Avustralyadaki Çanakkale

Son güncelleme: 31.07.2006 23:29
 • AVUSTRALYADAK0 ÇANAKKALE


  Bu hikaye, Çanakkale Sava_lar1 için 0stanbul'da ilan edilen cihada taa avustralya'dan kat1larak _ehit dü_en iki müslüman askere aittir.

  Aylardan Austos’tu fakat, dondurma satan Gül Muhammed adl1 40 ya_1ndaki adam1n i_leri büyük ihtimalle pek iyi deildi. Çünkü, Gül Muhammed esmerdi ve giyim ku_am1, ya_am tarz1, çevresindeki insanlar1n çou için yad1rgat1c1yd1. Üstelik, 5-6 hafta kadar önce Avusturya-Macaristan 0mparatorluu’nun veliaht1n1n öldürülmesi, Austos’un ilk günü I. Dünya Sava_1’n1n ba_lamas1na sebebiyet vermi_ti (1914) ve bu sava_ insanlar1n içindeki dondurma yeme isteini öldürmü_ olmal1yd1. Hepsinden önemlisi, Gül Muhammed Avustralya’da, Sidney’e 1165 km. uzak bir maden kasabas1 olan Broken Hill’de, yani güney yar1mkürede ya_1yordu; Austos orada yaz deil, bir k1_ ay1yd1 ve bu soukta dondurmaya ihtiyac1 olan kimse zaten olmazd1. Çünkü havalar çok souktu.

  Broken Hill’in, 0slâmi usullere göre kesilmi_ hayvanlar1n etlerini satan bir kasab1 vard1, Molla Abdullah ad1nda, altm1_1na merdiven dayam1_ bir adamd1. Molla Abdullah da, Gül Muhammed gibi, Afganistan’dan kalk1p dünyan1n öbür ucuna gelmi_ti. Maden i_çileri, Molla Abdullah’tan da pek ho_lanm1yorlard1 ve çocuklar1na bu sakall1 cübbeli adamdan uzak durmalar1n1 öütlemekte biraz ileri gitmi_lerdi, Madenci çocuklar1n birgün Molla Abdulllah’1 ta_a tutmalar1n1 ba_ka nas1l aç1klayabiliriz? Gül Muhammed’in ve Molla Abdullah’1n, içinde ya_ad1klar1 toplum taraf1ndan d1_land1klar1 halde, iyilikseverlikleri, güvenilirlikleri ve çal1_kanl1klar1 herkesçe bilinirdi. 0kisi de kelimenin her iki anlam1yla ‘garip’ adamlard1.

  5 Kas1m 1914’te 0ngiltere ve Fransa Osmanl1 Devleti’ne sava_ ilan etti. Halife Sultan Re_at, dünyan1n dört bir yan1ndaki Müslümanlara cihat çar1s1nda bulundu. Bu arada Britanya 0mparatorluu da, Avustralya ve Yeni Zelanda’n1n Anzak birliklerini Osmanl1’ya kar_1 sava_mak üzere ça1rm1_t1. O s1cac1k Aral1k ay1 boyunca k1tan1n dört bir yan1na Anzak gençlerini sava_a davet eden afi_ler as1l1yd1. 1914’ün son günlerinde, onbinlerce Anzak genci trenlere, oradan da gemilere dolu_up, akranlar1 olan Müslümanlar1 öldürmek maksad1yla yola koyulmu_lar, büyük bir ç1lg1nl1kla sava_ bölgelerine gidiyorlard1.

  Halifeye yürekten bal1 Gül Muhammed, Osmanl1 ordusuna kat1lmak istediini bildirdii bir mektup yaz1p 0stanbul’a postalam1_t1. Mektupta, Allah yolunda Halife’nin askerleriyle birlikte sava_maya haz1r olduunu belirtiyordu. Gül Muhammed, mektubuna 0stanbul’dan gelen cevapta Osmanl1 ordusuna davet edildiini okuyunca çok sevinmi_ti. Fakat Osmanl1lar’la çarp1_mak üzere yollara dü_en Anzaklar gözünün önündeyken, sava_mak için Osmanl1 devletine kadar gitmesine gerek olmad11n1 dü_ündü. Dü_man buradaysa, sava_ da burada demekti. Molla Abdullah da ayn1 fikirdeydi. Ve iki Afgan, Snider ve Martini-Henry marka iki tüfek, biraz cephane, bir tabanca ve iki b1çak ku_and1lar. Gül Muhammed’in dondurma tezgah1na örttüü k1rm1z1 kuma_tan ay-y1ld1zl1 bir Osmanl1 Sanca1 haz1rlad1lar. Küçük birer dua kitab1 ast1lar boyunlar1na; omuzlar1nda tüfekleri, Broken Hill’e 4 kilometre uzakl1ktaki, sava_a giden askerleri ta_1yan trenin geçecei yolun civar1ndaki bir tepeciin ard1na saklanarak beklemeye koyuldular.

  31 Aral1k Per_embe sabah1 saat 10.00’da kalkan tren, k1sa bir süre sonra ufukta belirdi. Sava_ yolunda ireti bir ne_eyle _ark1lar söyleyerek yol alan askerler, az ilerideki tepede dalgalanan k1rm1z1 sanca1 görünce _a_1rd1lar ve birkaç dakika içinde kur_un yamuruna tutulduklar1nda _ak1nl1klar1 iyice artt1. Avustralyal1 askerler sava_a giderken, sava_, onlardan önce davranan iki Afganl1’n1n yard1m1yla Avustralya’ya gelmi_ti. Trendeki yolculardan dördü öldü, yedisi yaraland1.
  0ki sava_ç1, bir süre sonra ortadan kayboldu. Avustralyal1 kolluk kuvvetleri Afganl1lar’1n izini sürmeye ba_lad1lar ve k1sa zamanda kasaban1n bat1s1ndaki tepeciklerde etraflar1n1 sard1lar. Gül Muhammed ve Molla Abdullah büyük bir mukavemet gösterdi. Broken Hill Sava_1, sekiz saat sürdü. Molla Abdullah, bir köylünün tüfeinden ç1kan kur_unla; çat1_mada a1r yaralanan Gül Muhammed ise kald1r1ld11 hastanede arkada_1 gibi, _ehitlik mertebesine ula_t1lar.
  Broken Hill Sava_1’ndan sonra, Osmanl1 ordusunu Avustralya’da temsil eden iki Afganl1’n1n, olay yerinde b1rakt1klar1 bir not bulundu. Gül Muhammed’in arkada_1yla beraber yazd11 notta _u sözlerin yer ald11n1 _a_k1nl1kla okudular:
  “Bu i_e, sizin halk1n1z bizim ülkemizde sava_t11 için kalk1_t1k.”

  Gül Muhammed ve Molla Abdullah Osmanl1 sanca1 ta_1d1klar1 için, ertesi günkü gazeteler: “0ki Türk’ün Katliam Ate_i” türünden man_etler att1lar. Broken Hill ve civar1ndaki Müslümanlar, öfkeli Avustralyal1lar’la dala_maktan çekindikleri için, iki _ehidin cenazesini kald1ramad1lar. Bu konuyu dü_ünmek için pek f1rsatlar1 da olmam1_t1, çünkü Broken Hill’li ilgililer cenazeleri rastgele bir yere gömüvermi_lerdi.
  Üzülerek ifade edelim ki, 0ngilizi, Frans1z1, Anzak'1 bizim Gelibolu'da anla_malarla elde ettikleri mezarlar1nda bütün ha_metleri ile yatarken biz Avustralyadaki bu iki _ehidimize birer mezar bile yapt1ramam1_1z.

  BU GERÇEK OLAY EKREM ^AMA'NIN "^U BOAZ HARB0" 0S0ML0 K0TABINDAN ALINMI^TIR.
#03.04.2004 12:16 0 0 0
 • güzel olmus eliine saglik
#31.07.2006 23:29 0 0 0