Mehtap

Son güncelleme: 23.08.2007 21:52
 • MEHTAP


  Rengi daha bir k1rm1z1yd1 sanki bu defa rujun.Ruj duda1na her dediinde titreyen vücudunun ç1l11n1,aynaya bakt11nda görmeye irendii gözlerinde duyuyordu.Asl1nda en masumuydu gözleri.Deniz,mavisini o gözlere emanet etmi_ti. Belki de bunca ac1n1n kirini bu yüzden bar1nd1rm1yorlard1. Sevgiye susam1_ bir benliin toz duman olmu_ yar1nlar1na inat parlamaktan vazgeçmeyen,mücadelesini sürdüren tek yan1 gözleriydi.Ama kendine ait ne varsa basit,irenç ve üç be_ kuru_ kar_1l11nda kullan1lmaya haz1r deil miydi zaten?
  Odan1n aralanm1_ penceresinden izinsiz giren rüzgarla savrulan saçlar1 geldi sonra akl1na.Sar1s1 siyah1na kar1_m1_, püskül misali saçlar1...Bir zamanlar ok_anmaya al1_m1_ _1mar1k saçlar1na _imdi yabani eller dokunuyordu tüm ac1mas1zl11yla.Dalgalanmaktan da,durulmaktan da korkar olmu_tu ba_1ndaki o miskin teller.Çünkü rüzgarla her dans edi_lerinde bir avucun aras1nda özgürlüklerine son veriliyordu.
  Gözlerini usulca terketmeye ba_layan gözya_lar1n1,dudaklar1 gibi k1rm1z1ya boyanm1_ t1rnaklar1n1 yüzüne dedirmeden sildi parmak uçlar1yla,yumruklanan kap1n1n sesini duyunca.Ya_ad11 ah_ap binan1n çürümü_ kap1s1n1n,Cafer'in yumruklar1 alt1nda k1r1laca1n1 hayal etti bir anda.Cafer ne zaman böyle çalsa kap1y1,dayak yemenin korkusu yan1nda ba_ka bir diyardan,onun hiç tan1mad11 umutlardan bir tutam dü_erdi kalbine.Belki k1r1lsa bu lanet kap1,bir ku_ misali uçup gidebilirmi_ gibi gelirdi ona hep.Ve o her seferinde dayak alt1nda kuruyan umutlar1na bir yenisini daha eklemeyi ya_ama sebebi sayard1.
  Pencere pervaz1n1 s1k1 s1k1 kavram1_ ellerini,kap1 koluna yöneltti usulca.Aralad11nda kap1y1,Cafer ve sopas1 eksiksiz bekliyorlard1(!)Mehtap'1n korku dolu gözlerini görür görmez kap1y1 tekmeleyen Cafer,her zamanki içgüdüleriyle genç kad1n1n yüzüne bir tokat misali çarpan kap1y1 büyük bir mutlulukla izlemi_ti.Ard1ndan da hiç zaman kaybetmeden saçlar1 hedef alm1_t1.
  Dakikalarca süren daya1n sebebini hiç bilemedi Mehtap.Sebebi dü_ünmeye f1rsat1 bile olmadan yeni bir mü_terinin gelecei haberini vermi_ti Cafer.Kad1nl11n1n tek hat1rland11,ancak duygular1 hesaba kat1lmaks1z1n hoyrat bir rüzgarda savrulan tüy tutam1 gibi vücuduna odaklanm1_ saatlerin ba_layaca1n1n haberiydi bu asl1nda.
  Yeni bir mü_teri daha...Çaresizlik dolu bak1_larla yalvard1 Cafer'e hayat kad1n1 Mehtap.Ad1 üstünde hayat kad1n1yd1,her _eye katlanmal1yd1 ya ne de olsa,vücudunda olu_an morluklar1 anlatmas1na,yeniden vücudundan tiksinmeye art1k dayanamad11ndan bile söz etmesine izin verilmemi_ti. Ard1ndan kapat1lan kap1n1n gürültüsü ve Cafer'in evden ç1k1_1yla oda sessizle_ti,yeni bir bekleyi_ ba_lad1.
  Yatak odas1nda buluna gard1rop inleme misali g1c1rdam1_t1 yine,Mehtap dar eteini ve ask1l1 bodysini al1rken.Sanki Dünya farkl1 bir yöne dönmeye ba_lam1_,sanki denizler karalarla kar1_m1_,sanki gözkyüzü yere inmi_,sanki yamurlar güne_i söndürmü_tü.Yoksa bu oda,Mehtap'1n yürei,bu sokak,Tarlaba_1 denilen bu semt bu kadar karanl1k olamazd1.
  Yeniden çalan kap1 Mehtap'1n ye_ertmesine izin verilmeden soldurulan umutlar1na kurumu_ yaprak misali bir hüzün vermi_ti yine.Yine ayaklar alt1nda parçalanm1_t1 umutlar1.
  Yapmac1k bir tebessümle açt1 kap1y1.Kar_1s1nda duran göbekli,iri yar1 adam1 görmüyordu bile.Adam sanki senelerdir beraber olduu kar1s1n1n yan1na geliyormu_ edas1yla ve çapk1n bir gülümsemeyle içeri girdi.
  Her _ey ayn1yd1 Mehtap için.Her _ey tek çizgi üzerinde duran bir kaç nokta kadar yer dei_tirebiliyordu ancak.Ayn1 güne_sizlik,ayn1 souk ve ayn1 ac1lar.Ruhunun koptuunu hissettii bedeninden seslendi o hiç tan1mad11 ve ona ne yapaca1n1 bilmedii yabanc1ya:''Siz içeri geçin,ben geliyorum...''Tarlaba_1 yine ayn1 cümlelerin pas tutmu_ kafesinde yeni bir gökku_a1n1 griye boyuyordu,boyad11 gökku_a1n1n par1lt1lar1ndan habersiz.Ve Mehtap gibiler bu semtte,denize dü_en parlak ay 1_11n1n ad1na mehtap denildiini bilmiyorlard1...
#12.04.2004 21:32 0 0 0
 • teşekkürler arkadaşım paylaşım için
#19.07.2007 21:05 0 0 0
 • teşekkürler güzel bir yazı
#20.07.2007 11:56 0 0 0
 • elerine sağlık
#23.08.2007 21:52 0 0 0