Hayat böyle iste...

Son güncelleme: 01.07.2023 13:55
 • Hayat böyle iste...
  Bu mesaj1 okumak için 2 dakikan1 harca
  Bu Tantra 'y1 oku
  Arkada_1m, kar1s1n1n komodininin çekmecesini açt1 ve pelür ka1da sar1l1 bir paketi ald1:
  "Bu- dedi- s1radan bir paket deil, bu bir iç çama_1r1."
  Paketi açt1 ve yumu_ac1k ipekle dantele bakt1.
  "New York'a ilk gittiimizde alm1_t1, 8-9 y1l önce.
  Hiç giymedi.
  Onu özel bir güne sakl1yordu". "San1r1m bu en uygun zaman."
  Yataa yakla_t1 ve iç çama_1r1n1 cenaze levaz1matç1s1na götürecei dier e_yalar1n yan1na koydu.
  Kar1s1 ölmü_tü.
  Bana dönüp dedi ki: "Hiç bir _eyi özel bir gün için saklama.
  Ya_ad11n her gün özel bir gündür."
  Hala o sözlerini hat1rlar1m: Hayatimi dei_tirdiler.
  Art1k daha çok okuyor ve daha az temizlik yap1yorum.
  Teras1ma ç1k1p, bahçedeki otlara ald1rmadan, manzaray1 seyrediyorum.
  Ailemle ve arkada_lar1mla daha çok vakit geçiriyorum ve daha az çal1_1yorum.
  Hayatin, zevk al1nmas1 gereken deneyimler bütünü olmas1 gerektiini anlad1m.
  Art1k hiçbir _eyi saklam1yorum.
  Kristal bardaklar1m1 her gün kullan1yorum.
  Markete al1_veri_e giderken, can1m istiyorsa eer ve öyle karar verdiysem, en yeni ceketimi giyiyorum.
  Art1k en iyi kokumu özel davetler için saklam1yorum, istediim an sürüyorum.
  "Bir gün..." ve "Bugünlerde birinde.." cümleleri sözlüümden yava_-yava_ yok oluyor.
  Eer görmeye, dinlemeye veya yapmaya deiyorsa, onu hemen _imdi görmek,
  dinlemek veya yapmak istiyorum.
  Arkada_1m1n karisi, hepimizin hafife ald11 'yar1n' burada olamayaca1n1 bilseydi ne yapard1 bilemiyorum.
  Ailesini ve en yak1n dostlar1n1 ça1r1rd1 san1r1m.
  Belki de, geçmi_teki olas1 bir kavga için özür dilemek ve bar1_mak için baz1 eski dostlar1n1 arard1.
  O çok sevdii Çin yemeklerini yerdi, diye dü_ünmek istiyorum.
  Saatlerimin say1l1 olduunu bilseydim, yapmad11m bu küçük _eyler beni rahats1z ederdi.
  "Bir gün" nas1lsa görürüm dediim can dostlar1m1 göremediim için rahats1z olurdum. "Bugünlerde bir gün" yazmay1 dü_ündüüm bir mektubu yazmad11m için s1k1l1rd1m.
  Karde_lerime ve çocuklar1ma, onlar1 ne kadar çok sevdiimi yeterince sik söyleyemediim için s1kk1n ve üzgün olurdum. ^imdi geç kalmamaya, ya_am1m1za ne_e ve kahkaha katacak bir _eyi
  tehir etmemeye yada saklamamaya çal1_1yorum.
  Ve her gün kendime bunun özel bir gün olduunu söylüyorum.
  Her gün, her saat, her dakika özel.
  Eer bu mesaj1 ald1ysan, bil ki birileri seni seviyor ve büyük bir olas1l1kla senin sevdiin birileri var.
  Eer bu mesaj1 gönderemeyecek kadar younsan ve kendi kendine, "nas1lsa bir gün yollar1m" diyorsan... çok uzak... hiç ula_mayabilir.
  Bu Tantra Hindistan'dan geldi.
  0ster inan ister inanma, onu okumak için birkaç dakikan1 ay1r, olur mu?
  0çinde, ruh için yararl1 birçok mesaj var.
  Bu IYI SANS IÇIN BIR NEPAL TANTRA TOTEM'I.
  Bu Totem Tantra sana "iyi _ans" için gönderildi.
  Dünyay1 10 kez dola_t1.
  YA^AM 0Ç0N ÖNER0LER:
  - Kepekli prinçten çok ye.
  - 0nsanlara beklediklerinden daha çok _ey ver ve bunu zevk alarak yap.
  - En sevdiin _iiri ezberle.
  - Dinlediin her _eye inanma, sahip olduun her _eyi harcama ve istediin kadar uyuma.
  - "Seni seviyorum" dediinde, cidden söyle.
  - Üzgünüm dediinde, o ki_inin gözlerinin içine bak.
  - Evlenmeden önce en az 6 ay ni_anl1 kal.
  - 0lk bak1_ta a_ka inan.
  - Ba_kalar1n1n dü_leriyle asla alay etme.
  - Tutkuyla ve derinden sev. Sonradan yara alabilirsin belki, ama hayati komple ya_aman1n tek yolu budur.
  - Anla_mazl1k durumlar1nda, dürüst ol.
  - Kimseyi k1rma, hakaret etme.
  - 0nsanlar1 akrabalar1na göre yarg1lama.
  - Yava_ konu_, ama h1zl1 dü_ün.
  - Biri sana, yan1t vermek istemediin bir soru yöneltirse, gülümse ve en büyük a_k1n ve en büyük ba_ar1lar1n daha büyük riskleri olduunu hat1rla.
  - Anneni ara.
  - Biri hap_1rd11nda, "çok yasa" de.
  - Kaybettiinde, ders al.
  - 3 "S"yi unutma: Kendine Sayg1; ba_kalar1na Sayg1; her _eyde Sorumluluk.
  - Küçük bir anla_mazl11n büyük bir arkada_l11 bozmas1na izin verme.
  - Hata yapt11n1 fark ettiin de, onu hemen düzelt.
  - Telefona cevap verirken gülümse. Seni arayan ki_i bunun sesinden anlayacakt1r.
  - Konu_maktan, sohbetten ho_lanan bir kad1n/erkekle evlen.
  Ya_land11n1zda, konumsa yeteneiniz her _eyden daha önemli olacak.
  - Biraz yaln1z kal.
  - Dei_ikliklere kucak aç, ama deerlerini yitirme.
  - Suskunluun, bazen, en iyi yan1t olduunu unutma.
  - Daha çok kitap oku, daha az televizyon seyret.
  - 0yi ve sayg1n bir hayat sür. 0lerde, ya_land11nda ve geçmi_i hat1rlad11nda, bir kez daha nas1l zevk
  ald11n1 göreceksin.
  - Allah'a güven ama araban1 kilitle.
  - Evde sevgi dolu bir atmosfer önemlidir. Huzurlu ve uyumlu bir ortam yaratmak için elinden geleni yap.
  - Sevdiklerinle anla_mazl1a dü_tüünde, o anki duruma önem ver.
  - Geçmi_te çok ya_ama.
  - Sat1rlar aras1n1 oku.
  - Bildiklerini payla_. Ölümsüzlüü elde etmenin bir yoludur.
  - Gezegenimize kar_1 nazik ol.
  - Dua et. Duada, ölçülemeyecek bir güç sakl1d1r.
  - Sana sevgi gösterisinde bulunan birini engelleme.
  - Ba_kalar1n1n isine burnunu sokma.
  - Onu öperken gözlerini kapatmayan bir kad1n/erkee güvenme.
  - Y1lda bir kez hiç gitmediin bir yere git.
  - Çok para kazan1yorsan eer, hayattayken, ba_kalar1na yardim et. Bu, _ans1n sana verebilecein en büyük
  tatmindir.
  - Unutma, istediklerini elde edememek, bazen büyük bir _anst1r.
  - Bütün kurallar1 ören, sonra baz1lar1na uyma.
  - 0ki insan aras1ndaki a_k1n birbirine duyduklar1 gereksinimden daha büyük olduu ili_kinin en iyi ili_ki
  olduunu unutma.
  - Ba_ar1n1, onu elde etmek için vazgeçmek zorunda kald11n _eylere balant1l1 olarak deerlendir.
#02.04.2004 19:55 1 0 0
 • enteresan ilginç hoş saolasınnn
#11.06.2006 15:09 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler
#01.07.2023 13:55 0 0 0