foto - Beykurt
  Kapullu Köyü Beypazarı
  Bunlarda kapullu köyü hamaminin resimleri
  selamlar

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  HYD 1000 CXCI en yeni versiyon
  tesekkürler ellerine saglik
  Kuran´i okumasini biliyormusunuz
  bende biliyorum
  bilenlerimiz bilmiyenlere ögretelim
  selamlar  Kuran Okumayı Öğreniyorum-indir
  BASÖRTÜSÜ
  Harika
  cennet nasil bir yerdir?
  Cennete ancak Müslüman girer


  * Kâfirler zulüm ile öldürülse de cennete gitmez. Cennete girme _art1 Müslüman olmakt1r.

  * 0nsan1 küfre götüren günahlar1n ba_1nda kibir gelir.  * Lüzumsuz _eylerle ura_anlar1 Allahü teâlâ sevmez.

  * Harama dü_kün olmak le_e dü_kün olmakt1r.  * Medeniyet ; fende ilerlemek deildir, fen vas1talar1n1 insanlar1n hayr1na kullanmakt1r.
  Medeniyet; tamiri bilâd, terfi ibadd1r.  * Sonu olan bir _eyi elde etmek için, sonsuz olan1 vermek ak1l i_i deildir.

  * Dünya, haramlar ve mekruhlard1r.

  * Nefes say1s1 bellidir. Artmaz eksilmez. Trafik kazas1, kalb krizi vesaire bunlar i_in bahanesi.  * Min gayri havlin minna vela kuvveh... çok güzel bir dua, benden deil, benimle ilgisi yok, benim kudretim, emeim d1_1nda, demektir. Mesela, yemek yiyoruz, fasulye nerelerden, kimlerden geçerek geliyor. Ekilmesinden yeti_tirilmesinden ay1klanmas1ndan hiç haberimiz yok. Önümüze gelmi_ yiyoruz. R1z1k insan1n, insan r1zk1n1n pe_inden ko_ar. Birbirlerini ararlar bulurlar. [Bu duan1n tam _ekli, Duan1n önemi ve Çe_itli dualar maddesinde, yemekten sonra nas1l dua edilir k1sm1nda var.]  * Birinin mal1n1 paras1n1, gizli almaya h1rs1zl1k, bilerek zorla almaya gasp denir. O para verilmedikçe ölünceye kadar devaml1 günah yaz1l1r. Ak1l i_i deil. Böyle yap1ld11nda, gasp, h1rs1zl1k günah1n1n yan1nda, bir de _u günah var. Eer bu mal, para götürülmemi_ olsayd1, onunla hay1rl1 bir hizmet yap1lacak idiyse, bu hizmete mâni olunduu için h1rs1zl1k ve gasp günah1na bu vebal de eklenir. Kul hakk1 çok önemlidir. Bunun için ölün fakat ba_kas1n1n hakk1n1 yemeyin.  * Kul hakk1ndan korkan [önemini bilen] aya1n1 uzat1p yatamaz.

  * Kimseye tepeden bakmay1n. Tepeden bakan tepetakla gider.  * Suizandan sak1n1n. Ba_ka günahlara da sebep olur. En tehlikeli günahlardand1r. Çünkü suizann1n tövbesi olmaz. Yani ki_i suizan ettiini bilmedii için tövbe etmez. Tövbe edilmeyen günah1n cezas1 cehennem ate_idir.  * Mümin g1da gibi olmal1. Her zaman ona ihtiyaç duyulmal1.  * Müminin alameti güler yüzdür. Münaf11n alameti çat1k ka_l1 olmakt1r. Allahü teâlâ ihsân ettii nimeti göstermemizi sever. Müslüman olmak nimetini nas1l göstereceiz; güler yüzümüzle, tatl1 dilimizle, merhametimizle, _efkatimizle.  * Size gelen nimete vesile olan kimseye te_ekkür etmedikçe, o nimet için yapaca1n1z _ükrü Allahü teâlâ kabul etmez.  * Küfürden sonra en büyük günah kalb k1rmakt1r. Kâfirin dahi kalbini k1rmay1n.