İslam > Kuran müminler için şifadır‏

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  Neden bahsed erse bahset sin, Kur’an-ı kerimi n her âyeti, her harfi
  şifadır.
  Hadis-i şerifte, (İlaçların en iyisi Kur’an-ı kerimd ir) buyuru ldu.
  (İ.Mace)

  Peygam ber efendi miz üç türlü ilaç kullanırdı. Kur’an-ı kerim veya dua
  okurdu . Fen ile buluna n ilaçları kullanırdı. Her ikisin i karışık
  kullanırdı. Bir hadis-i şerifte buyuru luyor ki:
  (Kur’an-ı kerimd en şifa beklem eyen, şifaya kavuşamaz.) [Deylemi]

  Kur’an-ı kerim ve dua, şartlarına uygun okunur sa, elbett e şifa verir.
  Okuyanın ve hastanın buna inanma sı gereki r. Haram işleyenin ve itikadı
  düzgün olmaya nın okuması fayda vermez . Kur’an-ı kerimi ücretle okumak
  haramdır. (Tefsir-i Mazhar i)

  Hadis-i şeriflerde buyuru ldu ki:
  (Fatiha her derde devâdır.) [Beyheki]
  (Fatiha suresi ALLAHü teâlânın gadabını önler.) [Şir’a]
  (Ölülerinize Yasin okuyun!) [İ.Ahmed]

  (Kabris tana giren kimse, Yasin suresi ni okusa, o gün ölülerin azapla rı
  hafifl er. Ölülerin sayısı kadar o kimsey e sevap verili r.) [Etfâl-ül
  müslimin]

  (Yasin okuyanın sıkıntısı gider.) [Deylemi]
  (Cuma gecesi Yasin suresi ni okuyanın günahları affedi lir.) [İsfehani]
  (Gecele yin Yasin okuyan kimse, affedi lmiş olarak sabaha çıkar.) [Buhari]

  (ALLAH rızası için Yasin okuyanın günahları affolu r.) [İbni Sünni]
  (Her gece, Yasin okumay a devam eden kimse, şehid olarak ölür.) [Taberani]

  (Her şeyin bir kalbi vardır. Kur’anın kalbi de Yasind ir.) [Tirmizi]
  (Bir defa Yasin okuyan, on defa Kur’an-ı kerimi okumuş sevabına kavuşur.)
  [Tirmizi]

  Yasin suresi nde, kıyamette olan şeyler, dünyanın geçici olduğu, Cennet
  nimetl eri ve Cehenn em azapla rı da bildir ilmekt edir. Anlaya n hasta,
  yanında okunun ca, iman ile gitmey e sebep olan şeyleri işitmiş olur. İmam-ı
  Gazali hazret leri buyuru yor ki:
  (İmam-ı Ahmed bin Hanbel hazret leri, Cenab-ı Hakkın, (Anlaya rak da anlama
  ***** da Kur’an-ı kerim okuyan, benim rızama kavuşur) buyurd uğunu bildir
  mekted ir.) [İhya]

  Ölüler için de Yasin-i şerif okunma sı emredi lmiştir. Hadis-i şeriflerde
  buyuru ldu ki:
  (Yanında Yasin-i şerif okunan hasta, suya doymuş olarak vefât eder, doymuş
  olarak kabre girer) (Müslüman bir hasta yanında Yasin okunur sa, Rıdvân
  ismind eki melek Cennet şerbeti getiri r. O kimse, suya doymuş olarak ruhunu
  teslim eder. Doymuş olarak da kabre girer, suya ihtiya cı olmaz.)
  [S.Ebediyye]

  Dualar ve şifalar
  Hastalığın durumu na göre tedavi, ilaç ile, sadaka vermek le ve dua ile
  yapılır. Şifayı veren yalnız ALLAHü teâlâdır. Kur'an-ı kerimd e mealen
  buyuru ldu ki:
  (İbrahim,"hastalığıma ancak O şifa verir" dedi.) [Şuara 80]
  (Kur'an-ı kerim, müminler için şifa ve rahmet tir.) [İsra 82]

  Hadis-i şeriflerde de buyuru ldu ki:
  (Asıl deva Kur'andır.) [İbni Nasr]
  (Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyan a, o gün nazar değmez.) [Deylemi]

  (La ilahe illa ente sübhaneke, inni küntü minez-zalimin’i okuyan, dert ve
  belada n kurtul ur.) [Hakim] (40 defa okuma iyi olur)

  (Sabah-akşam İhlas ve Muavvi zeteyn i [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar,
  bütün belala rı, afetle ri, sıkıntıları ve isteme diğin şeyleri gideri r.)
  [Tirmizi]
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  sagol bu bilgiler icin tesekkur ederiz
  "Sizin en hayırlınız Kuran'ı öğrenen ve öğretendir" Hz Muhammed

  Allah razı olsun kubercim
  ALLAH RAZI OLSUN