İslam > Darginlik,Küs Durma

  Darginlik,Küs Durma  Darg1n olma, küsme, gücenme hâli; k1rg1nl1k, konu_mama.

  0slâm'da darg1nl1k hâli, müminler aras1nda herhangi bir konuda ihtilâf edilebilecei kabul edilerek geçerli say1lm1_; ancak bu hâlin üç günü geçmemesi gerektii emredilmi_tir. (Buhârî, Edep, 57, 62; Müslim, Birr, 23, 25).

  Bu, alelâde günlük vakalar içindir. Ayr1ca, "yüz çevirme" denilen bir darg1nl1k türü de vard1r ki, asîler ve fas1klara kar_1 yap1l1r. Dârü'l 0slâm' da ya_ayanlardan müslümanlar aras1nda kesinlikle ayr1l1k söz konusu olamaz. Eer küskünlük meydana gelmi_, nefslere uyulmu_sa, Allah'1n _u emri tatbik edilir: "Muhakkak müminler karde_tirler. Karde_lerinizin aras1n1 düzeltin ve Allah'tan korkun ki, size rahmet edilsin." (el-Hucurat, 49/10).

  Hz. Peygamber de _öyle buyurur:

  "Bir ki_inin karde_ini üç günden fazla küs b1rakmas1 helâl deildir. 0ki mümin kar_1la_t1klar1 zaman birisi yüzünü _u tarafa, öbürü öte tarafa çevirir. Halbuki bu iki mü'minin hay1rl1s1 önce selâm vermeye ba_layand1r." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, XII 145)

  Yüz çevirmeye gelince; bu, asî, fas1k, zalim kimselere kar_1 yap1lacak bir davran1_t1r. Tebük gazas1na kat1lmay1p geride kalan Kâ'b ibn Mâlik, Mürâre 0bn Rebî' ve Hilâl 0bn Ümeyye adlar1ndaki üç sahabî ile Hz. Peygamber'in emriyle elli gün hiçbir müslüman konu_mam1_, onlara selâm bile verilmemi_ ve selâmlar1 al1nmam1_, onlara güleryüz gösterilmemi_, tamamen d1_lanm1_lard1. Kâfirlere kar_1 düzenlenen cihat harekât1ndan geri kalan bu üç ki_iden Kâb, bizzat, ya_ad11 o ac1kl1 durumu _öyle anlat1r:

  "...Sonra Rasûlullah müminlerin bizimle konu_mas1n1 yasaklad1. Sava_a kat1lmam1_ olan üçümüzle de kimse konu_muyordu. Herkesten ayr1 kalm1_t1k. Yeryüzü bana çok dar ve manas1z gelmi_ti o zaman..." Bunlar toplum içinde yapayaln1z kal1nca çok pi_man olmu_ ve yapt1klar1na tevbe etmi_lerdi. Nihayet Allah Teâlâ onlar1 affedip haklar1nda _u âyeti indirdi:

  "Ve Allah sava_tan geri kalan o üç ki_inin de tövbelerini kabul buyurdu. Bütün geni_liiyle beraber yeryüzü ba_lar1na dar gelmi_ canlar1 kendilerini s1kt1kça s1km1_ ve Allah'tan, yine Allah'a s11nmaktan ba_ka çare olmad11n1 anlam1_lard1. Allah onlar1n tövbesini kabul Buyurdu ki tövbe etsinler. Çünkü Allah tövbeyi çok kabul eden, çok esirgeyendir. " (et-Tevbe, 9/118).

  Bu âyet indikten sonra, kendilerinden yüzçevirilen üç sahâbî büyük bir sevinçle ümmetle bütünle_mi_lerdi. (Hadîsin ve olay1n tam metni için bk. Buhârî, Meâzî, Gazvetü Tebük

  Bu olay göstermektedir ki, 0slâm toplumunda müslümanlar bir vücût te_kil ederler. Onlar, birlik ve bütünlük içinde topluca Allah'1n _erîat1na sar1l1rlar, Ümmete ayk1r1 dü_enler hemen toplum d1_1na itilirler. Ka'b ve arkada_lar1n1n ba_1na gelen olay ayr1ca 0slâm toplumunun samimi bir ileti_im düzeni kurmas1n1n önemini; Allah r1zas1 için dostluk karde_lik ba1 ile bal1 olan müminlerin cemâat anlay1_1nda bulunmas1 gereken a_1kl1k ve netlii: davan1n mükellefiyetlerine göüs germe, verilen emirlere deer verme ve mü_rûiyyet dairesinde itirazs1z itaat etmenin ehemmiyetini; müslümanlardan ayr1 dü_üldüünde nas1l pi_man olunduunu da anlatmaktad1r.

  Rasûlullah (s.a.s.) Müslümanlar1n birbirine buz etmelerini, arka çevirmelerini, hased ve birbirleriyle alay etmelerini yasaklam1_t1r. (Buhârî, Edep 57; Müslim, Birr, 24, 28; Tirmizî, K1yâme, 54) Rasûlullah, 0slâm toplumunda da insanlar aras1nda türlü geçimsizliklerin ç1kaca1n1 bilerek müminlere kesinlikle üç günden fazla birbirlerini b1rakmamalar1n1 emretmi_tir. Rasûlullah, müminlerin birbirlerine üç günden fazla küs durmalar1n1n onlar1 kin, nefret, buz duygular1yla donataca1n1 ve doal olarak z1tla_man1n çat1_malara bile yol açaca1n1 haber vermi_tir.

  Küskünlükler, bir münaka_ada k1zg1nl1k sebebiyle ve sarfedilen kelimelerle; eline, beline, diline sahip olmayan _uursuz müminler aras1nda görülebilecei gibi, bir ba_kas1 taraf1ndan ta_1nan sözler sebebiyle, kar_1l1kl1 vuru_ma, sövme gibi sebeplerle meydana gelmektedir. Günümüzde mezhep, me_rep vb. görü_ farkl1l1klar1n1n taassup ve fanatizm derecesine varmas1ndan da ümmet fertleri aras1nda ayr1l1klar görülmektedir. Netîce itibariyle her kim Rasûlullah'1n en güzel yoluna uymu_sa, cahilî, ilkel, kaba yobaz, ham softâ tav1r ve tutumlar1 b1rakmak zorundad1r. Buna riayet eden müslümanlar asla darg1n kalmazlar. (Ayr1ca bk. Takvâ, Sulh, Hased, Kibir, Âdâb, Ahlâk).
  :razi:
  Zaten Dinimizde Darginligin D si Bile Yok Usta Ama Nerde Uygulayan :salakkafam:
  Allahla barışık olda dünyaya küsersen küs zarar etmez

  www.aamedya.com
  Bunu bilmeyen yok.Ama uygulayan kim.Hatırlattığınız için teşekkür ederim arkadaşım
  paylaşım için teşekkürler
  aLLah Razı oLSun...
  bilgilerin için sağol ellerine sağlık
  güzel konu eline sağlık kardeşim
  Allah razı olsun