O Belde

Son güncelleme: 11.06.2006 03:49
 • O Belde


  Denizlerden
  Esen bu ince hava saçlar1nla elensin.
  Bilsen
  Melal-i hasret ü gurbetle ufk-1 _ama bakan
  Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin!
  Ne sen,
  Ne ben,
  Ne de hüsnünde toplanan bu mesa,
  Ne de alam-1 fikre bir mersa:
  Olan bu mai deniz,
  Melali anlamayan nesle a_ina: deiliz.
  Sana yalnIz bir ince taze kad1n
  Bana yaln1zca eski bir budala
  Diyen bugünkü be_er,
  Bu sefil i_tiha, bu kirli nazar,
  Bulamaz sende, bende bir ma'na,
  Ne bu ak_amda bir gam-1 nermin
  Ne de durgun denizde bir muber
  Lerze-i istitar ü istina
  Sen ve ben
  Ve deniz
  Ve bu ak_amki lerzesiz, sessiz
  Topluyor bu-yi ruhunu guya:.
  Uzak
  Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...
  O belde?
  Durur menat1k-1 du_ize-yi tahayyülde;
  Mai bir ak_am
  Eder üstünde daima aram;
  Eteklerinde deniz
  Döker ervaha bir sükün-1 menam.
  Kad1nlar orda güzel, ince, saf, leylidir,
  Hepsinin gözlerinde hüznün var
  Hepsi hem_iredir veya hud yar;
  Dilde tenvim-i 1st1rab1 bilir
  DudaklarIndaki giryende buseler, yahud,
  O gözlerindeki nili süku:t-1 istifham
  Onlar1n ruhu, _am-1 muberden
  Mütekasif menek_elerdir ki
  Mütemadi sükun u samt1 arar.
  ^u'le-i bi-ziya-y1 hüzn-i kamer
  Mülteci sanki sade ellerine
  O kadar natüvan ki, ah, onlar,
  Onlar1n hüzn-i lal ü mü_tereki,
  Sonra dalg1n mesa, o hasta deniz
  Hepsi benzer o yerde birbirine...
  O belde
  Hangi bir k1t'a-i muhayyelde?
  Hangi bir nehr-i dur ile mahdud?
  Bir yalan yer midir veya mevcud
  Fakat bulunmayacak bir melaz-1 hulya m1?
  Bilmem... Yaln1z
  Bildiim, sen ve ben ve mai deniz
  Ve bu ak_am ki eyliyor tehziz
  Bende evtar-1 hüzn ü ilham1
  Uzak
  Ve mai gölgeli bir beldeden cüda kalarak
  Bu nefy ü hicre müebbed bu yerde mahkumuz...

  Ahmet Ha_im
#24.03.2004 07:37 0 0 0
 • güzelll
#11.06.2006 03:49 0 0 0