Namazda Okunacak Sure Ve Dualar

Son güncelleme: 21.07.2012 12:01

 • Bismillahirrahmanirrahim


  Fatiha Suresi


  -OKUNUSU-
  Elhamdü lillâhi rabbil'âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. Iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în. Ihdinas-sirâtal müstakîm. Sirâtallezîne en'amte aleyhim gayrilmagdûbi aleyhim ve leddâllîn.
  (Amin)

  MÂNÂSI
  Hamd (övmek, övülmek); O, âlemlerin Rabbi, O Rahmân, Rahîm, O, âhiret gününün mâliki Allâh'in (hakki) dir. O'na mahsustur. Ilâhi! Yalniz Sana ibâdet ve kulluk ederiz, sade Sen'den yardim dileriz. Bizi dogru yola hidâyet eyle. Kendilerine bol bol nîmet verdigin bahtiyarlarin yoluna, ki onlar ne azip sapmis, ne de gazabina ugramislardir. (Duâmizi kabul eyle Allâh'im!)

  AÇIKLAMA
  Fatiha Suresi,Mekke'de inmistir. 7 ayettir. Kur'an'in ilk suresi oldugu için açis yapan, açan manasinda "Fatiha" denilmistir.


  Fil Suresi


  OKUNUSU
  Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bieshâbilfîl. Elem yec'al keydehüm fî tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bihicâratin min siccîl. Fece'alehüm ke'asfin me'kûl.

  MÂNÂSI

  Görmedin mi, nasil etti Rabbin Fil sahiplerine? Fendlerini, tedbirlerini (kötü düsüncelerini) bozup büsbütün perisan kilmadi mi? Üzerlerine sert taslarla atis eden, sürü sürü ebâbil kuslari saldi da, hemen onlari bir yenik hasil (güve yiyip tanesiz kalmis ekin yapragi, saman) gibi kiliverdi.

  AÇIKLAMA
  Fil Sûresi,Mekke'de nazil olmustur. 5 ayettir. Kâbe'yi yikmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindigi için bu adi almistir.~  Kureys Suresi  OKUNSU
  Liîlâfi Kureysin. Îlâfihim rihletessitâi vessayf. Felya'büdû rabbe hâzelbeyt. Ellezî et'amehüm min cû'in ve âmenehüm min havf.

  MÂNÂSI

  Kureys'in birbirleriyle veya baskalariyle andlasmasi, anlasmasi için; hele yaz ve kis seferlerine (faydalandiklari) andlasmasi için, onlar (Kureys) bundan böyle bu evin (Kâbe'nin) sahibine (Allâh'a) ibâdet etsinler; - O (sahip) ki, onlari büyük bir açliktan kurtardi ve müthis bir korkudan emin kildi.  Maûn Suresi  OKUNUSU
  Era eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu'ulyetîm ve lâ yehuddu alâ ta'âmilmiskîn. Feveylün lilmusallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. El-lezîne hüm yürâûne. Ve yemne'ûnelmâûn.

  MÂNÂSI

  Gördün mü o, dîne (ceza gününe ve âhirete) inanmayani? Iste hak dîne ve ceza gününe inanmayan, o kimsedir ki: Öksüzü itip kakar, çâresizin ve yoksulun yiyecegine dair tesvikte bulunmaz; ne kendisi doyurur, ne de baskalarinin doyurmasi için kayirir. Vay o namaz kilanlarin haline ki, onlar namazlarini geregi gibi ciddî bir vazife olarak yapmazlar. Onlar ki gösteris için yaparlar ve yardimligi sakinirlar (kimseye bir damla sey vermek istemezler


  Kevser Suresi  OKUNUSU
  Innâ e'taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. Inne sânieke hüvel'ebter.

  MÂNÂSI

  Biz verdik sana (Yâ Muhammed) hakikatte Kevser. Sen de Rabbin için namaz kil ve kurban da kesiver. Dogrusu, asil ebter sana bugz eden (hinç besleyen, dis bileyen) in kendisidir.  Kâfirun Suresi  OKUNUSU
  Kul yâ eyyühelkâfirûn. Lâ a'büdü mâ ta'büdûn. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm. Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd. Leküm dînüküm veliye dîn.

  MÂNÂSI
  De ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptiklariniza. Siz de tapanlardan degilsiniz benim Mabudum (Allah)'a. Hem ben tapici degilim sizin taptiklariniza. Hem de siz tapici degilsiniz benim ibâdet ettigim (Allah)'a. Size dîniniz, bana da dînim.

  AÇIKLAMA
  Kafirun Suresi, Mekke'de nazil olmustur. 6 ayettir. Kafirlerden söz ettigi için bu adi almistir.


  Nasr Suresi  OKUNUSU
  Izâ câe nasrullahi velfeth. Ve raeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ. Fesebbih bihamdi rabbike vestagfirh, Innehü kâne tevvâbâ.

  MÂNÂSI
  Allâh'in (vaad eyledigi) yardimi geldigi ve zafer kazanildigi (Mekke'nin fethi ile Islâm'a fütûhat kapilarinin açildigi); ve insanlarin fevç fevç, küme küme Allâh'in dînine girdiklerini gördügün zaman artik Rabbini överek sanini yücelt ve Allâh'tan magfiret iste. Çünkü O, tövbe ile kendisine dönenleri kabul eder.

  AÇIKLAMA
  Nasr Suresi, Mekke'nin fethi sirasinda inmis olmakla beraber hicretten sonra indigi için Medeni sûrelerdendir. 3 ayettir. Nasr yardim demektir. Sure de Allah'in Hz. Peygamber'e yardim ederek fetihlere kavusturdugu ifade edildigi için bu adi almistir. Islam zaferini haber verir. Ibni Ömer'e göre bu sûre indikten sonra peygamberimiz seksen gün yasamistir.  Tebbet Suresi  OKUNUSU
  Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebbe. Mâ agnâ anhü mâlühû ve mâ keseb. Seyaslâ nâren zâte leheb. Vemraetühû hammâletelhatab. Fî cîdihâ hablün min mesed.

  MÂNÂSI

  Ebû Leheb'in iki eli kurudu, kendisi de (helâk oldu!). Ne mali fayda verdi ona, ne de kazandigi. O, (dünyada benzeri görülmemis) bir alevli atese yaslanacak. Gerdaninda hurma liflerinden bükülmüs bir iple odun tasiyan karisi da!


  Ihlas Suresi  OKUNUSU
  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  MÂNÂSI

  De ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dilegin merciidir, her sey kendisine muhtâc olan Sanli, Uludur. O, dogurmadi ve dogurulmadi. O'na hiçbir sey denk de olmadi.


  Felak Suresi
  OKUNUSU
  Kul e'ûzü birabbilfelak. Min serri mâ halak. Ve min serri gâsikin izâ vekab. Ve min serrinneffâsâti fil'ukad. Ve min serri hâsidin izâ hased.

  MÂNÂSI
  De ki: Yaratilmislarin serrinden, karanlik çöktügü zaman gecenin serrinden, dügümlere üfleyenlerin serrinden ve haset edenin, içindeki hasedini disariya vurdugu vakit, serrinden; safak aydinliginin Rabbine (Allâh'a) siginirim.

  AÇIKLAMA
  Felak Suresi, Mekke'de nazil olmustur. 5 ayettir. Felak, sabah manasina geldigi gibi yarmak manasina da gelir. Bundan sonra gelen Nâs suresiyle birlikte ikisine "iki koruyucu" anlamina "muavvizeteyn" denir. Bu surelerin sifa maksadiyla okunduguna dair hadisler vardir.  Nas Suresi  OKUNUSU
  Kul e'uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. Ilâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

  MÂNÂSI
  1. De ki: Siginirim ben insanlarin Rabbine,
  2. Insanlarin Melikine (mutlak sahip ve hakimine),
  3. Insanlarin Ilâhina.
  4. O sinsi vesvesenin serrinden,
  5. O ki insanlarin gögüslerine (kötü düsünceler)fisildar.
  6. Gerek cinlerden,gerek insanlardan(olan bütün vesvesecilerin serrinden Allah'a siginirim!

  AÇIKLAMA
  Nas Suresi, Mekke'de nazil olmustur. 6 ayettir. Nas insan demektir.  Namazda Okunan Dualar ve Âyet'ül Kürsî  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yesfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bisey'in min ilmihî illâ bimâ sâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  KISACA MÂNÂSI

  Allâh, O Allâh'dir. O yegâne hak mâbuddur ki O'ndan baska Ilâh yok, yalniz O; daima yasayan, duran, tutan, her an bütün hilkat üzerinde hâkim, Hayy ü Kayyum ancak O'dur.
  Ne gaflet basar O'nu, ne uyku. Göklerde, yerde ne varsa hepsi O'nundur.
  Kimin haddine ki izni olmaksizin O'nun yaninda sefaat edebilsin? Allah yarattiklarinin islediklerini, isleyenlerini, geçmislerini, geleceklerini bilir.
  Onlar ise O'nun bildiklerinden yalniz diledigi kadarini kavrayabilir; baska bir sey bilemezler.
  O'nun kürsüsü, ilmi bütün gökleri ve yeri kucaklamistir ve bunlarin koruyuculugu, bunlari görüp gözetmek kendisine bir agirlik da vermez.
  O, öyle Ulu, öyle büyük ve yücedir...  Sübhâneke

  Sübhânekellâhümme ve bi hamdik ve tebârakesmük ve teâlâ ceddük (ve celle senâük) ve lâ ilâhe gayrük.

  NOT: Parantez icinde yazili olan kisim sadece cenaze namazi kilarken okunacak.

  MÂNÂSI
  "Allâh'im! Sen eksik sifatlardan pâk ve uzaksin. Sen'i dâima böyle takdîs eder ve överim; Sen'in adin mübarektir, azamet ve celâlin yüksektir. Sen'i ögmek yücedir ve Sen'den gayri Ilâh yoktur."


  Ettehiyyâtü

  Ettehiyyâtü lillâhi vessalevâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühen-Nebiyyü ve rahmetullâhi ve berekâtüh, Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhis-Sâlihîn. Eshedü en lâ ilâhe illallah ve eshedü enne Muh ammeden abdühü ve Resûlüh.

  KISACA MÂNÂSI

  Dil ile, beden ve mal ile olan ibâdetlerin hepsi yalniz Allâhu Teâlâ'yadir. Ondan baskasina ibâdet olmaz.
  Ey mertebesi yüce olan Nebî "Muhammed"! Allah'in rahmeti ve bereketleri ile selâm ve selâmetlik Sana olsun!
  Selâm ve selâmetlik bizim üzerimize ve Allâh'in iyi kullarina olsun!
  Sahadet ederim ki: Allâh'tan baska Ilâh yoktur; yine sahadet ederim ki; Muhammed O'nun kulu ve rasûlü "elçisi" dir.


  Allahümme Salli

  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.

  KISACA MÂNÂSI

  Allâh'im: Muhammed'e ve O'nun evlât ve etbaina (yakinlarina), Ibrahim'e ve âline rahmet ettigin gibi, rahmet et. Muhakkak ki Sen ögülmüs, ögülmeye lâyik ve sanlisin.
  Allahümme Bârik
  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed. Kemâ bârekte alâ Ibrâhime ve alâ âli Ibrâhim. Inneke hamîdün mecîd.

  KISACA MÂNÂSI
  Allâh'im: Muhammed'i ve âlini, Ibrahim'i ve etbaini mübarek kildigin gibi mübarek kil. Süphe yok ki, ögülmüs yalniz Sen'sin, gerçekten san ve seref sahibi de Sen'sin!
  KUNUT DUALARI

  Allahümme innâ nesteînüke ve nestagfirüke ve nestehdîke ve nü'minü bike ve netûbü ileyk. Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel-hayra küllehü nesküruke ve lâ nekfüruke ve nahleu ve netrukü men yefcüruk.

  KISACA MÂNÂSI

  Allâh'im: Biz Sen'den yardim isteriz, günahlarimizi örterek bizi rüsvay etmemeni isteriz; râzi oldugun seylere bizi hidâyet etmeni isteriz.
  Allâh'im, Sana îman ederiz, tövbe edip Sana döneriz islerimizde Sana dayanir ve Sana güveniriz; Seni överiz, bütün hayirlarin Sen'de oldugunu ikrar ederiz; verdigin bunca nîmetlerden dolayi Sana sükrederiz ve nankörlük yapmayiz.
  Sana karsi nankörlük eden fâcirleri birakir ve ondan ayriliriz, onunla olan rabitamizi keseriz.

  Allahümme iyyâke na'büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke nes'â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nahsâ azâbeke inne azâbeke bilküffâri mülhik.

  KISACA MÂNÂSI

  Allâh'im! Biz ancak Sana ibâdet ve kulluk ederiz, ancak Senin için namaz kilariz ve Sana yalvaririz, yalniz Sana secde eder, yalniz Sana kosar ve Sana yaklastiracak seyleri kazanmaya çalisiriz.
  Ibâdetini sevinçle yapariz, rahmetini ve ihsaninin devamini ve çok olmasini dileriz.
  Yasak ettiklerini yapamaz ve azabindan korkariz. Süphe yok ki, azabin kâfirlere ulasir.
  RABBENA

  Rabbenâ âtinâ fid'dünyâ haseneten ve fil'âhireti haseneten ve kinâ azâbennâr.

  KISACA MÂNÂSI

  Ey bizim Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ve güzellik, âhirette de iyilik, güzellik ver ve bizi, ey merhameti çok bol olan Allâh'im, rahmetinle ates azabindan koru.#07.09.2004 21:42 0 0 0
 • Allah razi olsun. Cok iyi olmus.
#07.09.2004 21:45 0 0 0
 • :razi: ßaşka lafa qerek yok ßence
#07.09.2004 21:59 0 0 0
 • Allah razi olsun. Cok iyi olmus.
#08.09.2004 07:06 0 0 0
 • Orijinalin yazari lazcop
  Allah razi olsun. Cok iyi olmus.  :razi: ellerine saglik kardes
#16.09.2004 23:12 0 0 0
 • ALLAH razı olsun. bu ayetlerin türkçe anlamlarını yazdıgın için de teşekkür ederim. çünkü insanlarımızın çogu namaz kılarken okudugu ayetlerin ne anlama geldigini bile bilmiyor.
#21.09.2004 23:49 0 0 0
 • Orijinalin yazari burhan
  ALLAH razı olsun. bu ayetlerin türkçe anlamlarını yazdıgın için de teşekkür ederim. çünkü insanlarımızın çogu namaz kılarken okudugu ayetlerin ne anlama geldigini bile bilmiyor.

  Tesekkürler arkadasim Namaz surelerini sundugun icin
  Ve arkadasim Arkasina Durup Namaz kildigimiz Yüzlerce binlerce hocanin Hagi birisi biliyorki manasini Bence Yarisindan fazlasi bilmiyor Belki
  ALLAHU TAALA Yaptigimiz ibadetleri 'Kabul ve karin eylesin
#15.10.2004 01:33 0 0 0
 • :razi: baska söz yok
#18.10.2004 14:42 0 0 0
 • Harika olmus ustam. allah senden razi olsun !
#22.10.2004 23:41 0 0 0
 • Harika olmus Allah razi olsun
#23.10.2004 14:42 0 0 0
 • Allah razi olsun Gardas
#25.10.2004 16:28 0 0 0
 • ALLAH (C.C) razi olsun
#29.10.2004 14:43 0 0 0
 • tesekkürler levi s s s s s s ! 1 1 1 1 ! ! ! !
#29.10.2004 16:53 0 0 0
 • Allah razi olsun birader

  bilmemek ayip degildir, ogrenmemek ayiptir
#04.12.2004 03:33 0 0 0
 • ellerinize sağlıık
#15.12.2004 21:36 0 0 0
 • üstat saglasın hakkını helal et yorulmuşsun
#22.12.2004 08:46 0 0 0
 • çok teşekkürler
#03.01.2005 16:23 0 0 0
 • tesekkür ederim, allah razi olsun
#07.01.2005 00:35 0 0 0
 • Allah razi olsun abiiim
#07.01.2005 00:38 0 0 0