Əhl-i Beytinə olsun.

  (Ey Rəbbim) günahlarımı bağışla, ayıblarımı ört, öz qatından mənim üçün geniş bir rəhmət və ruzi qapısı aç; ey mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisi. Bütün təriflər aləmlərin Rəbbi olan Allaha məxsusdur. Allah bizə yetər, nə gözəl malikdir O. Güc və qüvvət ancaq ucalıq və əzəmət sahibi Allahla. "

#07.04.2012 12:37 0 0 0