cadu pozması üçün okunanak duası - cadu edilən üçün oxunacaq dua - cadudan qorunmaq üçün olkunacak dua - tilsimli dualar

cadudan xilas olmaq istəyirsə o adam bir xətti kağızın üzərinə bu duanı yazarsa və 40 dəfə o duanı kağızın üzərində oxusa və o kağızı suyun içində əridib o suyu içərsə bir qisimiylə da üzünü yusa o adamın üzərindəki bütün ovsunlayar həll edilər. İşdə cadu pozmaq üçün kağız üzərinə yazılacaq dua:
Vettebeu ma tetlüş şeyatiynü ala mülki Süleyman, və ma kefera süleymanü və lakinneş şeyatiyne keferu yüallimunen nasas sihra və ma Ünzile alel melekeyni bi babil Harut və Marut, və ma yüallimani min Əhad hətta yekula innema nahnü fitnetün fe la tekfür, fe yeteallemune minhüma ma yüferrikune bihi beynel mer'i və zevcih, və ma Hum bi darrine bihi min Əhad mütləq bi iznillah, və yeteallemune ma yedurruhüm və la yenfeuhüm, və le kad alimu le menişterahü ma lehi fil ahirati min halakiv və le bi'se ma şerav bihi enfüsehüm, lev qanun la'lemun
Summ beasna mim ba'dihim musa bi ayatina ilə fir'avne və meleihi fe zalemu biha fenzur kefə kane akibetül müfsid
Və qala musa ya fir'avnü inni rəsulun mir Rabbil aləmin
Hakiykun ala əl la ekule alellahi illel haqq kad ci'tümü bi beyyinetim mir rabbiküm fe ersil meiye məni İsrail
Qala in küt ci'te bi ayənin fe'ti biha in küt Mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye su'banüm mübin
Və nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Kaleli meleü min qövmü fir'avne inne haza le sahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm fe maza te'mürun
Ye'tuke bi külli Sahir alim
Və caes seharatü fir'avne kalu inne lena le ecran in künna nahnül Qalibin
Qala neam və inneküm le minel müqərrəbin
Kalu ya musa Imma ən tülkiye və Imma ən nekune nahnül mülkiy
Qala elku fe lemma elkav seharu a'yünen necə vesterhebuhüm və cau bi Sehrin aziym
Və evhayna ilə musa ən elki asak fe iza hiye telkafü ma ye'fikin
Fe vekaal hakku və betale ma qanun ya'lemun
Fe ğulibu hünalike venkalebu sağir
Və ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi Rabbil aləmin
Rəbbi musa və Harun
Qala fir'avnü amentü bihi ürəyə ən azene lekum inne haza le merkum mekertümuhü fil medineti li tuhricu minha ehleha fe sevte ta'lemun
Le ükattianne eydiyeküm və ercüleküm min xilaf Summ le üsallibenneküm ecmeiyn
Qala Rabbül mesriki vəl Məğribi və ma beynehüma in küntü ta'kilun
Qala leinittehazte İlahənin ğayri le ec'alenneke minel mescunin
Qala e və lev ci'tüke bi şey'im mübin
Qala fe'ti bihi in küt Mines sadikiyn
Fe elka asahü fe iza hiye sü'banüm mübin
Və nezea yedehu fe iza hiye beydaü lin nazirin
Qala lil mələk havlehu inne haza lesahirun alim
Yüridü ey yuhriceküm min erdiküm bi sihrihi fe maza te'mürun
Kalu ercih və ehahü veb'as fil medaini həşr
Ye'tuke bi külli seharin alim
Fe cümias seharatü li mikati yevmim ma'lun
Və kiyle lin necə hel entüm müctemiun
Leallena nettebius seharete in kanuhümül Qalibin
Fe lemma caes seharatü kalu li fir'avne einne lena le ecran in künna nahnül Qalibin
Qala neam və inneküm izel le minel müqərrəbin
Qala lehim musa elku ma entüm mülkün
Fe elkav hibalehüm və isiyyehüm və kalu bi izzəti fir'avne inna le nahnül ğalibun
Fe elka musa asahü fe iza hiye telfafü ma ye'fükun
Fe ülkiyes seharatü sacidin
Kalu amenna bi Rabbil aləmin
Rəbbi musa və Harun
Qala anemtüm lehi ürəyə ən azene lekum innehu le kebirukümüllezi allemekümüs sehri f ələ sevfe ta'lemun le ükattianne eydiyeküm və ercüleküm min hilafiv və la üzallibenneküm ecmeiyn
Summ beasna mim ba'dihim musa və harune ilə fir'avne və meleihi bi ayatina festekberu və qanun kavmen günahkarın
Fe lemma caehümül hakku min indina kalu inne haza le sihrum mübin
Qala musa e tekulune lil haqqı lemma caeküm e sihrun haza və la yüflihus sahirun
Kalu e ci'tena li telfitena amma vecedna əleyhi abaena və tekune lekümel kibriyaü fil ard və ma nahnü leküma bi möminin
Və qala fir'avnü 'tunik bi külli Sahir alim
Felemma caes seharatü qala lehim musa elku ma entüm mülkün
Fe lemma elkav qala musa ma ci'tüm bihis sehri innellahe seyübtilüh innellahe la yuslihu amelel müfsid
Və yühikkullahül haqqa bi kelimatihi və lev kerihel mücrimun
Fe ma Amen li musa mütləq zürriyetüm min kavmihi ala havfim min fir'avne və meleihim ey yeftinehüm və inne fir'avne Leal fil ard və innehu le minel bədxərc
Və qala musa ya qövmü in küntü amentü billah fealleyhi tevekkelu in küntü müslimin
Fe kalu alellahi tevekkelna Rəbbəna la tec'alna fitnetel lil qövmü zalımın.
götürmə

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3735
favori
like
share