AÖF Türkiye Ekonomisi Final Soruları

Son güncelleme: 31.05.2012 02:53
 • AÖF Türkiye EkonomiSi DerSi FinaLinde Çıkan SoruLardır... TopLam 3 Parça...


  1) Toprakların tamamına yakınının devlete ait olduğu durumda Osmanlı'da haslı eyaletlerin tarım topraklarının rütbeye ve devlete olan yarara göre devlet görevlilerine dağıtılarak toprak gelirleri, maaşlar ve askeri sistemin birleştirildiği yapıya hangi isim verilirdi ?

  A) Mültezim sistemi

  B) İltizam sistemi

  C) Tımar sistemi

  D) Reaya sistemi

  E) Haslı sistem


  2) Türkiye'de günümüzde sürmekte olan sorunlar arasında hangisi yer almaz ?

  A) Faiz hadlerinin sermaye hareketlerinden bağımsız hale gelmesi

  B) Dış borç birikmesi

  C) Devletin yüksek faizle borçlanması

  D) Özelleştirme

  E) Ödemeler bunalımı


  3) 1994 yılında toplam gelir içindeki en yüksek pay girişimci gelirlerine aitken 2002 yılında maaşlar ve ücretler ilk sırayı almıştır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Reel ücretlerin enflasyon üzerinde zam görmesi

  B) Nominal ücretlerin enflasyonun üzerinde zam görmesi

  C) Ücretli ve maaşlı çalışan sayısının artması

  D) Ücretli ve maaşlı çalışan sayısının azalması

  E) İşsizliğin azalması


  4) Türkiye'de kriz yıllarında işgücü ödemelerinin GSMH'den aldığı payı azalma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kriz sonrasında firmaların karlarının azalması

  B) Kriz sonrası dönemlerde üretimin azalması

  C) Kriz sonrası dönemlerde yaşam standartlarının yükselmesi

  D) Ücretlerin düşürülmesi politikalarının ön plana çıkması

  E) Kriz sonrası dönemlerde milli gelirin azalması


  5) Ticarete konu olmayan sektörlerde göreli yatırım artışını etkileyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) TL'nin aşırı değer kaybı

  B) Tüketim talebinin düşmesi

  C) TL'nin aşırı değerlenmesi ve tüketim talebinin yükselmesi

  D) Dövizin aşırı değer kazanması

  E) Milli Gelirin dalgalı seyir izlemesi


  6) Hangisi 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler arasında yer almaz ?

  A) Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin yurtdışına serbestçe transfer edebilmeleri

  B) Yabancı sermayeli olarak kurulacak şirketlerin ödeyecekleri katma değer vergisi oranlarında yeni düzenlemelere gidilmesi

  C) Yabancı sermayeli olarak kurulacak şirketlerin Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alması gereken izinlerin kaldırılması

  D) Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların çözümünde milletlerarası tahkime başvurulmasının önünün açılması

  E) Türk mahkemelerinin yanısıra, arabuluculuk ve uzlaşma gibi diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma olanaklarına yer verilmesi


  7) Hangisi 1980 yılından sonra uygulamaya başlanan ihracata yönelik büyüme politikalarının dayandığı unsurlar arasında yer almaz ?

  A) Devalüasyonlarla paranın değerinin düşürülmesi

  B) İç talebin düşürülmesi

  C) Ücretlerin arttırılması

  D) İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi

  E) İhracatın doğrudan parasal desteklerle arttırılması


  8) Yatırımlar artarken hem istihdamın hem de verimliliğin azaldığı kalıp hangisidir ?

  A) Durgun kalıp

  B) Durağan kalıp

  C) Atıl birikim kalıbı

  D) Yoğun büyüyen sektör

  E) Kapasite kullanımına dayalı büyüyen sektör


  9) Türkiye'de tarımsal nüfusun kentlere akmaya başladığı ve kırsal nüfusun mutlak olarak azalmaya başladığı tarihler hangisinde doğru verilmiştir ?

  A) 1950 / 1980-85

  B) 1960 / 1970-75

  C) 1970 / 1980-85

  D) 1945 / 1980-85

  E) 1980 / 2000


  10) Hangisi 2001 yılında Dünya Bankası ile Türkiye arasında imzalanan Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında yer alan projeler arasında yer almaz ?

  A) Doğrudan gelir desteği

  B) Çiftçi geçiş programı

  C) Tarım satış kooperatiflerinin yeniden yapılandırılması

  D) Proje destek hizmetleri

  E) Tarımsal destekleme alımlarının arttırılması


  11) 1980'lerin sonunda oluşmaya başlanan kamu finansman krizi ulusal ekonomide gelirlerin yeniden dağıtılmasına yönelik tarihsel bir işlev görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda benimsenen uygulamalar arasında değildir?

  A) Yüksek oranlı teşvikler

  B) Sermaye vergilerinin tahakkuk bazında düşürülmesi

  C) KİT ürünleri fiyatlarının baskı altında tutulması

  D) Özel sermayeye girdi sağlanması

  E) İthalatın kontrol altına alınması


  12) Çok iyi düzenlenmiş ikncil piyasalara sahip olmak aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Finansal serbestlik

  B) Finansal yenileşme

  C) Finansal derinlik

  D) Finansal piyasa

  E) Finansal işlem


  13) Finansal serbestlik deneyiminin türkiye ekonomisnde ortaya çıkardığı sorunlar arasında hangisi yer almaz ?

  A) Ulusal ekonominin dışa bağımlılığının artması

  B) Tasarrufların uyarılması

  C) Üretim yapısının dalgalanmaya itilmesi

  D) Rantiyer tipi davranışların ortaya çıkması

  E) Gelir dağılımının bozulması


  14) Devlet iç borçlanma senetlerine dayalı finansal serbestleşmenin mali piyasalarda yarattığı etkiler arasında hangisi yer almaz?

  A) Kamunun maliye politikalarının merkez bankası'nın para politikalarını ikame etmesi

  B) Kamuya sınırsız bir kredi hacminin sunulmuş olması

  C) Döviz kurunun istikrara kavuşturularak ani dalgalanmaların önlenmiş olması

  D) Devlet iç borçlanma senetlerinin piyasaya girmesi sonucunda para çarpanında dalgalanma oluşması

  E) Kamu sektörü yatırımlarında artış ortaya çıkması


  15) Finansal küreselleşme olarak anılan ve uluslar arası mal ve hizmet piyasaları ile bütünleşmeyi amaçlayan serbestleşme politikalarından beklenen gelişmeler arasında hangisi yer almaz ?  A) Yurtiçi ve yurtdışı yatırımların mali piyasalara aktarılması ve kredi hacminin genişlemesi

  B) Özel sektörün borçlanma olanaklarının daraltılması

  C) Ulusal mali piyasalarda belirlenen yurtiçi faiz oranlarının düşmesi

  D) Yurtiçi faiz oranlarının uluslararası faiz oranlarına yakınsaması

  E) ucuzlayan sermaye maliyeti sayesinde sabit sermaye yatırımlarının artması ve ekonominin büyüme hızının sürmesi


  16) Altın çağ olarak adlandırılan Bretton Woods sisteminin özellikleri arasında hangisi yer almaz ?

  A) IMF denetiminde sabit ancak ayarlanabilir kur sistemi uygulaması

  B) Dünya ekonomisinde Keynesyen politikaların belirleyici olması

  C) Finansal piyasaların uluslar arası düzeyde örgütlenmesi

  D) Sermaye hareketlerinin kontrol altında tutulması

  E) Döviz fiyatlarının döviz arz ve talebince belirlenmesi


  17) Hangisi petrol fiyatlarının artmasının sonuçları arasında yer almaz ?

  A) OPEC ülkelerinin dolar birikiminin artması

  B) Avrupa bankacılık sistemine büyük ölçüde dolar girişinin artması

  C) ABD bankacılık sisteminden büyük ölçüde dolar çıkışının yaşanması

  D) Birincil madde ihracatçısı ülkelerin ticaret hadlerinin bozulması

  E) Birincil madde ihracatçısı ülkelerin ödemeler dengesi açıklarının artması


  18) Hangisi 1980'lerde uygulanan istikrar politikalarının temel özellikleri arasında yer almaz ?

  A) Kısa vadeli istikrar politikalarıyla orta vadeli yapısal düzenlemelerin uyumlulaştırılması

  B) Yurtiçi talebin daraltılarak üretimin daha fazla ihracata yönlendirilmesi

  C) Sabit sermaye yatırımlarının artmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi

  D) Emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi ve ücretlerin kontrol altına alınması

  E) Kamu harcamalarının daraltılarak mali disiplinin sağlanması


  19) Türkiye'de ihracatı arttırmak amacıyla uygulanan politikalar arasında hangisi yer almaz ?

  A) Yüksek ücret politikaları

  B) Düşük faizli krediler

  C) Vergi iadeleri

  D) Gümrüksüz girdi sağlama

  E) Doğrudan ihracat destekleri


  20) Türkiye'de spekülatif sermaye girişi ağırlıklı olarak hangisine yönelmektedir ?

  A) Özel sektör tahvillerine

  B) Mevduat sertifikalarına

  C) Hisse senetlerine

  D) Kamu borç senetlerine

  E) Yatırım fonlarına


  21) Kamu hizmetlerine, transferlerine ve yatırımlarına yapılan harcamaların gereğinden az mı fazla mı olduğunu belirleyen faktörler arasında hangisi yer almaz ?

  A) Özel tüketim

  B) Kamu hizmet tüketimi

  C) Vergiler

  D) Özel yatırımlar

  E) Kamu yatırımları


  22) Türkiye'de son yıllarda kamu kesimi borçlanma gereğinin artma sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Kamu yatırımlarının artması

  B) Sosyal güvenlik harcamalarının artması

  C) Transfer harcamalarının artması

  D) Borç ve faiz ödemeleri

  E) Dolaylı vergi gelirlerinin düşüklüğü


  23) Türkiye'de hazine borçlarının en önemli alıcısı hangisidir ?

  A) KİT'ler

  B) Yabancı yatırımcılar

  C) Ticari bankalar

  D) Kamu bankaları

  E) Merkez Bankası


  24) Bütçe ödemeleri çıkarıldıktan sonra gelirler ile giderler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Faiz içi bütçe fazlası

  B) Kamu kesimi borçlanma gereği

  C) Faiz dışı bütçe fazlası

  D) Bütçe açığı

  E) Bütçe fazlası


  25) Türkiye'de özelleştirmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Üretim artışı sağlanması

  B) Bütçe açıklarının ortadan kaldırılması

  C) İstihdam yaratılması

  D) Devletin işletmecilik alanından tümüyle çekilmesi

  E) Özel sektörün geliştirilmesi


  26) 1990'lı yıllarda yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz ?

  A) Kamu kesiminin yatırım ve tasarruf yapamaz hale gelmesi

  B) Özel sektör birikim tercihlerinin reel sektörden uzaklaşarak spekülatif rantiyer alanlara yönelmesi

  C) İşgücü piyasalarının marjinalleşmesi-kuralsızlaşması

  D) Toplumsal gelir dağılımının bozulması

  E) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artması


  27) Hangisi 2000 istikrar programında yer alan yapısal nitelikli düzenlemeleri arasında yer almaz ?

  A) Özelleştirme uygulamaları

  B) Sanayi destekleri

  C) Sosyal güvenlik

  D) Kamu maliyesi

  E) Bankacılık


  28) 2000 istikrar programının ilk uygulamasında enflasyonun düşmesinin temel nedeni hangisidir ?

  A) Programın başarıya ulaşması

  B) Üretimin artması

  C) İç talep baskısının fiyat hareketlerinin ivmelenmesinde önemli bir etken olması

  D) Aşırı kar eden işletmelerinin karlarının bir kısmından vazgeçerek fiyatları düşürmesi

  E) Deprem vergilerinin azaltılması


  29) Türkiye ekonomisi 2000 yılı içinde daralma döneminde çıkarak, tekrardan istikrar ve genişleme yoluna girmiş, GSYİH'da artış meydana gelmiştir. Bu dönemde en hızlı genişleme hangi sektörlerde yaşanmıştır ?

  A) Ticaret ve sanayi

  B) İnşaat

  C) Bankacılık-Finans

  D) Turizm

  E) Tarım-madencilik


  30) Hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın (GEGP) temel amaçları arasında yer almaz ?

  A) Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi

  B) Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması

  C) Kamu finansman dengesinin bir daha bozulmayacak şekilde yeniden kurulması

  D) Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakarlığın tüm toplum kesimlerince adil dağılmasını öngören gelirler politikası benimsemek

  E) Kamu bankalarının daha etkin çalışmasını sağlamak


  31) GEGP'nın makro ekonomik hedefleri arasında hangisi yer almaz ?

  A) Konsolide bütçe faiz dışı fazlasının ulusal gelire oranını 2001'de %5.1'e yükseltmek

  B) Faiz dışı harcamalardaki nominal artışı, ulusal gelirin nominal artışının altında tutmak

  C) 2002 yılı sonuna kadar kamu kesimi faiz dışı fazla dengesinin ulusal gelire oranını %6.5 seviyesinde tutmak

  D) Bütçeden sosyal güvenliğe arttırılan büyüklüğü arttırmak

  E) Hedeflenen faiz dışı bütçe fazlasını kamu harcamalarındaki daralmayla finanse etmek


  32) Hangisi kalkınmanın somut göstergeleri arasında yer almaz ?

  A) Kişi başına milli gelir

  B) Gelir dağılımının sınıflar arası adaleti

  C) Nüfusun eğitim ve sağlık düzeyi

  D) Teknolojik yeterlilik

  E) Dış borçların iç borçlara oranı


  33) GSYİH artış oranını yüksek seviyeye çıkarmanın en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Yatırım teşvikleri uygulamak

  B) Üretim araçları stokunu arttırmak ve yenilemek

  C) Özel sektörün gelişimi teşvik etmek

  D) Ücretleri düşürmek

  E) İhracatı arttırmak


  34) Türkiye gibi çevre ülkelerinde kısa vadeli sermaye hareketlerini serbest bırakmanın gerekçelerinin başlıcası hangisidir ?

  A) Yabancı tasarruflara muhtaç olunması

  B) Uluslar arası kurumların baskıları

  C) Devlet bütçelerinin açık vermesi

  D) Özel sektörün yatırım yapmama isteksizliği

  E) Kamunun yatırımlarının yetersiz olması


  35) Türkiye'de özel yatırımların ticarete konu olan tarım ve imalat sektörlerinden ticarete konu olmayan konut ve hizmetlere kayma eğiliminin nedeni hangisidir ?

  A) Serbest ithalat politikası ve kur istikrarsızlığı

  B) Konut ve hizmet sektörlerinde kar oranlarının yüksekliği

  C) Konut ve hizmet sektörlerinde işgücü maliyetlerinin ucuzluğu

  D) Konut ve hizmet sektörlerinde teşviklerin yaygın olması

  E) Tarım ve imalatta kar oranlarının düşüklüğü


  36) 2000 yılında fert başına GSYİH'nin en yüksek olduğu il hangisidir ?

  A) İstanbul

  B) Kocaeli

  C) İzmir

  D) Ankara

  E) Bursa


  1. C -
  2. A -
  3. C -
  4. D -
  5. C -
  6. B -
  7. C -
  8. C -
  9. A -
  10. E -
  11. E -
  12. C -
  13. B -
  14. E -
  15. B -
  16. E -
  17. C -
  18. C -
  19. A -
  20. D -
  21. C -
  22. D -
  23. C -
  24. C -
  25. D -
  26. E -
  27. B -
  28. C -
  29. A -
  30. E -
  31. D -
  32. E -
  33. B -
  34. A -
  35. A -
  36. B -
  1. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda sanayi devriminin etkisi altında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  A) Yapılan düzenlemelerle merkezçevre ülke ayrışmasının ortadan kalkması
  B) Avrupa kıtasında sermaye birikiminin hızlanması
  C) Sanayileşen ülkelerin, sanayileşmemiş ülkelere ordularını göndererek bunları sömürgeleştirmeleri
  D) Sermayedâr sınıfın tarımı ve sanayiyi makineleştirmesi
  E) Sanayileşen ülke devletlerinin kendi ülkelerindeki sermaye birikimini desteklemesi

  2. Osmanlı'da genellikle 17. ve 18. yüzyıl sonrasında, taşrada merkeze karşı gelişmiş olan zengin, seçkin yönetici zümreye ne ad verilir?

  A) Ağa
  B) Âyân zümresi
  C) Avam
  D) İltizam
  E) Kapitalist

  3. Osmanlı İmparatorluğunda 1618. yüzyıllarda, Avrupa ülkelerinde başlamış olan merkantilist politikalarla tezat teşkil eden uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düzenli ordunun büyümesi

  B) Devletin bütçe açıklarını karşılamak için yeni vergiler salması

  C) Devletin ithalatı destekleyip, ihracatı denetlemesi

  D) Devletin zanaatkârların mamullerine narh uygulaması

  E) Avrupa devletlerinin tacirlerine imtiyazlar verilmesi

  4. Türkiye' de kişi başına milli gelir, Atlas yöntemi hesabıyla 3000 dolar ise bu rakam aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  A) En yüksek kişi başına milli gelir ile en düşük kişi başına milli gelirin karşılaştırıldığını

  B) Ülke içinde üretilen gayri safi milli hasılanın ülkenin bireyleri arasında eşit bölündüğünü

  C) Gelirde zaman içinde meydana gelen değişimi

  D) Ülke ekonomisinin sektörel dağılımını

  E) Türkiye' de yaşayan bir bireyin ortalama refah düzeyinin, ABD' de yılda 7000 dolar kazanan bir bireyin refah düzeyine eşit olduğunu

  5. Türkiye'de GSYİH'nın bölgesel dağılımı incelendiğinde, GSYİH'dan en düşük pay alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz

  B) Marmara

  C) Doğu Anadolu

  D) Karadeniz

  E) Güney Doğu Anadolu

  6. Türkiye'de GSYİH'nın büyüme performansı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Finansal serbestlik sürecinde dışsal şoklara dayalı bir genişleme ve daralma süreci yaşanmıştır.

  B) 19691977 arası sürekli pozitif değer almıştır.

  C) 19781980 arasındaki yıllarda bir ekonomik daralma ve kriz yaşamıştır.

  D) 1989 yılından sonra yüksek hızda ve istikrarlı büyümüştür.

  E) 19811988 döneminde sürekli pozitif büyüme yaşanmıştır.

  7. Türkiye'de 1995 yılından sonra GSYİH içerisindeki payı %50'nin üzerine çıkan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarım

  B) Ulaştırma

  C) Dokuma ve giyim

  D) Hizmetler

  E) Sanayi

  8. Aşağıdakilerden hangisi yatırımları etkileyen faktörlerden biri değildir?

  A) Sermaye stoku

  B) İstikrarsızlık

  C) Faiz oranı

  D) Kârlılık

  E) Büyüme

  9. I Yatırım indirimi

  II Katma değer vergisi

  istisnası

  III KKDF muafiyeti

  IV Döviz tahsisi

  V Gümrük vergisi istisnası

  Yukarıdakilerden hangisi yatırımlara sağlanan destek unsurlarıdır?

  A) I, II ve V

  B) III, IV ve V

  C) II, III ve IV

  D) I ve III

  E) II ve IV

  10. 1982 yılında izin verilen yabancı sermayenin sektörel dağılımında, hizmetler kaleminin oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 20

  B) 25

  C) 27

  D) 39

  E) 59

  11. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dönemde özel sektör yatırımlarının önemli ölçüde azalmasının nedenlerinden biri değildir?

  A) Politik belirsizlik ve reformların yavaş yapılması

  B) Yapısal uyum politikalarındaki yatırımları durduran sapmaların meydana gelmesi

  C) Devalüasyonların göreli yatırım malı fiyatlarını hızla yükseltmesi

  D) Düşük ücret politikaları sonucunda iç talebin azalması

  E) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının hızla artması

  12. Türkiye'de krizin yaşandığı 1994 yılında aşağıdaki büyüme kalıplarından hangisi ortaya çıkmıştır?

  A) Daralan birikimsiz büyüme kalıbı

  B) Dinamik kapasite kullanımına dayalı büyüme kalıbı

  C) Durgun emek kullanımına dayalı büyüme kalıbı

  D) Durgun yoğun büyüme kalıbı

  E) Dinamik yoğun büyüme kalıbı

  13. Özel sektörde, alt sektörlerin özel sektörün katma değeri içindeki payları istihdam paylarından yüksek çıkmasına rağmen, bu durumun tek istisnası aşağıdaki sektörlerden hangisinde yaşanmıştır?

  A) İmalat

  B) Dokuma

  C) Enerji

  D) Sanayi

  E) Otomotiv

  14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dışsatım yaptığı tarımsal ürünlerden biri değildir?

  A) Tütün

  B) İncir

  C) Turunçgiller

  D) Fındık

  E) Kahve

  15. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan Tarım Reformu Uygulama Projesinin alt projelerinden biri değildir?

  A) Tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi

  B) Çiftçi geçiş programı

  C) Proje destek hizmetleri

  D) Doğrudan gelir desteği

  E) Tarım satış kooperatiflerinin yeniden yapılandırılması

  16. Türkiye'de tarım sektörü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tarım sektörü yüksek düzeyde atıl istihdam barındırmaktadır.

  B) Türkiye'de istihdamın %33,5 ine tarım kaynaklık etmektedir.

  C) Tarımın GSMH'ya katkısı %13 seviyesine gerilemiştir.

  D) Tarımda yaratılan katma değer diğer sektörlere oranla daha düşüktür.

  E) 2001 krizinden sonra tarım sektöründe bir canlanma yaşanmıştır.

  17. Dünya Bankası, dünya genelinde, toplam kredi hacminin yaklaşık yüzde kaçını tarım sektörüne ayırmaktadır?

  A) 40

  B) 25

  C) 20

  D) 15

  E) 30

  18. Kamu fonları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kanun hükmünde kararname ve idarenin düzenleyici işlemleri ile kurulurlar.

  B) Kuruluş amaçları finansmanda ve harcamada esneklik kazanmaktır.

  C) Kendilerine ait gelir ve harcama usulleri vardır.

  D) Fonların tümü meclisin bütçe denetimi kapsamındadır.

  E) Devletin bütçe mevzuatı dışında kendi mevzuatına göre işler.

  19. Dış borçlanmanın devlet açısından olumsuz tarafı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Faiz oranların yükselmesine neden olması

  B) Vadesinin kısa olması

  C) Enflasyona endekslenememesi

  D) Likiditesinin düşük olması

  E) Kur riski taşıması

  20. Cari dengenin dört temel kaleminden birisi olan yatırım dengesinin negatif değerde oluşu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Kaynağı belli olmayan para girişinin olduğunu

  B) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttığını

  C) Kaynağı belli olmayan para çıkışının olduğunu

  D) Yurt dışına kâr ve faiz şeklinde bir gelir transferi yapıldığını

  E) Dışarıya satılandan daha fazla dışarıdan mal alındığını

  21. Uluslararası mal ve para piyasaları ile tam bütünleşme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

  A) Finansal küreselleşme

  B) Konvertibilite

  C) Dolarizasyon

  D) Finansal serbestleşme

  E) Devalüasyon

  22. Aşağıdakilerden hangisi finansal serbestlik deneyiminin sonucunda Türkiye'de yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  A) Ulusal ekonominin dışa bağımlılığının artması

  B) Reel üretim yapısının dalgalanmaya itilmesi

  C) Rantiyer tipi davranışların yaygınlaşması

  D) Yatırımların artması ve kalkınma temposunun hızlanması

  E) Gelir dağılımının bozulması

  23. Sabit bir oranda bir yabancı paraya veya başka bir dış varlığa istek üzerine çevrilebilen kağıt ve ufaklık parayı piyasaya sürebilme yetkisindeki kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İMKB

  B) Para kurulu

  C) Bankalar birliği

  D) SPK

  E) TCMB

  24. Reel para doktrinine göre ihracat sonucu elde edilecek döviz gelirleri doğrudan doğruya parasal tabanın genişlemesine yol açar. Buna göre, parasal genişlemenin enflasyonist etkilerinin olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

  A) Cari açığın GSMH'ya oranının %5′in altında olması

  B) Merkez Bankası rezervlerinin bir yıllık ithalatı karşılayabilecek düzeyde olması

  C) Sabit döviz kuru politikasından esnek döviz kuru politikasına geçilmesi

  D) Portföy yatırımlarının sabit sermaye yatırımlarından fazla olması

  E) İhraç malları üretimi için ekonominin reel sektörlerinin para talebi yaratması

  25. ABD dışındaki herhangi bir ülkede doların ülke içindeki işlemlerde kullanılmasına ne ad verilir?

  A) Genişleme

  B) Dolarizasyon

  C) Daralma

  D) Açık piyasa işlemleri

  E) Senyoraj

  26. Türkiye'de bölgeler arası fert başına gelir farkları büyüktür. Buna göre, 2000 yılında fert başına en yüksek il GYSİH'sının, fert başına en düşük il GSYİH'sına oranı kaçtır?

  A) 10,4

  B) 13,1

  C) 11,2

  D) 14,5

  E) 15,2

  27. İthal malının yurtiçi fiyatının artmasına neden olan gümrük vergisi artışının yurtiçi üreticilerin dış piyasaların rekabetinden korunarak o malın üretimini ne oranda artırdığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asittest oranı

  B) Cari oran

  C) Borç oranı

  D) Nakit oranı

  E) Basit koruma oranı

  28. Aşağıdakilerden hangisi 1994 ve 2001 finansal krizleri ile sonuçlanan Türkiye'nin yapay büyüme sürecinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Spekülatif nitelikli portföy yatırımları

  B) Yüksek reel faiz

  C) Aşırı değerli döviz kuru

  D) Rantiyer tipi kısa vadeli kazançlar

  E) Artan sabit sermaye yatırımları

  29. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin itici gücünü ekonominin kendi içsel dinamiğine bağlamak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

  A) İhracatı yatırımın gerektirdiği ithalatı destekleyen bir faaliyete dönüştürmek

  B) Sermaye hareketlerini denetim altına almak

  C) Yurt içi tüketimi ve yatırımı ekonominin itici gücü haline getirmek

  D) Vasıfsız emek ile üretilen imalat sektörlerinde ihtisaslaşmak

  E) Gereksiz tüketimi kısarak tasarruf oranını artırmak

  30. Kalkınma potansiyelinin israf edildiğinin göstergesi olan işsizlik sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) İşsizleri kamu kuruluşlarında istihdam etmek

  B) İşsizlik sigortasını kaldırmak

  C) İşsizlerin yurt dışına çıkmasını sağlamak

  D) İthal ikameci sanayileşme politikası izlemek

  E) Sabit sermaye yatırımlarını artırmak

  1. A -
  2. B -
  3. C -
  4. E -
  5. C -
  6. D -
  7. D -
  8. A -
  9. A -
  10. D -
  11. E -
  12. A -
  13. B -
  14. E -
  15. A -
  16. E -
  17. C -
  18. D -
  19. E -
  20. D -
  21. A -
  22. D -
  23. B -
  24. E -
  25. B -
  26. B -
  27. E -
  28. E -
  29. C -
  30. E -
  1- Osmanlı'da 16. ve 18. yüzyıllarda devletin, ordunun, bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetlerinin başlıca maddi kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Savaş ganimetleri
  B) Tarımsal vergiler
  C) Gelir vergisi
  D) Hayvancılıktan elde edilen gelirler
  E) Ticaretten elde edilen gelirler

  2- Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin askeri işlevini yitirince Osmanlı Devleti'nin tarımı vergilendirmek için uyguladığı sistemdir?
  A) Dirlik sistemi
  B) Ağalık sistemi
  C) İltizam sistemi
  D) Saltanat sistemi
  E) İkta sistemi

  3- Türkiye'de net faktör gelirlerinin genellikle artı değer almasını sağlayan kaynak, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kâr transferleri
  B) İşçi dövizleri
  C) Borç faizleri
  D) İthalat vergileri
  E) Sabit sermaye tüketimi

  4- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında tarımda iltizam yoluyla toplanan Aşar Vergisi'nin kaldırılmasının yol açtığı vergi kaybı, aşağıdakilerden hangisiyle karşılanmıştır?
  A) İç borçlanma
  B) Dış borçlanma
  C) Bir kerelik servet vergisi
  D) Emisyon
  E) Senyoraj geliri

  5- Aşağıdakilerden hangisi, 24 Ocak 1980 kararları ile girilen yeni dönemin özelliklerinden biri değildir?
  A) İç talebi daraltmak
  B) Dışa açılma politikaları izlemek
  C) Esnek kur politikası izlemek
  D) İthal ikameci politikalar izlemek
  E) Fiyat kontrollerini kaldırmak

  6- Osmanlı devletinde 16. ve 17. yüzyılda tarımı vergilendirmek için devletin belirli bir yörenin vergi toplama yetkisini, açık artırma yöntemi ile mültezim denilen kişilere ihale ettiği sisteme ne ad verilir?
  A) Ağalık
  B) Sipahilik
  C) İltizam
  D) Saltanat
  E) Tımar

  7- Osmanlı İmparatorluğu 16.yy'da neden Avrupalı tacirlere imtiyaz hakları tanımıştır?
  A) Transit geçişten kazandığı vergiyi arttırmak için
  B) Savaştan çıkmak için
  C) Ekonomik birliğe katılmak için
  D) Yabancı yatırımları özendirmek için
  E) Yabancı paraya ihtiyacı olduğu için

  8- Osmanlı İmparatorluğu'nda vergisel üretim tarzı döneminde toprak mülkiyeti kime aittir?
  A) Vakıflara
  B) Şeyhülislama
  C) Devlete
  D) Vatandaşa
  E) Ortak (Devlet-Vatandaş)

  9- Milli Gelirin üretim faktörleri arasındaki dağılımına ne ad verilir?
  A) Fonksiyonel gelir dağılımı
  B) Dönemsel gelir dağılımı
  C) Gerçek gelir dağılımı
  D) Kişisel gelir dağılımı
  E) Paretal gelir dağılımı

  10- Ekonomik büyüklüğün en temel göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bireysel gelir
  B) Milli gelir
  C) Bölgesel gelir
  D) Gini katsayısı
  E) Lorenz Eğrisi

  11- Dünya Bankası'nın ülkelerin gayrisafi milli hasılalarını dolara çevirirken kullandığı Atlas Yöntemi nasıl hesaplanmaktadır?
  A) Cari yılın döviz kuru ile önceki iki yılın döviz kuru ortalaması alınır
  B) Cari yılın enflasyon oranı ile önceki iki yılın enflasyon ortalaması alınır
  C) İçinde bulunulan yılın döviz kuru ile önceki yılın döviz kurunun ortalaması alınır
  D) Geçmiş iki yılın faiz oranlarının ortalaması alınır
  E) Geçmiş yılın faiz oranından cari yılın enflasyon oranı çıkarılır

  12- Farklı ulusal paraların eşit değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Satın alma gücü paritesi
  B) Gini katsayısı
  C) Korelasyon katsayısı
  D) Stagflasyon
  E) Enflasyon

  13- Aşağıdakilerden hangisinde mevcut bir ekonomide toplam kaynaklardan dış kaynaklar ve tüketimin çıkarılmasıyla elde edilen büyüklük doğru olarak verilmiştir?
  A) Asgari ücret
  B) Toplam yurtiçi hasıla
  C) Toplam yurtiçi tasarruf
  D) Milli gelir
  E) Harcanabilir gelir

  14- GSYİH ve istihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde Türkiye'de aşağıdaki sektörlerden hangisinin istihdam katkısı, GSYİH'ya katkısından daha fazladır?
  A) Ticaret
  B) Mali kurumlar
  C) İmalat
  D) Enerji
  E) İnşaat

  15- Aşağıdakilerden hangisi, özel sektörün yatırım yaptığı ticarete konu olan alt sektörlerden biridir?
  A) Madencilik
  B) Ulaştırma
  C) Haberleşme
  D) Enerji
  E) Sağlık

  16- Türkiye'de görülen, ticarete konu olmayan sektörlerdeki göreli yatırım artışını etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İhracat olanaklarının bolluğu
  B) TL'nin değerlenmesi
  C) Ulusal paranın değer kaybetmesi
  D) Dövizin değerlenmesi
  E) Çıkan yeni yasalar

  17- Türkiye'de toplam yatırımların GSMH'ya oranı 1968-2001 yılları arasında yüzde kaçtır?
  A) % 5 - 10
  B) % 10 - 15
  C) % 20 - 25
  D) % 25 - 30
  E) % 30 - 35

  18- Ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye içerisinde aşağıdaki ülkelerden hangisi en fazla paya sahiptir?
  A) Hollanda
  B) İtalya
  C) ABD
  D) Almanya
  E) Fransa

  19- Aşağıdakilerden hangisi, yatırımları olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A) Kamu yatırımlarının azalması
  B) Dış borçların artması
  C) Bankacılık sektörünün kırılganlaşması
  D) Cari açığın artması
  E) Devalüasyon beklentilerinin düşük sermayeli olması

  20- Yatırımların arttığı, verimliliğin sabit ya da azalan bir durum gösterdiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karma sektör
  B) Zayıf kurum sektörü
  C) Yoğun büyüyen sektör
  D) Yaygın büyüme gösteren sektör
  E) Maliyet karması sektörü

  21- İmalat sanayi katma değer oranı 2001 yılı itibariyle yüzde kaçtır?
  A) 0,05
  B) 0,1
  C) 0,15
  D) 0,2
  E) 0,25

  22- Türkiye'de kamu sektöründe toplam kamu imalat sanayi üretiminin % 65'ini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmektedir?
  A) Kimya
  B) Gıda
  C) Metal
  D) Dokuma
  E) Demir-çelik

  23- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de 1980 sonrası imalat sanayi ihracatının artışının sebeplerinden biri değildir?
  A) İhracat fiyatlarının düşürülmesi
  B) Devalüasyon yapılması
  C) İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi
  D) Sanayi kapasitesinin etkin kullanılması
  E) Yüksek ücret politikası

  24- Aşağıdakilerden hangisi, 1990 - 1999 döneminde tarım sektöründe yaşanan gelişmelerden biri değildir?
  A) KİT özelleştirmeleri yapılmıştır
  B) Kriz dönemleri tarımın kaybettiği dönemler olmuştur
  C) 1994 krizi etkisiyle tarımda gelir artmıştır
  D) Dünya Bankası, tarım politikalarımızı etkilemiştir
  E) GATT, tarım politikalarımızı etkilemiştir

  25- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkelerce 1 Ocak 1994 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Uruguay Turu Tarım Anlaşmasının genel hükümlerinden biri değildir?
  A) İşlenmiş tarım ürünlerinin dış ticaretinin yasaklanması
  B) Sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin dünya genelinde uyumlaştırılması
  C) Ülkelerin tarım sektörüne verdikleri iç desteklerin indirgenmesi
  D) Sübvansiyonlu dış satım miktarının azaltılması
  E) İç pazarları koruyucu önlemlerin ortaklaştırılarak düzeyinin indirgenmesi

  26- Aşağıdakilerden hangisi, tarımsal girdi ve teknoloji kullanım düzeyinde önemli bir ilerleme olmadan geleneksel biçimlerde ve çoğunlukla düşük verimlilik değeri ile sürdürülen tarımsal üretim biçimidir?
  A) Yoğun
  B) Yaygın
  C) Etkin
  D) Sulu
  E) Teknik

  27- Türkiye'de tarımın GSMH'dan aldığı pay 1960'lı yıllardan bu yana nasıl bir değişim göstermiştir?
  A) % 40 - % 25 - % 13
  B) % 50 - % 30 - % 25
  C) % 10 - % 20 - % 30
  D) % 10 - % 15 - % 20
  E) % 40 - % 30 - % 22

  28- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarımsal üretim maliyetlerinin yüksek olmasına yol açan etkenlerden biridir?
  A) Altyapı ve girdi maliyetlerinin pahalılığı
  B) Ortalama işletme genişliklerinin büyük oluşu
  C) Verimliliğin yüksek oluşu
  D) Teknoloji kullanımının fazla oluşu
  E) Sulama olanaklarının genişlemiş oluşu

  29- Dünya Bankası, dünya genelinde, toplam kredi hacminin yaklaşık yüzde kaçını tarım sektörüne ayırmaktadır?
  A) 0,3
  B) 0,35
  C) 0,2
  D) 0,4
  E) 0,25

  30- Altyapı sorunları giderilmişse teknoloji kullanım düzeyi yükseltilmiş sektörde, yoğun girdi kullanımı-yüksek verimlilik ilişkisiyle ortaya çıkan üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaygın (extensive) tarım
  B) Yoğun (intensive) tarım
  C) Seküler tarım
  D) Fonksiyonel tarım
  E) Teknik tarım

  // CEVAPLAR
  1 B
  2 C
  3 B
  4 C
  5 D
  6 C
  7 A
  8 C
  9 A
  10 B
  11 A
  12 A
  13 C
  14 B
  15 A
  16 B
  17 C
  18 E
  19 E
  20 D
  21 D
  22 A
  23 E
  24 C
  25 A
  26 B
  27 A
  28 A
  29 C
  30 B
#25.02.2009 11:14 0 0 0
 • sağol hocam ya
#17.07.2009 19:47 0 0 0
 • tşkler
#12.04.2010 12:53 0 0 0
 • harika bir insansınız...:)
#22.05.2010 17:02 0 0 0
 • merhaba sorular ıcın tsk ederım fakat hangisi 2011 finalde çıkmış sorular _? anlamadım pardon...
#24.08.2011 20:42 0 0 0
 • Arkadaşlar biraz daha soru cevap çalışma notu haline getirmeye çalıştım saygılar;

  1) Toprakların tamamına yakınının devlete ait olduğu durumda Osmanlı'da haslı eyaletlerin tarım topraklarının rütbeye ve devlete olan yarara göre devlet görevlilerine dağıtılarak toprak gelirleri, maaşlar ve askeri sistemin birleştirildiği yapıya hangi isim verilirdi ?

  A) Mültezim sistemi

  B) İltizam sistemi

  >>C) Tımar sistemi

  D) Reaya sistemi

  E) Haslı sistem


  2) Türkiye'de günümüzde sürmekte olan sorunlar arasında hangisi yer almaz ?

  >>A) Faiz hadlerinin sermaye hareketlerinden bağımsız hale gelmesi

  B) Dış borç birikmesi

  C) Devletin yüksek faizle borçlanması

  D) Özelleştirme

  E) Ödemeler bunalımı


  3) 1994 yılında toplam gelir içindeki en yüksek pay girişimci gelirlerine aitken 2002 yılında maaşlar ve ücretler ilk sırayı almıştır. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Reel ücretlerin enflasyon üzerinde zam görmesi

  B) Nominal ücretlerin enflasyonun üzerinde zam görmesi

  >>C) Ücretli ve maaşlı çalışan sayısının artması

  D) Ücretli ve maaşlı çalışan sayısının azalması

  E) İşsizliğin azalması


  4) Türkiye'de kriz yıllarında işgücü ödemelerinin GSMH'den aldığı payı azalma sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kriz sonrasında firmaların karlarının azalması

  B) Kriz sonrası dönemlerde üretimin azalması

  C) Kriz sonrası dönemlerde yaşam standartlarının yükselmesi

  >>D) Ücretlerin düşürülmesi politikalarının ön plana çıkması

  E) Kriz sonrası dönemlerde milli gelirin azalması


  5) Ticarete konu olmayan sektörlerde göreli yatırım artışını etkileyen temel faktörler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

  A) TL'nin aşırı değer kaybı

  B) Tüketim talebinin düşmesi

  >>C) TL'nin aşırı değerlenmesi ve tüketim talebinin yükselmesi

  D) Dövizin aşırı değer kazanması

  E) Milli Gelirin dalgalı seyir izlemesi


  6) Hangisi 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun getirdiği düzenlemeler arasında yer almaz ?

  A) Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerin yurtdışına serbestçe transfer edebilmeleri

  >>B) Yabancı sermayeli olarak kurulacak şirketlerin ödeyecekleri katma değer vergisi oranlarında yeni düzenlemelere gidilmesi

  C) Yabancı sermayeli olarak kurulacak şirketlerin Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alması gereken izinlerin kaldırılması

  D) Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıkların çözümünde milletlerarası tahkime başvurulmasının önünün açılması

  E) Türk mahkemelerinin yanısıra, arabuluculuk ve uzlaşma gibi diğer uyuşmazlık çözüm yollarına başvurma olanaklarına yer verilmesi


  7) Hangisi 1980 yılından sonra uygulamaya başlanan ihracata yönelik büyüme politikalarının dayandığı unsurlar arasında yer almaz ?

  A) Devalüasyonlarla paranın değerinin düşürülmesi

  B) İç talebin düşürülmesi

  >>C) Ücretlerin arttırılması

  D) İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi

  E) İhracatın doğrudan parasal desteklerle arttırılması


  8) Yatırımlar artarken hem istihdamın hem de verimliliğin azaldığı kalıp hangisidir ?

  A) Durgun kalıp

  B) Durağan kalıp

  >>C) Atıl birikim kalıbı

  D) Yoğun büyüyen sektör

  E) Kapasite kullanımına dayalı büyüyen sektör


  9) Türkiye'de tarımsal nüfusun kentlere akmaya başladığı ve kırsal nüfusun mutlak olarak azalmaya başladığı tarihler hangisinde doğru verilmiştir ?

  >>A) 1950 / 1980-85

  B) 1960 / 1970-75

  C) 1970 / 1980-85

  D) 1945 / 1980-85

  E) 1980 / 2000


  10) Hangisi 2001 yılında Dünya Bankası ile Türkiye arasında imzalanan Tarım Reformu Uygulama Projesi kapsamında yer alan projeler arasında yer almaz ?

  A) Doğrudan gelir desteği

  B) Çiftçi geçiş programı

  C) Tarım satış kooperatiflerinin yeniden yapılandırılması

  D) Proje destek hizmetleri

  >>E) Tarımsal destekleme alımlarının arttırılması


  11) 1980'lerin sonunda oluşmaya başlanan kamu finansman krizi ulusal ekonomide gelirlerin yeniden dağıtılmasına yönelik tarihsel bir işlev görmüştür. Aşağıdakilerden hangisi bu kapsamda benimsenen uygulamalar arasında değildir?

  A) Yüksek oranlı teşvikler

  B) Sermaye vergilerinin tahakkuk bazında düşürülmesi

  C) KİT ürünleri fiyatlarının baskı altında tutulması

  D) Özel sermayeye girdi sağlanması

  >>E) İthalatın kontrol altına alınması


  12) Çok iyi düzenlenmiş ikncil piyasalara sahip olmak aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

  A) Finansal serbestlik

  B) Finansal yenileşme

  >>C) Finansal derinlik

  D) Finansal piyasa

  E) Finansal işlem


  13) Finansal serbestlik deneyiminin türkiye ekonomisnde ortaya çıkardığı sorunlar arasında hangisi yer almaz ?

  A) Ulusal ekonominin dışa bağımlılığının artması

  >>B) Tasarrufların uyarılması

  C) Üretim yapısının dalgalanmaya itilmesi

  D) Rantiyer tipi davranışların ortaya çıkması

  E) Gelir dağılımının bozulması


  14) Devlet iç borçlanma senetlerine dayalı finansal serbestleşmenin mali piyasalarda yarattığı etkiler arasında hangisi yer almaz?

  A) Kamunun maliye politikalarının merkez bankası'nın para politikalarını ikame etmesi

  B) Kamuya sınırsız bir kredi hacminin sunulmuş olması

  C) Döviz kurunun istikrara kavuşturularak ani dalgalanmaların önlenmiş olması

  D) Devlet iç borçlanma senetlerinin piyasaya girmesi sonucunda para çarpanında dalgalanma oluşması

  >>E) Kamu sektörü yatırımlarında artış ortaya çıkması


  15) Finansal küreselleşme olarak anılan ve uluslar arası mal ve hizmet piyasaları ile bütünleşmeyi amaçlayan serbestleşme politikalarından beklenen gelişmeler arasında hangisi yer almaz ?  A) Yurtiçi ve yurtdışı yatırımların mali piyasalara aktarılması ve kredi hacminin genişlemesi

  >>B) Özel sektörün borçlanma olanaklarının daraltılması

  C) Ulusal mali piyasalarda belirlenen yurtiçi faiz oranlarının düşmesi

  D) Yurtiçi faiz oranlarının uluslararası faiz oranlarına yakınsaması

  E) ucuzlayan sermaye maliyeti sayesinde sabit sermaye yatırımlarının artması ve ekonominin büyüme hızının sürmesi


  16) Altın çağ olarak adlandırılan Bretton Woods sisteminin özellikleri arasında hangisi yer almaz ?

  A) IMF denetiminde sabit ancak ayarlanabilir kur sistemi uygulaması

  B) Dünya ekonomisinde Keynesyen politikaların belirleyici olması

  C) Finansal piyasaların uluslar arası düzeyde örgütlenmesi

  D) Sermaye hareketlerinin kontrol altında tutulması

  >>E) Döviz fiyatlarının döviz arz ve talebince belirlenmesi


  17) Hangisi petrol fiyatlarının artmasının sonuçları arasında yer almaz ?

  A) OPEC ülkelerinin dolar birikiminin artması

  B) Avrupa bankacılık sistemine büyük ölçüde dolar girişinin artması

  >>C) ABD bankacılık sisteminden büyük ölçüde dolar çıkışının yaşanması

  D) Birincil madde ihracatçısı ülkelerin ticaret hadlerinin bozulması

  E) Birincil madde ihracatçısı ülkelerin ödemeler dengesi açıklarının artması


  18) Hangisi 1980'lerde uygulanan istikrar politikalarının temel özellikleri arasında yer almaz ?

  A) Kısa vadeli istikrar politikalarıyla orta vadeli yapısal düzenlemelerin uyumlulaştırılması

  B) Yurtiçi talebin daraltılarak üretimin daha fazla ihracata yönlendirilmesi

  >>C) Sabit sermaye yatırımlarının artmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi

  D) Emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi ve ücretlerin kontrol altına alınması

  E) Kamu harcamalarının daraltılarak mali disiplinin sağlanması


  19) Türkiye'de ihracatı arttırmak amacıyla uygulanan politikalar arasında hangisi yer almaz ?

  >>A) Yüksek ücret politikaları

  B) Düşük faizli krediler

  C) Vergi iadeleri

  D) Gümrüksüz girdi sağlama

  E) Doğrudan ihracat destekleri


  20) Türkiye'de spekülatif sermaye girişi ağırlıklı olarak hangisine yönelmektedir ?

  A) Özel sektör tahvillerine

  B) Mevduat sertifikalarına

  C) Hisse senetlerine

  >>D) Kamu borç senetlerine

  E) Yatırım fonlarına


  21) Kamu hizmetlerine, transferlerine ve yatırımlarına yapılan harcamaların gereğinden az mı fazla mı olduğunu belirleyen faktörler arasında hangisi yer almaz ?

  A) Özel tüketim

  B) Kamu hizmet tüketimi

  >>C) Vergiler

  D) Özel yatırımlar

  E) Kamu yatırımları


  22) Türkiye'de son yıllarda kamu kesimi borçlanma gereğinin artma sebebi aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Kamu yatırımlarının artması

  B) Sosyal güvenlik harcamalarının artması

  C) Transfer harcamalarının artması

  >>D) Borç ve faiz ödemeleri

  E) Dolaylı vergi gelirlerinin düşüklüğü


  23) Türkiye'de hazine borçlarının en önemli alıcısı hangisidir ?

  A) KİT'ler

  B) Yabancı yatırımcılar

  >>C) Ticari bankalar

  D) Kamu bankaları

  E) Merkez Bankası


  24) Bütçe ödemeleri çıkarıldıktan sonra gelirler ile giderler arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Faiz içi bütçe fazlası

  B) Kamu kesimi borçlanma gereği

  >>C) Faiz dışı bütçe fazlası

  D) Bütçe açığı

  E) Bütçe fazlası


  25) Türkiye'de özelleştirmenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Üretim artışı sağlanması

  B) Bütçe açıklarının ortadan kaldırılması

  C) İstihdam yaratılması

  >>D) Devletin işletmecilik alanından tümüyle çekilmesi

  E) Özel sektörün geliştirilmesi


  26) 1990'lı yıllarda yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz ?

  A) Kamu kesiminin yatırım ve tasarruf yapamaz hale gelmesi

  B) Özel sektör birikim tercihlerinin reel sektörden uzaklaşarak spekülatif rantiyer alanlara yönelmesi

  C) İşgücü piyasalarının marjinalleşmesi-kuralsızlaşması

  D) Toplumsal gelir dağılımının bozulması

  >>E) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artması


  27) Hangisi 2000 istikrar programında yer alan yapısal nitelikli düzenlemeleri arasında yer almaz ?

  A) Özelleştirme uygulamaları

  >>B) Sanayi destekleri

  C) Sosyal güvenlik

  D) Kamu maliyesi

  E) Bankacılık


  28) 2000 istikrar programının ilk uygulamasında enflasyonun düşmesinin temel nedeni hangisidir ?

  A) Programın başarıya ulaşması

  B) Üretimin artması

  >>C) İç talep baskısının fiyat hareketlerinin ivmelenmesinde önemli bir etken olması

  D) Aşırı kar eden işletmelerinin karlarının bir kısmından vazgeçerek fiyatları düşürmesi

  E) Deprem vergilerinin azaltılması


  29) Türkiye ekonomisi 2000 yılı içinde daralma döneminde çıkarak, tekrardan istikrar ve genişleme yoluna girmiş, GSYİH'da artış meydana gelmiştir. Bu dönemde en hızlı genişleme hangi sektörlerde yaşanmıştır ?

  >>A) Ticaret ve sanayi

  B) İnşaat

  C) Bankacılık-Finans

  D) Turizm

  E) Tarım-madencilik


  30) Hangisi Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı'nın (GEGP) temel amaçları arasında yer almaz ?

  A) Dalgalı kur sistemi içinde enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi

  B) Bankacılık sisteminin yeniden yapılandırılması

  C) Kamu finansman dengesinin bir daha bozulmayacak şekilde yeniden kurulması

  D) Toplumsal uzlaşmaya dayalı, fedakarlığın tüm toplum kesimlerince adil dağılmasını öngören gelirler politikası benimsemek

  >>E) Kamu bankalarının daha etkin çalışmasını sağlamak


  31) GEGP'nın makro ekonomik hedefleri arasında hangisi yer almaz ?

  A) Konsolide bütçe faiz dışı fazlasının ulusal gelire oranını 2001'de %5.1'e yükseltmek

  B) Faiz dışı harcamalardaki nominal artışı, ulusal gelirin nominal artışının altında tutmak

  C) 2002 yılı sonuna kadar kamu kesimi faiz dışı fazla dengesinin ulusal gelire oranını %6.5 seviyesinde tutmak

  >>D) Bütçeden sosyal güvenliğe arttırılan büyüklüğü arttırmak

  E) Hedeflenen faiz dışı bütçe fazlasını kamu harcamalarındaki daralmayla finanse etmek


  32) Hangisi kalkınmanın somut göstergeleri arasında yer almaz ?

  A) Kişi başına milli gelir

  B) Gelir dağılımının sınıflar arası adaleti

  C) Nüfusun eğitim ve sağlık düzeyi

  D) Teknolojik yeterlilik

  >>E) Dış borçların iç borçlara oranı


  33) GSYİH artış oranını yüksek seviyeye çıkarmanın en önemli şartı aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Yatırım teşvikleri uygulamak

  >>B) Üretim araçları stokunu arttırmak ve yenilemek

  C) Özel sektörün gelişimi teşvik etmek

  D) Ücretleri düşürmek

  E) İhracatı arttırmak


  34) Türkiye gibi çevre ülkelerinde kısa vadeli sermaye hareketlerini serbest bırakmanın gerekçelerinin başlıcası hangisidir ?

  >>A) Yabancı tasarruflara muhtaç olunması

  B) Uluslar arası kurumların baskıları

  C) Devlet bütçelerinin açık vermesi

  D) Özel sektörün yatırım yapmama isteksizliği

  E) Kamunun yatırımlarının yetersiz olması


  35) Türkiye'de özel yatırımların ticarete konu olan tarım ve imalat sektörlerinden ticarete konu olmayan konut ve hizmetlere kayma eğiliminin nedeni hangisidir ?

  >>A) Serbest ithalat politikası ve kur istikrarsızlığı

  B) Konut ve hizmet sektörlerinde kar oranlarının yüksekliği

  C) Konut ve hizmet sektörlerinde işgücü maliyetlerinin ucuzluğu

  D) Konut ve hizmet sektörlerinde teşviklerin yaygın olması

  E) Tarım ve imalatta kar oranlarının düşüklüğü


  36) 2000 yılında fert başına GSYİH'nin en yüksek olduğu il hangisidir ?

  A) İstanbul

  >>B) Kocaeli

  C) İzmir

  D) Ankara

  E) Bursa

  1. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda sanayi devriminin etkisi altında yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  >>A) Yapılan düzenlemelerle merkezçevre ülke ayrışmasının ortadan kalkması

  B) Avrupa kıtasında sermaye birikiminin hızlanması

  C) Sanayileşen ülkelerin, sanayileşmemiş ülkelere ordularını göndererek bunları sömürgeleştirmeleri

  D) Sermayedâr sınıfın tarımı ve sanayiyi makineleştirmesi

  E) Sanayileşen ülke devletlerinin kendi ülkelerindeki sermaye birikimini desteklemesi

  2. Osmanlı'da genellikle 17. ve 18. yüzyıl sonrasında, taşrada merkeze karşı gelişmiş olan zengin, seçkin yönetici zümreye ne ad verilir?

  A) Ağa
  >>B) Âyân zümresi
  C) Avam
  D) İltizam
  E) Kapitalist

  3. Osmanlı İmparatorluğunda 1618. yüzyıllarda, Avrupa ülkelerinde başlamış olan merkantilist politikalarla tezat teşkil eden uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Düzenli ordunun büyümesi

  B) Devletin bütçe açıklarını karşılamak için yeni vergiler salması

  >>C) Devletin ithalatı destekleyip, ihracatı denetlemesi

  D) Devletin zanaatkârların mamullerine narh uygulaması

  E) Avrupa devletlerinin tacirlerine imtiyazlar verilmesi

  4. Türkiye' de kişi başına milli gelir, Atlas yöntemi hesabıyla 3000 dolar ise bu rakam aşağıdakilerden hangisini gösterir?

  A) En yüksek kişi başına milli gelir ile en düşük kişi başına milli gelirin karşılaştırıldığını

  B) Ülke içinde üretilen gayri safi milli hasılanın ülkenin bireyleri arasında eşit bölündüğünü

  C) Gelirde zaman içinde meydana gelen değişimi

  D) Ülke ekonomisinin sektörel dağılımını

  >>E) Türkiye' de yaşayan bir bireyin ortalama refah düzeyinin, ABD' de yılda 7000 dolar kazanan bir bireyin refah düzeyine eşit olduğunu

  5. Türkiye'de GSYİH'nın bölgesel dağılımı incelendiğinde, GSYİH'dan en düşük pay alan bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Akdeniz

  B) Marmara

  >>C) Doğu Anadolu

  D) Karadeniz

  E) Güney Doğu Anadolu

  6. Türkiye'de GSYİH'nın büyüme performansı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Finansal serbestlik sürecinde dışsal şoklara dayalı bir genişleme ve daralma süreci yaşanmıştır.

  B) 19691977 arası sürekli pozitif değer almıştır.

  C) 19781980 arasındaki yıllarda bir ekonomik daralma ve kriz yaşamıştır.

  >>D) 1989 yılından sonra yüksek hızda ve istikrarlı büyümüştür.

  E) 19811988 döneminde sürekli pozitif büyüme yaşanmıştır.

  7. Türkiye'de 1995 yılından sonra GSYİH içerisindeki payı %50'nin üzerine çıkan sektör aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tarım

  B) Ulaştırma

  C) Dokuma ve giyim

  >>D) Hizmetler

  E) Sanayi

  8. Aşağıdakilerden hangisi yatırımları etkileyen faktörlerden biri değildir?

  >>A) Sermaye stoku

  B) İstikrarsızlık

  C) Faiz oranı

  D) Kârlılık

  E) Büyüme

  9. I Yatırım indirimi

  II Katma değer vergisi

  istisnası

  III KKDF muafiyeti

  IV Döviz tahsisi

  V Gümrük vergisi istisnası

  Yukarıdakilerden hangisi yatırımlara sağlanan destek unsurlarıdır?

  >>A) I, II ve V

  B) III, IV ve V

  C) II, III ve IV

  D) I ve III

  E) II ve IV

  10. 1982 yılında izin verilen yabancı sermayenin sektörel dağılımında, hizmetler kaleminin oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 20

  B) 25

  C) 27

  >>D) 39

  E) 59

  11. Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası dönemde özel sektör yatırımlarının önemli ölçüde azalmasının nedenlerinden biri değildir?

  A) Politik belirsizlik ve reformların yavaş yapılması

  B) Yapısal uyum politikalarındaki yatırımları durduran sapmaların meydana gelmesi

  C) Devalüasyonların göreli yatırım malı fiyatlarını hızla yükseltmesi

  D) Düşük ücret politikaları sonucunda iç talebin azalması

  >>E) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının hızla artması

  12. Türkiye'de krizin yaşandığı 1994 yılında aşağıdaki büyüme kalıplarından hangisi ortaya çıkmıştır?

  >>A) Daralan birikimsiz büyüme kalıbı

  B) Dinamik kapasite kullanımına dayalı büyüme kalıbı

  C) Durgun emek kullanımına dayalı büyüme kalıbı

  D) Durgun yoğun büyüme kalıbı

  E) Dinamik yoğun büyüme kalıbı

  13. Özel sektörde, alt sektörlerin özel sektörün katma değeri içindeki payları istihdam paylarından yüksek çıkmasına rağmen, bu durumun tek istisnası aşağıdaki sektörlerden hangisinde yaşanmıştır?

  A) İmalat

  >>B) Dokuma

  C) Enerji

  D) Sanayi

  E) Otomotiv

  14. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin dışsatım yaptığı tarımsal ürünlerden biri değildir?

  A) Tütün

  B) İncir

  C) Turunçgiller

  D) Fındık

  >>E) Kahve

  15. Aşağıdakilerden hangisi 2001 yılında Dünya Bankası ile imzalanan Tarım Reformu Uygulama Projesinin alt projelerinden biri değildir?

  >>A) Tarımsal KİT'lerin özelleştirilmesi

  B) Çiftçi geçiş programı

  C) Proje destek hizmetleri

  D) Doğrudan gelir desteği

  E) Tarım satış kooperatiflerinin yeniden yapılandırılması

  16. Türkiye'de tarım sektörü ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tarım sektörü yüksek düzeyde atıl istihdam barındırmaktadır.

  B) Türkiye'de istihdamın %33,5 ine tarım kaynaklık etmektedir.

  C) Tarımın GSMH'ya katkısı %13 seviyesine gerilemiştir.

  D) Tarımda yaratılan katma değer diğer sektörlere oranla daha düşüktür.

  >>E) 2001 krizinden sonra tarım sektöründe bir canlanma yaşanmıştır.

  17. Dünya Bankası, dünya genelinde, toplam kredi hacminin yaklaşık yüzde kaçını tarım sektörüne ayırmaktadır?

  A) 40

  B) 25

  >>C) 20

  D) 15

  E) 30

  18. Kamu fonları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Kanun hükmünde kararname ve idarenin düzenleyici işlemleri ile kurulurlar.

  B) Kuruluş amaçları finansmanda ve harcamada esneklik kazanmaktır.

  C) Kendilerine ait gelir ve harcama usulleri vardır.

  >>D) Fonların tümü meclisin bütçe denetimi kapsamındadır.

  E) Devletin bütçe mevzuatı dışında kendi mevzuatına göre işler.

  19. Dış borçlanmanın devlet açısından olumsuz tarafı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Faiz oranların yükselmesine neden olması

  B) Vadesinin kısa olması

  C) Enflasyona endekslenememesi

  D) Likiditesinin düşük olması

  >>E) Kur riski taşıması

  20. Cari dengenin dört temel kaleminden birisi olan yatırım dengesinin negatif değerde oluşu aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

  A) Kaynağı belli olmayan para girişinin olduğunu

  B) Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttığını

  C) Kaynağı belli olmayan para çıkışının olduğunu

  >>D) Yurt dışına kâr ve faiz şeklinde bir gelir transferi yapıldığını

  E) Dışarıya satılandan daha fazla dışarıdan mal alındığını

  21. Uluslararası mal ve para piyasaları ile tam bütünleşme aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmektedir?

  >>A) Finansal küreselleşme

  B) Konvertibilite

  C) Dolarizasyon

  D) Finansal serbestleşme

  E) Devalüasyon

  22. Aşağıdakilerden hangisi finansal serbestlik deneyiminin sonucunda Türkiye'de yaşanan gelişmelerden biri değildir?

  A) Ulusal ekonominin dışa bağımlılığının artması

  B) Reel üretim yapısının dalgalanmaya itilmesi

  C) Rantiyer tipi davranışların yaygınlaşması

  >>D) Yatırımların artması ve kalkınma temposunun hızlanması

  E) Gelir dağılımının bozulması

  23. Sabit bir oranda bir yabancı paraya veya başka bir dış varlığa istek üzerine çevrilebilen kağıt ve ufaklık parayı piyasaya sürebilme yetkisindeki kurum aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İMKB

  >>B) Para kurulu

  C) Bankalar birliği

  D) SPK

  E) TCMB

  24. Reel para doktrinine göre ihracat sonucu elde edilecek döviz gelirleri doğrudan doğruya parasal tabanın genişlemesine yol açar. Buna göre, parasal genişlemenin enflasyonist etkilerinin olmaması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

  A) Cari açığın GSMH'ya oranının %5′in altında olması

  B) Merkez Bankası rezervlerinin bir yıllık ithalatı karşılayabilecek düzeyde olması

  C) Sabit döviz kuru politikasından esnek döviz kuru politikasına geçilmesi

  D) Portföy yatırımlarının sabit sermaye yatırımlarından fazla olması

  >>E) İhraç malları üretimi için ekonominin reel sektörlerinin para talebi yaratması

  25. ABD dışındaki herhangi bir ülkede doların ülke içindeki işlemlerde kullanılmasına ne ad verilir?

  A) Genişleme

  >>B) Dolarizasyon

  C) Daralma

  D) Açık piyasa işlemleri

  E) Senyoraj

  26. Türkiye'de bölgeler arası fert başına gelir farkları büyüktür. Buna göre, 2000 yılında fert başına en yüksek il GYSİH'sının, fert başına en düşük il GSYİH'sına oranı kaçtır?

  A) 10,4

  >>B) 13,1

  C) 11,2

  D) 14,5

  E) 15,2

  27. İthal malının yurtiçi fiyatının artmasına neden olan gümrük vergisi artışının yurtiçi üreticilerin dış piyasaların rekabetinden korunarak o malın üretimini ne oranda artırdığını gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Asittest oranı

  B) Cari oran

  C) Borç oranı

  D) Nakit oranı

  >>E) Basit koruma oranı

  28. Aşağıdakilerden hangisi 1994 ve 2001 finansal krizleri ile sonuçlanan Türkiye'nin yapay büyüme sürecinin özelliklerinden biri değildir?

  A) Spekülatif nitelikli portföy yatırımları

  B) Yüksek reel faiz

  C) Aşırı değerli döviz kuru

  D) Rantiyer tipi kısa vadeli kazançlar

  >>E) Artan sabit sermaye yatırımları

  29. Aşağıdakilerden hangisi iktisadi büyümenin itici gücünü ekonominin kendi içsel dinamiğine bağlamak için yapılması gerekenlerden biri değildir?

  A) İhracatı yatırımın gerektirdiği ithalatı destekleyen bir faaliyete dönüştürmek

  B) Sermaye hareketlerini denetim altına almak

  >>C) Yurt içi tüketimi ve yatırımı ekonominin itici gücü haline getirmek

  D) Vasıfsız emek ile üretilen imalat sektörlerinde ihtisaslaşmak

  E) Gereksiz tüketimi kısarak tasarruf oranını artırmak

  30. Kalkınma potansiyelinin israf edildiğinin göstergesi olan işsizlik sorununu çözmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

  A) İşsizleri kamu kuruluşlarında istihdam etmek

  B) İşsizlik sigortasını kaldırmak

  C) İşsizlerin yurt dışına çıkmasını sağlamak

  D) İthal ikameci sanayileşme politikası izlemek

  >>E) Sabit sermaye yatırımlarını artırmak

  1- Osmanlı'da 16. ve 18. yüzyıllarda devletin, ordunun, bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetlerinin başlıca maddi kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Savaş ganimetleri
  >>B) Tarımsal vergiler
  C) Gelir vergisi
  D) Hayvancılıktan elde edilen gelirler
  E) Ticaretten elde edilen gelirler

  2- Aşağıdakilerden hangisi, tımar sisteminin askeri işlevini yitirince Osmanlı Devleti'nin tarımı vergilendirmek için uyguladığı sistemdir?
  A) Dirlik sistemi
  B) Ağalık sistemi
  >>C) İltizam sistemi
  D) Saltanat sistemi
  E) İkta sistemi

  3- Türkiye'de net faktör gelirlerinin genellikle artı değer almasını sağlayan kaynak, aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kâr transferleri
  >>B) İşçi dövizleri
  C) Borç faizleri
  D) İthalat vergileri
  E) Sabit sermaye tüketimi

  4- Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında tarımda iltizam yoluyla toplanan Aşar Vergisi'nin kaldırılmasının yol açtığı vergi kaybı, aşağıdakilerden hangisiyle karşılanmıştır?
  A) İç borçlanma
  B) Dış borçlanma
  >>C) Bir kerelik servet vergisi
  D) Emisyon
  E) Senyoraj geliri

  5- Aşağıdakilerden hangisi, 24 Ocak 1980 kararları ile girilen yeni dönemin özelliklerinden biri değildir?
  A) İç talebi daraltmak
  B) Dışa açılma politikaları izlemek
  C) Esnek kur politikası izlemek
  >>D) İthal ikameci politikalar izlemek
  E) Fiyat kontrollerini kaldırmak

  6- Osmanlı devletinde 16. ve 17. yüzyılda tarımı vergilendirmek için devletin belirli bir yörenin vergi toplama yetkisini, açık artırma yöntemi ile mültezim denilen kişilere ihale ettiği sisteme ne ad verilir?
  A) Ağalık
  B) Sipahilik
  >>C) İltizam
  D) Saltanat
  E) Tımar

  7- Osmanlı İmparatorluğu 16.yy'da neden Avrupalı tacirlere imtiyaz hakları tanımıştır?
  >>A) Transit geçişten kazandığı vergiyi arttırmak için
  B) Savaştan çıkmak için
  C) Ekonomik birliğe katılmak için
  D) Yabancı yatırımları özendirmek için
  E) Yabancı paraya ihtiyacı olduğu için

  8- Osmanlı İmparatorluğu'nda vergisel üretim tarzı döneminde toprak mülkiyeti kime aittir?
  A) Vakıflara
  B) Şeyhülislama
  >>C) Devlete
  D) Vatandaşa
  E) Ortak (Devlet-Vatandaş)

  9- Milli Gelirin üretim faktörleri arasındaki dağılımına ne ad verilir?
  >>A) Fonksiyonel gelir dağılımı
  B) Dönemsel gelir dağılımı
  C) Gerçek gelir dağılımı
  D) Kişisel gelir dağılımı
  E) Paretal gelir dağılımı

  10- Ekonomik büyüklüğün en temel göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bireysel gelir
  >>B) Milli gelir
  C) Bölgesel gelir
  D) Gini katsayısı
  E) Lorenz Eğrisi

  11- Dünya Bankası'nın ülkelerin gayrisafi milli hasılalarını dolara çevirirken kullandığı Atlas Yöntemi nasıl hesaplanmaktadır?
  >>A) Cari yılın döviz kuru ile önceki iki yılın döviz kuru ortalaması alınır
  B) Cari yılın enflasyon oranı ile önceki iki yılın enflasyon ortalaması alınır
  C) İçinde bulunulan yılın döviz kuru ile önceki yılın döviz kurunun ortalaması alınır
  D) Geçmiş iki yılın faiz oranlarının ortalaması alınır
  E) Geçmiş yılın faiz oranından cari yılın enflasyon oranı çıkarılır

  12- Farklı ulusal paraların eşit değerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
  >>A) Satın alma gücü paritesi
  B) Gini katsayısı
  C) Korelasyon katsayısı
  D) Stagflasyon
  E) Enflasyon

  13- Aşağıdakilerden hangisinde mevcut bir ekonomide toplam kaynaklardan dış kaynaklar ve tüketimin çıkarılmasıyla elde edilen büyüklük doğru olarak verilmiştir?
  A) Asgari ücret
  B) Toplam yurtiçi hasıla
  ><C) Toplam yurtiçi tasarruf
  D) Milli gelir
  E) Harcanabilir gelir

  14- GSYİH ve istihdamın sektörel dağılımı incelendiğinde Türkiye'de aşağıdaki sektörlerden hangisinin istihdam katkısı, GSYİH'ya katkısından daha fazladır?
  A) Ticaret
  >>B) Mali kurumlar
  C) İmalat
  D) Enerji
  E) İnşaat

  15- Aşağıdakilerden hangisi, özel sektörün yatırım yaptığı ticarete konu olan alt sektörlerden biridir?
  >>A) Madencilik
  B) Ulaştırma
  C) Haberleşme
  D) Enerji
  E) Sağlık

  16- Türkiye'de görülen, ticarete konu olmayan sektörlerdeki göreli yatırım artışını etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İhracat olanaklarının bolluğu
  >>B) TL'nin değerlenmesi
  C) Ulusal paranın değer kaybetmesi
  D) Dövizin değerlenmesi
  E) Çıkan yeni yasalar

  17- Türkiye'de toplam yatırımların GSMH'ya oranı 1968-2001 yılları arasında yüzde kaçtır?
  A) % 5 - 10
  B) % 10 - 15
  >>C) % 20 - 25
  D) % 25 - 30
  E) % 30 - 35

  18- Ülkemize gelen doğrudan yabancı sermaye içerisinde aşağıdaki ülkelerden hangisi en fazla paya sahiptir?
  A) Hollanda
  B) İtalya
  C) ABD
  D) Almanya
  >>E) Fransa

  19- Aşağıdakilerden hangisi, yatırımları olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?
  A) Kamu yatırımlarının azalması
  B) Dış borçların artması
  C) Bankacılık sektörünün kırılganlaşması
  D) Cari açığın artması
  >>E) Devalüasyon beklentilerinin düşük sermayeli olması

  20- Yatırımların arttığı, verimliliğin sabit ya da azalan bir durum gösterdiği sektör aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karma sektör
  B) Zayıf kurum sektörü
  C) Yoğun büyüyen sektör
  >>D) Yaygın büyüme gösteren sektör
  E) Maliyet karması sektörü

  21- İmalat sanayi katma değer oranı 2001 yılı itibariyle yüzde kaçtır?
  A) 0,05
  B) 0,1
  C) 0,15
  >>D) 0,2
  E) 0,25

  22- Türkiye'de kamu sektöründe toplam kamu imalat sanayi üretiminin % 65'ini aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirmektedir?
  >>A) Kimya
  B) Gıda
  C) Metal
  D) Dokuma
  E) Demir-çelik

  23- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de 1980 sonrası imalat sanayi ihracatının artışının sebeplerinden biri değildir?
  A) İhracat fiyatlarının düşürülmesi
  B) Devalüasyon yapılması
  C) İşgücü maliyetlerinin düşürülmesi
  D) Sanayi kapasitesinin etkin kullanılması
  >>E) Yüksek ücret politikası

  24- Aşağıdakilerden hangisi, 1990 - 1999 döneminde tarım sektöründe yaşanan gelişmelerden biri değildir?
  A) KİT özelleştirmeleri yapılmıştır
  B) Kriz dönemleri tarımın kaybettiği dönemler olmuştur
  >>C) 1994 krizi etkisiyle tarımda gelir artmıştır
  D) Dünya Bankası, tarım politikalarımızı etkilemiştir
  E) GATT, tarım politikalarımızı etkilemiştir

  25- Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü'ne üye ülkelerce 1 Ocak 1994 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren Uruguay Turu Tarım Anlaşmasının genel hükümlerinden biri değildir?
  >>A) İşlenmiş tarım ürünlerinin dış ticaretinin yasaklanması
  B) Sağlık ve bitki sağlığı önlemlerinin dünya genelinde uyumlaştırılması
  C) Ülkelerin tarım sektörüne verdikleri iç desteklerin indirgenmesi
  D) Sübvansiyonlu dış satım miktarının azaltılması
  E) İç pazarları koruyucu önlemlerin ortaklaştırılarak düzeyinin indirgenmesi

  26- Aşağıdakilerden hangisi, tarımsal girdi ve teknoloji kullanım düzeyinde önemli bir ilerleme olmadan geleneksel biçimlerde ve çoğunlukla düşük verimlilik değeri ile sürdürülen tarımsal üretim biçimidir?
  A) Yoğun
  >>B) Yaygın
  C) Etkin
  D) Sulu
  E) Teknik

  27- Türkiye'de tarımın GSMH'dan aldığı pay 1960'lı yıllardan bu yana nasıl bir değişim göstermiştir?
  >>A) % 40 - % 25 - % 13
  B) % 50 - % 30 - % 25
  C) % 10 - % 20 - % 30
  D) % 10 - % 15 - % 20
  E) % 40 - % 30 - % 22

  28- Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye'de tarımsal üretim maliyetlerinin yüksek olmasına yol açan etkenlerden biridir?
  >>A) Altyapı ve girdi maliyetlerinin pahalılığı
  B) Ortalama işletme genişliklerinin büyük oluşu
  C) Verimliliğin yüksek oluşu
  D) Teknoloji kullanımının fazla oluşu
  E) Sulama olanaklarının genişlemiş oluşu

  29- Dünya Bankası, dünya genelinde, toplam kredi hacminin yaklaşık yüzde kaçını tarım sektörüne ayırmaktadır?
  A) 0,3
  B) 0,35
  >>C) 0,2
  D) 0,4
  E) 0,25

  30- Altyapı sorunları giderilmişse teknoloji kullanım düzeyi yükseltilmiş sektörde, yoğun girdi kullanımı-yüksek verimlilik ilişkisiyle ortaya çıkan üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yaygın (extensive) tarım
  >>B) Yoğun (intensive) tarım
  C) Seküler tarım
  D) Fonksiyonel tarım
  E) Teknik tarım
#31.05.2012 02:53 0 0 0