Ayna

Son güncelleme: 12.06.2006 08:05
 • AYNA  Adam1n biri, ilk defa gittii _ehrin tarihî çar_1s1na urad11nda, en yak1ndaki dükkân sahibine selâm verip:
  — Hât1ra e_ya almak istiyorum, demi_. Ne tavsiye edersiniz?
  Dükkân sahibi olan ya_l1 zat, sakallar1n1 _öyle bir s1vazlad1ktan sonra:
  — Buran1n en me_hur mal1, aynalar1d1r evlâd1m, demi_. Ama onlar1 almaya güç ister.
  Adam, hiç tereddüt etmeden:

  — Ben, ya_ad11m _ehrin en zengin insan1y1m, demi_. Benim için para mühim deildir.
  0htiyar adam, ba_1n1 iki yana sallay1p:
  — 0n_allah gücün yeter, demi_. Çünkü krallar bile alamad1 onlar1.
  Adam, ses tonunu iyice yükselterek:
  — Benim elde edemeyeceim _ey yoktur, diye at1lm1_. Fiyatlar1 ne kadar?
  0htiyar adam:
  — Seçecein aynaya bal1, demi_. Günümüze ait aynalar1 normal fiyata alabilirsin. Fakat eski aynalar pahal1d1r. Hele hele antikalara gücün yetmez. Ama gelecein aynas1 bedavad1r, fakat onu görsen pek beenmezsin.
  Adam, merak1ndan çatlayacak gibiymi_. Aynalar1 bir an önce görmek istedii için, ya_l1 adam1n koluna girip dükkân1n arka bölümüne geçmi_.
  0htiyar adam, elindeki baston ile i_aret ederek:
  — Sana ilk önce günümüze ait aynay1 göstereyim, demi_. Çerçevesi gümü_tendir. Fiyat1ysa sadece üç alt1nd1r.
  Adam, duvarda as1l1 duran kristal aynay1 k1sa bir süre incelemi_. Ve ona bakarak kendine çeki düzen verdikten sonra:
  — Bunun bir özelliini göremedim, demi_. Evimde de bundan üç dört tane var.
  Ya_l1 adam, seke seke ilerleyerek:
  — O halde bu aynaya bak, demi_. Çeyrek as1r öncesine aittir. Çerçevesi bak1rdand1r. Fiyat1 ise yüz kese alt1nd1r.
  Adam:
  — Herhalde _aka yap1yorsunuz, diye gülümsemi_. Böyle bir ayna, on alt1n bile etmez.
  0htiyar adam, can s1k1nt1s1yla:
  — Ben sana söylemi_tim, demi_, isterseniz vazgeçin. Adam, biraz tereddüt ettikten sonra aynan1n kar_1s1na geçtiinde, ba1rmamak için kendini zor zaptetmi_. Gözlerini ovu_turarak bakt11 aynadaki görüntü, onun yirmi be_ y1l önceki hâline aitmi_. Ne ba_1n1n büyük bölümünü saran beyaz saçlar varm1_ bu görüntüde, ne de yüzünü k1r1_ k1r1_ eden derin çizgiler.
  Adam1n aynaya tak1lan gözleri, biraz sonra fal ta_1 gibi aç1lm1_. Çünkü aynadaki gençlik görüntüsünün hemen arkas1ndan, sevdikleri geçiyormu_ birer birer.
  Hayret içinde:
  — Aman Allah1m! diye ba1rm1_. Bu geçen annem deil miydi? Hem de henüz kanser olmadan önce.
  Hemen sonra en sevdii teyzesi ve day1s1 da geçmi_ler, adam1n görüntüsü ard1ndan. Her ikisi de çeyrek as1r önceki halleriyle.
  Adam, dayanamay1p ba_1n1 çevirmi_ aynadan, ihtiyar ise ona sokularak: — 0stersen seni götüreyim buradan demi_. Zaten bir çok insan da öyle yapt1.
  — Hay1r, diye itiraz etmi_ adam. Annemi özlemi_tim, day1mla teyzemi de.
  — Peki, demi_ ya_l1 adam. ^u gördüün de antika aynad1r. Çerçevesi ah_apt1r. Deeriyse bin kese alt1n eder.
  Adam, son derece ürkek ad1mlarla ilerlerken, korkusundan vazgeçmi_. Ama merak1n1 yenemeyip aynaya bakt11nda, çocuklar gibi ç1l1k atm1_. Yedi sekiz ya_lar1nda bir çocuk duruyormu_ kar_1s1nda. Soluk yüzlü, incecik, di_leri dökük ve saçlar1 da1n1k bir çocuk.
  — Aman Allah1m! demi_. Bu benim çocukluum. Cebimdeki sapan bile duruyor.
  Adam, biraz sonra sendeleyerek duvara tutunmak zorunda kalm1_. Bu sefer, yirmi be_ otuz ya_lar1ndaki halleriyle annesi ve babas1 geçiyormu_ geriden. Daha sonra da nur yüzlü dedesi. Annesi, onu her görü_ünde olduu gibi öpüvermi_. yana1ndan. Babas1 ise, her zamanki _akac1 haliyle ensesine bir _aplak atm1_ yavrusunun.
  Adam, kaçarcas1na uzakla_m1_ ayna ba_1ndan, ihtiyar1n yan1na y11lm1_ alayarak.
  Ya_l1 adam:
  — Gerçek aynalar böyledir evlât, demi_. Bu yüzden de ula_1lmaz onlara. Adam, biraz olsun kendine geldiinde, dükkândan atmak istemi_ kendini. Fakat tam ç1kacakken:
  — Bedava aynalardan bahsetmi_tiniz, demi_. Onu da merak ettim. 0htiyar adam:
  — Ona bakman1 tavsiye etmem, diye at1lm1_. Bu gün fazla yoruldun.
  — Mutlaka görmeliyim, diye 1srar etmi_ adam. Bir hât1ra almadan dönemem bu _ehirden.
  Ya_l1 adam, çaresiz kabul etmi_ ve duvarlara as1lanlardan farkl1 olarak, dükkân1n dö_emesi üzerine oturtulan aynaya i_aret edip:
  — Yerde gördüün, gelecein aynas1d1r, demi_. Çerçevesi alt1ndan olup bedavad1r. Ama onu da hiç kimse almad1.
  Adam:
  — Gelecein aynas1 ha! demi_. Yani en son teknoloji ürünü.
  0htiyar hiç sesini ç1kartmam1_. Adam ise, emin ad1mlarla aynaya doru ilerlemi_ ve bakmak için yere eildiinde, orac1a y11l1p kal1vermi_.
  Ya_l1 adam, mü_terisinin cans1z vücudunu kucaklarken:
  — Gelecein aynas1nda ne göreceini tahmin etmen ve ona göre haz1rl1kl1 olman gerekirdi evlâd1m, demi_. Senin de gücün yetmedi demek ki...
  0htiyar adam, kar_1la_aca1 manzaray1 bile bile, mü_terisinin ba_1 ucundaki aynaya bakm1_.
  Kuru bir iskelet görünüyormu_.  Cüneyd Suavi, Hayat1n 0çinden

  ne kadar anlat1rsan anlat ve ne kadar bilirsen bil,senin bildiin kar_1ndakinin anlad11 kadard1r.(mevlana)


  seher*vakti
#03.04.2004 11:57 0 0 0
 • çok güzell saolll
#12.06.2006 01:40 0 0 0
 • emeğine sağlık dostum teşekkürler
#12.06.2006 08:05 0 0 0