İslam > allah yolunda CİHAD

  Allah yolunda cihat, imandan sonra amellerin en üstünüdür. Bu bakımdan cihat, İslamın temel kaidelerinden bir esastır. Cihat islamın direği Salih amellerin zirvesidir.
  O islamı ve ehlini kötülüklerden koruyan bir muhafız, manevi bir zırhtır. K. Kerimde mealen müminler ancak o kimselerdir ki Allaha ve rasülüne iman ettikten sonra şüpheye düşmeyip Allah yolunda malları ve canları ile cihat edenlerdir. İşte onlar imanlarında sadık olanların taa kendileridir. Buyurulmuştur.
  Meali verilen bu ayet-i kerimede gerçek islami hayatın Allah ve rasülüne iman ettikten sonra herhangi bir sapma olmadan Allah yolunda mal ve canla cihat yapmaktan ibaret olduğu görülüyor. Zira ayet-i kerimede bu vasıfta olan müminler cenab-ı hak tarafından övülmüş ve imanında sadık olanlar işte bunlardır diye buyurmuştur. Biz bu ayet-i kerimenin ışığı altında Allaha imandan sonra amellerin en üstünü olan Allah yolunda cihattan söz edeceğiz.
  Allah yolunda cihat en mühim bir ibadettir. O manevi kazanç sağlayan en hayırlı bir ticarettir. Rasülü Ekrem efendimiz imandan sonra amellerin en üstünü hangisidir sorusuna cevaben imandan sonra amellerin en üstünü Allah yolunda cihattır diye buyurmuşlardır. Bu sebepledir ki cenabı hak kendi yolunda cihat eden kullarının mertebelerini, manevi derecelerini en üstün kılmış ve onlara hüsnayı(cenneti) vaat etmiştir.
  Cihat kelime olarak el ceht veya elcüht kökünden gelir ve düşmana karşı savunmada bütün gücüyle çalışmak demektir. Diğer bir manası da meşakkate tahammül ederek fazla derecede çalışmak demektir. Mücahide de cihat gibidir. Düşmana karşı savunmada bütün gücü ortaya koymak, sarf etmek demektir.
  Cihat üç bölüme ayrılır;
  1. Nefse karşı cihat
  2. Şeytana karşı cihat
  3. Bilinip görünen düşmana karşı cihat.
  NEFSE KARŞI CİHAT: Onu kötü meyillerden arındırıp bütün arzularında cenab-ı hakkın rızasına yönelmektir. Nefsi böyle kötü arzulardan arıtınca, insan her işinde sadece cenab-ı hakkın rızasını ve buyruğunu gözetir. Servet, şöhret, makam veya meşru olmayan hiçbir arzu böyle bir kimsenin gönlünde yer alamaz. Çünkü o insan cenab-ı hakkın rızası, Allahın sözünün üstün olması ve Allaha karşı düşman olanların sözünün geçersiz kalması için cihat eder. Kendi meyil ve isteklerini cenab-ı hakkın hükümlerine ve buyruklarına boyun eğdirir.
  Zaten K. Kerimde de nefsini arındıran, pak eden kurtuluşa ermiştir. Buyurulmuştur.
  ŞEYTANA KARŞI CİHAT: Şeytanı düşman bilip onun isteklerine karşı koymak ve onun isteklerini reddedip ona karşı galip gelmektir. Mücahit bir insan nefsin ve şeytanın arkadan gelen düşmanlar olduğunu bilir ve tedbirini ona göre alır. Cenab-ı hakkın buyruklarına uyar ve Allah yolunda şeytana karşı cihat eder.
  BİLİNİP GÖRÜLEN DÜŞMANA KARŞI CİHAT: Kişi Allaha iman ettiği için onun emrine uyarak onun yolunda düşmana karşı cihat eder. Böyle bir insan cenab- ı hakka tam güvendiği için Allahtan başka hiçbir kimseden korkmaz. Vehne düşmez. Hz. Peygambere vehn nedir diye sorulduğunda dünyayı sevmek ve ölümden korkmaktır buyurmuştur.
  İslam başkalarına boyun eğmek değildir. İslam cenab-ı hakka ve onun buyruklarına teslim olmaktır. Fazilet islamdadır. Faziletli olmak, tecavüzü reddetmek güçlüde olsa haksıza ve haksızlığa boyun eğmemektir. İslamiyette cihadın düşmanla savaşmanın farz kılınmasının hikmeti zulmü, şerri ve fesadı önlemek yeryüzünde hayrı ve iyiliği hakim kılmaktır. İslamı en güzel bir şekilde ve en güzel bir öğütle ilim ve hikmetle tanıtmak , Allah sözünü en üstün tutmak, zulmü, kötülüğü Müslümanlara inkarcılar ve ehli küfür tarafından gelecek zararı bertaraf etmek ve önlemektir.
  K. Kerimde Allah yolunda hakkıyla cihat ediniz. Mealindeki ayeti kerime islamda cihatın her üç bölümünü de ihtiva eder. Yani bu ayetle cihadın her üç bölümü de müminlere emredilmiştir. Ve yine Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat edebilirseniz bu sizin için en hayırlı olanıdır. Onlar ki iman ettiler sonra hicret ettiler, sonra Allah yolunda cihat ettiler. İşte onlar Allahın rahmetini ve rızasını ümit edenlerdir.
  Bunlar ve benzeri ayet-i kerimeler cihadın her üç bölümüne de şamildir. Ayrıca rasülü ekrem efendimiz pek çok hadislerinde bu cihatları beyan buyurmuştur. Düşmanlarınıza karşı cihat ettiğiniz gibi hevai isteklerinize yani nefsinize, şeytana karşı da savaşın. Kim Allahın dininin en üstün olması için savaşırsa onun cihadı Allah yolundadır. Cihadın en eftali haksızlık yapanlara karşı adalet olan sözü söylemektir. Mealindeki hadisler bunlardan birkaçıdır.
  İslama karşı saygılı olan Müslümanların inanç, düşünce ve hürriyetlerine ve yurtlarına karşı saygılı olan kimseler Müslümanlardan daima iyilik görürler. Ancak kötülüğün karşılığı ona misli kadar yani onun yaptığı kötülüğün iki katı kadar karşı koymaktır Allah-ü teala K. Kerimde Ey iman edenler sizinle savaşanlara karşı sizde Allah yolunda savaşın, sakın aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah haddi aşanları sevmez. Buyurmuştur . K. Kerimde düşmanla savaş kelimesi söylendiğinde Allah yolunda kelimesi ile birlikte daima zikredildiği görülür. Çünkü islamın emrettiği cihat, cenab-ı hakkın emrine ve rızasına uyarak hayrı egemen kılmak, insanları, insanlara kulluktan kurtarmak, gerçek hürriyetine kavuşturmak ve bir Allaha kul olma şerefine erişmesini sağlamaktır.
  Rasülü ekrem efendimiz Allah yolunda cihat edenlerin hepsinin efendisi ve en büyüğüdür. O bütün peygamberlerin imamıdır.
  O Allah yolunda hakkı ile cihat etti, ashabını insanlığa hidayet yolunu gösteren parlak yıldızlar olacak şekilde yetiştirdi. Onlarda Allah yolunda onun emrine ve hükmüne uyarak malları ve canları ile cihat ettiler. Allah ta onları başarıya ulaştırdı.
  Hz. Ebubekir (r.a) halife seçilsiği zaman müminlere hitap ettiği ilk hütbesinde zikrettiği bütün cümleler ve cihatla ilgili şu sözler ne kadar önemlidir.
  Ey insanlar sizin en hayırlınız olmadığım halde sizin üzerinize başkan seçilmiş bulunuyorum. İyilik yaparsam bana yardım edin. Fenalık yapacak olursam beni doğrultun. Doğruluk emanettir. Yalan ise hıyanettir. İçinizde zayıf olanınız onun hakkını başkasından alıp kendisine verinceye kadar benim nazarımda en güçlünüzdür. İçinizde kuvvetli olanınız başkasının hakkını ondan alıncaya kadar nazarımda en zayıfınızdır. Bir millet Allah yolunda cihadı terk edecek olursa Allah o kavmi zillete düşürür. Herhangi millette fuhşiyat yani zina yaygın hale gelirse Allah onlara umumi bir felaket verir.ben Allah ve rasülüne itaat ettiğim sürece sizde bana itaat edin ben Allah ve rasülüne isyan edersem bana itaat etmeniz gerekmez. Allah sizi rahmetine nail kılsın.
  İslamın emrettiği cihat batılılar veya bugünün bir kısım insanlarının anladığı gibi değildir. Bir kısım garazkar kimselerin maksatlı sözlerine, veya bazı bilgisizlerin islama zıt davranışlarına bakarak islamın cihat hükmü hakkında hüküm verenler her şeyden önce kendilerini cehalete mahkum etmişlerdir.
  Allah yolunda cihat kavramını ilimin ışığında K. Kerimin ve sünnetin bildirdiği tanıttığı yani rasülü ekrem ve onun ashabının bilip uyguladıkları gibi anlamak tanımak ve yaşamak her mümin için muhkem bir farızadır.
  İslam bütün beşeriyetin saadetini, kurtuluşunu hedef alır bunun için bütün insanlığın saadetine vesile olacak fikri ve ameli bütün esasları veciz bir şekilde beyan etmiştir. Yeterki onun hayat veren bu esasları bütün güzelliği, inceliği ve yüceliği ile anlaşılmış ve yaşanmış olsun.
  bilgilerin için teşekkürler saolasın
  NefSe Kar$ı oLanı En Zor oLSa Gerek...
  bilgilerin için sağol
  Allah razı olsun