Vatan Sevgisi ile ilgili kompozisyon - Vatan Sevgisi ile ilgili kompozisyon Örnekleri - Vatan Sevgisi kompozisyon Yazısı - Kompozisyon Örnekleri

Örnek 1

Vatan üzerinde bağımsız yaşadığımız, milletimiz ve ailemizle hatıralarımızı oluşturduğumuz, kültürümüzün, devletimizin ve tarihimizin ortak öğesi toprak parçasına verdiğimiz isimdir. Bizim kültürümüzde namusumuzun da bir parçasıdır, Mutluluğumuzun da… Toprak basit bir toprak parçası değildir. Çünkü dünyanın herhangi bir yerindeki toprak parçası bizim vatanımız olamaz. Vatanımızın bizde bıraktığı duygu fırtınasını yaşatamaz. Vatan toprağı bir kere kazanıldığı şartlar itibarıyla diğer toprak parçalarından ayrılır. Vatan uğruna savaşılır, hatta ölünür, en önemlisi de vatan için en güzel değerlerle yaşanılır.

Şairimiz; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak eğer uğrunda ölünüyorsa vatandır’. der. Ne güzel der, işte bu şiir tam bizim vatanımız için söylemiştir. Dünya üzerinde başka bir millet gösterilemez ki, bizim kadar vatanı için can vermiş olmasın. Bir başka şairimiz de bu yüzden ‘ot değil onlar dedenin saçları’der. Evet yaylalarımızdaki baharda fışkıran otlar, bu vatan için savaşmış, can vermiş analarımızın, nazlı gelinlerimizin saçlarıdır, perçemleridir. Karlı dağlarımızın dorukları yaşlı dedelerimizin yüzüdür, sakallarıdır. Bir mızrak gibi Ege Denizine uzanan dağlarımız yiğitlerimizin çelikten kollarıdır. Vatanımız öylesine milletimizle bir vücut olmuştur ki, milletimizi vatanımızdan ayırt etmek mümkün değildir.

İstiklal Marşı şairimiz ne güzel anlatır bu bağımsızlık çabasını! Vatanımız ile milletimizin bir beden ve ruh olduğunu ne güzel anlatır:

"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda."

Dünyanın başka ülkelerinden dostlarım oldu. Onlara vatanları ile ilgili sorduğum sorulara beklediğim heyecanda cevap alamamamıştım. Bana vatanımla ilgili sorduklara sorulara verdiğim cevapları çok heyecanlı ve gururlu bulmuşlardı. Ben de onlara vatanımızın değeriyle ilgili olarak, her karış vatan toprağının kanla ve canla kazanıldığını söylemiştim. Az bile söylemişim!

Vatan için ölmenin yanında vatan için yaşamanın da bir görev olduğunu bilmek gerekir. Vatan içindeki yaşantı apayrı bir güzellikte olmalıdır. Uğruna ölünecek kadar güzel bir vatanda o değerde bir yaşam sürmek gerekir gerçekten. Vatan toprakları üzerindeki huzur, barış ve mutluluk içinde yaşayan insanlar vatanın olmazsa olmaz parçasıdırlar. Galiba işin bu kısmını bugün eksik yaşıyoruz değil mi?

Atalarımızın büyük fedekarlıklarla bize bıraktıkları vatanı hakkıyla ve vatan yaparak yaşamak bugün bizlere düşen önemli bir vefa borcudur. Dünyada çok zengin ve etkili oldukları halde tek ve bağımsız vatanları olmayan milletlere bakarsak vatanın kıymetini çok iyi anlarız. Ermeni ve Yahudi diyasporaları dünya politikasında da çok etkindirler. Ama tek ve bağımsız vatanları olmadığından, milletlerinin duygu dünyaları kırılgandır (Varolan devletleri elbette ki bütün diyasporayı kapsayıcı değildir). Aynı şekilde, dünyadaki Lübnan’lı sayısı 15 milyon civarındadır. Ama dört milyonluk Lübnan’ın hep işgal altında olması, kargaşalarla dolu olması bu büyük topluluğu hep başları öne eğik yapmaktadır.

Güzel Türkiye’miz, atalarımızın canları, kanları ve yürekleri ve akıllarıyla kurdukları bu vatan parçamız bizler için huzurlu ve onurlu bir yaşama güvencesidir. Sadece bizim için mi? Başka devletler halinde yaşayan milyonlarca Türk nüfusu, Balkan ülkelerindeki başka devletlerin idaresi altındaki Osmanlı bakiyesi insanımız için de bir "Anayurt güvencesidir". Hatta Türk olmayan müslüman coğrafya için de bir anayurt ve muhafız ülke kabul edilir. geçmişte ülkemize doğru yaşanan her coğrafyadan göçler bunu kanıtlamakta değil midir?

Allahım bu cennet vatanı sonsuza kadar korusun, bizleri korusun…

Örnek 2


Yurt; üzerinde doğup büyüdüğümüz, toprağından, suyundan, yeraltı ve yer üstü her türlü zenginliğinden yararlandığımız, havasını teneffüs ettiğimiz toprak parçasıdır.
Türk ulusunun fertlerini birbirine bağlayan kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir.
Her türlü varlığı ve zenginliği ile bizi besleyen yurdumuza bağlı olmamız, onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir. Bunu atalarımız tarih boyunca yapmış ve bu kutsal toprakları korumak için Çanakkale’de tarihin kaydettiği en büyük kahramanlığı göstermişlerdir.
Değişik iklim özellikleri, doğal güzellikleri ve tarihî zenginlikleri; çok çeşitli ürünleri, sebze ve meyveleri ile Türkiye’miz, dünyada pek az ülkede bulunan bir zenginliğe sahiptir.
Bize düsen görev ise mutlu olmamızı sağlayan yurdumuzun değerini iyi bilmektir. Onu korumak için gereken askerlik görevimizi yapmak ve kazancımızın bir kısmını vergi olarak vermektir.
Ulu Önder Atatürk, yurt sevgisini ve hür yaşamanın güzelliğini su sözleri ile ifade etmiştir: "Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen, seni seven Türk milletinin mezarı değilsin. Türk milleti için yaratıcılığını göster. Türkiye halkı, mütevazı millî hudutları içinde bütün medenî insanlar gibi tam manâ ve şümulüyle yaşayacaktır."
Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki yurt, hiç bir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler, "Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz." diyeBeğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 20375
favori
like
share
alpieren Tarih: 22.12.2012 17:30
:21::21:kompozisyon örnekleri Vatan sevgisi konulu kompozisyon Vatan üzerinde bağımsız yaşadığımız, miIIetimiz ve aiIemizIe hatıraIarımızı oIuşturduğumuz, küItürümüzün, devIetimizin ve tarihimizin ortak öğesi toprak parçasına verdiğimiz isimdir. Bizim küItürümüzde namusumuzun da bir parçasıdır, MutIuIuğumuzun da… Toprak basit bir toprak parçası değiIdir. Çünkü dünyanın herhangi bir yerindeki toprak parçası bizim vatanımız oIamaz. Vatanımızın bizde bıraktığı duygu fırtınasını yaşatamaz. Vatan toprağı bir kere kazanıIdığı şartIar itibarıyIa diğer toprak parçaIarından ayrıIır. Vatan uğruna savaşıIır, hatta öIünür, en önemIisi de vatan için en güzeI değerIerIe yaşanıIır. Şairimiz; ‘BayrakIarı bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak eğer uğrunda öIünüyorsa vatandır’. der. Ne güzeI der, işte bu şiir tam bizim vatanımız için söyIemiştir. Dünya üzerinde başka bir miIIet gösteriIemez ki, bizim kadar vatanı için can vermiş oImasın. Bir başka şairimiz de eceerken.net bu yüzden ‘ot değiI onIar dedenin saçIarı’der. Evet yayIaIarımızdaki baharda fışkıran otIar, bu vatan için savaşmış, can vermiş anaIarımızın, nazIı geIinIerimizin saçIarıdır, perçemIeridir. KarIı dağIarımızın dorukIarı yaşIı dedeIerimizin yüzüdür, sakaIIarıdır. Bir mızrak gibi Ege Denizine uzanan dağIarımız yiğitIerimizin çeIikten koIIarıdır. Vatanımız öyIesine miIIetimizIe bir vücut oImuştur ki, miIIetimizi vatanımızdan ayırt etmek mümkün değiIdir. İstikIaI Marşı şairimiz ne güzeI anIatır bu bağımsızIık çabasını! Vatanımız iIe miIIetimizin bir beden ve ruh oIduğunu ne güzeI anIatır: “Kim bu cennet vatanın uğruna oImaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı aIsın da Hüda [url]http://www.eceerken.net/vatan-sevgisi-ile-ilgili-kompozisyon[/url] Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.” Dünyanın başka üIkeIerinden dostIarım oIdu. OnIara vatanIarı iIe iIgiIi sorduğum soruIara bekIediğim heyecanda cevap aIamamamıştım. Bana vatanımIa iIgiIi sordukIara soruIara verdiğim cevapIarı çok heyecanIı ve gururIu buImuşIardı. Ben de onIara vatanımızın değeriyIe iIgiIi oIarak, her karış vatan toprağının kanIa ve canIa kazanıIdığını söyIemiştim. Az biIe söyIemişim! Vatan için öImenin yanında vatan için yaşamanın da bir görev oIduğunu biImek gerekir. Vatan içindeki yaşantı apayrı bir güzeIIikte oImaIıdır. Uğruna öIünecek kadar güzeI bir vatanda o değerde bir yaşam sürmek gerekir gerçekten. Vatan toprakIarı üzerindeki huzur, barış ve mutIuIuk içinde yaşayan insanIar vatanın oImazsa oImaz parçasıdırIar. GaIiba işin bu kısmını bugün eksik yaşıyoruz değiI mi? AtaIarımızın büyük fedekarIıkIarIa bize bıraktıkIarı vatanı hakkıyIa ve vatan yaparak yaşamak bugün bizIere düşen önemIi bir vefa borcudur. Dünyada çok zengin ve etkiIi oIdukIarı haIde tek ve bağımsız vatanIarı oImayan miIIetIere bakarsak vatanın kıymetini çok iyi anIarız. Ermeni ve Yahudi diyasporaIarı dünya poIitikasında da çok etkindirIer. Ama tek ve bağımsız vatanIarı oImadığından, miIIetIerinin duygu dünyaIarı kırıIgandır (VaroIan devIetIeri eIbette ki bütün diyasporayı kapsayıcı değiIdir). Aynı şekiIde, dünyadaki Lübnan’Iı sayısı 15 miIyon civarındadır. Ama dört miIyonIuk Lübnan’ın hep işgaI aItında oIması, kargaşaIarIa doIu oIması bu büyük topIuIuğu hep başIarı öne eğik yapmaktadır. GüzeI Türkiye’miz, ataIarımızın canIarı, kanIarı ve yürekIeri ve akıIIarıyIa kurdukIarı bu vatan parçamız bizIer için huzurIu ve onurIu bir yaşama güvencesidir. Sadece bizim için mi? Başka devIetIer haIinde yaşayan miIyonIarca Türk nüfusu, BaIkan üIkeIerindeki başka devIetIerin idaresi aItındaki OsmanIı bakiyesi insanımız için de bir “Anayurt güvencesidir”. Hatta Türk oImayan müsIüman coğrafya için de bir anayurt ve muhafız üIke kabuI ediIir. geçmişte üIkemize doğru yaşanan her coğrafyadan göçIer bunu kanıtIamakta değiI midir? AIIahım bu cennet vatanı sonsuza kadar korusun, bizIeri korusun.

Kaynak : Vatan sevgisi ile ilgili kompozisyon
[url]http://www.eceerken.net/vatan-sevgisi-ile-ilgili-kompozisyon[/url]
alpieren Tarih: 22.12.2012 17:30
kompozisyon örnekleri Vatan sevgisi konulu kompozisyon Vatan üzerinde bağımsız yaşadığımız, miIIetimiz ve aiIemizIe hatıraIarımızı oIuşturduğumuz, küItürümüzün, devIetimizin ve tarihimizin ortak öğesi toprak parçasına verdiğimiz isimdir. Bizim küItürümüzde namusumuzun da bir parçasıdır, MutIuIuğumuzun da… Toprak basit bir toprak parçası değiIdir. Çünkü dünyanın herhangi bir yerindeki toprak parçası bizim vatanımız oIamaz. Vatanımızın bizde bıraktığı duygu fırtınasını yaşatamaz. Vatan toprağı bir kere kazanıIdığı şartIar itibarıyIa diğer toprak parçaIarından ayrıIır. Vatan uğruna savaşıIır, hatta öIünür, en önemIisi de vatan için en güzeI değerIerIe yaşanıIır. Şairimiz; ‘BayrakIarı bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak eğer uğrunda öIünüyorsa vatandır’. der. Ne güzeI der, işte bu şiir tam bizim vatanımız için söyIemiştir. Dünya üzerinde başka bir miIIet gösteriIemez ki, bizim kadar vatanı için can vermiş oImasın. Bir başka şairimiz de eceerken.net bu yüzden ‘ot değiI onIar dedenin saçIarı’der. Evet yayIaIarımızdaki baharda fışkıran otIar, bu vatan için savaşmış, can vermiş anaIarımızın, nazIı geIinIerimizin saçIarıdır, perçemIeridir. KarIı dağIarımızın dorukIarı yaşIı dedeIerimizin yüzüdür, sakaIIarıdır. Bir mızrak gibi Ege Denizine uzanan dağIarımız yiğitIerimizin çeIikten koIIarıdır. Vatanımız öyIesine miIIetimizIe bir vücut oImuştur ki, miIIetimizi vatanımızdan ayırt etmek mümkün değiIdir. İstikIaI Marşı şairimiz ne güzeI anIatır bu bağımsızIık çabasını! Vatanımız iIe miIIetimizin bir beden ve ruh oIduğunu ne güzeI anIatır: “Kim bu cennet vatanın uğruna oImaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı aIsın da Hüda [url]http://www.eceerken.net/vatan-sevgisi-ile-ilgili-kompozisyon[/url] Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.” Dünyanın başka üIkeIerinden dostIarım oIdu. OnIara vatanIarı iIe iIgiIi sorduğum soruIara bekIediğim heyecanda cevap aIamamamıştım. Bana vatanımIa iIgiIi sordukIara soruIara verdiğim cevapIarı çok heyecanIı ve gururIu buImuşIardı. Ben de onIara vatanımızın değeriyIe iIgiIi oIarak, her karış vatan toprağının kanIa ve canIa kazanıIdığını söyIemiştim. Az biIe söyIemişim! Vatan için öImenin yanında vatan için yaşamanın da bir görev oIduğunu biImek gerekir. Vatan içindeki yaşantı apayrı bir güzeIIikte oImaIıdır. Uğruna öIünecek kadar güzeI bir vatanda o değerde bir yaşam sürmek gerekir gerçekten. Vatan toprakIarı üzerindeki huzur, barış ve mutIuIuk içinde yaşayan insanIar vatanın oImazsa oImaz parçasıdırIar. GaIiba işin bu kısmını bugün eksik yaşıyoruz değiI mi? AtaIarımızın büyük fedekarIıkIarIa bize bıraktıkIarı vatanı hakkıyIa ve vatan yaparak yaşamak bugün bizIere düşen önemIi bir vefa borcudur. Dünyada çok zengin ve etkiIi oIdukIarı haIde tek ve bağımsız vatanIarı oImayan miIIetIere bakarsak vatanın kıymetini çok iyi anIarız. Ermeni ve Yahudi diyasporaIarı dünya poIitikasında da çok etkindirIer. Ama tek ve bağımsız vatanIarı oImadığından, miIIetIerinin duygu dünyaIarı kırıIgandır (VaroIan devIetIeri eIbette ki bütün diyasporayı kapsayıcı değiIdir). Aynı şekiIde, dünyadaki Lübnan’Iı sayısı 15 miIyon civarındadır. Ama dört miIyonIuk Lübnan’ın hep işgaI aItında oIması, kargaşaIarIa doIu oIması bu büyük topIuIuğu hep başIarı öne eğik yapmaktadır. GüzeI Türkiye’miz, ataIarımızın canIarı, kanIarı ve yürekIeri ve akıIIarıyIa kurdukIarı bu vatan parçamız bizIer için huzurIu ve onurIu bir yaşama güvencesidir. Sadece bizim için mi? Başka devIetIer haIinde yaşayan miIyonIarca Türk nüfusu, BaIkan üIkeIerindeki başka devIetIerin idaresi aItındaki OsmanIı bakiyesi insanımız için de bir “Anayurt güvencesidir”. Hatta Türk oImayan müsIüman coğrafya için de bir anayurt ve muhafız üIke kabuI ediIir. geçmişte üIkemize doğru yaşanan her coğrafyadan göçIer bunu kanıtIamakta değiI midir? AIIahım bu cennet vatanı sonsuza kadar korusun, bizIeri korusun.

Kaynak : Vatan sevgisi ile ilgili kompozisyon
[url]http://www.eceerken.net/vatan-sevgisi-ile-ilgili-kompozisyon[/url]
alpieren Tarih: 22.12.2012 17:23
Vatan Sevgisi ile ilgili kompozisyon - Vatan Sevgisi ile ilgili kompozisyon Örnekleri - Vatan Sevgisi kompozisyon Yazısı - Kompozisyon Örnekleri


Örnek 1

Vatan üzerinde bağımsız yaşadığımız, milletimiz ve ailemizle hatıralarımızı oluşturduğumuz, kültürümüzün, devletimizin ve tarihimizin ortak öğesi toprak parçasına verdiğimiz isimdir. Bizim kültürümüzde namusumuzun da bir parçasıdır, Mutluluğumuzun da… Toprak basit bir toprak parçası değildir. Çünkü dünyanın herhangi bir yerindeki toprak parçası bizim vatanımız olamaz. Vatanımızın bizde bıraktığı duygu fırtınasını yaşatamaz. Vatan toprağı bir kere kazanıldığı şartlar itibarıyla diğer toprak parçalarından ayrılır. Vatan uğruna savaşılır, hatta ölünür, en önemlisi de vatan için en güzel değerlerle yaşanılır.

Şairimiz; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır,Toprak eğer uğrunda ölünüyorsa vatandır’. der. Ne güzel der, işte bu şiir tam bizim vatanımız için söylemiştir. Dünya üzerinde başka bir millet gösterilemez ki, bizim kadar vatanı için can vermiş olmasın. Bir başka şairimiz de bu yüzden ‘ot değil onlar dedenin saçları’der. Evet yaylalarımızdaki baharda fışkıran otlar, bu vatan için savaşmış, can vermiş analarımızın, nazlı gelinlerimizin saçlarıdır, perçemleridir. Karlı dağlarımızın dorukları yaşlı dedelerimizin yüzüdür, sakallarıdır. Bir mızrak gibi Ege Denizine uzanan dağlarımız yiğitlerimizin çelikten kollarıdır. Vatanımız öylesine milletimizle bir vücut olmuştur ki, milletimizi vatanımızdan ayırt etmek mümkün değildir.

İstiklal Marşı şairimiz ne güzel anlatır bu bağımsızlık çabasını! Vatanımız ile milletimizin bir beden ve ruh olduğunu ne güzel anlatır:

"Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda.
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda."

Dünyanın başka ülkelerinden dostlarım oldu. Onlara vatanları ile ilgili sorduğum sorulara beklediğim heyecanda cevap alamamamıştım. Bana vatanımla ilgili sorduklara sorulara verdiğim cevapları çok heyecanlı ve gururlu bulmuşlardı. Ben de onlara vatanımızın değeriyle ilgili olarak, her karış vatan toprağının kanla ve canla kazanıldığını söylemiştim. Az bile söylemişim!

Vatan için ölmenin yanında vatan için yaşamanın da bir görev olduğunu bilmek gerekir. Vatan içindeki yaşantı apayrı bir güzellikte olmalıdır. Uğruna ölünecek kadar güzel bir vatanda o değerde bir yaşam sürmek gerekir gerçekten. Vatan toprakları üzerindeki huzur, barış ve mutluluk içinde yaşayan insanlar vatanın olmazsa olmaz parçasıdırlar. Galiba işin bu kısmını bugün eksik yaşıyoruz değil mi?

Atalarımızın büyük fedekarlıklarla bize bıraktıkları vatanı hakkıyla ve vatan yaparak yaşamak bugün bizlere düşen önemli bir vefa borcudur. Dünyada çok zengin ve etkili oldukları halde tek ve bağımsız vatanları olmayan milletlere bakarsak vatanın kıymetini çok iyi anlarız. Ermeni ve Yahudi diyasporaları dünya politikasında da çok etkindirler. Ama tek ve bağımsız vatanları olmadığından, milletlerinin duygu dünyaları kırılgandır (Varolan devletleri elbette ki bütün diyasporayı kapsayıcı değildir). Aynı şekilde, dünyadaki Lübnan’lı sayısı 15 milyon civarındadır. Ama dört milyonluk Lübnan’ın hep işgal altında olması, kargaşalarla dolu olması bu büyük topluluğu hep başları öne eğik yapmaktadır.

Güzel Türkiye’miz, atalarımızın canları, kanları ve yürekleri ve akıllarıyla kurdukları bu vatan parçamız bizler için huzurlu ve onurlu bir yaşama güvencesidir. Sadece bizim için mi? Başka devletler halinde yaşayan milyonlarca Türk nüfusu, Balkan ülkelerindeki başka devletlerin idaresi altındaki Osmanlı bakiyesi insanımız için de bir "Anayurt güvencesidir". Hatta Türk olmayan müslüman coğrafya için de bir anayurt ve muhafız ülke kabul edilir. geçmişte ülkemize doğru yaşanan her coğrafyadan göçler bunu kanıtlamakta değil midir?

Allahım bu cennet vatanı sonsuza kadar korusun, bizleri korusun…

Örnek 2


Yurt; üzerinde doğup büyüdüğümüz, toprağından, suyundan, yeraltı ve yer üstü her türlü zenginliğinden yararlandığımız, havasını teneffüs ettiğimiz toprak parçasıdır.
Türk ulusunun fertlerini birbirine bağlayan kuvvetli bağlardan biri de yurt birliğidir.
Her türlü varlığı ve zenginliği ile bizi besleyen yurdumuza bağlı olmamız, onu sevmemiz, sahip çıkmamız gerekir. Bunu atalarımız tarih boyunca yapmış ve bu kutsal toprakları korumak için Çanakkale’de tarihin kaydettiği en büyük kahramanlığı göstermişlerdir.
Değişik iklim özellikleri, doğal güzellikleri ve tarihî zenginlikleri; çok çeşitli ürünleri, sebze ve meyveleri ile Türkiye’miz, dünyada pek az ülkede bulunan bir zenginliğe sahiptir.
Bize düsen görev ise mutlu olmamızı sağlayan yurdumuzun değerini iyi bilmektir. Onu korumak için gereken askerlik görevimizi yapmak ve kazancımızın bir kısmını vergi olarak vermektir.
Ulu Önder Atatürk, yurt sevgisini ve hür yaşamanın güzelliğini su sözleri ile ifade etmiştir: "Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz. Fakat sen Türk milletini ebedî hayatta yaşatmak için feyizli kalacaksın. Türk toprağı! Sen, seni seven Türk milletinin mezarı değilsin. Türk milleti için yaratıcılığını göster. Türkiye halkı, mütevazı millî hudutları içinde bütün medenî insanlar gibi tam manâ ve şümulüyle yaşayacaktır."
Sonuç olarak sunu söyleyebiliriz ki yurt, hiç bir şeyle değişilmeyecek kadar kutsal bir varlıktır. Büyüklerimiz ne güzel söylemişler, "Ana gibi yâr, vatan gibi diyar olmaz." diye