foto - VULKAN
  Namazda Okunan Sureler Ve Anlamları  FATİHA SURESİ
  * Eûzü billâhi mineşşeytânir racîym Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn.
  * Er'Rahmânir-Rahiym.
  * Mâliki Yevmiddiyn
  * Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn
  * İhdinassırâtal-müstekıym
  * Sıraatalleziyne-en'amte aleyhim
  * Gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn * Amin.
  Anlamı:
  Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh'ın (hakkı) dır. O'na mahsustur. İlâhi! Yalnız Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen'den yardım dileriz. Bizi doğru yola hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdiğin bahtiyarların yoluna, ki onlar ne azıp sapmış, ne de gazabına uğramışlardır. (Duâmızı kabul eyle Allâh'ım!)
  AYETU'L-KURSİ
  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
  Anlamı:
  Allâh, O Allâh'dır. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan başka İlâh yok, yalnız O; daima yaşayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur. Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur.
  Kimin haddine ki izni olmaksızın O'nun yanında şefaat edebilsin? Allah yarattıklarının işlediklerini, işleyenlerini, geçmişlerini, geleceklerini bilir. Onlar ise O'nun bildiklerinden yalnız dilediği kadarını kavrayabilir; başka bir şey bilemezler. O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır ve bunların koruyuculuğu, bunları görüp gözetmek kendisine bir ağırlık da vermez.
  O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir…
  FİL SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Elem tera keyfe feale rabbüke bi eshaabil fiyl
  * Elem yec'al keydehüm fii tadliyl
  * Ve ersele aley him tayran ebâabiyl
  * Termiyhim bi hıcâaratim min sicciyl
  * Fecealehüm Ke asfim me'küül
  Anlamı:
  Görmedin mi, nasıl etti Rabbın Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düşüncelerini) bozup büsbütün perişan kılmadı mı? Üzerlerine sert taşlarla atış eden, sürü sürü kuşlar saldı da, hemen onları bir yenik hasıl (güve yiyip tanesiz kalmış ekin yaprağı, saman) gibi kılıverdi.
  KUREYŞ SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Li iylâafi kurayşin
  * İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf
  * Fel ya'büdüü rabbehâazel beyt
  * Ellezii et 'amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf
  Anlamı:
  Kureyş'in birbirleriyle veya başkalariyle andlaşması, anlaşması için; hele yaz ve kış seferlerine (faydalandıkları) andlaşması için, onlar (Kureyş) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler; - O (sahip) ki, onları büyük bir açlıktan kurtardı ve müthiş bir korkudan emin kıldı
  MAUN SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Eraeytellezi yükezzibi biddiyn
  * Fezâalikellezi yedü'ul yetiym
  * Velâa yehuddu alâa ta'aamil miskiyn
  * Feveylül lil musalliyn
  * Elleziyne hüm an salâatihim sâahüün
  * Elleziyne hüm an yüraa üüne
  * Ve yemneuunel mâauun
  Anlamı:
  Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayanı? İşte hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyeceğine dair teşvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de başkalarının doyurması için kayırır. Vay o namaz kılanların haline ki, onlar namazlarını gereği gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteriş için yaparlar ve yardımlığı sakınırlar (kimseye bir damla şey vermek istemezler.)
  KEVSER SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * İnnâa e'taynâakel kevser
  * Fesalli li rabbike ven har
  * İnne şâanieke hüvel ebter
  Anlamı:
  Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbın için namaz kıl ve kurban da kesiver. Doğrusu, asıl ebter sana buğz eden (hınç besleyen, diş bileyen) in kendisidir.
  KAFİRUN SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul yâa eyyühel kâafiruun
  * Lâa e'büdü mâa tebüdüün
  * Velâa entüm aabidüüne mâa a'büd
  * Velâa ene aabidüm mâa abed-tüm
  * Velâa entüm aabidüüne mâa e'büd
  * Leküm diynüküm veliye diyn

  Anlamı:
  De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptıklarınıza. Siz de tapanlardan değilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza. Hem de siz tapıcı değilsiniz benim ibâdet ettiğim (Allah)'a. Size dîniniz, bana da dînim.
  NASR SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * İzâa câaaae nasrullaahi vel fethu
  * Ve raeytennâase yedhu-lüüne fii diynillahi efvâacâa
  * Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhü innehüü kâane tevvaâbâa
  Anlamı:
  Allâh'ın (vaad eylediği) yardımı geldiği ve zafer kazanıldığı (Mekke'nin fethi ile İslâm'a fütûhat kapılarının açıldığı); ve insanların fevç fevç, küme küme Allâh'ın dînine girdiklerini gördüğün zaman artık Rabbını överek şanını yücelt ve Allâh'tan mağfiret iste. Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder.
  TEBBET SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Tebbet yedâaa ebiylehebivve tebbe
  * Mâa ağnâa anhü mâalü-hüü ve mâa keseb
  * Se yaslâa nâaran zâate leheb
  * Vemraetühüü hammâatel hatab
  * Fii ciydihâa hablüm mim mesed
  Anlamı:
  Ebû Leheb'in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!). Ne malı fayda verdi ona, ne de kazandığı. O, (dünyada benzeri görülmemiş) bir alevli ateşe yaslanacak. Gerdanında hurma liflerinden bükülmüş bir iple odun taşıyan karısı da
  İHLAS SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul hüvellâahü ehad * Ellâahüs samed
  * Lem yelid ve lem yüüled
  * Velem yeküllehüü küfüven ehad
  Anlamı:
  De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dileğin merciidir, her şey kendisine muhtâc olan Şanlı, Uludur. O, doğurmadı ve doğurulmadı. O'na hiçbir şey denk de olmadı.
  FELAK SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul euuzü birabbil felak * Min şerri maa halak
  * Ve min şerri ğaasikın izâa vekab * Ve min şerrin neffâasati fil 'ukad
  * Ve min şerri haasidin izâa hased
  Anlamı:
  De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine (Allâh'a) sığınırım.
  NAS SURESİ
  * Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir'Rahıym
  * Kul euuzü birabbinâas * Melikinnâas * İlâahinnâas
  * Min şerril vesvâasil hannâas
  * Ellezii yüvesvisü fii sudüürinnâas
  * Minel cinneti vennâas
  Anlamı:
  "De ki: Sığınırım Rabb'ına nâsın. Melikine nâsın. İlâhına nâsın; şerrinden o sinsi vesvâsın. Ki, fiskos eder sinelerinde (1) nâsın; gerek cinden (olsun o sinsi) gerekse insandan."  SÜBHANEKE
  Sübhaanekellahümme Ve bihamdik Ve tebâara kesmük Ve teaalâaa ceddük (Ve celle senâük * ) Ve lâailahe gayrük
  Anlamı:
  Allahım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür. Senden başka tanrı yoktur.
  NOT: Parantez içindeki "Ve celle senâük" cümlesi cenaze namazında okunur.
  ETTEHİYYÂTÜ
  Ettehıyyâatü lillahi vessalevâatü vettayibâatü esselâmüaleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllâhi ve berakâatühüü esselâamü aleynâa ve alâa ıbâadillâhis salihıyn Eşhedü ellâa ilâahe illallâah ve eşhedü enne Muhammeden abdühüü ve rasüülüh
  Anlamı:
  Dil ile, beden ve mal ile yapılan bütün ibadetler Allah'a dır. Ey Peygamber! Allah'ın selâmı, rahmet ve bereketleri senin üzerine olsun.
  Selâm bizim üzerimize ve Allah'ın bütün iyi kulları üzerine olsun.
  Şahitlik ederim ki, Allah'tan başka tanrı yoktur. Yine şahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.
  ALLÂHÜME SALLİ
  Allahümme salli alâa Muhammedi ve alâa âali Muhammedin kemâa salleyte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd
  Anlamı:
  Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine rahmet eyle; şerefini yücelt. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine rahmet ettiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin
  ALLÂHÜMME BARİK
  Allahümme barik alâa Muhammedi ve alâa âali Muhammedin kemâa barekte alâa ibraahiyme ve alâa âali ibrahiyme inneke hamiydüm meciyd
  Anlamı:
  Allahım! Muhammed'e ve Muhammed'in ümmetine hayır ve bereket ver. İbrahim'e ve İbrahim'in ümmetine verdiğin gibi. Şüphesiz övülmeye lâyık yalnız sensin, şan ve şeref sahibi de sensin.
  RABBENÂ ÂTİNA
  Rabbenâa âatina fiddünyâa hasenetev ve fil âahirati hasenetev ve kınâa azâabennâar
  Anlamı:
  Allahım! Bize dünyada iyilik ve güzellik, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru.
  RABBENÂĞFİRLİ
  Rabbenağfirlii ve livâa lideyye ve lil mü'miniyne yevme yekuumül hisâab
  Anlamı:
  Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı ve babamı ve bütün mü'minleri hesap gününde (herkesin sorguya çekileceği günde) bağışla.
  KUNUT DUALARI- 1
  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü’minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü neşkürukeve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.
  Anlamı:
  Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile öğeriz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve sana karşı geleni bırakırız.
  KUNUT DUALARI - 2
  Allahümme iyyâke na’büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes’â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhık.
  Anlamı:
  Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.
  ÂMENTÜ
  Âmentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rüsülihi vel yevmil ahiri ve bilkaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teâlâ vel ba'sü ba'del mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resülühü.
  Anlamı:
  Allah'a, meleklerine, gönderdiği kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna, öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın da Allah'ın kulu ve son Peygamberi olduğuna şehadet ediyorum.

  Disleksi
  DİSLEKSİ (ÖĞRENME BOZUKLUĞU)

  DİSLEKSİ NEDİR ?


  Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur.

  İlkokula başlayan disleksili çocuklarda eğitim alabilecek zihinsel gelişim henüz tamamlanmadıgı için okuyamazlar, yazamazlar ve matematiksel işlemleri kavramada zorluk çekerler. Ancak bu onların zeka düzeylerinde bir sorun olduğunu göstermez.

  Hatta zeka düzeyi çok yüksek çocuklarda da görülmektedir. Fakat bazen hastalık farkedilmeyebilir.Disleksililer zeka düzeyleri düşük olmadığı gibi özel yeteneklere de sahip olabilirler. Buna önemli kanıt disleksili olduğu bilinen bilim adamları ve sanatçılardır: İzafiyet teorisini ortaya çıkaran büyük bilgin Albert Einstein, kalipso müziğinin kralı Harry Belafonte, büyük mimar, heykeltraş ve Mona Lisa’yı resim dünyasına armağan eden ressam Leonardo da Vinci, İrlandalı yazar Yeats, başta “Düşünen adam”olmak üzere pek çok önemli eserin sahibi heykeltraş Rodin, sinema oyuncusu Tom Crouse, şarkıcı ve sinema oyuncusu Cher disleksili ünlüler arasındadır
  GÜL HASTALIĞI  Gül Hastalığı, daha çok ruhsal sıkıntılar, stres sebebiyle ortaya çıkan, sık görülen bir deri hastalığıdır.

  Kırmızı yuvarlak güle benzeyen üzeri hafif beyaz kabuklu döküntülerle seyreder. Bazen tek büyük bir lezyonla başlar. Bu; öncü, haberci plaka madalyon denir,hastalık bazen “madalyon hastalığı“ olarak da anılır.

  Döküntüler en çok gövde, sırtta ve kollarda görülür. Sırtta çam ağacının dallarını andıran bir görünüm oluşur; bu görünüme “noel çamı deseni” denir.

  Gençlerde daha çok olmakla birlikte her yaşta görülebilir. Bahar aylarında sık rastlanır. Virüslere karşı(HHV-7) alerjik bir reaksiyon olduğu üzerinde durulmaktadır.

  Hastalık genellikle kalıcı bir iz bırakmaz; fakat esmer kişilerde zaman içinde gerileyen kahve renkli lekeler kalabilir.

  Herkes hayatında bir kere ya da daha fazla gül hastalığı geçirebilir; ancak hastalık kronik değildir. Hastalığın seyrinde kaşıntı görülebilir. Hastalık bazen tek bir madalyonla seyredebildiği gibi; bazen çok şiddetli bir seyirle vücudun %80’ini tutabilir.

  Tanı ve tedavisi:

  Hastalık bulaşıcı değildir. Tanı, dermatolojik muayene ile konulur. Pitriasis rosea genellikle sırtı, boynu, göğsü, karnı ve kol ve bacakların üst bölümünü etkiler.
  Döküntü herkeste farklı seyredebileceği için tanıda bazen zorluk çekilebilir. Döküntünün sayısı ve boyutları kişiden kişiye değişir, ara sıra döküntü vücudun farklı alanlarında, örneğin vücudun alt kısmı ve yüzde görülebilir. Gövdedeki mantar enfeksiyonu, sedef hastalığı ile karışabilir. Bazı ilaç reaksiyonlarında görülen döküntüler de “pitriasis rosea”ya benzeyebilir. Bu durumlarda dermatoloji uzmanı tarafından alınan deri biyopsisi ile tanı konulabilir.

  Tedavide; döküntüleri ve kaşıntıyı gidermek için ağızdan alınan veya sürülebilen bir takım ilaçlar kullanılabilir. Nemlendirici losyonlar,antihistaminikler ve kortizonlu kremler sık kullanılan ilaçlardır.
  İngilizce Hikayeler ve Türkçesi
  Evet almanya vatandaşı olarak kanadada yaşıyorum. çeviri proğramı kullanılmadı.
  Fransızca Türkçe Berberdeki Diyaloglar


  Lütfen saçımı tıraş ediniz. Coupez mes chevaux s’il vous plait.
  Lütfen sakalımı tıraş ediniz. Rasez ma barbe s’il vous plait.
  Saçımı kısa bırakınız. Laissez mes chevaux courts.
  Saçımı uzun bırakınız. Laissez mes chevaux longs
  Tıraş fırçası Brosse à rasage
  Ustura Rasoir
  Berber Barbier
  kuaför coiffeur
  Jilet Lame de rasoir
  Kolonya suyu Eau de Cologne
  Losyon Lotion
  Tıraş Makinesi Rasoir électrique
  Tıraş Bıçağı Lame de rasoir
  Tıraş Fırçası Brosse à rasage
  Tıraş Sabunu Savon à rasage
  Krem Crème
  Pudra Poudre
  Koku (Parfüm) Parfum
  Ruj Rouge à lèvre
  Makas Ciseaux
  Firkete Epingle de sûreté
  Toka Boucle  Fransızca Türkçe Banka Diyalogları ve Kelimeler  Banka hangi caddede bulunuyor? Dans quelle avenue se trouve la banque ?Banka nerededir? Où est la banque ?
  Banka hangi caddede bulunuyor? Dans quelle avenue se trouve la banque ?
  Rica ederim, müdür nerededir? Je vous en prie, où est le directeur ?
  Müdürle görüşmek istiyorum. Je veux voir le directeur.
  Çek bozdurmak istiyorum. Je voulais toucher un chèque.
  Para değiştirmek istiyorum. Je veux changer de l’argent.
  Kur listesini rica ediyorum. Le taux de change s’il vous plait.
  Para çekmek istiyorum. Je veux retirer de l’argent
  İşte pasaportum. Voilà mon passeport
  Nerede para bozdurabilirim ? Où puis-je échanger mon argent?
  Burada bir exchange bürosu var. Ici, il y a un bureau d’échange.
  Ne bozduracak-sınız ? Qu’est-ce que vous allez changer?
  Dinar bozdurmak istiyorum. Je veux changer du dinar
  Kaç euro bozdurmak istiyorsunuz ? Combien de euro voulez - vous échanger?
  Para çekmek. Retirer de l’argent.
  iptal etmek annuler

  kredi un crédit
  dolar un dollar
  avro un euro
  para l`argent
  ödemek payer
  geri ödemek rendre
  çek yazmak faire un chèque
  para üstü la monnaie
  ucuz bon marché
  pahalı cher
  çek un chèque
  çekilen para un retrait
  banka une banque
  kredi kartı une carte de crédit
  fiyat un prix
  nakit un argent liquide
  fiş un reçu
  madeni para une monnaie
  KızLar nasıl tavlanır?  Öncelikle hani klasik bi laf waRdır işte kız tavlamak o kOdaR kolay mı Şöle böle İşini biliRsen KOlaydıR! Öncelikle bi kızı tavlamak istiOsan kendin olucaksın kızın yanında kendini kasmıycaksın...KızlaR dogal erkeklerden Hoşlanır bunun bilincinde Olcan. Sora kızla kOnuŞurken agzının ii laf yapması lazım ÖLe ıım kem küm deiL güsel bi koNusma şaRt.. bi de kızlar arGo konuşan erkekleri sefmez..İnsanlık hali arada bi kaçabiliR öle bi duRUm Oldugunda hemen ayak yap gülümse biras işte ya k.bakma şöle böle gibilerinden... =) bi de KOnusmalarında araya bi kaç espri de sıkıştıRcan kızlaR aynı zmada esprili erkeklerden de hoşlanıR yani güLer yüzlü Olcan..Sonra en önemli şeylerden biride kibaRlık kibaR olcan kızlaR odun erkekleRden nefret edeR bunu aklından çıkaRmıycan...Sora biRaz havalı Olcan bu cümle ilk bakışta gaRİp gelebilir ama Şöle anlatim kıza şu izlenimi weRcen hani sen Olmazzsan başkası OLur başka kız mı yOk sanki gibilerinden..şunu aklından ÇIkarmıycan 'kaçan KovalanıR' sen her zman Kaçan Olmaya bak..Kıza bi de şu izlenimi weRmem şaRt ben o heR göRdügüne asılan SAlaklaRdan deilim ... bu ÇOk ÖnemlidiR.. yani kendini Öle agıRdan alcan hemen cnm cicim ayaklarına giRmeyeceksin tabi ağıRdan alıRkende ukalalıgı tadında bıRakçan kızlaR kendini bişi sanan kendini begenmiş erkekleri de sefmez...Kıza Kendini Begenmiş deil Kendinden emin izlenimini weRmem lasım..YAni En önemliside o aslında kendine güvencen...hea bii de bunların yanında bakımlı Olcan, giyinimine dikkat edeceksin...Sen Ne kadaR sempatik oluRsan Ol siyah ayakkabının yanına beyaz ÇOrap,Kotun altına kundura giydin mi de bu iş olmaz
  ALINTIDIR...


  İngilizce Hikayeler ve Türkçesi


  Cihan Abi Beni kırmayıp bu konuyu açtığın için teşekkürler sana.

  Arkadaşlar Cihan Abiden ben Rica ettim bu konun açılmasını ve Çevirileri Ben yaptım kuzenimle.  Vulkan Abimin 11. Ölüm Yıldönümü
  @CiCeGiM

  Sağol

  ALLAH bütün acılılara sabır versin. bütün ölmüşlere cennet mekanı nasip olsun.
  Remix Nedir
  paylaşımın için teşekkürler
  Genel Pratik Bilgiler
  paylaşımın için teşekkürler
  19 Mayıs Türk Gençliğinin Bayramı
  paylaşımın için teşekkürler
  Isıtıcılı ayakkabı tabanlığı
  paylaşımın için teşekkürler
  Nike Krampon
  paylaşımın için teşekkürler
  Fistül Nedir - Bakımı Nasıl Olur
  paylaşımın için teşekkürler
  Psikoloji ve Tasavvuf Açısından Rüyalar
  paylaşımın için teşekkürler
  Besmelesiz giriş yapmayalım
  paylaşımın için teşekkürler
  Metin2 GM İletişim
  paylaşımın için teşekkürler
  HeavenFire v.1824 v.2.66 ThirdParty Tools Önlendi.Apr Önlendi.İçeri!Xp Wista Win7 Uyumlu! Arkadaşla
  paylaşımın için teşekkürler
  Otomatik Skill Basma Silkroad
  paylaşımın için teşekkürler
  Silkroad Hileleri
  teşekkürler
  Prison Break The Conspiracy - 2010
  paylaşımın için teşekkürler
  Freedom Fighters Tam çözüm
  paylaşımın için teşekkürler
  Müthiş Bir Online Savaş Oyunu Hemde Türkçe
  güzel
  Vulkan Abimin 11. Ölüm Yıldönümü


  @ CA-CHALLENGE

  Hayat bir yaprak gibi açıp sonra solarken zaman su gibi akıp gidiyor ve o acılı gün yani bugün geldiğinde üzüntüler hakim geliyor canım Aarkadaşım VULKAN ‘ Mekanın cennet günahları af olsun


  seni her zaman özlüyoruz
  CA-CHALLENGE yani Cihan abi

  abim için bu kadar güzel bir mesajla burada açtığım konuda onu tekrardan andığın için teşekkürler. Bilirim sende istersin 11 yıl öncesine dönüp o günün yaşammasına engel olurdun, şimdi ben küçükken abim ve sen bize gelirdiniz dershaneden ve bana hediyeler getirdiniz işte o günleri şimdide yaşıyor olsaydık hediyeler olmasada.
  Vulkan Abimin 11. Ölüm Yıldönümü


  Bir-Dost

  Gül_yarasi

  CA-CHALLENGE

  crazy_boy

  gamzelinur

  CADIKIZ

  HaviL

  HaNıM aGa

  MaRaBoGLu61

  GaYe

  BlueGuard53


  Sağolun.

  abim şuan yaşıyor olsaydı 30 yaşlarında olacaktı.
  İşitme Engelliler El İşaretleri
  faydalı paylaşım için tşkrler
  Windows Püf Noktaları
  paylaşımın için teşekkürler Cihan abi
  Vulkan Abimin 11. Ölüm Yıldönümü

  Bir-Dost

  Bütün ölmüşlerin mekanı cennet olsun


  Üsttekinin kurduğu cümlenin son kelimesiyle başlayan bir cümle kurmak...
  Umarım cennet kapısında bize sesleniyorsundur Vulkan abi.