Darginlik,Küs Durma

Son güncelleme: 21.05.2007 10:10
 • Darginlik,Küs Durma  Darg1n olma, küsme, gücenme hâli; k1rg1nl1k, konu_mama.

  0slâm'da darg1nl1k hâli, müminler aras1nda herhangi bir konuda ihtilâf edilebilecei kabul edilerek geçerli say1lm1_; ancak bu hâlin üç günü geçmemesi gerektii emredilmi_tir. (Buhârî, Edep, 57, 62; Müslim, Birr, 23, 25).

  Bu, alelâde günlük vakalar içindir. Ayr1ca, "yüz çevirme" denilen bir darg1nl1k türü de vard1r ki, asîler ve fas1klara kar_1 yap1l1r. Dârü'l 0slâm' da ya_ayanlardan müslümanlar aras1nda kesinlikle ayr1l1k söz konusu olamaz. Eer küskünlük meydana gelmi_, nefslere uyulmu_sa, Allah'1n _u emri tatbik edilir: "Muhakkak müminler karde_tirler. Karde_lerinizin aras1n1 düzeltin ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin." (el-Hucurat, 49/10).

  Hz. Peygamber de _öyle buyurur:

  "Bir ki_inin karde_ini üç günden fazla küs b1rakmas1 helâl deildir. 0ki mümin kar_1la_t1klar1 zaman birisi yüzünü _u tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki bu iki mü'minin hay1rl1s1 önce selâm vermeye ba_layand1r." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, XII 145)

  Yüz çevirmeye gelince; bu, asî, fas1k, zalim kimselere kar_1 yap1lacak bir davran1_t1r. Tebük gazas1na kat1lmay1p geride kalan Kâ'b ibn Mâlik, Mürâre 0bn Rebî' ve Hilâl 0bn Ümeyye adlar1ndaki üç sahabî ile Hz. Peygamber'in emriyle elli gün hiçbir müslüman konu_mam1_, onlara selâm bile verilmemi_ ve selâmlar1 al1nmam1_, onlara güleryüz gösterilmemi_, tamamen d1_lanm1_lard1. Kâfirlere kar_1 düzenlenen cihat harekât1ndan geri kalan bu üç ki_iden Kâb, bizzat, ya_ad11 o ac1kl1 durumu _öyle anlat1r:

  "...Sonra Rasûlullah müminlerin bizimle konu_mas1n1 yasaklad1. Sava_a kat1lmam1_ olan üçümüzle de kimse konu_muyordu. Herkesten ayr1 kalm1_t1k. Yeryüzü bana çok dar ve manas1z gelmi_ti o zaman..." Bunlar toplum içinde yapayaln1z kal1nca çok pi_man olmu_ ve yapt1klar1na tevbe etmi_lerdi. Nihayet Allah Teâlâ onlar1 affedip haklar1nda _u âyeti indirdi:

  "Ve Allah sava_tan geri kalan o üç ki_inin de tövbelerini kabul buyurdu. Bütün geni_liiyle beraber yeryüzü ba_lar1na dar gelmi_ canlar1 kendilerini s1kt1kça s1km1_ ve Allah'tan, yine Allah'a s11nmaktan ba_ka çare olmad11n1 anlam1_lard1. Allah onlar1n tövbesini kabul Buyurdu ki tövbe etsinler. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. " (et-Tevbe, 9/118).

  Bu âyet indikten sonra, kendilerinden yüzçevirilen üç sahâbî büyük bir sevinçle ümmetle bütünle_mi_lerdi. (Hadîsin ve olay1n tam metni için bk. Buhârî, Meâzî, Gazvetü Tebük

  Bu olay göstermektedir ki, 0slâm toplumunda müslümanlar bir vücût te_kil ederler. Onlar, birlik ve bütünlük içinde topluca Allah'1n _erîat1na sar1l1rlar, Ümmete ayk1r1 dü_enler hemen toplum d1_1na itilirler. Ka'b ve arkada_lar1n1n ba_1na gelen olay ayr1ca 0slâm toplumunun samimi bir ileti_im düzeni kurmas1n1n önemini; Allah r1zas1 için dostluk karde_lik ba1 ile bal1 olan müminlerin cemâat anlay1_1nda bulunmas1 gereken a_1kl1k ve netlii: davan1n mükellefiyetlerine göüs germe, verilen emirlere deer verme ve mü_rûiyyet dairesinde itirazs1z itaat etmenin ehemmiyetini; müslümanlardan ayr1 dü_üldüünde nas1l pi_man olunduunu da anlatmaktad1r.

  Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanlar1n birbirine buz etmelerini, arka çevirmelerini, hased ve birbirleriyle alay etmelerini yasaklam1_t1r. (Buhârî, Edep 57; Müslim, Birr, 24, 28; Tirmizî, K1yâme, 54) Rasûlullah, 0slâm toplumunda da insanlar aras1nda türlü geçimsizliklerin ç1kaca1n1 bilerek müminlere kesinlikle üç günden fazla birbirlerini b1rakmamalar1n1 emretmi_tir. Rasûlullah, müminlerin birbirlerine üç günden fazla küs durmalar1n1n onlar1 kin, nefret, buz duygular1yla donataca1n1 ve doal olarak z1tla_man1n çat1_malara bile yol açaca1n1 haber vermi_tir.

  Küskünlükler, bir münaka_ada k1zg1nl1k sebebiyle ve sarfedilen kelimelerle; eline, beline, diline sahip olmayan _uursuz müminler aras1nda görülebilecei gibi, bir ba_kas1 taraf1ndan ta_1nan sözler sebebiyle, kar_1l1kl1 vuru_ma, sövme gibi sebeplerle meydana gelmektedir. Günümüzde mezhep, me_rep vb. görü_ farkl1l1klar1n1n taassup ve fanatizm derecesine varmas1ndan da ümmet fertleri aras1nda ayr1l1klar görülmektedir. Netîce itibariyle her kim Rasûlullah'1n en güzel yoluna uymu_sa, cahilî, ilkel, kaba yobaz, ham softâ tav1r ve tutumlar1 b1rakmak zorundad1r. Buna riayet eden müslümanlar asla darg1n kalmazlar. (Ayr1ca bk. Takvâ, Sulh, Hased, Kibir, Âdâb, Ahlâk).
#03.03.2004 02:36 0 0 0
 • :razi:
#24.03.2004 13:39 0 0 0
 • Zaten Dinimizde Darginligin D si Bile Yok Usta Ama Nerde Uygulayan :salakkafam:
#24.03.2004 15:42 0 0 0
 • Allahla barışık olda dünyaya küsersen küs zarar etmez

  www.aamedya.com
#25.11.2005 20:51 0 0 0
 • Bunu bilmeyen yok.Ama uygulayan kim.Hatırlattığınız için teşekkür ederim arkadaşım
#25.11.2005 22:52 0 0 0
 • paylaşım için teşekkürler
#05.12.2005 23:47 0 0 0
 • aLLah Razı oLSun...
#10.12.2005 16:19 0 0 0
 • bilgilerin için sağol ellerine sağlık
#11.12.2005 21:01 0 0 0
 • güzel konu eline sağlık kardeşim
#17.12.2005 23:24 0 0 0
 • Allah razı olsun
#21.05.2007 10:10 0 0 0