Barnaba İncili [Barnabas]

Son güncelleme: 19.03.2007 23:18
 • * BARNABA İNCİLİ [BARNABAS] *

  İncil nüshalarından aslına en yakın olanı.Oniki Havariden biri olup olmadığı ihtilaflı olan Barnaba, aslen Kıbrıslı olup yahudi bir aileden doğmuştur. Asıl adı Joseph Yusuftur. Barnaba ise teselli oğlu anlamında ona sonradan verilmiş bir lâkaptır.Hz. İsanın tebliğini yaymaya çalıştığı üç yıllık süre içerisinde zamanının büyük bir kısmını onun yakın takipçisi olarak geçirmiştir.Hz. İsadan öğrendiklerini ve duyduklarını bir kitapta topladığı bilinmektedir. Bu kitaba, onun adına izafeten Barnaba İncili denilmekte, ancak, kitabını ne zaman yazdığı kesin olarak bilinememektedir.Barnaba İncili M.S. 325 e kadar İskenderiyye kiliselerinde kabul edilmiştir. İsanın doğumundan sonraki birinci ve ikinci asırlarda, Tevhîdi desteklemiş olan İraneusun M.S. 120-200 yazılarında elden ele dolaşmıştır. M.S. 325 te meşhur İznik Konsülü toplandı. Teslis akîdesi, Pavlus hristiyanlığının resmi doktrini olarak ilân edildi. Kilisenin resmi İncilleri olarak Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri seçildi. Barnaba İncili de dahil geri kalan bütün İncillerin okunması ve elde bulundurulması yasaklandı. Barnaba İncili hakkında sürdürülen bu yasaklama kararları, ileriki tarihlerde de devam etti. M.S. 366da Papa Damasusun M.S. 304-384 da, İncilin okunmaması için bir karar çıkarttığı söylenmektedir. Bu karar M.S. 395 te ölen Kaesaria Piskoposu Gelasus tarafından da desteklendi. Onun Apokrifal kitaplar listesinde Barnaba İncili de vardı. Apokrifa,basitçe halktan gizlenmiş demektir.Papanın yasaklanmış kitaplar listesine Barnaba İncilini de almış olması, en azından, İncilin varlığını göstermektedir. Ayrıca Papanın, M.S. 383te Barnaba İncilinin bir kopyasını ele geçirdiği ve kendi özel kütüphanesinde sakladığı da bir gerçektir.Barnaba İncili hakkında çıkartılan bütün bu yasaklama kararları ve İncilin okunmaması için alınan tedbirler pek başarılı olamadı. İncil, günümüze kadar varlığını sürdürdü. Onun günümüze kadar gelmesini sağlayan Fra Marino adında bir keşiş olmuştur. Şöyle ki Barnaba İncilinin İngilizce çevirisinin yapıldığı el yazması, Papa Sextusta 1589-1590 bulunuyordu. Sextus, İncilden geniş çapta faydalanmış olan İraneusun yazılarını okuduktan sonra İncil ile yakından ilgilenen Fra Marino ile arkadaş oldu. Bir gün Marino, Sextusu ziyarete gitti. Birlikte öğle yemeği yediler. Yemekten sonra Papa uykuya daldı. Keşiş Marino, Papanın özel kütüphanesindeki kitapları gözden geçirmeye başladı ve Barnaba İncilinin İtalyanca el yazmasını ele geçirdi. İncili elbisesinin yeni içerisine gizliyerek oradan ayrıldı ve Vatikana geldi. Bu yazma daha sonra, Amsterdamda büyük bir ün ve otorite sahibi, hayatı boyunca bu esere büyük bir değer verdiği bilinen bir şahsa ulaşıncaya kadar elden ele dolaştı. Onun ölümünden sonra da Prusya Kralı temsilcisi J.E. Kramerin eline geçti. 1713de Kramer bu yazmayı, kitaplar uzmanı meşhur Savoylu Prens Eugene takdim etti. 1738de, kütüphanesi ile birlikte bu yazma da Viyanadaki Hofbibliotheke nakledildi ve halen oradadır. Erken kilise tarihçilerinden önemli bir zat olan Toland, bu yazmayı incelemiş ve ölümünden sonra 1747de basılmış olan muhtelif çalışmalarında ona atıflarda bulunmuştur. İncil hakkında şöyle der Bu, tıpkı kutsal bir kitap görünümündedir. Barnaba İncilinin İtalyanca el yazması Canon ve Mrs. Ragg tarafından İngilizceye çevrildi ve 1907de Oxford Üniversitesi matbaasında basıldı ve yayımlandı. İngilizce çevirinin hemen tamamı aniden ve gizemli bir şekilde piyasadan kayboldu. Bu çeviriden yalnız ikisinin varlığı bilinmektedir Biri British Museumda, diğeri de Washington Kongre Kütüphanesindedir. Kongre Kütüphanesinden kitabın bir mikrofilm kopyası ele geçirildi ve İngilizce çevirinin yeni bir baskısı Pakistanda yapıldı. Bu baskının bir kopyası, gözden geçirilmiş yeni bir baskı amacıyla kullanıldı. Barnaba İncili yirminci yüzyılın başında, Mısırda, Dr. Halil Seâde tarafından Arapçaya çevrilmiş ve esere bir de mukaddime yazılarak Muhammed Reşid Rıza tarafından da neşredilmiştir. Son zamanlarda ülkemizde de İncilin izlerine rastlandığı ve üzerinde bazı çalışmaların yapıldığı bilinmektedir Bunlardan biri, Abdurrahman Aygünün İncili Barnaba ve Hz. Peygamber Efendimiz Hakkındaki Tebşîrâtı isimli basılmamış eseridir. Eser 1942de yazılmıştır. Yine 1984te Hakkari civarında bir mağarada, Ârâmî dilinde ve Süryânî alfabesi ile yazılmış bir kitap bulunduğu ve bunun Barnaba İncili olduğu, yurt dışına kaçırılmak istenirken yakalandığı da bilinmektedir.Ayrıca, Barnaba İncili adıyla Mehmet Yıldız tarafından İngilizceden dilimize çevrilen bir eser de 1988 yılı içerisinde Kültür Basın Yayın Birliği tarafından neşredilmiştir. Barnaba İncilinin diğer dört İncil den ayrıldığı en önemli noktalar şunlardır
  * 1- Barnaba İncili, Hz. İsanın ilâh veya Allahın oğlu olduğunu kabul etmez.
  * 2-Hz. İbrahimin kurban olarak takdim ettiği oğlu Tevratta belirtildiği ve hristiyan inançlarında anlatıldığı gibi İshak değil, İsmâildır.
  * 3-Beklenen Mesih Hz. İsa değil Hz. Muhammeddir.
  * 4-Hz. İsa çarmıha gerilmemiş, Yahuda İskariyoth adında biri ona benzetilmiştir.

  Kaynak :
  * İslam Ansiklopedisi
  * Muhammed Ebu Zehre105-107
  * Kitabı Mukaddes, Resullerin İşleri, IV, 36-37
  * Encyclopedia Britannica, U.S.A. 1970, III,171
  * Türk Ansiklopedisi, İstanbul 1967, V, 265
  * Jesus Prophet of İslâm. 39-41
  * Ataurrahim, a.g.e, s. 41-42
  * Mukârenetül Edyân, II, 215
#19.03.2007 23:18 0 0 0