Not: Bu mesajı silebilrmisiniz ben silemedim.

Kardeşlerim bunun yeri burası değil ama sizlerin en çok bu bölümdeki kardeşlerim için buraya koyuyorum dilerseniz silersiniz mesajı ama paylaşmak istedim herkes dinlemeli bilmeli Sevgili Peygamberimizi O Mübarek Rehber İnsanlarımızı her müminin dinlemesi gereken şeyler.
[span=blue]Bir Hayır duanızı eksik etmeyin..[/span]

Sevgili Peygamberim Serisi

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim1.mp3]Sevgili Peygamberim 1
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim2.mp3]Sevgili Peygamberim 2
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim3.mp3]Sevgili Peygamberim 3
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim4.mp3]Sevgili Peygamberim 4
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim5.mp3]Sevgili Peygamberim 5
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim6.mp3]Sevgili Peygamberim 6
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim7.mp3]Sevgili Peygamberim 7
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim8.mp3]Sevgili Peygamberim 8
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim9.mp3]Sevgili Peygamberim 9
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/sevgilipeygamberim/SevgiliPeygamberim10.mp3]Sevgili Peygamberim 10

Eshâb-ı Kirâm Serisi

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/eshabikiram/Hz.Fatima.mp3]1-Hazret-i Fâtımat-üz Zehra
Resûlullahın 4. kızı, hazret-i Alînin zevcesidir. Hicretden 13 sene önce, Mekkede tevellüd, 11. senede 24 yaşında vefât etdi. Hasen, Hüseyn ve Muhsîn adında üç oğlu ile Ümm-i Gülsüm ve Zeyneb adında iki kızı oldu. Resûlullahın soyu, Fâtımadan türedi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/eshabikiram/CaferiTayyar.mp3]2-Ca'fer-i Tayyar
Ebû Tâlibin oğludur. Hicretin 8. senesinde, üçbin askerle, Şâm civârında (Müte)de rumlarla harb ederken, çok hücûm etdi ve 41 yaşında şehîd oldu. Resûlullaha çok benziyen yedi kişiden biri bu idi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/eshabikiram/HalidBinVelid.mp3]3-Hâlid Bin Velid
Mekkenin fethinden evvel kardeşi Velîdin tavsıyesi ile, Amr ibni Âs ile berâber Medîneye gelip îmân etdiler. Mekkenin fethinde Resûlullahın yanında idi. Mûte gazâsında üçbin kişi ile yüzbin rûma gâlib geldi ve (Seyfullah) ismi ile şereflendi. Hicretin 2. Humsda vefât etdi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/eshabikiram/AmrBinAs.mp3]4-Amr Bin As
Eshâb-ı kirâmın meşhûrlarındandır. Hicretin 8. senesinde, Mekkenin fethinden altı ay önce, Hâlid bin Velîd ile birlikde Medîneye gelerek müslimân olmuşlardır. Fethden önce îmâna gelenlerin şereflerine ve yüksek derecelerine kavuşmuşlardır. 90 yaşında iken 663'de Mısrda vefât etdi. Çok zekî idi. Meşhûr dâhîlerden idi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/eshabikiram/Hz.Rumeysa.mp3]5-Hazret-i Rumeysa


Evliyâlar Serisi

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/VeyselKarani.mp3]1-Veysel Karani
Tâbiînin büyüklerindendir. Yemenlidir. Resûlullah sağ iken, görmediği hâlde müslimân oldu. Fekat, Sahâbî olamadı. Hazret-i Ömer zemânında Medîneye geldi. Çok hurmet gördü. Veysel Karânîye hediyye edilen hırka-i seâdet, ikinci Osmân hâna ulaşmıştır. Abdülmecîd hân, bu hırka-i seâdet için, Fâtih civârında (Hırka-i şerîf) câmiini yapdırmışdır.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/OmerBinAbdulaziz.mp3]2-Ömer Bin Abdülaziz
Emevî halîfelerinin 8.sidir. Annesi, Hazret-i Ömer'in oğlu Âsımın kızıdır. Adâletde ikinci Ömer idi. Beyâz, ince ve nâzik yüzlü, zaîf, güzel sakallı, sevimli bir zât idi. İmâmlığı, Resûlullah efendimize çok benzerdi. Malatyayı rumlardan, yüzbin esîr karşılığı satın aldı.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MalikBinDinar.mp3]3-Malik Bin Dinar
Mâlik bin Dînâr, gençliğinde mal mülk sâhibi bir zengin yiğitti. Hasan-ı Basrî hazretlerine talebe olunca, bütün mallarını ve parasını, fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü teâlânın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Âlim ve velî idi. 748'de Basrada vefât etdi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IbrahimHavvas.mp3]4-İbrahim Havvas
Cüneyd-i Bağdâdînin eshâbından idi. 903' de Rey şehrinde vefât etdi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Abdulkadir-iGeylani.mp3]5-Abdülkadir-i Geylani
1078'de doğdu, 1166'de Bağdâtda vefât etdi. Hem seyyid, hem de şerîfdir. Anası Fâtıma binti Ebû Abdüllah seyyidedir. Fıkh ve hadîs ilmlerinde müctehid idi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Abdullah-iTercuman.mp3]6-Abdullah-ı Tercüman
Akdenizde Mayorka adasında doğmuştur. Asıl ismi Anselmo Turmeda olup bir İspanyol papazı idi. Nebuniye şehrinde, en meşhûr papaz olan Nikola Mertilin yanında yetişti. İncîli ezberledi. Bu papazın yol göstermesi ile Tunusa geldi. Müslümân oldu. Arabcayı ve islâm ilimlerini iyi öğrendi. Hıristiyanlığın iç yüzünü, nasıl bozulduğunu gösteren (Tuhfe-tül-erîb) adında bir kitâb yazdı. 15. asırda yaşamıştır.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/SeyyidetNefise.mp3]7-Seyyidet Nefise
Hazret-i Hasenin oğlu Zeydin oğlu Hasenin kızıdır. 762'de Mekkede doğdu. 823'de Mısırda vefât etdi. Alim ve evliya idi. Çok kerâmeti görüldü.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/RabiatulAdviyye.mp3]8-Rabia-i Adviyye
Babası İsmâîldir. Zühd ve salâh ile meşhûr bir hâtundur. Basralıdır. Süfyân-ı Sevrî ve Hasen-i Basrî, Râbia Hatun'dan feyz alırlardı. 752'de Kudüs'de vefât etdi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HayatBinKaysEl-Harrani.mp3]9-Hayat Bin Kays El-Harrani
Harrân'da yetişen evliyânın büyüklerindendir. İnsanlar ve bâzı sultanlar, onu ziyâret edip duâsını alırlar, onunla berâber olmakla bereketlenirlerdi.Yüksek hâllerin ve kerâmetlerin sâhibi olup, ehliyeti, ihlâsı, iffeti yanında, dînine çok bağlı bir zât idi. Cömertliğiyle meşhûrdur. 1185'de vefât etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IbrahimGulseni.mp3]10-İbrahim Gülşeni
İbrâhîm bin Muhammed Gülşenî, meşhûr velîlerdendir. 1424'de Azerbaycanda doğdu, 1534'de Mısırda vefât etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Bisr-iHafi.mp3]11-Bişr-i Hafi
Evliyânın büyüklerindendir. 767'de Mervde doğdu, 841'de Bağdâtda vefât etdi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EbuTurab.mp3]12-Ebu Turab
Horasan bölgesinin büyük velîlerinden ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi. 9. yüzyılda yaşamıştır. 859'da Basra'da vefât etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EmirSultan1.mp3]13-Emir Sultan 1
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EmirSultan2.mp3]14-Emir Sultan 2
Adı Muhammed Şemsüddîndir. Buhârâda doğdu ve oradaki Evliyâdan feyz aldı. Çok kerâmeti görüldü. Bursada molla Fenârîden okudu. Yıldırım Bâyezîde dâmât oldu. 1430'de vefât etti. İsmi ile anılan câmi yanındaki türbesindedir

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HaciBayramVeli.mp3]15-Hacı Bayram-ı Veli
Sôfiyye-i aliyyedendir. Ankarada Zülfadl [Sol-Fasol] köyünde doğdu ve orada 1429'da vefât etti. Kayseride Somuncu baba denilen Hamîdüddîn Hâmid-i Akserâyîden feyz aldı. Edirnede eski câmi de vaaz etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HaciBektasVeli.mp3]16-Hacı Bektaş-ı Veli
Horâsânın Nîşâpûr şehrinde doğdu. 1338' de vefât etti. Anadoluda Kırşehirdedir. Şeyh Lokmân-ı Horâsânînin halîfesi idi. Bu da, şeyh Ahmed-i Yesevînin, bu da, Yûsüf-i Hemedânînin halîfesi idi. Hâcı Bektâş-ı Velî hazretleri, sultân Orhân ile sohbet etdi. Yeniçeri askeri kurulurken duâ etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/YunusEmre.mp3]17-Yunus Emre
Tesavvuf ehli ve halk şâiridir. Boluludur. Porsuk çayının Sakaryaya karışdığı mahalde türbesi vardır. Tapdık Emreden feyz aldı. 1439' da vefât etti. İlâhîleri zevkle okunmaktadır.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Aksemsettin1.mp3]18-Akşemsettin Hz. 1
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/Aksemsettin2.mp3]19-Akşemsettin Hz. 2
Muhammed bin Hamza, Şihâbüddîn-i Sühreverdî neslindendir. Şâmda doğmuştur. Hâcı Bayram-ı velînin halîfesi olup, Göynükde yerleşdi. İstanbulun fethinde bulunup, hazret-i Hâlidin kabrini keşf etdi. 1460'da Göynükde, vefât etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/EbulVefa.mp3]20-Ebul Vefa
İstanbul'daki meşhûr velîlerdendir. Şeyh Ebü'l-Vefâ, Konya'da doğdu. 1490'da İstanbul'da vefât etti. İsmi verilen Vefâ semtinde kendi adıyla anılan câminin sol tarafına defnedildi

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/AzizMahmudHudai.mp3]21-Aziz Mahmud Hüdayi
Azîz Mahmûd Hüdâyî efendi, Celvetiyye meşâyıhindendir. Koçhisârlıdır. Bursada, hâcı Bayram-ı Velînin halîfelerinden, Muhammed Üftâde hazretlerinden feyz aldı. 1007 de Üsküdârda câmi ve tekke yaptı. 4. Murâd hân tahta çıkınca Eyyûbde kılıncını Hüdâyî efendi taktı. 1628'de vefât etti. Tekkesi yanındaki türbesindedir.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MerkezEfendi.mp3]22-Merkez Efendi
Muslih-ud-dîn Mûsâ efendi, Kütahyadan İstanbula gelip molla Hızır beğ oğlu Ahmed pâşadan okurken, Halvetî Sünbül Sinân yanında yetişti. Önce Koğacı tekkesinde, sonra Eyyûbde Şâh sultân tekkesinde iken, Sultân Süleymânın Topkapı dışında, vâlidesi nâmına yaptırdığı tekkede yerleşti. Sünbül efendi, vefât edince, Koca Mustafâ Pâşadaki yerine geçdi. 1551'de vefât etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/MehmedEminTokadi.mp3]23-Mehmed Emin Tokadi Hz.
Muhammed Emîn efendi, İstanbulda bulunan meşâyıhın büyüklerindendir. Mekke-i mükerremede Ahmed Yekdest-i Cüryânîden icâzet aldı. Üç sene sonra İstanbula geldi. 1745'de vefât etti. Unkapanına inen cadde ile Zeyrek yokuşunun kesişdiği tepe üzerinde Soğuk kuyu Pîrî pâşa medresesi kabristânında, sevenleri ziyâret edip feyz almakta, muradlarına kavuşmaktadırlar.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/HasanSezai.mp3]24-Hasan Sezai
İslâm âlimlerinden ve evliyânın büyüklerinden. Tasavvufta Gülşenî yoluna mensûb idi. 1669'da Gördes'de doğdu. Şehrin bugünkü adı Korent olup, Yunanistan sınırları içinde kalmıştır. 1738'de Edirne'de vefât etti. Kendi ismi ile anılan dergâhının bahçesine defnedildi.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/IsmailFakirullah.mp3]25-İsmail Fakirullah
Anadolu'da yetişen büyük velîlerden. 1656'da Siirt'in Tillo kasabasında dünyâya geldi. Hayâtını insanlara ilim öğretmek, onlara dîn-i İslâmı anlatmakla geçiren İsmâil Fakîrullah hazretleri 1734'de vefat etti.

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/evliyalar/OsmanBedrettin.mp3]26-Osman Bedrettin
Seyyid Selmân efendinin oğludur. 1856' da Erzurumda doğup, 1922' de Harputda vefât etti.


Târih Serisi
[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/malazgirt.mp3]1-Malazgirt Savaşı

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/BarbarosHayreddin1.mp3]2-Barbaros Hayrettin Paşa 1

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/BarbarosHayreddin2.mp3]3-Barbaros Hayrettin Paşa 2

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/BarbarosHayreddin3.mp3]4-Barbaros Hayrettin Paşa 3

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/BarbarosHayreddin4.mp3]5-Barbaros Hayrettin Paşa 4

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/Kanije.mp3]6-Kanije

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/SeyhSamil1.mp3]7-Şeyh Şamil 1

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/SeyhSamil2.mp3]8-Şeyh Şamil 2

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/BasiniVermeyenSehid.mp3]9-Başını Vermeyen Şehit

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/MuminPehlivan.mp3]10-Mümin Pehlivan

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/OnlardaInsandi.mp3]11-Onlar da İnsandı

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/MehterMarslari1.mp3]12-Mehter Marşları 1

1-Gülbank(mehter duası)
2-Post Medhal-Takdim
3-Zafer Marşı(tarihi çevir)
4-Cihad-ı Ekber Marşı
5-Malazgirt Marşı
6-Şehzade Süleyman Marşı
7-Akıncılar Marşı
8-İstanbul'u Fetheden Yeniçeri'ye Gazel
9-Fetih Marşı
10-Devlet Marşı
11-Ordu Marşı
12-Sancak Marşı
13-Tekbir ve Cenk Marşı
14-Mehterhane-i Hakani Harp Marşı
15-Eski Ordu Marşı
16-Çanakkale Marşı
17-26-Ağustos-1922

[URL=http://www.hakikatkitabevi.com/turkce/kasetler/tarih/MehterMarslari2.mp3]13-Mehter Marşları 2

1-Yeniçeri Marşı-Takdim
2-Mehter vuruyor
3-Türk Kavminin Marşı
4-Plevne Marşı
5-Sivastopol Marşı
6-Çırpınırdı Karadeniz
7-Fetih Marşı
8-Genç Osman
9-Kırım'dan Gelirim
10-Buna Er Meydanı Derler
11-Estargon Kal'ası
12-Ey Gaziler
13-Çanakkale İçinde Aynali Çarşı
Mehterin tarihçesi hakkında sohbet

Etiketler:
berkay_1907 berkay_1907
Üyenin Populer Konuları Şu imansızların yaptığına bakın
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 505
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 09:20
Allah razı olsun
cristiana Tarih: 29.04.2006 11:07
[COLOR=tomato]Cok guzel bir paylasim
Ellerine yuregine saglik
Allah (c.c.) emanet ol
Selam ve Dua ile...