Aşk Ayakkabıdır

Son güncelleme: 31.07.2006 23:28
 • A^K AYAKKABIDIR
  >>
  >>Bedenin yükünü ayaklar ta_1r,ruhun yükünü yürekler..
  >>bütün a1rl11n1z1 ve yorgunluunuzu kald1ran ayaklar1n1z için rahatl11 ve _1kl11 bir arada
  >>bar1nd1ran ayakkab1y1 seçersiniz.
  >>0çinizin ac1lar1n1,s1k1nt1lar1n1,k1rg1nl1klar1n1 ve hayallerini yüklenen yüreiniz için de huzur verici ve "güzel" bir a_k
  >>arars1n1z.
  >>Zaten a_klar da ayakkab1lar gibidir...
  >>Baz1lar1 çamur yamur,toz toprak kar buz gibi her türlü "kötü hava"ko_ullar1na dayan1kl1d1r.
  >>Baz1lar1 ise ummad11n1z kadar k1sa zamanda çabucak "yamulur"ilk yamurlu havada "alt1 aç1l1r"
  >>veya güzel havalarda bile "iki günde bozulup"gider.
  >>A_klar1 da ayakkab1lar kadar "itinayla"seçmezseniz,t1pk1 aya1n1zda olduu gibi yüreinizde NASIR olu_abilir.
  >>Dar gelen bir ayakkab1y1 sadece tarz1n1 beendiiniz için "zamanla aç1l1r"diyen sat1c1ya inanarak al1rsan1z,zaman içinde ayak kemiklerinizde "deformasyon" ba_lar.
  >>Ruhunuzu daraltan bir a_k içinde yaln1zca fiziksel beeniye kap1l1p"zamanla düzelir"diyenlere kanarsan1z,
  >>yine zamanla içinizdeki olumlu duygular1n "çarp1ld11n1"görebilirsiniz.
  >>A_1k olabileceiniz insan türü,t1pk1 ayakkab1lar kadar dei_ik stillerde,farkl1 kalitelerde ve say1s1z "renktedir"....
  >>A_k1 bir çe_it serüven olarak"spor"gibi ya_ayanlar,aynen "spor ayakkab1"gibi dikkat çekici ve rahat ki_ileri bulurlar.
  >>Tersine a_kta tutucu ve istikrarl1 olmay1 benimseyenler "klasik ayakkab1"gibi muhafazakar çizgiler ta_1yanlara tutulurlar.
  >>Dekolte ayakkab1lar gibi sadece cinsellik ve elence zevkleriyle ate_lenen a_klar vard1r.
  >>"Bez"ayakkab1lar gibi k1sa ömürlü "tatil a_klar1"ise hemen herkesin ki_isel tarihinde mevcuttur.
  >>"Marka"ayakkab1 al1r gibi,sevgilinin kariyerine ve maddi durumuna "tutulan"a_1klar görürsünüz.
  >>Kat1 plastikten "yamur çizmesi"edinir gibi mant1k süzgecinden geçirip "i_e yarar" biçimde ya_amak isteyenleri de bilirsiniz.
  >>Ayr1ca ne tuhaf ki,psikolojik testlerde "zaaf1"olup evine say1s1z çe_itte ayakkab1lar y1an insanlar1n ayn1
  >>zamanda "dei_ik" türde a_klara da zaaf1 olduu söylenir.
  >>Evet,a_k "ayakkab1d1r"
  >>Aynen ayakkab1n1za bak1m yapmay1p "hor"kulland1n1z zaman kolayca eskittiiniz gibi,
  >>a_k1n1za da dikkatli davranmay1p özen göstermediiniz zaman k1sa sürede "eskitirsiniz".
  >>Ve nas1l ki"delik"bir ayakkab1y1 tamir ettirdiinizde yaln1zca"bir miktar"ömrünü uzatm1_ olursan1z;
  >>"delik"bir a_k1 onarmaya kalk1_t11n1zda da "asla eskisi gibi olmayacakt1r"!
  >>
  >>CAN YÜCEL
#10.03.2004 08:54 0 0 0
 • :kalp:
#11.03.2004 22:39 0 0 0
 • :kalp:
#11.03.2004 22:40 0 0 0
 • güzel olmus eliine saglik
#31.07.2006 23:28 0 0 0