korsan tw

Son güncelleme: 10.10.2008 15:32
 • DEERL0 TAPL0N KULLANICILARI
  Bilindii üzere son günlerde ‘Emu’ olarak nitelenen ve herhangi bir yay1nc1 kurulu_a para ödenmedii gibi modül bile kullanmadan _ifreli kanallar1 izlemeye olanak salayan ( ki bu FTA receiverlara da yüklenebilmektedir.) yaz1l1mlar, birkaç firma d1_1nda ( bu markalardan birisi Taplin’dir.) hemen hemen bütün firmalar taraf1ndan piyasaya sunulmu_tur.
  0lk bak1_ta, özellikle son kullan1c1 aç1s1ndan oldukça avantajl1 gözüken bu yaz1l1mlar, asl1nda illegal (yasad1_1) yaz1l1mlard1r ve bütün geli_mi_ ülkelerde çok büyük cezai yapt1r1mlar1 vard1r. Yay1nc1 kurulu_lar, bu konuda çok hassas olup ( öyle de olmak zorundad1rlar), gerekli mercilere _ikayetlerini yapmakta ve konuyu incelemektedirler.
  Bu tip yaz1l1mlar Asya (özellikle Ortadou) ülkeleri d1_1nda kesinlikle kullan1lamamaktad1rlar. Ülkemizde de yay1nc1l1k ve yaz1l1m suçlar1 hakk1nda TBMM ba_ta olmak üzere, ilgili tüm kurulu_lar1n çal1_malar1 devam etmektedir. Nitekim yak1n tarihlerde TBMM’de yaz1l1m suçlar1 konusu gündeme gelmi_tir.
  12/03/2004 tarihli "Resmi Gazetede" yay1nlanarak, ayn1 tarihten itibaren yürürlüe giren, Radyo ve Televizyon Kurulu_lar1 ve Yay1nlar1 Hakk1nda Kanunu dei_tiren kanun maddelerini de dikkate alarak, kullan1c1lar1m1z1n içinde bulunduumuz durumu bir daha deerlendirmelerini rica ederiz. 0lgili kanun maddelerinden de anla_1laca1 üzere bu konuda a1r cezai yükümlülükler getirilmi_tir.(madde 18,23)
  Daha önceden bilindii gibi, uydudan sinyal gönderilerek, bu tür yaz1l1mlar1n yüklendii modüllerin Flash Memory’leri bozulabilmektedir. Bu tür yaz1l1mlar receivere yüklendii zaman komple receiverin kendisi de bozulabilecektir. Bunlar da hiç arzu edilmeyen sonuçlar1n ortaya ç1kmas1 demektir.
  Sayg1yla duyururuz.
#27.03.2004 15:31 0 0 0
 • teşekkürler
#05.10.2005 18:44 0 0 0
 • teşkür
#09.04.2006 22:37 0 0 0
 • saol kardeş paylaşım için tşkler kolay gelsin
#26.04.2006 14:34 0 0 0
 • teşekkürler
#28.07.2006 10:29 0 0 0
 • tsk
#14.08.2006 00:51 0 0 0
 • Ellerin dert görmesin Ustam
#18.10.2006 22:36 0 0 0
 • saol değerli bilgilerin için
#28.11.2006 12:55 0 0 0
 • TESEKKUR
#15.12.2006 18:38 0 0 0
 • tsk
#10.12.2007 22:45 0 0 0
 • saol usta ellerine saglik
#10.10.2008 15:32 0 0 0