İslam > mevlana'nın hayatı

  Hz. Mevlânanın Hayatı

  Âşıklar sultanı, marifet nurunun aynası, gönüllerde ebediyete kadar ölmezlik sırrına eren büyük veli, İslâmın tolerans yönüyle belirdiği mekân, Kurânın bendesiyim diyen hakikat kölesi, Biz ezel ve ebedliyiz deyip zaman kabuğunu delen, Ölmeden evvel ölünüz gerçeğinde öteleri seyreden kâmil insan, Kâinatın seyri aşk sarhoşluğuyla Allahı arama seferberliğidir deyip her zerrenin Ona koştuğunu söyleyen ârif, herkesi hiçbir fark gözetmeden dergahına davet eden büyük mürşid Hazret-i Mevlâna, zaman çizgisinde 30 Eylül 1203de Horasanın Belh şehrinde dünya sahiline teşrif etmiştir. Babası Sultanul-ulemâ diye bilinen Bahaeddin Veled, annesi Harzemşahlardan bir prenses olan Mümine Hatundur.

  Bahaeddin Veled, ilimde, hilimde ve hitabette Belh insanını tasarrufu altına almış ve onları aşk fırınında istenilen kıvama getirmeye çalışmıştır. Onu sevmeyenler halk üzerindeki bu engin tasarrufunu çekememiş, yerinizi alacaktır gerekçesi ile kendisini padişaha şikayet etmişlerdi. Dünya malında gözü olmayan büyük veli, dedikoduya meydan vermeden, bir cuma sabahı Belh şehrini aile efradı ve birkaç müridi ile terkeder. Ne var ki, Belhin bu mânâ sultanının ayrılışından sonra, Belhliler ve Sultan ailesi Moğolların istilâsına maruz kalacak ve bu dargınlığın ağır faturasını canları ile ödeyeceklerdir.

  Bahaeddin Veledin ilk konakladığı yer Nişabur olmuştur. Orada devrin büyük mutasavvıfı Feriduddin Attar, Sultanul-Ulemâyı karşılamış ve delikanlılık çağında bulunan Mevlâna Celâleddînin de bulunduğu bir sohbet yapmışlardı. Hazret-i Mevlâna bu sohbetten çok istifade etmiş, Feriduddin Attarın dikkatini çekerek yeni yazmış olduğu Esrarnâme adlı eserinin bir nüshasının kendine hediye edilmesine muvaffak olmuştur.

  Daha sonra Bağdata gidilmiş, bundan sonra da Mekke ve Medineye gidilerek Hac farizası yerine getirilmiştir. Sultanul-Ulemâ Bahaeddin Veled Hazretlerinin gönlü, Rum diyarı ismi ile maruf Anadoluda idi. Nitekim bu istek gerçekleşti. Yola tekrar Hicaz Bölgesinden revân olunup Larendeye kadar gelindi. Anadolunun bu şirin mıntıkasında Mevlâna Celâleddîn, Gevher Hatunla evlendi.

  Yıl 1219... Selçukluların başına dünya ve âhiret sultanı diyebileceğimiz madde ve mânâ eri bir hükümdar gelmiştir. Alâeddin l. Keykubat Larendeden Sultanul-Ulemâyı aile efradı ve mürîdânı ile beraber Konyaya davet etmiş ve Konyaya yerleşmesine vesile olmuştur. Burada Alâeddin l. Keykubat, Sultanul-Ulemâ Bahaeddin Veled hazretlerine mürid olmuştur. 12 Ocak 1231 yılında ise yine burada Sultanul-Ulema, Allahın rahmetine kavuşmuştur.

  Bu zamana kadar babasının tedrisatında ve mânevî terbiyesinde yetişen Hazreti Mevlâna bundan sonra babasının halifelerinden Seyyid Burhaneddîn Hazretlerinin terbiyesi ile yetişmiştir. Esasen Mevlânanın hayatında üç büyük irşad ehlinin olduğunu görürüz. Bunlardan birisi ve ilki, çocukluk ve delikanlılık dönemlerinin yanında geçtiği kendi öz babası Sultanul-Ulemâ Bahaeddin Veled Hazretleri; ikincisi nefis tezkiyesinde onu çok ciddi bir gönül adamı yapacak, nefis merdivenlerinden yükselebilmesi için engin bir çileye sokacak olan büyük mürşid Seyyid Burhaneddin Hazretleri, üçüncüsü, aşk ülkesindeki vuslat kapısı Şemsdir. Diyebiliriz ki Mevlânanın mânevî hayatındaki cenin dönemi babasıyla; çocukluk, gençlik, delikanlılık dönemi Seyyid Burhaneddinle; aşk dönemi ise Şems-i Tebrizî ile geçmiştir.

  Seyyid Burhaneddin Hazretleri, Bahaeddin Veledin metoduna göre, devamlı oruç ibadeti ile Hazreti Mevlânaya nefsini tezkiye ettirmiştir. Ona göre (ve gerçek de odur ki) ârifin kalbindeki marifet nurunun ortaya çıkıp parlayabilmesi için açlık şarttır. Seyyid Burhaneddin Mevlânaya bunu yaptırmıştır. Mevlâna o kadar yükselmiştir ki, Konyadan ayrılıp Kayseriye yerleşmek isteyen mürşidi Seyyid Burhaneddine gönül etmiş, bindiği katırı bu nazla devirerek mürşidinin ayağının kırılmasına sebep olmuştur. Seyyid Burhaneddin Hazretleri de, ayağı kırılmasına rağmen, bu istidatlı talebesine kızması gerekirken tatlı bir tebessümle yanındakilere Bizi Celâleddîn göndermiyor diyerek geri dönmüştür.

  Ne var ki, Kayseriye gitmeye kararlı olan Seyyid Burhaneddin bir müddet sonra bir postta iki arslan oturmaz gerekçesiyle Konyadan ayrılmıştır.

  Mevlânanın bundan sonra Şems-i Tebrizî ile karşılaşıncaya kadar hayatı medresede talebelerine ders vermek, halkı ikaz ve irşad etmekle geçmiştir.

  Günlerden bir gün, mânânın bahar, maddenin de sonbahar mevsimini yaşadığı bir gündü. Konyaya alışılmamış tipte meczup bir veli gelmişti. Adı Şems-i Tebrizî. Kâinatın her zerresinde, mahlukatın her cinsinde, duran ve hareket eden her maddede Allahın tecellisini gören bu zat o kadar kendinden geçmişti ki, nazar ettiği her noktanın yanmaması mümkün değildi. O, bütün bakışlarında aradan çekilir, âlemi seyredinin kim olduğunu gayet iyi bilirdi.

  Ve nihayet beklenilen an gelmiş, Mevlâna, medresesinden çıkmıştı. Kendine doğru ilerleyip atının yularını tutan o ulu kişi, kendi kadar güzel bir soru soruyordu bu mânâ erine. Nazarı, Hazreti Mevlânanın yüz hatlarında geziyor ve dudakları şu cümleyi söylemekle meşgul oluyordu: Söyler misin bana, Seni tanıdım diyen Beyazıd-i Bestâmî mi büyük, yoksa Yâ Rabbi seni layıkıyla tanıyamadım diyen Hazret-i Muhammed (sav) mi? Hazret-i Mevlâna bu tatlı ve ağır soruyu bir mânâ padişahı olduğunu ifade edercesine şöyle cevaplandırıyordu: Hiç şüphesiz Seni layıkıyla tanıyamadım diyen Hazreti Muhammed, Seni tanıdım diyen Beyazıdden çok büyüktür. Şems, bu tecelli karşısında bir sayha atıp kendinden geçer. Bundan sonra iki ezelî dost, kimin kime mürid kimin kime mürşid olacağı belli olmayacak bir tarzda müştereken vahdet şerbetini içmeye başlamışlardır.

  Her zaman olduğu gibi vecd ve aşkın insan üzerine bıraktığı çekicilik vasfı yanında bu mutlak kıymeti kaybedeceği endişesiyle halkta kıskançlık dönemi başlar. Nitekim bu iki dost arasındaki muhabbet neticesinde de böyle olmuştur. Onları saran vahdet sarhoşluğunun yanında halkın dedikodusu da artmıştır. Şemsin kararlı tutumu, Mevlânanın teslimiyeti dış âleme bütün kapıları kapamıştır.

  Buraya kadar gelmişken tasavvufta teslimiyet hakkında birkaç söz etmek gereklidir. Teslimiyet, müridin mürşidine madde ve mânâsı ile teslim olması demektir. Maddede her şeyini ona vermesi ve onun yoluna baş koyması, mânâda ise varlığının her zerresinde Onu görmesi demektir. Esasen Fenâ fiş-Şeyh denilen, mürşidde yok olma makamı da budur.

  Öyle bir haldir ki, nasıl damlayı ummandan ayırmak mümkün değilse müridi de mürşidinin varlığından ayırmak mümkün değildir. Tasavvufla ilgili yazılan eserlerde teslimiyet şu veciz söz ile vurgulanır: Teslimiyet; müridin mürşidine, gassalın elindeki meyyit gibi teslim olmasıdır. Bu hal zuhur edince neden, nasıl, niçin, niye vs. gibi sorular artık ortadan kalkar, söylenilen sözlere gönül kapıları açılır. Yapılan işaretler istikametinde reyler beyan edilir. Verilen emirler neye mal olursa olsun anında yerine getirilir.

  Müridin mürşidine teslimiyetinin neticesinde mürşidine karşı sonsuz bir muhabbet devri açılır. Nitekim Hazret-i Mevlâna ile Şems arasında da bu muhabbeti çok açık olarak görebiliyoruz. (Hattâ Şems-i Tebrizînin ölümünden sonra, Mevlâna, -ölmüş olduğunu bildiği- kendisine Şems Konyaya geldi diyenleri altınla taltif etmiş, Şemsin ölümünü bildiğiniz halde bunlara niçin böyle muamele yapıyorsunuz? diyenleri, Onlar bana kimden bahsediyor, ençok sevdiğim mürşidimden değil mi? Ben onların yalan haberine bu bahşisi verdim. Şayet söyledikleri gerçek olsaydı canımı verirdim. diyerek cevaplandırmıştı.)

  Öyle bir devre başladı ki, Mevlâna, bütün dost ve arkadaşlarından ve Konyanın ileri gelen zevâtından ayrılmış, medresesinde Şems ile birlikte sır kabuğuna çekilmişti. Bu hal zamanın insanını harekete geçirmiş, Şems denilen bu adam gelip Mevlânamızı elimizden aldı diye efkârı umumiyeye dedikodular yayılmıştı. Naz ve niyaz halinde bulunan bu iki mânâ sultanı her gün ayrı bir Hak tecellisi ile karşılaşmalarına rağmen, vuslatta firkat şart olduğu için Şemsin Konyayı terk etmesi gerekiyordu. Bu dedikodular fırkatin zuhuru için Şemsin aniden Konyadan ayrılmasına vesile olmuştur. Günlerden bir gün Tebrizli Şems gönlünü Mevlânaya bırakmış, maddesiyle başka diyarlara uçmuştur.

  Mevlâna, derin hasret ateşleri içinde kıvranırken cemalinde her an Hakkı seyrettiği mürşidini aramaya koyulmuştu. Konyaya gelip gidenden mecnun misâli Şems, Şems! diye soruyor, uçan kuşlardan haber arıyordu. Esasen bu arayış ve yanış Şemsin muhabbetinde yok oluştu. Mevlânânın kemâli için bu ateş günden güne büyüyor, ikinci bir vuslat için sakin bir okyanus zemini halini alıyordu.

  Beklenilen haber Konyada yayılmaya başladı: Şems Şamda. Haberi alan Mevlâna derhal oğlu Sultan Veled ile birkaç müridini birçok hediyelerle beraber Şama gönderir. Şamda ahşap bir binanın loş odasında karşısındaki şahısla muhabbet eden Şems, gelenlere ilgi duymamış intibaını veren bir tavır alır. Sultan Veled, ruhundaki engin terbiye ile büyük velinin eline dudağını ve alnını kavuşturur ve Sultanım evvelden varid olan bütün dedikodular için Konyanın eşrafı ve bütün halkı özür beyan ediyor ve yüce şahsınızı Konyaya davet ediyorlar. der. Bu sözlere de rağbet göstermeyen Şems,Sultan Veledi duymazlıktan gelir, muhabbetine devam eder. Ve gözünü parlatacak, ruhunu sonsuzluk ülkesine kadar yüceltecek sevgilisinin davet teklifini, Hak sözden başka bir söz duymayan kulağıyla işitir; Sultan Veled, Efendimiz! Bütün bunların yanında sizi en az sizin kadar seven babam Mevlâna sizi Konyaya davet ediyor. der. Bu en güzel davet Şemsi Konyaya uçurmuştur.

  Şems geliyor! diye istikbâl için Konyanın eşrafı ve halkı sokaklara dökülmüş, natlar, kasideler, ilâhiler ve Kurân-ı Kerim okunmaya başlanmıştı. İki Hak dostu yine karşı karşıyaydı. Mevlâna bu ezel ve ebed mânâ büyüğünü medresesine getirmiş ve onun için mutevazi bir köşe hazırlamıştır. Bu yolculukta Şems Sultan Velede mânevî sırlarını verdiğini ifade ediyor. Hazreti Mevlâna, mürşidi Şemsi, kendi terbiyesinde yetiştirdiği evlatlığı ve müridesi Kimya Hanımla evlendirir. Artık Şems tamamen Konyalı olmuştur.

  Konyada geçen günler iki ezelî dostu daha da birbirine raptetmiş ve Mevlânanın kemâli için her türlü zemin hazırlanmıştır. Müridin vuslatı için mürşid-i kâmilin nazarı şarttır. Nasıl devekuşu, yumurtalarına uzaktan nazar ederek onları olgunlaştırıyorsa mürşid-i kâmil de müridine nazar ederek onu kemâle erdirir. Bu ikinci dönemde Şems, Mevlânaya bunu yapmış, Nazar-ı Hak ile onu doruk noktasına ulaştırmıştır. Bu dönemde de bu iki ezelî dostu çekemeyenler, dedikodu kazanını kaynatmaya başladılar.

  Mevlânayı kemâle erdiren Şemsin şehadeti yaklaşmıştı. Bir gece medresenin etrafını sarmışlar, Mevlâna ile derin vahdet sohbetinde iken onları vahşet plânları ile bu denî âleme çekmişlerdi. Kapı çalınır ve Şems istenir. Gece karanlığında kapıyı açarak karanlığa karışan Şems, bir sayha atarak ortadan kaybolur. Şemsin sadece yerde birkaç damla kanına rastlanır. Bu hadise 1247 senesi Aralık ayının bir Perşembe gecesi olmuştu. Rivayetler Şemsin o gece şehit olduğunda kuvvet kazanıyor.

  Bu devreden sonra Mevlâna artık yalnızdır. Ah-ı enîn ile günleri ve geceleri geçirir. Baştan başa aşk vadisi olan meşhur Mesnevîsini bu dönemde kaleme almıştır.

  Şemsin ahirete rıhletinden sonra onun ölümüne inanmak istemeyen Hazreti Mevlâna sanki her zaman gelecekmiş gibi bir bekleyiş içindedir. O da Şemsin şehadetini bilmesine rağmen varlığının her zerresine nüfuz eden Şemsin muhabbetini bu arayışla tatmin ediyordu.

  Gördüğü her varlıkta, işittiği her ses ve sözde Şems vardı. Şems bir ayna olmuş, o aynada Mevlâna kendini seyretmeye koyulmuştu. Mevlâna Ben o, o ben; onunla aramızda bir fark yoktur! diyerek bu ilâhî gerçeği ifade etmeye çalışıyordu. Mevlâna bütün gecelerini kendi gönül âlemindeki Şemsin varlığı ile değerlendiriyordu ve bu gecelerde 7-8 gazel birden yazabiliyordu. Bu gazellerde önce Hâmuş mahlasını kullanmış, daha sonra da doğrudan doğruya Şemsin adını söylemişti.

  Şama gitmiş, sözde, Şemsi arıyordu Mevlâna. Bu arayış, varlığında olan Şemsi arama idi. Onun için, zahirde onu bulamayacağını biliyordu. Biz Şama canımızı vermiş, varlığımızı bağlamışız; üçüncü defa ki Rumdan Şama koşuyoruz. Çünkü biz Şamın gece gibi karanlık zülfünden kokular sürünmüşüz.

  Sultan Velede göre Şama bir keklik gibi giden Mevlâna Konyaya alıcı bir doğan gibi dönmüştü. Eğer Mevlâna Şemsi Şamda bulmuş olsaydı, bu, Mevlâna için bir kayıp olmuş olurdu. Halbuki şimdi Mevlâna çoşkun ve cezbeliydi. Katre idi, çoşup deniz oldu. Yüce idi aşkla daha da yücelendi. Aradığı, kendinde göründü. Aşk denizi olup köpürüp dalgalandı.

  Mevlânanın ayrılışından sonra Konya sanki boşalmış, ıssız bir harabeye, çöle dönmüştü.

  Mevlânanın bundan sonraki irşad döneminde Kuyumcu Selahaddin isminde büyük bir veliye rastlıyoruz. Diğer yetiştirdikleri arasında oğlu Sultan Veled, Emir Süleyman, Çelebi Hüsamettin gibi büyük zevâtın olduğunu da görüyoruz.

  Mevlâna devrin büyüklerinden olan Muhyiddin-i Arabînin evlâtlığı Sadreddin-i Konevî ile de sohbet etmiştir.

  Zaman ilerledikçe Mevlânanın varlık ağacı (vücudu) zayıf ve nahif bir hale gelmişti. Hattâ bir gün hamamda solgun teni altında ortaya çıkan kemiklerine bakarak: Bütün ömrümde kimseden utanmadım fakat şu zayıf vücudumdan utanıyorum; zira o bana çok hizmetlerde bulundu, bense ona istediği gibi bakamadım. demişti.

  Mesnevînin yazılması bitmiş ve artık Hakka yürüme zamanı da gelmişti. Son gazellerinde de, Mutlak Varlıka bir an evvel kavuşma isteğinin heyacanı dalgalanıyordu.

  Yıl 1273... Maddenin ve mânânın kış mevsimi idi. Büyük velinin rıhlet zamanı geldi. Konyada depremler, ardı arkası kesilmeyecek şekilde çoğalmıştı. Gene bir gün deprem olmuş, yer yerinden oynamıştı... Mevlâna o gün; Korkmayınız; yerin karnı acıktı; şu günlerde yağlı bir lokma istiyor. İnşaallah muradına çabuk vasıl olur da siz de üzüntüden kurtulursunuz! buyurdu. Bu depremden birkaç gün sonra ağır bir ateşle yatağa düşen Hazreti Mevlâna bütün Konyanın havasını üzüntüye garketmiş, onları firkat gözyaşları ile başbaşa bırakmıştı. Son gece Hazreti Mevlâna yatağından hafifçe doğruldu ve oğlu Sultan Velede Veled oğlum ben iyiyim artık. Git yat. Biraz dinlen. dedi. Sultan Veled istemeyerek itaat etti. Mevlâna arkasından son gazelini okuyor, Çelebi Hüsamettin de kaleme alıyordu.

  Biz geceleri ta sabahlara kadar sevda dalgaları arasında bocalar dururuz. İstersen gel bağışla bizi istersen gel cefa et bize.

  Bir dert ki, ölümden başka devası yok. Ben nasıl olur da bu derde deva bul derim.

  Ben o padişah değilim ki, tahttan ineyim de tabuta bineyim. Benim tabutumun yazısı ebedîliktir.

  diyen Hazret-i Mevlâna, son sözleri arasında 17 Aralık 1273 pazar günü sevgilisine kavuşmuştu. Rahmeti bol olsun! Himmeti üzerimizden eksik olmasın. Âmin!

  KULLUK VE HZ. MEVLÂNA

  Buraya kadar Mevlâna Hazretlerinin muhtelif yönlerini ortaya koymaya çalıştık. Gördük ki, Mevlâna takva derecesinde İslâmı yaşayan, İslâmı ilim, amel ve hal olarak benliğine sindirmiş bir insan-ı kâmil, bir Hak dostu ve bir Peygamber varisidir.

  Ele alınan bütün cihet ve hususiyetleriyle Mevlâna bir gerçektir, vakıadır, insanlık için güzel bir numûnedir. Ancak bütün bu güzellik ve mükemmelliklerin etrafında toplandığı temel bir gaye var ki bu da kulluktur.

  Mevlâna kulluk sınavının hikmetlerini şöyle açıklamakta:

  ...İnsana acı gelen, tatsız gelen emir olmasaydı, güzel, çirkin, taş, inci bulunmasaydı / Nefis, şeytan, hevâ ve heves, yaralanmak, çalışmak, savaşmak olmasaydı / Padişah, kullarını ne adla ne lakapla çağıracaktı a perdesi yırtılmış kişi / Nasıl o sabırlı, o hilim sahibi diyecekti? Nasıl o babayiğit, o hikmet elde etmiş diyecekti? / Sabırlılar, gerçekler, yoksulları doyuranlar, yol kesen olmadıkça, lanetlenmiş şeytan bulunmadıkça nasıl olur; nasıl belirir, anlaşılır?

  Mevlânaya göre kulluk imana tanıklık eder:

  Şu namaz da, oruç da, hac da, cihad da hep inanca tanıklık eder / Şu zekat vermek, armağan sunmak, hasetten vazgeçmek de içteki gizli şeye tanıklık etmektedir / Oruç der ki: Bu kişi, helâlden bile çekindi, harama nasıl el atar? / Zekat der ki: O kendi malından ayırdı da yoksula verdi, din ehlinin malını nasıl çalar?

  Mevlâna, vasiyetinde de kulluk görevlerini hatırlatmakta ve insanları kulluk görevlerini yerine getirmeye davet etmektedir.

  A ulu kişi, gücün yettikçe, peygamberlerle erenlerin yolunda çalış, çabala / Birisi inanç yolunda kulluk yolunda yürür de bir soluk olsun ziyan ederse kafir olayım ben.

  Kulluk, insan ve insanlık açısından en büyük realitedir. Varoluşun gayesini, hayatın mânâ ve mantalitesini ifade eder. Kulluktan daha anlamlı bir iş insan için mevcut değildir. Kulluk nüktesinin kaybolduğu her hareket anlamsız, her ümit sonuçsuz ve her teşebbüs nihâî olarak başarısız kalmaya mahkumdur.

  Cenab-ı Hak: Biz cinleri ve insanları ancak ibadet maksadıyla yarattık. buyurarak bu ana gerçeğe parmak basmıştır. Şu mealdeki ayet de kulluğun yönünü anlatıyor: Ey imanda sebat gösteren (mutmain olan) kul (nefs)! Dön Rabbine! Sen ondan razı o da senden razı olarak.

  Mevlâna, yeni bir din vazetmemiştir. Bütün varlığı ile İslâmı yaşamıştır. Onun mantığı kulluk mantığıdır. Allahtan gayrı olan herşeyin kalpten çıkarılmasıdır.

  İslâmın dışında kulluk aranmaz. Onun eserlerinde İslâm vardır. Kulluk ancak İslâm ile yaşanır.

  Bakınız bir rubaisinde ne der Mevlâna:

  Men bende-i Kuranem, ta can darem

  Men hâk-i reh-i Ahmed Muhtarem

  Ger nakl künet cüz in kes ez güftarem

  Bizarem ez o vü zan suhen bizarem."

  Yaşadığım müddetçe Kuranın bendesiyim

  Hz. Muhammedin (sav) yolunun toprağıyım ben

  Birisi benim sözümden bundan başka bir söz

  Naklederse, ondan da o sözden de bizarım.

  HÜRRİYET

  Hürriyet Allaha kulluktur. Hür insan, Allaha kul olandır. Nefsin ve şeytanın arzuları istikametinde hareket, yaradılış gayesine ters düşmektir. Nefsin perdelerini aralayıp veya ortadan kaldırıp Hakka vuslattır kulluk, Onun huzurunda olmaktır. Onsuz olan anlar köleliktir.

  Mevlâna, Mihrabı dost cemali olan kimse için, yüz çeşit namaz, yüz çeşit rüku ve secde vardır der. Bu konuda Cenab-ı Hak: Ne yana dönerseniz Allah oradadır buyurmuştur. Resulullah da (sav): Namaz müminin miracıdır. buyurmuştur.

  GERÇEK HÜRRİYET OLARAK KULLUK:

  Evet, Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. buyurulmuştur. Bu büyük bir gerçektir. Mevlâna şöyle der: Elinden geldiği kadar kul ol, sultan olma, Gûy denilen top gibi mütevazi ol, cevgân olma. Kulun elinden kulluktan başka birşey gelmez. Mevlânaya göre, benliğin olduğu yerde kulluk olmaz. Zira benlikte, gurur ve kibir vardır. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz: Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer. buyurmuştur.

  Mevlâna, kulluğu, Hakkın kalplere nazar etmesine bağlıyor. Mesnevîsinde: Dostun kulluğu sana henüz elvermemişken (sana kulluk nasip olmamışken) şahlığa meylin nereden zuhur etti? der. Demek ki, şah olabilmek nefsini mağlup etmeye bağlıdır. Nitekim Peygamberimiz, Pehlivan rakibini değil, kızdığı zaman nefsini mağlup edendir. buyurmuştur.

  Allah aşkına, insan, kullukla vuslat edebilir: Vecd halinin zuhuru kullukla mümkündür. Nitekim Mevlâna: Ya Rab, bana aman ver. Kalbimden irade kudretimi de sen aldın. Namaz kılarken, acaba yaptığım rükû tam oldu mu, imamlık eden kimdir, Allah hakkı için bunların hiçbirinden haberim yok. demiştir. Nitekim Fahr-i Kainat Efendimiz, ibadet esnasında vecd halinde iken karısı Hz. Aişe, Ya Resulallah (sav) bu hal ne? diye sorduğunda cevaben, Sen kimsin? diye sorar. Hz. Aişe (ra), Ben Aişeyim. Aişe kimdir. diye sorulur. Hz. Aişe de Karın Aişe, Ya Resulullah. diye açıklamak zorunda kalır. O vecd halinde aralarında böyle bir konuşma geçer.

  Mevlâna, bu tatlı gerçeği, Âşıklar daima namazdadırlar. Aşkın sarhoşluğu bulunan başlar, ne beş vakitle istirahat eder, ne beşyüz binle... sözleri ile anlatır.

  Kulluk sadece cesetle değil, gönülle ibadet etmektir. Ezan sesleri kalbimin mescidine öyle muhrik gelir ki, onun tesiri ile gönül mabedimin kapısı aşk ateşiyle yanıyor.

  Zahid sakalını tıraş edinceye kadar, ârif, Allaha ulaşır

  Bütün bu sözler Hz. Mevlânaya aittir.

  Mevlânaya göre cennet, Allahın nazar edip süslediği mekândır. Hakkın nazarı cennette olduğu için cennet güzeldir. Yoksa sadece nimetler, istenilen değildir. Nitekim Yunus Emre bu gerçeği şöyle ifade ediyor:

  Cennet cennet dedikleri / Birkaç köşkle birkaç huri,

  İsteyene ver sen ânı / Bana seni gerek seni."

  Bu mantıkla kul olmuş insan-ı kâmil cennete eştir. Nitekim, Kuran-ı Kerimde, Ey imanda sebat gösteren, mutmain olan nefs! Dön Rabbine, sen Ondan razı, o da senden razı olarak. Gir kullarımın arasına ve gir cennetime.12 buyuruluyor. Ayet-i kerimede, Allah, kulunun cennete girmesi için onu sevdiği kullar arasına dahlediyor. Zira onların kalbleri de Allahın nazar ettiği mekândır.

  Mevlânaya göre iman veya kullukta temel, korkudur:

  Birgün Hıristiyan Rum usta, Mevlânanın evini tamir ediyormuş. Müridlerden bazıları ona şaka yollu:

  - Niçin müslüman olmuyorsun? Dinlerin en iyisi İslâm dinidir, demişler. Rum usta:

  - Elli seneye yakındır ki İsâ dinindeyim. Dinimi terketmek için ondan korkuyor ve utanıyorum, demiş. Bu sırada Mevlânâ içeri girmiş ve:

  - İmanın sırrı korkudur. Her kim Allahtan korkarsa, o, Hıristiyan da olsa din sahibidir, dinsiz değildir." diyerek asıl tehlikenin dinsizlik ve imansızlık olduğunu işaret etmişti. Bunu duyan Hıristiyan usta derhal iman etmiş ve müslüman olmuştur.

  Rıza, Kullukla Mümkündür

  Kulun Allahtan Allahın da kulundan razı olma hali, kulluğun doruk noktasıdır. Bu makamda, hayır da müsavidir, şer de. Her şeyin faili Allah olduğu için artık itiraz kalkmıştır. Her hal ile itaat olunmuştur. Nitekim İbrahim Hakkı Hazretleri: Hoştur bana senden gelen/ Ya hılat u yahut kefen/ Ya gonca gül yahut diken/ Lütfun da hoş, kahrın da hoş demiştir.

  Kulluk, Tazarru ve Niyaz İledir

  Kulluk ilimle, amelle ve ihlasladır. Yani ibadetledir. Mevlânanın hayatında ifadesini bulduğu en kâmil şekliyle... Mevlânayı da yakînen tanımak için kulluğu daha köklü anlayalım.

  Kulluk (ubudiyet) yaratılış gayesi doğrultusunda Allaha bağlılığı ifade eder. Mahlûkatın en anlamlı işi ubudiyettir. Bu kulluk görevi insan ve cinler dışındaki mahlukatta cebrî, insanda ve cinlerde ise ihtiyârîdir.  KULLUĞUN BAZI ESASLARI

  Kulluğun iki temel esası mevcuttur: Birincisi marifet, yani Allahı bilmek, ikincisi de, Ona layıkıyla ibadet etmektir. Bu husus da, Veda Hutbesinde şu cümle ile vurgulanmıştır:

  Ey Allahın kulları! Allahtan korkmanızı, Ona itaat etmenizi vasiyet ederim. Allah korkusu takvaya, takva ise marifete (Allahı bilmeye) götürür.

  Kulluk, Allahü Teâlâya teslimiyet ve itaat olduğuna göre, mahlûkat, her cinsi, her şekli ve her haliyle kuldur. Mühim olan, insanın bu teslimiyetin şuurunda olarak, fânî varlıklara değil, ibadet edilmeye layık olana kul olmasıdır. İbadete layık olan şüphesiz ki Allahtır. Bu sebeple bütün peygamberler Allaha davet etmiş ve kul olmanın örneğini göstermişlerdir.

  Dikkat edilirse Kelime-i Şehadetin ikinci rüknünde Hz. Resûlü Ekremin (sav) kul ve resul olduğu ifade edilir. Kulluk öyle bir gerçek ki, peygamberlik sıfatıyla beraber zikrediliyor ve imanın ikinci rüknünde yer alıyor.

  Kulluk mantığı, Allaha iman ve hesap verme gerçeği üzerine oturtulmuştur. Kulluk, Allaha yönelmenin, itaat edip teslimiyet göstermenin ve bu hususta bütün görevleri yerine getirmenin genel adıdır.

  Kelime olarak kulluk, esir olmak demektir. İnsan her halükârda mutlaka esirdir. İnsan zayıf ve acizdir. Mutlaka bir şeye yönelecek ve bel bağlayacaktır. Neticede insan duygularının esiridir, ya iyi duygularının, ya da kötü duygularının esiridir.

  İnsanın duyguları, yaratılış gayesine mutabık olarak Allahın istediği istikamette olmalıdır. Allaha yönelen insan Onun iradesinde fânî ve Onun tecellisinde yok olur. Cenab-ı Hakkın tecellisine ermek, asıl hürriyettir.

  Cenab-ı Hakkın tecellisinde asıl zevk ve hürriyetin nasıl tadıldığına dair Hz. Aişe (r.ha) validemizden bir haber rivayet edilir. Hz. Aişe anlatıyor: Resulullah (sav) bir akşam ibadete dalıp, huzur-u ilâhîde zevke, muhabbete garkolmuştu. O zevk-i mânevî içerisinde iken yanına yaklaştım, benden haberi yoktu. Kendimi tanıttım, Sen kimsin? diye sordu. Aişeyim dedim. Aişe kimdir? diye sordu. Hanımın Aişe diye cevap verdiğimde kendine gelmişti.

  Resûlü Ekrem öyle bir tecelli ve aşka dalmıştı ki, en yakını olan hanımını bile tanıyamaz hale gelmişti. İşte kulluk, bu zevki, bu muhabbeti yaşamaktır. İnsanın kendine ve etrafına faydalı olabilmesi bu yüce hali, kulluk zevkini yaşamasına bağlıdır. Bu bir sevgi hazinesidir. Bu sevgi hazinesine kavuşmak, onu etrafa verebilmenin şartıdır. İşte sahabe, bu yüce hale erdikleri için cihad zamanı şehadet mertebesi için sıraya giriyorlar: Ya Resulellah! Dua et de, önce biz şehid olalım. diyorlardı. Onlar, kulluk şuuruna ermiş ve ölümü yenmiş insanlardı.

  Bu mantığı hak ve hürriyetlerin verilmesi ve teminat altına alınması açısından ele alırsak hemen şunu ifade edelim ki; hak ve hürriyetleri kendi nefsinde yaşamayan insan, onları başkalarına vaad edemez. İstese de veremez. Ancak kulluk yoluyla hürriyete kavuşan insan, hak ve hürriyetleri verme ve bunların emniyetini sağlama hususunda başarılı olabilir. Nefsine mağlup olmak suretiyle en büyük esaret içinde bulunan insan ne hak verebilir, ne de hürriyeti koruyabilir. Böylelerinin âdil davranması zaten mümkün olamaz. Zira, adâleti tesis edecek kişinin önce adâleti kendi nefis dünyasında hakim kılması gerekmektedir. Aksi halde, başkalarına da veremez. Kulluktan uzak olup ahlâk-ı zemimede kalanlar merhametli ve âdil olamazlar. Sonuç olarak diyebiliriz ki, gerçekte âdil olanlar, ubûdiyet şuuruna ermiş gerçek Müslümanlardır.

  Başta adâlet olmak üzere bütün mükemmel vasıfların sosyal bünyede de huzur ve sûkun getirmesi, hep kâmil imanın ve bu imandan kaynaklanan kulluğun meyvesidir. Kâmil iman ve gerçek anlamda kulluk, gerçek kâmil insanın en önemli ve belirgin vasfıdır.

  Esasen, ubûdiyetin temelde mantığı, insanı temizlemektir. İbadetler insanı temizler, nefis ve kalb dünyasındaki mânevî kir ve mikropları ortadan kaldırır. Bir nevi, ibadetler, insanı tedavi eden ilaçlar gibidirler. İnsan temiz yaratılmıştır. İbadetlerle temizlenen insan yaratılış gayesine uygun olarak fıtrî özellikleriyle bir bütünlüğe kavuşur. Demek ibadetler, insanın iç dünyasını temizler, gizli mikropların hasta ettiği mânevî bünyeyi tedavi ederler.

  Dikkat edilirse, İslâmda cezanın mantığı da insanı temizlemek üzerinedir. Denilebilir ki, hak adına cemiyeti ve insanlığı kurtarmak için suça âdil ceza vermek de aslında ibadettir. Öyleyse, ibadetin mantığı ile tedavi edici cezanın mantığı birleşiyor, bütünleşiyor.

  Bu çerçeveden bakıldığında, hak ve adaletin temin edilmesi için Kitap ve Sünnete ittiba etmenin, ubûdiyetin en önemli yanı olduğu anlaşılacaktır. Kitap ve Sünnete ittiba, ilâhî emanete sahip çıkmanın ve de istikamette kalmanın teminatıdır. Nitekim bu hususta Vedâ Hutbesinde Sevgili Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

  Ey Nas! Size öyle birşey bırakıyorum ki, ona sımsıkı sarıldıkça yanlış yola sapmazsınız. O da, Allahın Kitabı ve Resûlünün Sünnetidir.

  Aslında adâletin zedelenmesi yahut kaybedilmesi, hislerin ve beşerî zaafların işin içine girmesi sebebiyledir. Bunlardan korunmak için; hatâdan berî, en mükemmel ölçüleri hâvî, adâletin teminatı durumundaki Kitap ve Sünnete müracaat etmek gerekir.

  Ekseriya, insan bir hususta hüküm verirken hisleri ona tesir eder ve neticede hisler insanı adâletten uzaklaştırır. Nitekim Hz. Resûlü Ekreme (sav) bakan Hz. Ebubekir ile Ebu Cehilin Resulûllahı vasfetmesi birbirine tamamen terstir. Hz. Ebubekir (ra) Onu övmekle bitiremezken ve Ona sevgisini izhar ederken, Ebu Cehil, Onu yermekte ifrada varmıştır.

  Gerçek şu ki; her yönüyle mükemmel ve zirvede olan Hz. Resûlü Ekremin yüceliği Hz. Ebubekirin âdil ve berrak iç dünyasını ihya ederken kalbi mühürlü ve kasvetle dolu, hasetlik ve intikam duygusuyla gözü dönmüş ve kat kat perdelenmiş Ebu Cehil, Resûlullahın (sav) o berrak aynasında kendi çirkinliğini seyretmiş ve aslında alabildiğine kendini yermiştir.

  Aslında bakılan, Âlemlerin Fahri ve Nuru Hz. Peygamberdi (sav). Bakışların neticesini farklı kılan ise menfî vasıflar ve beşerî zaaflardı.

  Hüküm vermede, kuvvet unsuru da insanları etkilemektedir. Kuvvetliden korkmak ve onun yanında olmak, beşerî bir zaafiyettir. Halbuki hak, haklınındır. Kuvvetli, kuvveti ne olursa olsun haksız olduğu müddetçe ehl-i hak ve ehl-i basiret yanında zayıftır, acizdir. Bu hak ölçüyü korumak lazımdır.

  Dünyaya ve olaylara bakışta hak ölçünün önemi büyüktür. Nitekim, farklı iki gözü Kuran-ı Kerim haber veriyor:

  Yedi göğü, kat kat yaratan Odur. O Rahmanın yarattığında hiçbir düzensizlik göremezsin. Haydi çevir gözünü (semaya) görebilir misin, bir çatlak? Sonra gözü, tekrar (semaya) çevir, nihayet o göz, zelil ve hakir olarak sana döner, artık o, aciz kalmıştır.

  Sağduyulular o kimselerdir ki, ayakta iken, otururken ve yatarken (daima)Allahı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında Allahın varlığını ispat için iyice düşünürler ve şöyle derler: Ey Rabbimiz; sen, bunları boşuna yaratmadın. Sen, bâtıl şey yaratmaktan münezzehsin (berîsin).

  Demek ki; görüşün hak, hükmün âdil olması için insanın imanla birlikte ubûdiyetle kalbini temizlemesi, hak ve âdil ölçüye kavuşması esastır. Bütün bunlar, Hakka ittiba etme ve ubûdiyet çerçevesinde mütalaa edilmelidir.

  İşte, hak ve hürriyetlerin teminatı olacak olan insan; kâmil, mükellef ve güzel sıfatlara haiz mükemmel insan (mümin) olmalıdır.

  İslâmın ve tevhidin temeli olan Şehadet Kelimesi, Resûlullahın önce kulluğunu, sonra da Resûl olduğunu ifade eder: ... Ve eşhedü enne Muhammeden Abduhû ve Rasûlüh: Şehadet ederim ki, Muhammed (sav) Allahın kulu ve resûlüdür. Görülüyor ki kulluk, Şehadet Kelimesinde de yer alan temel bir rükündür. Kul olmak, hem yaratılışın gayesi, hem de insanın en şerefli halidir. Allaha kul olmayanlar, fânî varlıklara kul olacaklardır.

  Sevgili Peygamberimiz (sav) kulluğu övmüş, ona davet etmiştir. Kendisi de numûne-i timsal bir kul olmuştur. Kendisine; Kul peygamber mi, yoksa melik peygamber mi olmak istersin, teklifi yapılmış, Seyyidül-Mürselîn; kul bir peygamber olmayı sevmiş ve tercih etmiştir. Onun yemesi, içmesi, yatıp kalkması, insanlarla münasebeti, gece ibadetleri, tefekkürü, muhasebesi her türlü takdirin üstünde olarak, zâhidâne idi:

  Resûlullah (sav) kadar kimse namaz kılamazdı. Mübarek ayakları, fazla kıyamda durmaktan şişerdi. Zikir yapanların da en çok zikir yapanı yine Resûlü Ekrem olurdu. Hz. Aişe validemiz Ona; Niçin bu kadar kendinizi yorarsınız? Halbuki Cenab-ı Hak, sizin günahlarınızı bağışlamıştır, dediğinde, O; Şükreden bir kul olmayayım mı? cevabını vermiştir.

  Resûlü Ekrem (sav) duasında: Ey Allahım! Benim yaratılışımı ve ahlâkımı güzelleştir ve; Ey Allahım! Beni ahlâkların çirkinlerinden uzaklaştır ve koru, buyurmuştur.

  Resûlullah (sav), daima zikreder ve halkı da zikre davet ederdi. Çünkü, ibadetin özü zikirdir.

  Ebu Hüreyre (ra), birgün halkı mescide davet ederek; Koşunuz! Resûlullah mirasını dağıtıyor, dedi. Halk mescide gelip miras dağıtıldığını göremeyince, Ebu Hureyreye dönerek ne demek istediğini sordular. Ebu Hüreyre onlara; Ne gördünüz? diye sorunca; Kimisi Kurân okuyor, kimisi zikir yapıyor, dediler. Ebu Hüreyre; İşte Resûlü Ekremin mirası budur dedi.

  Resûlü Ekremin hayatını örnek alan sahabenin, zühd ve takva hayatına Kurân-ı Kerîm şöyle işaret eder: Yataklardan yanları uzaklaşır (gece teheccüd namazı kılmak için yanlarını yataklardan ayırıp kalkarlar), korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler.

  Geceleri az uyurlardı, seherlerde istiğfar ederlerdi.

  Simaları, yüzlerindeki secde alametlerinden bellidir.

  Hz. Ebubekrin (ra), Allah aşkından ve zikrullahtan ciğerinin yanık koktuğu haber verilir.

  Hz. Ömer (ra) de, çok ağlardı. Oğlu Abdullah diyor ki: Ömerin arkasında namaz kıldım. Üç saf arkada iniltisini duydum.

  Hz. Osman (ra), tefekkürü, korkusu çok olan bir âbid idi. O şöyle der: Eğer cennet ile cehennem arasında bulunsaydım da hangisine gideceğimi bilmeseydim, nereye gideceğimi öğrenmeden önce kül olmayı tercih ederdim.

  Keza; Hz. Ali (kv) zâhidlerin başı, âbidlerin büyüğüdür. Görmediğim Allaha ibadet etmem diyerek, ibadetindeki ihsan şuurunu ve takvasını ispat etmiştir.

  Sevgili Peygamberimiz (sav), Vedâ Hutbesinde insanın yaratılış gayesini teşkil eden işte bu ubûdiyet gerçeğine işaret eder, insanları Allaha itaate davet eder.

  Esasen, kulluğun mazisi Bezm-i Eleste uzanır. Cenab-ı Hakkın, yarattığı ruhlara; Ben, sizin Rabbiniz ve hâlikınız değil miyim? sualine cevaben bütün ruhlar; Sen bizim Rabbimizsin! demişlerdi. Bu, ezelî bir kulluk muahedesi, anlaşması idi. Bu muahede yahut ezelî biat, ebede doğru uzanıp gidecekti.

  Nitekim insan, ceset olarak çamurdan şekillenip ruh üflenince halifetullaha namzet bir kul haline geldi:

  Hani, Rabbin meleklere; Muhakkak Ben, yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti.

  Halife olma sıfatıyla kulluk mükellefiyeti birbirini tamamlar. Zira, halifelik vasfı, Allaha kul olmanın ileri bir merhalesi veya kulluğun yüceliğine erme halidir.

  Ve Cenab-ı Hak, kulluk şuuru ve vazifesiyle gönderdiği insana herşeyi hizmet ettirmiştir. Yeryüzü ve herşey insanın emrine verilmiş, insan da Allaha kulluk için yaratılmıştır:

  Yeryüzündeki her şeyi, sizin emrinize müsahhar kıldı.

  İnsandaki bu üstünlük, fazilet ve şeref insanın çamur kalıbına üflenen nefhâ-i ilâhîden gelmektedir. Bu nefha, Haktan bir cevherdir ve fıtrî yapısı itibarıyla Hakka yönelmelidir. Cin ve insanların yaratılış gayesi zaten ibadettir. Çünkü ibadet ve kulluk; Allaha dönüşün, Hakka seyr ü seferin gerçekleşme yoludur. Peygamberlerin görevi de, insanları ibadet yolu ile Hakka çağırmak ve çevirmektir.

  İşte Vedâ Hutbesinde, üzerinde önemle durulan ubûdiyet gerçeği bu büyük mânâ ve hedefi yakalamak içindir.

  Aslında, insanın yanında herşey Allaha kulluk etmektedir. Şu âyet-i kerîmeler bunu anlatır:

  Göklerde ve yerde ne varsa; onlar da, gölgeleri de sabah-akşam, ister-istemez Allaha secde eder. Yedi gökle yer ve bunların içinde bulunanlar Onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur.

  Şu husus katiyetle bilinmelidir ki, kâmil anlamda kulluğun gerçekleşmesi için nefis terbiye ve tezkiyesi şarttır. Hattâ denebilir ki, kulluğun önündeki engel, nefsin günahı ve kötülüğüdür. Nitekim bu gerçek, Vedâ Hutbesinin girişinde belirtilmiştir:

  Nefislerimizin fenalıklarından ve kötü emellerinden Ona sığınırız.

  Dikkat edilirse burada insanın iç yapısına dikkat çekilmektedir. Hakkını, hukukunu, hürriyetini dava ettiğimiz insan nedir? Bunun bilinmemesi halinde her reçetenin yanlış olacağı, her tedavinin hastalığı daha da vahimleştireceği ortadadır. İşte, ulûhiyet ve ubûdiyet gerçeğinden ve de insanın iç yapısından habersiz kişi ya da kuruluşların, insan hak ve hürriyetlerini tesbit etme ve vermede isabetli olamayacakları buradan anlaşılmaktadır. Günümüz psikologları ve sosyologları, aydınları ve de siyasîleri asıl bu hususta vahim bir yanlış ile karşı karşıyadırlar.

  Resûlullah (sav) Efendimiz, bir diğer hadislerinde; Senin en büyük düşmanın, iki koltuğun arasındaki seni kuşatan nefsindir. buyurur.

  Yine Peygamber Efendimiz (sav): Şimdi biz, küçük cihaddan büyük cihada dönmüş bulunuyoruz!, buyurdu. Ashab; Büyük cihad nedir, ya Resûlellah? dediler. Resûlullah (sav); Nefis ile mücahededir. diye cevap verdi.

  Bu hayatî konuya Kurân-ı Kerîm de, ehemmiyetle temas etmektedir:

  Ve nedâmet çeken nefse yemin ederim ki...

  Hiçbir mükellefin nefsinden emin olamayacağını, Hz. Yusufun (as) ağzından hikâye yoluyla bir âyet-i kerîme bize anlatmaktadır: Ben nefsimi temize çıkarmam. Zira nefis, kötülükle emreder.

  Kulun hidayete ulaşması; nefisle mücahedesiyle doğru orantılıdır: Bizim için mücahede edenleri, bizim yollarımıza hidayet ederiz.

  Nefis terbiye ve tezkiyesiyle elde edilen mesut netice, ahlâk-ı hamidedir. Sevgili Peygamberimiz, kulluğun güzel ahlâkla tamamlanabileceğini her fırsatta vurgulamış, nübüvvetin gayesinin güzel ahlâkı tamamlamak olduğunu beyan etmiştir.

  Hişamın oğlu Said anlatıyor:

  Aişe validemizin huzuruna girdim. Resûlullahın ahlâkından sordum. Buyurdular ki: Sen, Kurânı okumuyor musun? Ben; Evet, okuyorum, dedim. Aişe validemiz; Resûlullahın (sav) ahlâkı, Kurândır buyurdular.

  Resûlullah (sav) bir duasında; Ey Allahım! Benim yaratılışımı ve ahlâkımı güzelleştir ve yine; Ey Allahım! Beni ahlâkların çirkinlerinden uzaklaştır ve koru buyurmuştur.

  İşte Mevlâna, temeli kulluğu kâmil anlamda gerçekleştirmek olan nefis terbiyesini gerçekleştiren tasavvuf yolunun bir müntesibi, bir kâmilidir. O halde Mevlânanın yolu, kâmil anlamda kulluğu gerçekleştirmektir şeklinde özetlenebilir.

  Bu hususta bazı sözlerine yer verelim:

  Ey delikanlı, o yüce yolculuk için, mihrab yanındaki mum gibi kulluğa kıyam et, Hakka hizmetin kemerini belin
  Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
  Allah (c.c) razı olsun.
  Allah razı olsun