İslam > Raşidi Tarikatı Zikir Evradı PRO 13.911

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  RAŞiD iN ZiKiR EVRADI ONLINE OKUMAK ICIN - TEXT HALINDE


  RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI V-PRO13.911 - SAYISI : V120620191807
  Kitabin ismi : RAŞiD'iN ZiKiR EVRADI
  Bina Eden : Raşit Tunca ( Kar©glan - Başağaçlı Raşit Tunca)
  Sene : 12 HAZiRAN 2019
  Türü : TEXT - YAZI
  Version No : PRO13.911
  SAYISI : V120620191807


  ÖNEMLi UYARI : Zikir bir frekansdir, frekans ise elektrik demekdir. ve elektrik de motor larin bazisi, saga dogru döner, bazisi ile sola dogru döner, ve o yüzden ters yöne dönmesi icin, motrorun kutup başlarinin ters takilmasi lazim gelir, o yüzden işde bizim zikrederken kullandigimizi aracimiz olan tesbihin bir yönü vardir, ve sagi ve solu vardir, alt resimdeki gösterildigi üzre. ve saatlerdeki cark sisteminde alt bir carkdan sonra, üst bir cark gelir, alt cark saga dönerken, onun üstündeki sola dogru döner, ve ondan sonrakini saga döndürmek icin, ortadikinin ters dönmesi gerekir, ve bizler mevsim tarikati oldugumuz icin semadaki gezegen carklarani deveran ettiririz, ve o yüzden dünya sagdan sola dönerken, venüs soldan saga döner, yani carkin işlemesi ve bu deveranin dönmesi icin şart olandir, ve bu yeni versiyonumuzda hangi zikirin tesbihde, hangi yönde deveran ettirilcegini bir nebze bildirdik ve bakip ona göre deveran ederek cekiniz. hataen yanliş yapmakda beis yokdur. bir gün iyice ögrenip hatasiz cekesiye gayret ediniz, ve ki görev size verilince hata yapmayasiniz yani.
  KISA elektrik Bilgisi : İletken maddelerdeki elektrik akımını oluşturan hareketli yüklü parçacıklara yük taşıyıcıları denir. Elektrik devrelerindeki telleri ve diğer iletkenleri oluşturan metallerde, pozitif yüklü atom çekirdeği sabit bir konumda tutulur ama negatif yüklü elektronlar hareket edebilecek kadar özgürdür. Böylelikle metaller kendi yüklerinin bir konumdan diğer bir konuma taşınmasına izin verirler. Diğer maddelerde, özellikle yarı iletkenlerde, taşınan yükler pozitif ya da negatif yükler olabilir. Hangi maddenin elektrik akımında taşınacağını belirleyen şey kullanılan diğer katkı maddelerdir. Pozitif ve negatif yük taşıyıcıları bazen eş zamanlı olarak da bulunabilir. Bu olay elektrokimyasal pilde gerçekleşebilmektedir.

  Pozitif yüklerin akışı aynı elektrik akımını verir. Elektrik akımına zıt yönde hareket eden elektronların akışı gibi aynı etkiye sahiptir. Akım, pozitif ya da negatif yüklerin akışı ile oluşturulabilir. Bundan dolayı akım yönünün neresi olacağına dair kural, yük taşıyıcıların pozitif ve negatif olmasından bağımsızdır. Akımın yönü keyfi olarak tanımlanmıştır ve bu yön pozitif yüklerin hareket yönüyle aynıdır.

  Bu kuralın geleneksel bir sonucu vardır. Metal tellerde ve elektrik devrelerindeki diğer kısımlarda yük taşıyıcıları elektronlar olduğu için, bir elektrik devresindeki yük akışı daha önce geleneksel olarak belirlenmiş elektrik akımının yönünün tersidir. Bu yüzden elekrik ilk keşfedildiginde Elektrik akiminin yönü daha sonraki keşfedilen yön ile ZITTIR. o yüzden kuranda nesh ayetleri vardir ve aynen önceki yasayi sonraki yasanin iptal etmesi gibi ve bu günden itibaren zikirimizde ki zikir Yönü, yeni haliyle update edilmişdir ve artik herks bu haliyle ceksin ve ayrica forumumuzdaki "Tesbihde Zikir yönünün Sebebi ve Hikmetleri" adli Konumuza bir göz atip okuyun.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Dikkat : Bu Aşağıdaki Baştaki Rakmalar o Zikirin Kac Defa Zikredilmesi Gerektiğini Gösteren Rakmalar Değildir Onlar Hangi Zikrin Hangi Sırada okunması Gerektiğini Gösteren Sıra Numarası olan Rakamlardır, Zikirlerin Kaç Adet Okunması Gerektiğini Parentez içindeki (3 Defa) Veya (10 Defa) Gibi Olaraktan Yazılmış Rakamlar ile Belirtilmektedir.

  Günlük Çekilmesi Gereken Raşidi Tarikatı Zikir Evradının Başlangıcı Buradan Başlıyor

  GiRiŞ:
  Esteuzubillah. Inne ibadillahissalihiyne ve evliyaullahu, la havfün aleyhim velahüm, yahzenun.
  Ya Eyyuheşşeytanirracim ve hizbühü!
  Ya Eyyühed deccal ve havaasike!
  inneküm leyse bi sultanillehüm. Vela Tağviyennehüm, vela tusallitennehüm, belhüm ibadillahilmuhlasiyn, Ve inneküm ve Hizbeküm illa şeytanirracim.
  Fahruc min hazel bedeni, min hazel beyti, min hazeşşehri, min hazel medinati, feinneküm raciym, ve inne aleyküm leanete ila yevmiddin.(3 defa)

  HiZBÜL KEBiR
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : BURADAN iTiBAREN SOLDAN SAĞA
  1. Euzubillahimineşşeytanirracim
  Bismillahirrahmenirrahim (100 Defa)
  2. Hasbünallahivenimelvekil (50 Defa)
  3.Ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr, ğufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr (1 Defa)
  4. Ve mekerû ve mekarallâhu, vallâhu hayrul mâkirîn (50Defa)
  Bismillahirrahmanirrahim
  Kul eûzü birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikin izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.
  5. Felak Suresi (17 Defa)
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
  Bismillahirrahmânirrahîm.
  Kul e'ûzü birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs.Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi, Minelcinneti vennâs.
  6.Nas Suresi (17 Defa)
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
  Bismillahirrahmânirrahîm.
  Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yu-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
  7. Ayetel Kürsi (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iLK 17 Li KADRAN iLE
  8. La Havle Vela Kuvvete İlla Billahil Aliyyil'Aziym. (17 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA ORTADAKi iKiNCi 17 Li KADRAN iLE
  BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
  9. Rabbic’alni mukimessalati ve min zürriyeti. Rabbena ve tekabbel dua. Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab. (10 Defa)
  10. Ülaikellezine hüm aleyhim salavatihim yuhafizun. (10 Defa)
  11. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn (10 Defa)
  12. Rabbenâ âtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’lenâ min emrinâ raşedâ.(10 Defa)
  13. Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr (10 Defa)
  MANASI: Onlar, ayakta iken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler,Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. “Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru” derler.
  14. Ellezîne yekûlune rabbenâ innenâ âmennâ fağfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr.Es sâbirîne ves sâdıkîne vel kânitîne vel munfikîne vel mustagfirîne bil eshâr.(10 Defa)
  MANASI: (Bunlar), “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru” diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde (Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. Zikrini Sabah veya ikindiden sonra çekenler, bundan hemen sonra, Sabahlari ve ikindiden sonra „Hizbül Kasr” veya "Hizbül Kebir"okuyanlar her ikiside bunun hemen ardına (71 Defa) “Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh“ okurlar. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

  BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA 10 LU KADRANA KADAR GiDiP GELEREK
  15. Vallâhu gâlibun alâ emrihî ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemun(10 Defa)
  16. Kâle mûsâ mâ ci’tum bihis sihr, innallâhe se yubtiluhu, innallâhe lâ yuslihu amelel mufsidîn.(10 Defa)
  17. Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innallâhe kaviyyun azîz. (10 Defa)
  18. Rabbî enniy messeniyeş şeytanu binusbin ve azâba. Rabbî eûzübike min hemezâtiş şeyâtıyni ve eûzü bike rabbî en yahdurun.
  (10 Defa)
  19. Mâ terâ fî halkır rahmâni min tefâvut, ferciıl basara hel terâ min futûr. Summerciıl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr (10 Defa)
  20. Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne (10 Defa)
  21. istiaze Duası El Evvel (1 Defa)
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  istiaze Duası El Evvel Budur

  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kafiriyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müşrikiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil münafikiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hasidiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil fasıkıyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil hainiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil kazibiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müfsidiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil müsrifiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil aduvviyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil sahiriyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil mücrimiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil zalimiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil vahişiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel hıyalil küllü mütehayyilliyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alen nazerel hainiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil bahilliyn
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil amelil yüraun
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel acelel küllü muacciliyn
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.(Dad harfi sağ azı diş ile)
  vağfu anna vağfirlena
  Verhamna ente mevlana fensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun. (Dad harfi sol azı diş ile)
  Rabbena ve takabbel bi duai,
  Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

  22. Allâhümme innî es’elüke ilmen nâfian ve rızkan vâsian ve
  şifâen min külli dâin. (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  23. Es elüke Duası - istekler Duası (1 Defa)

  Es elüke Duası - istekler Duası Budur
  Allâhümme innî es’elüke kalben haşıen, hadzıen, zarien, ve aynen bakiyeten, ve bedenen sahihen, sabiren, ev yakinenen sadigen, bil hakkı sadien, ve tevbeten nasuhen ve makbuleten, ve lisanen zakiren, ve hamiden, ve imanen sahihen,ve ilmen nafian ve rızkan helalen tayyiben ve vesian, ve veleden ve binten salihan ve salihaten ve sahiben müvafigan, ve sinnen taviylen, fil hayri müşteğılen bil ibadeti haliseten, ve huligan hasenen, ve amelen salihan mütekabbelen, ve tevbeten mkabuleten, ve dereceten rafiaten, ve ömreten müminen ve mümineten ve taiaten, (sadece mümineten dersenizde olur)
  Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

  24. Salavatı Kebir (1 Defa)
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

  Salavatı Kebir Budur

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed,
  Allahumme salli ala seyyidina Ademe,
  Allahumme salli ala seyyidina Şid,
  Allahumme salli ala seyyidina idris,
  Allahumme salli ala seyyidina Nuh,
  Allahumme salli ala seyyidina Hud,
  Allahumme salli ala seyyidina Zülkarneyn,
  Allahumme salli ala seyyidina Lokman,
  Allahumme salli ala seyyidina HIZIR,
  Allahumme salli ala seyyidina ilyas,
  Allahumme salli ala seyyidina Elyesa,
  Allahumme salli ala seyyidina HIZKIL,
  Allahumme salli ala seyyidina Şa ya,
  Allahumme salli ala seyyidina Zülkiful,
  Allahumme salli ala seyyidina Eyüb,
  Allahumme salli ala seyyidina Üzeyir,
  Allahumme salli ala seyyidina Salih,
  Allahumme salli ala seyyidina Yunus,
  Allahumme salli ala seyyidina Yuşa,
  Allahumme salli ala seyyidina ibrahim,
  Allahumme salli ala seyyidina ismail,
  Allahumme salli ala seyyidina ishak,
  Allahumme salli ala seyyidina Lut,
  Allahumme salli ala seyyidina Yakub,
  Allahumme salli ala seyyidina Yusuf,
  Allahumme salli ala seyyidina Bünyamin,
  Allahumme salli ala seyyidina Davud,
  Allahumme salli ala seyyidina Süleyman,
  Allahumme salli ala seyyidina Şuayb,
  Allahumme salli ala seyyidina Harun,
  Allahumme salli ala seyyidina Musa,
  Allahumme salli ala seyyidina irmiya,
  Allahumme salli ala seyyidina Zekeriyya,
  Allahumme salli ala seyyidina Yahya,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
  Allahumme salli ala seyyidina isa,
  Allahumme salli ala seyyidina 12 Havariyyun,
  Allahumme salli ala seyyidina Yemleyha, mekseline, misline, mernuş, debernuş, sazenuş, kefetatayyuş, KITMiR,
  Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ecmaiyn,
  Allahumme salli ala seyyidina Mehdiyyil Müntezar ve ala elihim ve sahbihim ecmaiyn,
  Allahumme salli ala seyyidina Remzi ve Yalçın Samson
  Allahumme salli ala seyyidina Ali Zeynel Abidiyn,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeyneb,
  Allahumme salli ala seyyidina imamül Hüseyin,
  Allahumme salli ala seyyidina imamül Hasan,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
  Allahumme salli ala seyyidina imamül Ali,
  Allahumme salli ala seyyidina imamül Osman bin Avfan,
  Allahumme salli ala seyyidina imamül Ömerul Hattab,
  Allahumme salli ala seyyidina imamül Ebubekru SIDDIYG,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Halime-i Sadiye
  Allahumme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa ve ala elihi ve sahbihi ve selleme,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zeynep,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rukiye,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ümmü Gülsüm,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Fatimetüz Zehra,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Rabia,
  Allahumme salli ala seyyidina Daniel,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Asiye,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Maşite
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Belkıs,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Züleyha,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Hacer,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Sare,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Havva
  Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
  Allahumme salli ala seyyidina Cebrail,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
  Allahumme salli ala seyyidina Mikail,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
  Allahumme salli ala seyyidina israfil,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
  Allahumme salli ala seyyidina Azaril,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
  Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
  Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
  Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
  Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
  Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
  Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
  Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
  Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
  velhamdülillahi Rabbel Alemiyn.

  DiKKAT!!!
  NOT: Salavatı kebirdeki “Safura, Ra'le ve Danielaye,Gabrielaye,Michaelaye,Raffaellaye,Zara,Azra Zaraelle ve Feryail ve Ferruha salavat haftada bir defa Cuma Günlerinde yapilir diger günler onlara okunmaz ve Salavati kasr daki “Feryail” ilede okunmaz.

  sadece Cuma Günlerinde de bu alltaki isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur

  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Safura,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Daniela,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Ra'le,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Gabriela,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Michaela,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Raffaella,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Zara,Azra Zaraelle
  Allahumme salli ala seyyidina Feryail,
  Allahumme salli ala seyyidina Ferruh,
  sadece Cuma Günlerinde de bu yukardaki isimlere yukardaki yerlerinde Haftada bir defa salavat okunur

  25. Salavati Kasr (3 Defa)
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

  Salavati Kasr Budur

  Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
  Seyyidina Muhammedin
  Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, Zekeriya ve Yahya,
  Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
  Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
  Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
  Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, seyyidina Azaril, seyyidina Feryail,
  Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
  Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
  Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
  Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
  Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
  Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
  velhamdülillahi Rabbel Alemiyn

  Dikkat : Salavati kasr daki “Feryail” ile sadece haftada bir defa Cuma Günlerinde okunur

  26. Yasin Suresinin tamamı veya sadece 1. Sayfasi (1 Defa)

  Yasin Suresi Türkçe okunuşu Budur:

  (1) Yâsîn
  (2) VeI Kur'ân-iI hakîm
  (3) İnneke IemineI mürseIîn
  (4) AIâ sırâtın müstakîm
  (5) TenzîIeI azîzirrahîm
  (6) Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm gâfiIûn
  (7) Lekad hakkaIkavIü aIâ ekserihim fehüm Iâ yü'minûn
  (8) İnnâ ceaInâ fî a'nâkihim agIâIen fehiye iIeI ezkâni fehüm mukmehûn
  (9) Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min gaIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm Iâ yübsirûn
  (10) Ve sevâün aIeyhim eenzertehüm em Iem tünzirhüm Iâ yü'minûn
  (11) innemâ tünzirü menittebazzikra haşiyerrahmâne biIgaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
  (12) İnnâ nahnü nuhyiI mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve küIIe şey'in ahsaynâhü fî imâmin mübîn

  Birinci Sayfa buraya kadar

  (13) Vadrib Iehüm meseIen ashâbeI karyeh. İz câeheI mürseIûn
  (14) İz erseInâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürseIûn
  (15) KâIû mâ entüm iIIâ beşerün misIünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey'in in entüm iIIâ tekzibûn
  (16) KâIû rabbünâ ya'Iemü innâ iIeyküm IemürseIûn
  (17) Vemâ aIeynâ iIIeI beIâguI mübîn
  (18) KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
  (19) KâIû tâirüküm meaküm ein zikkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
  (20) Vecâe min aksaImedineti racüIün yes'â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
  (21) İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
  (22) Vemâ Iiye Iâ a'büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
  (23) Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey'en veIâ yünkizûn
  (24) İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
  (25) İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
  (26) KîIedhuIiI cennete, kâIe yâIeyte kavmî yâ'Iemûn
  (27) Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
  (28) Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
  (29) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
  (30) Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye'tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
  (31) EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
  (32) Ve in küIIün Iemmâ cemî'un Iedeynâ muhdarûn
  (33) Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye'küIûn
  (34) Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a'nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
  (35) Liye'küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
  (36) SübhânneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya'Iemûn
  (37) Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
  (38) Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
  (39) VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
  (40) Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
  (41) Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
  (42) Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
  (43) Ve in neşe' nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
  (44) İIIâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
  (45) Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
  (46) Vemâ te'tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu'ridîn
  (47) Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut'ımü menIev yeşâuIIâhü et'ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
  (48) Ve yekûIûne metâ hâzeI va'dü in küntüm sâdikîn
  (49) Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te'huzühüm vehüm yehissimûn
  (50) FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
  (51) Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
  (52) KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
  (53) İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî'un Iedeynâ muhdarûn
  (54) FeIyevme Iâ tuzIemu nefsün şeyen veIâ tüczevne iIIâ mâ küntüm tâ'meIûn
  (55) İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
  (56) Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
  (57) Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
  (58) SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
  (59) VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
  (60) EIem a'hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ'buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
  (61) Ve enî'budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
  (62) Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta'kıIûn
  (63) Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
  (64) lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
  (65) EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
  (66) VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a'yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
  (67) VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
  (68) Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya'kiIûn
  (69) Ve mâ aIIemnâhüşşi'ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur'ânün mübîn
  (70) Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
  (71) EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
  (72) Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye'küIûn
  (73) Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
  (74) Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
  (75) Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
  (76) FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na'Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu'Iinûn
  (77) EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
  (78) Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
  (79) KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
  (80) EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
  (81) EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
  (82) İnnema emrühû izâ erâde şey'en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
  (83) FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey'in ve iIeyhi türceûn.

  27. (3 Kulhu 1 Fatiha)
  28. Kuran-ı Kerimdeki Son 10 Sure (Namaz sureleri Denilen) (Günde 1 er Defa) Extra Not: Ezbere bildigimiz surelerin ve ayetlerin hepsi en az ayda bir yada haftada bir defa hatmedilir ezberden. mesela Pazar günleri.

  Namaz Sureleri Bunlardır

  Fil Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl. Elem yec’al keydehum fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece’alehum ke’asfin me’kûl.”

  Kureyş Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “Li’î lâfi Kurayş’in. Îlâfihim rihleteşşitâi vessayf. Felya’budû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et’amehum min cû’in ve âmenehum min havf.”

  Mâun Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “Era’eytellezî yukezzibu biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehuddu alâ ta’âmilmiskîn. Feveylun lilmusallîn. Ellezîne hum an salâtihim sâhûn. Ellezîne hum yurâûne. Ve yemne’ûnelmâ’ûn.”

  Kevser Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “İnnâ a’taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke huvel’ebter.”

  Kâfirûn Sûresi

  “Kul yâ eyyuhel kâfirûn. Lâ a’budu mâ ta’budûn. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Ve lâ ene âbidun mâ abedtum. Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud. Lekum dînukum veliye dîn.”

  Nasr Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “İzâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirh. İnnehû kâne tevvâbâ.”

  Tebbet Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb. Mâ eğnâ anhu mâluhû ve mâ keseb. Seyeslâ nâren zâte leheb. Vemraetuhû hammâletelhatab. Fî cî dihâ hablun min mesed.”

  İhlas Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “Kul hüvellâhü ehad. Allâhussamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.”

  Felak Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “Kul e’ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil’ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.”

  Nâs Sûresi

  Bismillâhirrahmanirrahim.

  “Kul e’ûzu birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.”

  Fatiha Suresi

  Euzübillahimineşşeytanirracim,
  Bismillâhirrahmanirrahim.
  “ Elhamdu lillâhi rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în, İhdinessırâtel mustakîm. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.”


  29. Estağfirullâh’ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye’l-Kayyûme ve etûbü ileyh. (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  30. Estağfirullâh El Aziymu ve E Tübü ileyh (71 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  31. Elif Ba yani arapca alfabe (9 Defa)

  Elif Ba Budur

  "Elif,be,te,se(peltek se), cim,ha,hı,dal,zel(Peltek ze),rı,zı,sin,şın,sad,dad(mahrecine dikkat"dz" şeklinde okunur ki, dil azı dişlerin arasına konarak ze demeye calılışılır),tı,zı,ayn,gayn,fe,kaf,kef,lam,mim,nun,vav,he,lamelif,ye.

  32. Fetih Suresinin Son Ayeti (1 Defa)


  Fetih Suresinin Son Ayeti Budur

  مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

  Euzubillahimineşşeytanirracim,
  Bismillahirrahmenirrahim,
  Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû
  eşiddâu alâl kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean
  succeden yebtegûne fadzlen minallâhi ve rıdvânen sîmâhum fî
  vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît
  tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrace
  şat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkıhî yu’cibuz zurrâa,
  li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve
  amilûs sâlihâti minhum magfiraten ve ecren azîmâ.


  33. Alfabe Duası (1 Defa)


  Alfabe Duası Budur

  Ya Rabbi okuduğum Bu alfebenin harflerini ve fetih suresinin son ayetinin harflerini çokca çoğaltta onlar ile
  şimdiye kadar namazlarimda ve sari vakitlerimde okuduğum ve bu gün içinde okuyacağım ve bugünün devami olan gündüzde ve
  onun devami olan gecede ve gecenin devaminda okudugum ve okuyacağım Dualarımdaki ayetlerdeki surelerdeki,
  zikirlerimdeki, tahmidlerimdeki, temcidlerimdeki, takdislerimdeki, tekbirlerimdeki, tehlillerimdeki, salavatlarımdaki,
  selamlarımdaki, şükürlerimdeki, hamdlarımdaki hatalarımı yanlışlarımı düzelt, Eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı gider, ve
  dogru okunmuşlar silsilesine kat, ve onların faidesinden, feyizinden, bereketinden, şifasından,
  hıfzı inayetinden ve ilminden beni eşimi ve çocuklarımı ve Mehdi ve sevenlerini ve Cemaatini nasiplendir.
  Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil
  muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

  Raşidi Tarikatında Eksiklerimi Tamamla Duasının Sebebi Hikmeti

  Zikir evradımızın Alfabe Duası bölümünde deriz ki :

  "hatalarımı yanlışlarımı düzelt, gerekli olan eksiklerimi tamamla, yanlış olan fazlalarımı da gider"

  burada öyle dua edinizki "gerekli olan eksiklerimi tamamla" dediğimizde, hem altadığımız veya unuttuğumuz eksik olan yerleri hemde dua ediyoruz ki : başlangıçtan kıyametin sabahına kadar, bu tarikata intisab eden herkes, zikrimizin, başlangıç, yani giriş duasını okuduktan sonra, 1 defa euzu besmelesini de okuyan herkes, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile, devamını zikredip okuyamazsa, Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile zikrin devamını tamamla, yani eksik kalan kısımlarını tamamla , yine silsileye hediye edilen fatiha ve kulhulerden de, baştan 3 tanesine okuyanın, vakit ve imkanların kısıtlılığı sebebi ile o gün devamını okuyamazsa,Ey Rabimiz o harfleri öyle çoğalt ki, onlar ile devamını ve eksik olanlarını tamamla diye dua edilir. bu sayede, imkanlar ve, değişik sebeler yüzünden, Zikri yarım kalmış zakirlerimizin zikri, o gün ve ertesi gün için Allah ve meleklerince Tamamlanmış olur inşallah.
  Rabbim Müntesiblerimizi bu faideden de nasiplendirsin inşallah.
  Amma tenbelliğe kaçıpta hergün hergün böyle yapmayın, sadece bu hali yaşayanlara mahsus, Tarikatımızın, o dua sebebi ile, bir berket ve faidesidir inşallah.


  34. Rabbi Neccini Min külli belaiddünya ve belail ahireti, velemradzi ve aafeti, ve euzubike min fitnettid Deccal ve havaaassike, ve euzubike en yahdzrun. (10 Defa)
  35. Neccini Duası 2 (Günde 1 Defa)


  Neccini Duası 2 Budur

  Rabbi neccini min külli belliyyetin ve aafetin, ve eahetin, ve ğussetin, ve mihnetin, ve zelzeletin, ve şiddetin, ve ihanetin, ve
  zilletin, ve galebetin, ve gılletin, ve cuuin, ve ateşin, ve fagrin, ve feagatin, ve dziygin, ve fitnetin, ve vebaain, ve belaain, ve ğaragin, ve hargın, ve bergın, ve sargın, ve harrin, ve berdin, ve nehbin, ve ğayin, ve dzalalin, ve dzaaletin, ve heemmetin, ve zelelin, ve hataya, ve hemmin, ve ğammin, ve meshin, ve hasfin, ve gazfin, ve halletin, ve ılletin, ve meradzin, ve cunuunin, ve cüzaamin, ve berasin, ve faalecin, ve baasurin, ve selesin, ve nagsin, ve heleketin, ve gadzihatin, ve gabihatin fiddareyni inneke la tuhliful miad,

  Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

  36. VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) (Günde 1 Defa)
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

  VEDFEA DUASI (Def eyle Duası) Budur

  Euzubillahimineşşeytanirracim
  Bismillahirrahmenirrahim.

  Allahümme vedfeana küfrel kafiriyn,
  Allahümme vedfeana şirkel müşrikiyn,
  Allahümme vedfeana nifakel münafikiyn,
  Allahümme vedfeana hasedel hasidiyn,
  Allahümme vedfeana fıskel fasıkıyn,
  Allahümme vedfeana hıyanetel hainiyn,
  Allahümme vedfeana kezibel kazibiyn,
  Allahümme vedfeana ifsadel müfsidiyn,
  Allahümme vedfeana israfel müsrifiyn,
  Allahümme vedfeana adaavetel aduvviyn,
  Allahümme vedfeana sihres sahiriyn,
  Allahümme vedfeana neffasatil ukadiyn,
  Allahümme vedfeana cürmel mücrimiyn,
  Allahümme vedfeana zulmez zalimiyn,
  Allahümme vedfeana vahşetel vahişiyn,
  Allahümme vedfeana seyyietil müseyyi iyn,
  Allahümme vedfeana hıyalil küllü mütehayyılliyn,
  Allahümme vedfeana nazerel hainiyn,
  Allahümme vedfeana keşfel küfrül kaşifiynes seyyiiyn,
  Allahümme vedfeana şematatiş şamitiyn,
  Allahümme vedfeana amelil bahilliyn
  Allahümme vedfeana gafelel gafiliyn
  Allahümme vedfeana amelil yüraun
  Allahümme vedfeana acelel küllü muacciliyn
  Allahümme vedfeana tecavezel mütecaviziyn
  Allahümme vedfeana deccal ve havaassike ve euzubike en yahdzurun.(Dad sağ azı diş ile)
  Allahümme vedfeana şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en yahdzurun. (Dad sol azı diş ile)
  Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn.

  37 “Allahümme Ente Rabbi La ilahe illa ente halakteni, ve ene abdüke, fağfirli zünubi, feinnehu la yağfiruzzunube illa ent.”
  (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

  BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  38. „Ya Evvelu ,Ya Ahiru, Ya Zahiru, Ya Batinu“ (10 Defa)
  39. „Ya Hayyul Kaayum“ (10 Defa)
  40. „Ya Eahdü Ya Samedu“ (10 Defa)
  41. „Ya Muhyi, Ya mümitu“ (10 Defa)
  42. „Ya mü minu, Ya müheyminu, Ya muiydu“ (10 Defa)
  43. „ Ya Raşidu Ya Saburu“ (10 Defa)
  44. „ Ya Baai*sü,(peltek se)Ya Baaki“ (10 Defa)
  45. „Razzakul Kerim“ (10 Defa)
  46. „Melikul Adlil Yakin“ (10 Defa)
  47. „Azizul Hakim“ (10 Defa)
  48. „Azizun Züntikam“ (10 Defa)
  49. „Settarul Kerim“ (10 Defa)
  50. „Şefikul halim“ (10 Defa)
  51. „Ya Halim, Ya Selim“ (10 Defa)
  52. „Ya Mecidi,Ya Vedudu“(10 Defa)
  53. „Raufurrahim“ (10 Defa)
  54. „Rahmanur Rahim“ (10 Defa)
  55. „Aalimul gaybi veş şehadeh“ (10 Defa)
  56. „Zül Kuvvetil Metiyn“ (10 Defa)
  57. „Ya Hadi, Ya Mehdi“ (10 Defa)
  58. „Ya Hasibu, Ya muhasibu“ (10 Defa)
  59. „Ya habiru, Ya muhabiru“ (10 Defa)
  60. „ Ya Haafizu, Ya Muhafizu“ (10 Defa)
  61. "Vallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn."(10 Defa)
  62. „Euzü bi kelimatillahit-taammati min şerri ma halag.“ (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  63. „Bismillahillezi lâ yedzurru maasmihi şeyün fil erdzi velâ fissemâi ve hüvessemiulalim.“ (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  64. „Halakal insâne min salsâlin kel fahhâr,Ve halakal cânne min mâricin min nâr,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  65. „Yâ ma'şeral cinni vel insi inisteta'tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardı fenfuzû, lâ tenfuzûne illâ bi sultân ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

  66. „Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun ,Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“ (1 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  67. „Mudhâmmetân, Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân.“TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  68. "Sübhanallahi velhamdü lillahi ve la ilahe illallahü vallahü ekber, ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  69. “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerîke leh lehülmülkü ve lehülhamdü yühyî ve yümîtu ve hüve hayyün lâ yemûtu biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr” (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  70. ihlas Suresi (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  71. . Fatiha Suresi (10 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  72. "Subhanallahivebihamdihi, Subhanallahilaziym, Estağfirullah." (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA GiDiP GELEREK
  73. „Rabbi edhılnî mudhale sıdkın ve ahricnî muhrace sıdkın vec’allî min ledunke sultânen nasîrâ.“ (10 Defa)
  74. „Rabbişrah lî sadrî, Ve yessir lî emrî, Vahlul ukdeten min lisânî,Yefkahû kavlî, Rabbi Zidnî İlmen Ve Fehmen Ve Elhıkni Bissalihin.“ (10 Defa)
  75. „Rabbenâ efriğ aleynâ sabran ve sebbit akdâmenâ vensurnâ ale'l-kavmi'l-kâfirîn.“ (10 Defa)
  BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA DEVAM EDEREKDEN
  76. „Allahümme malikel mülki tü'til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşaü ve tüızzü men teşaü ve tüzillü men teşaü bi yedikel hayr, inneke ala külli şey'in kadir. Tulicül leyle fin nehari ve tulicün nehara fil leyli ve tuhricül hayye minel meyyiti ve tuhricül meyyite minel hayyi ve terzüku men teşaü bi ğayri hısab.“(3 Defa)
  77. „innel hasenât, yüzhibnes seyyiât“ (7 Defa)
  78. „Ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ.“ (10 Defa)
  79. „Rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeten.“ (10 Defa)
  80. „Rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn.“ (10 Defa)
  81. „Hasbiyallah“ (10 Defa)
  82. „Hasbiyallahu tevekkeltü alallah“ (10 Defa)
  83. „Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi
  tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym.“ (10 Defa)
  84. „Rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ.“ (10 Defa)
  85. Amenerrasulü Duası (1 Defa)

  Amenerrasulü Duası Budur

  Euzubillahimineşşeytanirracim
  Bismillahirrahmanirrahim.

  Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi min rabbihî vel mu’minûn,
  kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ
  nuferriku beyne ehadin min rusulih, ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ
  gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr.Lâ yukellifullâhu nefsen illâ
  vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ
  tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ
  ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ
  tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ,
  verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn.

  (Bu ayet Miracda Peygamberimize Hediye Edilen Bakara Suresinin 285 - 286 Son Ayetleridir)

  86. „Feinne meal usri yusrân,İnne meal usri yusrâ.“ (10 Defa) 10 defa olunca „Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.“ Denilir.
  87 . İnşirah Suresi (1 Defa)

  İnşirah Suresi Budur

  Euzubillahimineşşeytanirracim
  Bismillahirrahmanirrahim.

  E lem neşrah leke sadrek. Ve veda‘ nâ
  anke vizrek. Ellezî enkadza zahrek. Ve refa’nâ leke zikrek. Fe inne maal usri yusra. İnne maal usri yusrâ. Fe izâ feragte fensab. Ve ilâ rabbike fergab.
  88. Sadece 1. sınıflar 40 Gün "iyyakeneabüdü ve iyyakenestaıyn (21 Defa) 40 günden sonra zikirimizde okunmaz gereken durumlarda okunur sadece.
  89. „İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn.“ (10 Defa)
  90. „İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn.“ (10 Tane) ve 10 tanden sonrada “Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn.“ denilir 1 defa.
  91. „Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten vegınâ azâbennâr.Birahmetike yâ Erhamerrahimîn.“ (10 Defa)
  92. „Rabbenâğfirlî ve li-vâlideyye ve lil-mü'minîne yevme yekumü'lhisâb.“ (10 Defa)
  93. "Allâhumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ ibrâhîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun mecîd" (3 Defa)TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  94. "Allâhumme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte alâ ibrahîme ve alâ âli ibrâhîme inneke hamîdun
  mecîd" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  95. „Rabbenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ minledunke rahmeh, inneke entel vehhâb.Rabbenâ inneke câmiunnâsi li yevmin lâ raybe fîh, innallâhe lâ yuhliful mîâd.“
  (4 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

  BURADAN iTiBAREN TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA SAG ONLU KADRANI GEÇiP DEVAM EDEREKDEN
  96. „Rabbinsurnî bima kezzebûn.”(10 Defa)
  97. “İhdina's-sırat'al-mustegîm.” (10 Defa) sonra (1 Defa da) “Sıratallezîne en'amte aleyhim ğayr'il-meğzûbi aleyhim veleddâllîn."
  98. “Ente veliyyuna feğfir lena ve'rhemna ve ente hayr'ul-ğafirîn.” (10 Defa)
  99. „Ha mim“ (10 Defa)
  100. „ Kef He Ye Ayn Sad Kifayetüna, Ha mim Ayn sin Kaf Himayetüne,Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehümullahuvehüvessemiulaliym,Feseyekfikehümullahuve
  hüvessemiulaliym.“ ( 10 Defa)

  101. „Elif La Mim“ ( 10 Defa)
  102. „Elif La mim Ra“ ( 10 Defa)
  103. „Ya Sin“ ( 10 Defa)
  104. „ Ta Sin“ ( 10 Defa)
  105. „Ta Sin Mim“ ( 10 Defa)
  106. „ Ta Ha“ ( 10 Defa)
  107. „ Sad“ ( 10 Defa)
  108. „Nun“ ( 10 Defa)

  109. "Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû."
  Ey Rabbim, Beni ve Eşimi ve Evladlarımı, Ana Babamı, Mehdi ve Cemaatini, Sevenlerimi, Sevdiklerimi, Raşidi Tarikatına şimdiye kadar intisab etmiş olanları, ve şu andan itibaren Kıyametin Sabahına kadar intisab edecek olanları, yeryüzünde ve kainatta ve bedenlerimizdeki fitne ve fücurun ve küfrün ve kafirliğin sebebi kılma. Amiyn, (1 Defa)

  110. Amentü Duası (1 Defa)

  Amentü Duası Budur

  Amentü billahi ve melâiketihi, ve kütübihî ve rusülihî ve'l yevmi'l-âhıri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihi mina'llâhi teâlâ ve'l-ba'sü ba'de'l mevtu Haggun, Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü,Eşhedü en lâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlühü.
  111. „Allahümme inni üridü en üceddidenlil imane vennikaha tecdiden bi-kavli lailahe illallah Muhammedün resulullah.“ (3 Defa)
  112. „Radziytü billahi Rabben, ve bil-İslami diynen. Vebi Muhammedin sallallahü teala aleyhi ve sellem Rasülen ve Nebiyen“ (1 Defa)
  113. „Ya mukallibel kulub, Sebbit Kulubena ala dinike.“ (3 Defa)

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Artik tesbih modelimiz bu şekilde olan abaküs tesbih olacak, ve her sinif bu tesbihden kullanacak, ve mevsimine göre, renk farkli olacak, fakat bunda siyah ve beyaz tanimlamasi daha kolay oldugu icin, zemheri tesbihini örnek olarak aldim.

  114. “Vehüvel aliyyul azimu zülcelali Sübhanallah“ veya „Zülcelali Sübhanallah“ (1 Defa)
  115. „Subhanallah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

  o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renkli kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "Subhanallahi vebihamdihi." beyaza gelince "Subhanallahil Aziym" diye zikredilir


  116. „Sübhanelbaki Daimen Elhamdülillah“ veya „Zül Kuvveti Elhamdülillah“ (1 Defa)
  117. „Elhamdülillah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

  Zikirimizin sonundaki "100 elhamdülillah" cekilirken, tesbihin yönü vardir, sagi solu, solundan başlayip, yani o resimde görülen, 10 tane bir siyah, bir beyaz boncuk olan taraf, sag taraf. ve diger düz taraf, sol taraf. ve soldan saga dogru cekilmeye başlanir o zikirde ve sonunda o on tane bir siyah ve bir beyazli on boncuklu mevsimine göre iki renili kadranin oldugu yere gelince, siyah boncukda "vermediklerine hamdederim Allahim." beyaza gelince "verdiklerine hamd ederim Allahim" diye hamdedilir . 5 birinden 5 de birinden on defaya tamamlanir.

  Extern Dua: " Ya Rabbi, Sen, Senin, Seni Sena ettiğin gibi Aziz ve Yücesin ve Büyüksün, Ya Rabbi, biz Seni, Senin, Seni Sena ettiğin gibi, Sena ve Teazim edemeyebiliriz."(1 Defa)

  118. „ Rabbül Alemine Teala Şanühü Allahuekber“ veya „Zül Kudreti Allahuekber“ (1 Defa)
  119. „Allahuekber“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  120. „Rabbi inneke afuvvün, tuhibbul afve Fağfuanni“ (1 Defa)
  121. „Estağfirullah“ (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

  Yüz estagfirullah zikrinde Abaküs tesbihde soldan saga çekipde en son sağdaki onlu iki renkli kadrana gelince, yine soldan sağa çekilir, ve o son onluya gelince, siyah boncukda "gizli günahıma tövbe ya rabbi" diye tövbe istiğfar edilir, beyaz boncuğa geçincede "aşikara ve açık işledigim günahıma tövbe ederim ya rabbi." diye istiğfar edilir. ve onlu tamam edilince, tekrar o dual yani, iki renk boncukların gerisine dönüp, bir on tanede, beyaz boncuklardaa"bilerek işlediğim günahıma tövbe" diğerlerinde de siyah boncuklarda da "bilmeden işlediğim günahıma tövbe." ederim ya rabbi diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır, ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine dönüp, yine imameye doğru, Beyaz boncuklarda "tövbesini ettiğim günahlarıma estağfirullah" siyah boncuklarda da "tövbesini etmeyi unuttuğum günahlarıma estağfirullah" diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır

  ve kuranda ayet vardır, ey iman edenler, bir daha iman edin, yada yeniden iman edin diye, işte bizde bu ayete kıyas ile tövbesini ettiğimiz günahlarımızada tekrardan estağfirullah diye istiğfar ederiz.

  ve tekrar o dual yani iki renk boncukların gerisine dönüp yine imameye doğru bu sefer "yaptığım günahlarıma estağfirullah" diye, siyah boncuklarda da "yapacağım günahlarıma estağfirullah" diye istiğfar edilir..5 birinden 5 de birinden yine on defaya tamamlanır.

  Burda hiç işlenmemiş günahların tövbesi önceden olurmu diyenler olacakdır, fakat elsebeb : olurda olur, unutur yanılırda, bir günah işlerizde, daha o günaha tövbe bile edemeden, Allah muhafaza, bir kaza ve bela sonucu, müntesiplerimizden biri vefat erderse, günahkarlar Listesine yazılmasın diye, ve o günahlardan gayemizin, ne Allah a ve dinine ve ne de peygamberlerine isyan olmadığını, buradan ibraz edip, o hatalarımızın tövbesini de peşinen yaparız ki, Müntesiplerimizden hiç kimse günahkar olarak vefat etmesin diye.


  Ve bu dualiteyi sizde çoğaltabilirsiniz, sadece tövbe zikirindeki, sizin aklınıza gelen başkaları da varsa, onlarıda aynı yöntem ile, fazla uzatmadan, dual şekilde ekleyip zikredebilirsiniz.

  122 . "Allâhumme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed.” (100 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  123. "Allâhumme salli alâ Seyyidina Mehdi ve alâ âli seyyidina Mehdi.” (33 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  124. 100 Defa „La ilahe illallah“ ve 100 oluncada TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA „Muhammedun Rasulallah“ denilir.
  125. Yazları 666 defa „Allah“ zikiri, Kışları 66 defa „Allah” zikri çekilir. TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA
  Dikkat: „21 Haziran“ a kadar “666”cekilir, gün döndükten sonra yani „21 Haziran“ dan sonra.“ 21 Aralik“ a kadar sadece “66”cekilir.“ 21 Aralik“dan sonra ise Tekrar „666“cekilmeye başlanır, taaki “21 Haziran” a kadar.

  126. "Ya Rabbi Bana mülk verdin ve bana olaylarin tevilini ögrettin,sen benim dünyada ve ahirette velimsin dostumsun, rabbim bana misyonumu müslüman olarak tamamlat ve beni salihler arsina kat" (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

  veya arapçası

  "Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn." (3 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA

  (YUSUF Suresi 101. Ayet) (3 Defa)

  YUSUF Suresi 101. Ayet Budur

  أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

  رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

  Rabbi kad âteytenî minel mulki ve allemtenî min te’vîlil ehâdîs, fâtıras semâvâti vel ardı ente veliyyî fîd dunyâ vel âhırati, teveffenî muslimen ve elhıknî bis sâlihîn.

  Meali :

  Euzubillahimineşşeytanirracim
  Bismillahirrahmenirrahim

  “Rabbim bana mülk verdin. Ve olayların tevîlini (yorumunu) bana öğrettin. Semaları ve yeryüzünü yaratan, Sen benim dünyada ve ahirette velîmsin (dostumsun). Bana görevimi müslüman olarak tamam ettir, ve beni salihler arasına kat.”

  Dikkat : Bu Yukardaki dua sadece bir defaya mahsus belli zaman çekilir ve bu 126. zikiri Ölüm hikmetini veya acısını hafifce tadınca okumayi bırakılır, yani ölmek nasil bişeydir ögrenince bırakılır, ve ömrün hitamında artık bu kadar ömür yeter dediginiz vakit, okumaya devam edilirki, salih bir mümin olarak hak tecelli etsin, ve bekaya göcüş gerçekleşmiş olsun yani.

  127. "Ennel ardza yerisuhu ibadiyessalihun" (7 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  128. „Rabbi inneke semîud duâi.“ (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  129. „Tekabbel minna inneke entes semiul Aliym.“ (10Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA
  130. "Adede ma vesiahu ilmullah" (10 Defa) TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA


  Günlük Çekilmesi Gereken Raşidi Tarikatı Zikir Evradının Tamamı Buraya Kadar

  ----oOo----
  -------
  ---


  Raşidi Tarkatında Hizbül Kebir Nedir?

  RAŞiD iN ZiKiR EVRADINDAKi 1 ile 130 (1 den 130 a kadar 130 dahil) Rakamlı duaların tamamına denilir.

  Raşidi Tarkatında Hizbül Kasr Nedir?

  1 ile 21 (1 den 21 e kadar 21 dahil) ve sonunada 128 ve 129 ve 130 Rakamlı bitiriş duaları eklenerek okunan duaların Tamamı.

  Raşidi Tarkatında Hizbül S-Kasr Nedir?

  Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf etmek icin istiaze duasi dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar Defa okunur ve 10 lu okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr olur.  Bu Zikirler Günde bir Defa Sabah Namazindan sonra çekilir.
  Eğer Sabah çekip bitirdiysek güzel, amma ikindiden sonra sabaha kadar zamanımız varsa, ve o zaman çekebeilcek isek, o zaman „istiaze Duası El Evvel“ yerine „istiaze Duası El Ahir“ Okunur.


  istiaze Duası El Ahir Budur

  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SOLDAN SAĞA

  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kafiriyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müşrikiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil münafikiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hasidiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil fasıkıyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil hainiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil kazibiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müfsidiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil müsrifiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil aduvviyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil sahiriyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil neffasatil ukadiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil mücrimiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil zalimiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmilvahişiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna ales seyyietil müseyyi iyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel hıyalil küllü mütehayyılliyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alen nazerel hainiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil keşfel küfrül kaşifiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şematatiş şamitiyn,
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil bahilliyn
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil gafelel gafiliyn
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil amelil yüraun
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel acelel küllü muacciliyn
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmil tecavezel mütecaviziyn
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmid deccal ve havaasike ve euzubike en yahdzurun.
  Rabbena efriğ aleyna sabren ve sebbit akdamena ve ensurna alel kavmiş şeytanirracim ve hizbühü ve euzubike en
  yahdzurun. Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli
  valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena
  birhametike ya erhamerrahimiyn. Velhamdülillahi Rabbel Alemin.

  ----------o-----------

  Bu Dualarin okuma süresini 2 Saat ile 1,5 Saat Arasina düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“a Fatiha Ismarlarlar.


  Silsileyi Kasr Budur
  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA
  1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir.
  2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha
  3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha
  4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 1 Fatiha
  5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha
  6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece hayatta olan kardeşlerimize okunur)
  7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha
  8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha
  9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha (zamanimiz yoksa okunmaz)
  10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)
  11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)
  12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha(zamanimiz yoksa okunmaz)
  13.) Hz. Hüseyin Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha
  14.) Hz. Ali Efendimize 3 ihlas 1 Fatiha
  15.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha

  Bu Dualarin okuma süresini 1,5 Saat ile 1 Saat Arasina düşürebilenler her gün „Silsileyi Kasr“ okumayi birakir “Silsileyi Kebir” e Fatiha Ismarlarlar.  Silsileyi Kebir Budur

  TESBiHDEKi ZiKiR YÖNÜ : SAĞDAN SOLA ONLU KADRANDA
  1.) 7 Fatiha 13 ihlas okunur ve Mehdiye ve Ehline Ashabina ve Cemaatine, Sevdiklerine, Sevenlerine Hediye Edilir.
  2.) Bu Tarikatin Piirinin Ruhaniyetine 3 ihlas 1 Fatiha
  3.) Okuyan kimse Kendi Ruhaniyetine 13 ihlas 7 Fatiha
  4.) Evliysek Çocuklarimiz varsa herbirine kücükden büyüge dogru 3 ihlas 1 Fatiha
  5.) Eşimize Hanımımıza 3 ihlas 1 Fatiha
  6.) Kücükden büyüge dogru Kardeşlerimize 3 ihlas 1 Fatiha (sadece hayatta olan kardeşlerimize okunur)
  7.) Annemize 3 ihlas 1 Fatiha
  8.) Babamiza 3 ihlas 1 Fatiha
  9.) Babannemize 3 ihlas 1 Fatiha
  10.) Babamizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha
  11.) Aneannemize 3 ihlas 1 Fatiha
  12.) Annemizin Babasina 3 ihlas 1 Fatiha
  13.) Ali Zeynel Abidin 3 ihlas 1 Fatiha
  14.) Seyyidatina Zeynep 3 ihlas 1 Fatiha
  15.) Hz. Hüseyin 13 ihlas 7 Fatiha
  16.) Hz. Hasan 3 ihlas 1 Fatiha
  17.) Hz. Fatimatüz Zehra 3 ihlas 1 Fatiha
  18.) Hz. Ali Efendimize 13 ihlas 7 Fatiha
  19.) Hz. Osman 3 ihlas 1 Fatiha
  20.) Hz. Ömer 3 ihlas 1 Fatiha
  21.) Hz. Ebu Bekr 3 ihlas 1 Fatiha
  22.1.) 13 ihlas 7 fatiha yi da şu Niyetle "Ya Rabbi, maddelerden, bitkilerden, hayvanlardan, insanlardan, cinlerden, meleklerden, güneşlerden, aylardan, gezegenlerden, ve diger yarrattigin şeylerden, şimdiye kadar Raşidi Tarikatina intisab etmiş olanlarin ruh ve ruhaniyetine, ve şu andan itibaren de kiyamete kadar intisab edecek olanlarin ruhaniyetine hediye ettim." denilerek bu bereket artan bir şekilde devam ettirilir.
  22.2.) Hz. Halimeyi Sadiye 3 ihlas 1 Fatiha
  22.) Peygemberimiz Muhammed Mustafa icin 13 ihlas 7 Fatiha
  23.) Hz.Süleyman 3 ihlas 1 Fatiha
  24.) Hz. Hacer 3 ihlas 1 Fatiha
  25.) Hz. Yahya 3 ihlas 1 Fatiha
  26.) Hz. Yunus 3 ihlas 1 Fatiha
  27.) Hz. Mikail 13 ihlas 7 Fatiha

  Dikkat: 25. -26. -27. - ye sadece Cumalari okunur

  Senede 1 Defada “Silsileyi Üla” ya Fatiha Ismarlarlar.


  “Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin

  “Silsileyi Üla” yi Tespit Etmek icin Ailecek bir yerde Toplanilir.
  1Kalem ve kağıt alıp yazmaya başlanir.
  Evimizin Sag Tarafina dogru gidince en yakindaki “ Hasan veya Hüseyin” den kim varsa o Hasansa bizim üst kolumuz peygamberimizin “şerifler” kolundaniz ve birinci isim o yazilir, Hüseyinse seyidlerdeniz, sonra saga veya sol tarafda Hüseyin aranir en yakin hüseyin sagdami soldami ve bunlarin akrabalik dereceleri, Annemiz tarafindansa Anne tarafindan o kola bagliyiz, Baba tarafindan akrabimiz iseler Baba tarafindan o kola bagliyiz demekdir. Ve böylce ilk yön tespit edilmiş olur. Sonra evimizin arka tarafina dogru ilk peygamber isimli kimse kimdir, hangi peygamberin kolundaniz o tespit edilir ve o isim yazilir,
  Liste böylece şöyle olmalidir ilk önce evimizin sol tarafina dogru annemiz tarafindan akrabimiz olan en yakin eve, uzaga dogru devam edilir hatta bu başka şehire kadar olabilir “Hasan, Hüseyin, Fatma, Ali, Osman, Ömer, Bekir, Ayşe, Hatice, Zeynep” aranir, ve ashabin isimlerinden olan kimseler olabilir, amma bu kimseler sadece anne tarafindan dedemizin babasina kadar akraba olanlar olcak. Sonra sag tarafa dogru ayni işlem saga dogru bu sefer baba tarafindan akrabalar yazilir. Sonra evimizin arkasindaki komşularimizdan başlayip arkadan sagdan sola dogru gidip sonra tekrar bize dönüp glecek bir daire halinde bütün akraba olan olmayan tanidigimiz peygamber isimli tanidiklarimizin isimleri not edilir. İlk önce direk arkaya dogru düz cizgi gidilir iki tane ayni isim olanlar ilk yakindaki ele alinir, ikinci ayni isme varinca ordan artik sola dogru dönme noktasina geldigimizi bildirir, bu sadace yaşadigimiz köy veya şehir icinde tespit edilir dişari cikilmaz yani peygamber isimlilerde.
  Bu not etiklerimiz de cift isimliler en yakin komşumuz olanlar ele alinarak düzletilir, ve bu bizim “silsileyi ÜLA” mizdir.
  Vaktin müsait oldugu bir zamanda, senede bir defa bu silsileye 3 ihlas 1 fatiha veya 3 fatiha 7 ihlas hediye edilir.

  5.SINIF SOFiLER

  “Hizbül Kebir” i “Yaz ve ilkbahar” mevsiminde sabahleyin ikindiye kadar okur. ikindiden sonra “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur.
  Kış ve sonbahar mevsiminde tersini yapar sabah “Hizbül Kasr” veya “Hizbül S-Kasr” okur ikindiden sonrada “Hizbül Kebir” i okur.
  Hizbül Kebir Nedir: Yukarda yazdigimiz kirmizi ile yazili 1 ile 112 (1 den 112 ye kadar 112 dahil)Rakamli dualarin tamami.
  Hizbül Kasr Nedir: 1 ile 16 (1 den 16 ya kadar 16 dahil) vesonunada 111 ve 112 Rakamli dualarin Tamami.
  Hizbul S-Kasr Nedir: Hizbul kasr okuyanlarda zamandan tasarruf etmek icin istiaze duasi dışındaki bütün zikirler gerekirse sadece (10 ar Defa okunur ve 10 lu okunanlarda sadece 3 defa okunarak Hizbul S-Kasr olur.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  ###########################################
  !!!DiKKAT!!!

  #####################
  Mevsim Tesbihi çekme makamına çıkarılmış sofilere o makam manen ilham yoluyla bildirilir ve günlük zikrini baştan 23 numaralı dua za kadar kadar yani Es elüke Duasına kadar 23 Es elüke Duası dahil okuduktan hemen sonra
  Yağmur veya kar yağması için:
  Ağzının genişliği, Dibinin Derinliğinden, Geniş Olan Bir Tasdan, Yazları , ilkbaharları ve sonbaharları saf berrak soğuk 3 yudum su içer, Sonbahar ve Kışları süt içer, Herzaman hergün değil, sadece ona içmesi için ilham geldiği günler içer, Tasın ağzında herzaman 1Parmak boşluk bırakılır. Su içerken 4/4 saf sade menba suyu kat, Süt içerken 3/4 Süt 1/4 Soğuk Saf Su ve yeterince Şeker, ve 1 mini damla mis Kat öyle iç.
  Güneş doğması için: ilham geldiği günler zikrin tamami okunup bitirilesiye ve zikir bittikden 45 dakika sonrasına kadar mecbur olmadıkca su, süt, cay,… benzeri içecek içilmez, ve zikrin harareti ile icimizdeki kainatin ısınması ve güneşimizin doğması sağlanır.
  Tas: küçük komposto, sütlaç tası veya ayetel kürsi yazılı zemzem tası.
  Su veya Süt : Vücut sıcaklığından soğuk olacak.

  #########################
  TESBiH ADABI


  AÇIKLAMA : Sofinin, aynen hat yazmaya başlayan birisinin, önce hat kalemi acmasini, yapmasini ögrendigi gibi, sofi kendi zikir tesbihini kendisi yapar.
  3 Çeşit tesbih modeli vardir. 1.siniflar ve acemiler icin kolay tesbih. 2.sinif ve üstü icin cift kadranli tesbih. 3.sinif ve üstü icin, mevsimin ve havanin durumunun rengine uygun, renkli cift kadranli mevsim tesbihi.(siyah, kar beyaz, yeşil, bordo kirmizi, kahve veya sari, saydam su rengi, ve çamur rengi,...)

  ZiKiR TESBiHi RESiMLERi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız  Yaz mevsimi icin Bordo kirmizi ve beyaz ayracli, veya koyu kirmizi ve beyaz va sari sarikli tesbih


  Sonbahar icin koyu sari turuncu veya kahvrenegi üzre beyaz ayracli ve beyaz sarikli.
  İlkbahar icin yeşil beyaz ve kirmizi sarikli tesbih.
  Kış için siyah üzre Bordo kirmizi ayracli ve yeşil sarikli.
  Zemheri icin beyaz üzre türkis ayracli veya caribic mavi ve caribic mavi sarikli.
  Yagmur icin saydam üzre kirmizi ayracli koyu mavi sarikli.

  9. SINIF SOFiLER

  Allah Zikiri günde bir defa olmak üzere, 6666 defa Allah zikredilir.
  Burasi Güneş Makamidir. izinsiz cekmeyiniz. Günde sadece “hizbul kasr” ve “6666” Allah zikiri cekilir.

  10 ve 11. SINIF SOFiLER

  Mevsim tesbihi talim edilir ve muhtarlar başkanlar kaymakamlar valiler tayi