Stratejik Yönetim açıköğretim fakültesi ders notları

STRATEJİK YÖNETİM
İşletme yönetiminde strateji, işletmenin çeşitli
fonksiyonlarıarasında meydana gelen karışıklıkları
açıklığa kavuşturan ve genel amaçlarıbelirleyen
özellikleri düzenleyen, ekonomik bir ortamda
işletmenin optimuma geçmesiyle ilgili seçimsel
kararlar bütünüdür.
Strateji, amaçlara ulaşmak için oluşturulan araçtır.
Amaçlar, işletmenin strateji ya da planlarına yol
gösteren birer unsur olduklarıgibi, hedeflerin
oluşmasına da temel teşkil ederler.
Vizyon, bir kişinin kendine özgü görüşaçısıve
derinliğini ifade eder.
Misyon, stratejilerin temelidir. Stratejinin daha
somut hale gelmesine katkıda bulunarak uygulamayı
kolaylaştırır.
Strateji, ileride meydana gelebilecek bütün
durumların önceden tahmin edilemediği kısmi
belirsizlik koşullarında alınan ve şirketin bütününü
ilgilendiren karar türüdür. Politikaysa, işletmenin
bir fonksiyonu ile ilgili (kısmi) ve devamlı
kararlardan oluşmaktadır.
Strateji, politikayıda içeren daha genel bir
kavramdır.
Taktik, daha özel ve daha kısa fikirlerden ve
uygulama sanatından oluşur. Strateji bir nizam,
düzen ve tasarıile ilgili düşünsel bir işlem, taktikse
harekete geçme ve uygulamanın ayrıntılıbir


düzeniyle ilgilidir.
Plan, daha ziyede hesabedilmişrakamlandırılmışve
daha açıkçasıyazılmışbir öngörü türüdür.
İyi bir strateji, riskleri asgariye indirecek kararların
alınmasınısağlar.
Belli başlıkarşıstratejiler veya stratejik güçler
olarak işletmenin karşısına rakipler, devlet, diğer
kamu kuruluşları, sendikalar ve hatta bazen halk
çıkmaktadır.
İşletmenin bütününü ilgilendiren genel amaçlar,
kendilerine bağlıolarak daha özel amaçların vücuda
getirilmesine yardımcıve hatta neden olan
unsurlardır.
Toplumdaki sosyal, politik ve ekonomik değişme ve
gelişmeler, yani; nüfus miktarıve dağılımında ,
gelirlerde, hayat standardında, satın alma
davranışlarında, toplumun ihtiyaç ve değer
sistemlerindeki değişmeler işletmenin yaşamasınıve
gelişmesini etkileyen en önemli etmenlerdir.
İşletmelerin iki temel amacıvardır: Temel ekonomik
amaçlar, Sosyal amaçlar. Temel ekonomik
amaçlar,faaliyetlerden optimal kar elde edebilmeye
dayanırlar. Sosyal amaçlarsa, işletme faaliyetlerini
etkileyen çıkar gruplarının amaçlarına bağlı
bulunmaktadır ve bu bağlılık nedeniyle ortaya
çıkmaktadır.
İkincil amaçlar, genel amaçların elde edilmesiyle
ilgili planlama süresi içinde belli faaliyetler olarak


bölünen ve sabit kesin tarihler içinde erişilecek olan
rakamlandırılmışhedeflerin dizisini teşkil ederler.
Bunlar işletmenin ana amaçlarına erişmek için
işletmece seçilmişyol boyunca sıralanan aşamalardır.
Yani bunlar taktik ya da eylemsel olaylarla
ilgilidirler.
Uzun süredeki amaçların her biri işletmenin kar
beklentilerinin bir kısmınıoluşturmakla birlikte,
büyüme, güvenlik ve otonomi gibi işletmenin yaşama
ve gelişmesini sağlama amaçlarına da hizmet ederler.
Kar, işletme sahiplerinin ve işletmeden daha fazla
çıkar bekleyen yöneticilerin ve işçilerin temel
güdüleme unsurunu ya da harekete geçirme
güdüsünü oluşturmaktadır.
Otonomiden söz edildiği zaman işletmenin yönetim
özgürlüğü anımsanmalıdır.
Sosyal sorumluluk alanları:
1-İşletmenin ve onun yöneticilerinin hissedarlara
yada sermaye sahiplerine karşıolan yükümlülükler
2-Yakın çevreye istihdam olanaklarının sağlanması
3-Tüketicinin korunması
4-İşahlakı
5-Çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevrenin
yaşanabilecek bir ortam olarak korunması
6-İnsanlığa karşıduyulmasıgereken ihtiyari
sorumluluklar.
Teknolojik değişimler, ekonominin her sektörünü
aynıoranda etkilememektedir. Bazısektörler
diğerlerinden daha az etkilenmektedir. Bazı


işletmeler, kendi öz kaynaklarından ayırdıkları
fonlarla araştırma ve geliştirme çabalarına
girişirlerken, bazıişletmeler de endüstrideki ve dış
ülkelerdeki gelişmeleri yakından izleyip, teknoloji
transferlerine yönelmektedirler.
Ekolojik değişimler, tüm canlıların ve insanlığın
geleceği için, işletme faaliyetlerini stratejik planlama
açısından sınırlayıcıönemli bir etmeni
oluşturmaktadır.
İşletmenin borç aldığıfonların maliyetini etkileyen
önemli bir nokta, devletin para ve kredi politikasıdır.
Eğer Merkez Bankasıbankaların atıl ankes
oranlarınıarttırıyor, reeskont hadlerini
yükseltiyorsa, yabancısermaye maliyeti yükselmekte,
borç verilebilir kaynakların miktarda azalmaktadır.
Rekabet analizi tablosu, işletmenin rekabet analizine
genel biçimde hizmet eder. Bu tablonun daha anlamlı
olabilmesi için, rakiplerinin her birinin güçlü ve zayıf
yönlerini belirlemek, onların üretim kapasiteleri,
maliyetleri ve büyüme oranlarıhakkında da bilgiler
edinmek zorunluluğu vardır.
Güçlü olma; işletmenin bir faaliyeti, o sektördeki
mevcut potansiyel rakiplerine göre daha iyi
yapabilecek kuvvette olmasıdır. Zayıf olmaysa
işletmenin bir şeyi, mevcut ve potansiyel
rakiplerinden daha yetersiz biçimde yapabilme
niteliğinde bulunmasıdır.
Değer, müşterilerin işletmenin ürün ve hizmetlerine
ödemeyi kabul ettikleri fiyatlarla ölçülür. O halde


değer, ürün yada hizmetin fiyatından elde edilmekte
ve rakiplerin işletmeye nazaran içsel ve ayrıcalıklı
üstünlüğü nerede belirleyeceği önem taşımaktadır.
Uzmanlaşmanın en büyük sakıncası, çevrenin aleyte
gelişmeler göstermesi sonucunda talebin azalmasıdır.
Talep azalmasıhalinde, işletme maliyetlerini
karşılamayacak duruma düşerek faaliyetlerini
durdurabilir ya da yaşama gücünü değilse bile
gelişme gücünü kaybeder. Uzmanlaşma stratejisinin
diğer bir sakıncası, faaliyette bulunulan pazarın
ileride doyum noktasına ulaşarak işletmeyi gelişme
olanaklarından mahrum duruma düşürmesinde
görülür.
Tek yönlü farklılaşma stratejisi çeşitli pazarlara veya
ürünlere riskleri dağıtmak suretiyle işletmeye belirli
bir güvenlik sağlayacaktır.
Üretim faktörlerinin verimli biçimde kullanılacakları
yerlere dağıtılmasınıkıt, pahalıve telafisi güç olan
zamanın iyi değerlendirilmesi gereğini ifade eden
askeri stateji ilkesi: Güçlerin ekonomisi veya etkin
bir şekilde kullanılmasıilkesi
Amaçların oluşturulmasında dikkate alınmasıgerekli
ilkeler: Ölçülebilir olması, Gerçekçi olması, Motive
edici olması, Uyumlu olması
Tam belirlilik hallerini ve çok kısmi riskleri içeren
bir olayın en ince ayrıntılarınıyer, zaman, şahıs ve
usul göstererek belirlemeyi sağlayan kavrama
Program adıverilir.
İşletme kaynaklarından azami sonuç elde etmek için


en iyi organizasyon yapısının kurulması, işletme
kaynaklarının edinilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili
kararlara Yönetsel kararlar denir.
Stratejik kararların özellikleri: Kısmi belirsizliğe
sahip olması, Tekrarsız olması, Yeniden vücuda
gelmemesi, Programlanamaması
Yatırımlarda optimal karıişletmeye verecek şansa
sahip olan pazarların ve ürün tiplerinin seçilmesi
Stratejik kararlar kapsamında yer alır.
Planların içerdiği her kararın bütün olayların ve
mümkün olan tüm faktörlerin incelenmesinde,
işletmenin amaçlarınıen iyi gerçekleştirelebilecek
alternatiflerin seçimini kapsayan planlama ilkesi
"Alternatifler ilkesi" dir.
Stratejik planlamayıdiğer planlama türlerinden
ayıran özellikler: Zaman süreci ve ufku, Verilerin
yapısı, Verilerin sayısı, Organizasyon düzeyi
Bölüm ya da bağlıkuruluşlarla ilgili olan ve yapısal
olarak uzun süreli planlarda öngörülen yönetici
kurallara uygun olarak hazırlanan planlara Eylemsel
planlar denir.
Genel amaçların elde edilmesi ile ilgili planlama
süresi içinde belli faaliyetler olarak bölünen ve sabit
kesin tarihler içinde erişilecek olan rakamlandırılmış
hedefler dizisine İkincil amaçlar denir.
Çalışılan pazarın belirlenmesi Temel ekonomik
amaçlar içinde yer alır.


Bir işletmede belirlenecek normlar: Bir satıcıiçin
zorunlu kılınan asgari satışmiktarı, Çalışılacak
azami ve asgari ek mesai saatleri, Kabul edilebilir
maksimum kayıp veya bozulmaların miktarı
Mevcut üretim süreci içinde katma değer oranını
yükseltmek, satın alınan girdilerin daha iyi
kullanımınıaraştırmak için yapılan çalışmalar
Verimlilik amacının kapsamında yer alır.
Yeni faaliyetleri ve girişimleri finanse edebilmek için
işletmenin öz ve yabancısermaye tedarik edebilme
gücü Ofansif güvenlik kapsamında değerlendirilir.
Bir işletmenin coğrafi sektör olarak ürünlerini sattığı
pazar bölümlerinin sayısınıarttırmayıhedeflemesi
Denkleştirmeye örnektir.
İşletmenin geleceğine hakim olmayıgerektiren amaç
Otonomidir.
Kişilerin ekonomik amaçları: Kazançlarıartırma,
Tasarruf etme, Geleceği garanti altına alma, Çalışma
emniyeti
Kadın ve çocuklara düşük ücret politikası
uygulamak sosyal sorumluluk alanlarından İşahlakı
ihlaline örnektir.
Bayan personelin çocuklarıiçin gündüzlü bakım
evleri ve kreşlerin açılmasına ilişkin sosyal
sorumluluk Personele sağlanan ihtiyari
sorumluluktur.
İşletmelerin analiz etmek zorunda olduğu özel


ekonomik faktörler: Ürün ve hizmetlerin
fiyatlarındaki enflasyonist ve deflasyonist eğilimler,
Devletin vergi politikaları, Devletin ödemeler
dengesi, Devletin para politikası
Ormansızlaşma, toprak ve bitki örtüsünün ortadan
kalkmasıgibi olaylar genel çevre analizinin Ekolojik
faktörler unsuru içinde ele alınır.
Pazar koşullarıve müşterilerin özelliklerine ilişkin
faktörlerin analizinde göz önünde bulundurulanlar:
Nüfus piramidinin değişmesi, Gelir dağılımı, Ürün
veya hizmetlerinhayat eğrisinin bulunduğu dönem,
Müşterilerin özellikleri
Rekabeti etkileyen faktörler: Girişhakkı,
Yararlanılabilir pazar kısmı, Dışkoruma, Sektördeki
karların gelişme durumu
Simülasyonlar, tarihsel benzetme modelleri, gecikme
zamanlarına ilişkin hesaplamalar ve dinamik
programlama Dinamik modeller kapsamında yer
alır.
Üretim ve dağıtım faktörlerinin analizinde
kullanılacak en uygun teknik Yapılandırılmamış
uzman görüşüdür.
7-S Analizinde yer alan örgüt değişkenleri: Strateji,
Sistem ve süreçler, Paylaşılan değerler, Yönetim stili
PİMS programına göre yatırım karlılığıyüksek olan
işletmelerin ortak özellikleri: Rakiplerine kıyasla
birim başına düşük direkt maliyetler, Yüksek işletme
verimliliği, Yüksek ürün kalitesi, Yüksek kapasite


kullanımı
Bir işletmenin değer zincirini oluşturan temel
faaliyetler arasında yer alanlar: Pazarlama ve satış,
İç lojistik, Dışlojistik, Servis
İşletmenin örgütsel ve kumanda sorunlarında sahip
olduğu eski tecrübelerinin faaliyetlerine katılacak
yeni işlere kolayca uyabilmesini sağlayan etkiye
Yatırım sinerjisi denir.
Amaçlarda bulunmasıgereken özellikler: Açık ve
seçik olması, Birbirleriyle uyumlu olması, Motive
edici olması, Esnek olması
Eylemsel kararların özellikleri: Programlanabilmesi,
Tekrarlıolması, Optimizasyonun sınırlıolması, Risk
ve belirsizlikler taşıması
Rekabet şartlarıaltında pazarlarda rakiplerin ne
yaptığınıve ne yapabileceğini değerlendirerek iyi
belirlenmişbir faaliyet yönünün seçimini gerektiren
planlama ilkesi Strateji seçimi ilkesidir.
Stoklama esnasında ortaya çıkabilecek kayıplar için
kabul edilmişazami miktar Normlar'a örnektir.
İşletmenin uzun süre karlılığınıkorumasıiçin
benimseyeceği hedefler arasında yer alanlar: Ürün
farklılaştırma, Nakit akışı, Verimlilik, Net kar
İşletmelerin talep fazlalığından ve arz azlığından
faydalanarak zaman zaman fiyatlarıanormal ölçüde
yükselterek fırsatçıpolitika gütmeleri İşahlakı
kapsamında değerlendirilir.


Sosyokültürel değişimlerin başlıca nedenleri:
Demografik değişimler, Felsefi gelişmeler ve
değişmeler, İletişim araç ve tekniğindeki gelişmeler,
Öğretim ve eğitim sisteminde ve yöntemlerindeki
yenilikler
Rekabeti etkileyen faktörlerin analizinde göz önünde
bulundurulanlar: Yararlanılabilir pazar kısmı, Giriş
hakkı, Dışkoruma, Sektörlerdeki karların gelişme
durumu
7-S analizinde yer alan değişkenler: Beceriler, Sistem
ve süreçler, Yönetim stili, Strateji, Yapı, Paylaşılan
değerler, Kurmay personel
Portföy matrisi:
Köpekler, pazar paylarıdüşük olduğu gibi pazar
büyümeleri de düşük olan ürünleri temsil eder.
Yıldızlar, yüksek büyüme ve yüksek pazar payına
sahip ürünlerdir.
Nakit inekleri bol nakit sağlayan, yüksek pazar
payına ve düşük pazar büyümesi özelliğine sahip
ürünleri temsil eder.
Çocuk gibi bakıma muhtaç ürünler hem pazar
hissesini korumak hem de yeni pazar hisseleri
kazanmak için çok miktarda nakde ihtiyaç gösteren
ürünleri temsil eder.
Yönlendirici politika matrisine göre işletmenin
rekabet yeteneğinin zayıf ve faaliyet alanının
geleceğinin cazip olduğu durumda yöneticilerin
yapmasıgereken : Faaliyetleri iki misli büyütmek
veya duruma göre yatırımlara son vermek.


Üretilen mamulleri yönünden birbirlerinden ayrılmış
bir çok faaliyetin bir arada yapıldığıçok genişolarak
farklılaştırılmışgruplar şeklindeki gelişme
planlarına Yığışım denir.
Etrafına bakma stratejileri arasında yer alanlar:
İşletmenin faaliyet alanınıdaraltma, Maliyetleri
azaltma yoluna gitme, Pazarlama harcamalarını
azaltma, Varlıklarıazaltma tedbirleri alma
Belli bir konudaki üretim faaliyetlerini üretim
faktörleri kaynaklarına doğru ya da nihai ürünlere
doğru genişletme şeklindeki büyüme stratejisine
Dikey farklılaştırma (Bütünleştirme) denir.
Hızlıcevap verme stratejilerinin ortaya çıkış
biçimleri: Müşteri isteklerine ve sorularına cevap
verilmesi, Mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, Firmaya
siparişverme zamanının kısaltılması, Yeni ürünlerin
geliştirilmesi
Endüstri sektörü büyüme evresinde ve işletmenin
rekabetçi durumu zayıf ise seçilecek stratejik
alternatif Pazara odaklanmadır.(Yoğunlaşma)
Büyük işletme birimleri için izlenecek jenerik
stratejiler arasında yer alanlar: Düşük maliyet-
farklılaştırma stratejisi, Düşük maliyet stratejisi,
Karma stratejiler, Farklılaştırma stratejisi
Pazarlama işlevine ilişkin politikalar: İşletmenin
ürettiği ürünler ve pazarlara ilişkin politikalar, Fiyat
politikaları, Tutundurma politikaları, Dağıtım
politikaları, Satışsonrasıservis(hizmet) politikaları,
Tüketici koruma politikaları


Üretim tesislerinin kuruluşyerlerinin seçimine ilişkin
politikalar Üretim ve satın alma işlevine ilişkin
politikalar kapsamında değerlendirilir.
Matriks yapı: Üst kademe yöneticiliği ve geçiş
bakımından gerek proje yöneticilerinin ve gerekse
fonksiyonel yöneticilerin eğitimi için değişik proje
planlama ve uygulamalarıideal bir eğitim aracıdır.
Değişik projelerde çalışan personel için iştatmini ve
motivasyon yüksektir.
Hem fonksiyonel hem de ürün proje kıstasları
bileşiminin yararınısağlar.
Esnek bir yapıbiçimidir, yani çalışanlar kolayca
başka projelere geçebilirler.
İşletmelerin, yapılacak işi piyasada konusunda
tecrübeli çok daha ekonomik biçimde yapacak bazı
uzman kuruluşlara ihale etmesiyle ortaya çıkan
örgüt tipi Şebeke tipi yapı'dır.
Kullanılma sebebiyle fiziki ömrünü doldurmuş
üretim araçlarının yenilenmesi ya da teknik
gelişmeler nedeniyle verimsiz kalmışüretim
araçlarının değiştirilmesi amacıyla yapılan
yatırımlara Yenileme yatırımlarıdenir.
Daha önce hazırlanmışbütçelerde bazıdeğişiklikler
ya da ilaveler yapılarak hazırlanmasıyerine,
yöneticilerin daha önce bu konuda hiç bir şey
yapılmamışvarsayımınıkullanarak hazırlanan
bütçeye Sıfır tabanlıbütçe denir.
Havacılık sektörü "şirketinin üzerine iddiaya gir"
kültürüne örnektir.


Prosedürlerin, politikaların uygulanmasıve
faaliyetlerin yürütülmesindeki sistemler üzerine
yoğunlaşan kültür Sistematik kültür'dür.
Yöneticilerin yüksek risklere girmekten hoşlandığı
kültür tipi Geliştirici kültür tipidir.
Büyüme ve belli endüstri alanında konsantrasyon
için uygun olan lider tipi Dinamik endüstri
uzmanıdır.
Durgun büyüme alternatifindeki yönetici tipinin
özellikleri: Riske girmekten hoşlanmaz., İyi bir
verimlilik uzmanıolması,, Yeni yatırımlara girmeden
mevcut durumu yönetmesini bilmesi, Gereksiz
masraflarla mücadele etmesi, Karlılık artırımı
konusunda tahminler yapması
Stratejik değerlemede kullanılan niceliksel ölçüler:
Hisse senedi fiyatı, Pazar payında artış, Karlılık
oranları, Verimlilik oranları
İşlevsel düzeydeki kontrol unsurlarından Yeni
mamul tasarımıaraştırma geliştirme departmanına
ilişkindir.
İşletmenin amaçlarının oluşturulmasında dikkate
alınmasıgereken ilkeler: Açık seçik olması,
Ölçülebilir olması, Birbiriyle uyumlu olması, Motive
edici olması
Yatırımlarda işletmeyi optimal kara ulaştırabilecek
olan pazarların ve ürün tiplerinin seçimi Stratejik
karara örnektir.


Bölüm planlarına yol gösteren, mümkün olan en
karlıfaaliyet tiplerini bularak işletme kapasitesini ve
faaliyetlerini artırmayıamaçlayan plan türüne
Gelişme denir.
Bir takım faaliyetleri gerçekleştirerek ulaşılmak
istenen durumlarıifade eden ve bu nedenle mevcut
hareketleri ve tepkileri yönlendiren kişisel ya da
sosyal olarak saptanmışdeğerlere Amaç denir.
Yeni ve mevcut pazarlar için ürün çeşitlendirmesini
artırmaya Ürün farklılaştırma denir.
Ekonomik incelemede dikkate alınmasıgerekli
değişkenler: Tasarrufların yatırıma dönüşme eğilimi,
Kamu ve özel sektör harcamalarının milli gelir
içindeki paylarıve yıllık artışoranları, Devletin para
ve maliye politikaları, Enflasyonun seyri
Sosyokültürel değişimlerin başlıca nedenleri:
Demografik değişimler, Felsefi gelişmeler ve
değişmeler, İletişim araç ve tekniğindeki gelişmeler,
Öğretim ve eğitim sisteminde ve yöntemlerindeki
yenilikler
İhtimali hesaplara dayanan çizgisel modellerle ifade
edilen planlama tekniğine Karar ağaçlarıve
morfoloji analizleri denir.
Üretim ve dağıtım faktörlerinin analizinde
kullanılacak en uygun teknik Yapılandırılmamış
uzman görüşüdür.
Değer zincirini oluşturan destek faaliyetleri:
teknoloji geliştirme, İnsan kaynaklarıyönetimi,


Firmanın alt yapısı, Tedarik
7-S analizinde yer alan örgüt değişkenleri: Paylaşılan
değerler, Yönetim stili, Sistem ve süreçler, Strateji
Yönlendirici politika matrisine göre yapılacak
rekabet yeteneğinin analizinde dikkate alınan
ölçüler: İşletmenin araştırma geliştirme gücü,
İşletmenin yenilik yapabilme gücü, İşletmenin üretim
imkan ve yetenekleri, İşletmenin pazardaki durumu
Farklırekabet koşullarıaltında, farklıkonularda
faaliyet gösteren işletmelerin bekledikleri karlılıkla
amaçlarına ilişkin bilgi sağlamayıve bu bilgileri
işletmedeki ilgili kişilerin istifadesine sunmayı
amaçlayan portföy analizi PİMS analizidir.
Belli bir konudaki çabalarınıüretim faktörleri
kaynaklarına doğru ya da nihai ürünlere doğru
genişletme amacınıgüden stratejiye Dikey
farklılaştırma denir.
İç büyüme yolları: Dikey farklılaştırma,
Uzmanlaşma, Türdeşlik, Yatay farklılaştırma
Büyük işletme birimleri için izlenecek jenerik
stratejiler : Karma strateji, Farklılaştırma stratejisi,
Düşük maliyet stratejisi, Düşük maliyet-
farklılaştırma stratejisi
Hızlıcevap verme stratejilerinin ortaya çıkış
biçimleri: Yeni ürün geliştirilmesi, Firmaya sipariş
verme zamanının kısaltılması, Müşteri isteklerine ve
sorularına cevap verilmesi, Mevcut ürünlerin
iyileştirilmesi


Pazarlama işlevine ilişkin politikalar: Ürün ve
pazarlara ilişkin politikalar, Dağıtım politikaları,
Satışsonrasıservis politikaları, Tüketici koruma
politikaları
Çevrede imaj ve prestiji korumak ve arttırmak
çabalarına ilişkin politikalar Halkla ilişkiler
fonksiyonuna ilişkin politikalar kapsamında yer alır.
Coğrafi bölüme göre yapılanmanın sağladığı
yararlar: Faaliyette bulunulan her bölgenin sosyo
kültürel, teknolojik ihtiyaçlarına uyum sağlaması
Bölgesel ihtiyaçlara uygun yönetici geliştirme
programlarının uygulanması
Bölgesel kar merkezi sorumluluklarının ortaya
çıkmasıve dolayısıyla etkinlik bakımından bölgeler
arasıyarışın oluşması
Değişik ulusların tüketici ihtiyaçlarıiçin araştırma
geliştirme yapılıp yeni ürünlerin üretilmesi
Geliştirici kültür tipi, sürekli değişim ve belirsizliğin
sağladığırisk ve fırsatlarıyakalamayıhedef alır.
Büyüme/Çeşitlendirme alternatifi için söz konusu
olacak lider Analitik portföy yöneticisidir.
Durgun büyüme alternatifindeki yönetici tipinin
özellikleri: İyi bir verimlilik uzmanıolması, Yeni
yatırımlara girmeden mevcut durumu yönetmesini
bilmesi, Gereksiz masraflarla mücadele etmesi,
Karlılık artırımıkonusunda tahminler yapması
Yatırım merkezlerinin başarılarının ölçümünde
Toplam varlık karlılığıkullanılır.


Önceden farkına varılmamışkritik olayların
kaçırılmışfırsatların ya da ciddi tehditler
oluşturabilecek gelişmelerin belirlenmesi çağdaş
kontrol yaklaşımlarından Stratejik gözetim
kapsamında değerlendirilir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1143
favori
like
share