ruh temizligi

Son güncelleme: 21.05.2007 09:08
 • Ruh temizlii nedir?

  CEVAP
  Hadis-i _erifte (0lim ikidir: Beden bilgisi, din bilgisi) buyuruldu. Yani (0limler içinde en lüzumlusu, ruhu koruyan din bilgisi ve bedeni koruyan sal1k bilgisidir) buyurarak, her _eyden önce, ruhun ve bedenin zindeliine çal1_mak gerektiini emretti. 0slamiyet, beden bilgisini, din bilgisinden önce örenmeyi emrediyor. Çünkü, bütün iyilikler, bedenin salam olmas1 ile yap1labilir.  0slamiyette ruh temizlii esast1r. Yalan söyleyen, hilekârl1k yapan, insanlar1 aldatan, zulmeden, haks1zl1k yapan, din karde_lerine yard1m etmeyen, büyüklük satan, yaln1z kendi menfaatlerini dü_ünen bir kimse, ne kadar ibadet ederse etsin, hakiki bir müslüman say1lmaz. Kur'an-1 kerimde mealen buyuruldu ki:

  (Ey Resulüm, k1yamet gününü inkâr eden, yetimi, öksüzü incitip hakk1n1 gasp eden, fakiri doyurmayan ve ba_kalar1n1 da fakire iyilik yapmaya te_vik etmeyen o kimseyi gördün mü?) [Maun]  Bu gibi kimselerin ibadeti kabul olunmaz. 0slam dininde yasaklardan, haramlardan sak1nmak, emirleri, farzlar1 yapmaktan daha önce gelmektedir. Hakiki bir müslüman, her _eyden önce, tam ve mükemmel bir insand1r. Güler yüzlü, tatl1 dilli, doru sözlüdür. K1zmak nedir bilmez. Hadis-i _erifte buyuruldu ki:

  (Kendisine yumu_akl1k verilen kimseye dünya ve ahiret iyilikler verilmi_tir.) [Tirmizi]  Müslüman son derece mütevaz1, alçak gönüllüdür. Kendisine ba_vuran herkesi dinler ve imkan buldukça yard1m eder. Müslüman vakurdur, kibard1r. Ailesini ve vatan1n1 sever. Hadis-i _erifte (Vatan sevgisi imandand1r) buyuruldu. Bunun için, vatan1na sald1ranlara kar_1 gereken vazifesini yapar. Hakiki müslüman, dinine, anas1na, babas1na, hocas1na, âmirine kar_1 sayg1l1d1r. Lüzumsuz _eylerle ura_maz. Ancak faydal1 _eylerle me_gul olur. Kumar oynamaz, vaktini bo_ geçirmez.


  ^imdiki çocuklar istenildii gibi neden eitilemiyor?

  CEVAP
  Çocuu helal g1da ile beslemelidir! Haram g1dan1n etkisi çocuun özüne i_ler, çocukta uygunsuz i_lerin meydana gelmesine sebep olur. Hadis-i _erifte (Yiyip içtikleriniz helal, temiz olsun! Çocuklar1n1z, bunlardan has1l olur) buyuruldu.  Çocuklar1, ahlaks1z kad1nlara da emzirtmemelidir! Peygamber efendimiz, ahmak kad1nlar1 da süt anne olarak tutmamay1, sütün kötü etkisinin olaca1n1 bildirmektedir. Buradan kâfir kad1n1 süt anne olarak tutulmaz manas1 ç1kar1lmamal1d1r! Zira f1k1h âlimi 0bni Âbidin hazretleri, (kâfir kad1n1n müslüman çocua ve müslüman kad1n1n kâfir çocua süt anne tutulmas1 caizdir) buyurmaktad1r. (R.Muhtar)  0brahim Ethem hazretlerine, gece gündüz ibadet eden, vecde gelip kendinden geçen bir gençten bahsettiler. Gencin yan1na gidip üç gün misafir kald1. Çok acaip haller gördü. Gencin bu halinin _eytandan olup olmad11n1 örenmek istedi. Yediine bakt1. Helalden deildi. Bu hallerin _eytandan olduunu anlad1. Genci evine davet etti. Gence helal yemek verdi. Gençteki eski a_k ve gayret kalmad1. Genç, bana ne yapt1n dedi. 0brahim Ethem hazretleri, gence, (Sendeki haller _eytandand1. Helal yiyince _eytan giremedi. Esas halin meydana ç1kt1) buyurdu. (Tezkiretül-evliya)

  Haram yemek kalbi karart1r, hasta eder.  Kararan kalbi temizlemek
  Kalbi temiz olan hep iyi i_ler yapar, kalbi bozuk olan da, kötü i_ler yapar. Hadis-i _erifte, (Kalb bozuk olunca, bedenin i_leri de hep bozuk olur) buyuruldu. O halde kalbi karartmaktan sak1nmal1d1r.  Zünnun-i M1sri hazretleri buyurdu ki:

  Kalbin kararmas1n1n dört alameti vard1r:

  1- 0badetin tad1n1 duymaz.

  2- Allah korkusu hat1r1na gelmez.

  3- Gördüklerinden ibret almaz.

  4- Okuduklar1n1, örendiklerini anlay1p kavrayamaz.Namaz k1lmayan ve günah i_leyen kimsenin kalbi karar1r, hasta olur.  Muhammed bin Fadl Belhi hazretleri de buyurdu ki:

  Kalbin kararmas1na 4 _ey sebep olur:

  1- Örendii ile amel etmemek.

  2- Bilmeyerek yapmak.

  3- Bilmediklerini örenmemek.

  4- Ba_kas1n1n örenmesine mani olmak.  Hadis-i _eriflerde buyuruldu ki:

  (Çok gülmek kalbi öldürür.) [Tirmizi]

  (Üç _ey kalbe kasvet verir: Yemei, uykuyu ve rahat1 sevmek.) [Deylemi]

  (Çok yiyip içmekle kalbinizi öldürmeyin!) [0.Gazali]

  (Haram kar1_t1rmadan, k1rk gün helal yiyenin kalbi nurla dolar. Kalbine nehir gibi hikmet akar. Dünya sevgisi kalbinden ç1kar.) [Ebu Nuaym]  Muhammed Parisa hazretleri buyuruyor ki:

  0nsan1 Allahü teâlân1n r1zas1na, sevgisine kavu_turan yol kalbdir. 0nsan1 Allahü teâlâdan uzakla_t1ran _eylerin en zararl1s1 dünya sevgisinin kalbi karartmas1d1r. Kalbi kararan dünyay1 [faydas1z _eyleri] sever. Dünya sevgisi, kötü arkada_lardan ve lüzumsuz ve zararl1 _eyler seyretmekten has1l olur. Faydas1z kitap, [roman, hikaye, gazete, dergi] okumak, lüzumsuz _eyler konu_mak, bu sevgiyi artt1r1r. Kad1nlara bakmak, kad1n resimleri [resimli dergi, filimler, tv] seyretmek, _ark1, çalg1 dinlemek, bu sevgiyi kalbde yerle_tirir. Bunlar1n hepsi, insan1 Allahü teâlâdan uzakla_t1r1r.  Kalb, sevgi yeridir. Sevgi bulunmayan kalb ölmü_ demektir. Kalbde, ya dünya sevgisi veya Allah sevgisi bulunur. 0slamiyetin emirlerine uyup, yasaklar1ndan kaçarak, kalbden dünya sevgisi ç1kar1l1nca, kalb temiz olur. Bu temiz kalbe, Allah sevgisi, kendiliinden dolar. Böyle kimse tasavvuf ehli olur. Çünkü Tasavvuf, kalbi kötü huylardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak demektir.  Mal1, makam1 ve Allah’tan gayrisini sevmek ve günah i_lemek, kalbi temizlemeye engeldir. Kalbin temizlenmesi, islamiyete uymakla olur. Namaz k1lmak, kalbi temizler. Kur’an-1 kerim okumak ve ölümü çok hat1rlamak günah i_leyince, hemen tevbe ve istifar etmek ve oruç tutmak kalbi temizler. Hadis-i _eriflerde buyuruldu ki:

  (Paslanan her _eyin bir cilas1 vard1r. Kalbin cilas1 "Estafirullah" demektir.) [Deylemi]

  (Her ay 3 gün oruç tutan1n kalbinin pas1 temizlenir.) [Nesai]

  (Kalb, ekin; yemek ise yamur gibidir. Fazla su ekini kuruttuu gibi, fazla yemek de kalbi öldürür. Kalbini az gülüp, az yemekle ihya et, açl1kla temizle ki yumu_ay1p parlas1n!) [0.Gazali]

  (Rutubette demirin pasland11 gibi, günah kiri kalbi pasland1r1r. Kalbin cilas1 ölümü çok hat1rlamak ve Kur'an-1 kerim okumakt1r.) [Beyheki]  O halde kalbi temizlemek için günahlardan kaçarak dinimizin emirlerine uymam1z gerekiyor.
#04.03.2004 01:29 0 0 0
 • :razi:
#24.03.2004 13:36 0 0 0
 • :razi:
#24.03.2004 15:46 0 0 0
 • Bu güzel bilgilerin icin Allah senden razi olsun. :razi:
#30.03.2004 00:49 0 0 0
 • :razi: :razi: :razi:


  :danke: :danke:

  ilgilerin icin
#30.03.2004 14:52 0 0 0
 • sagol kardes allah razi olsun ellerine sagalik
#18.12.2005 08:30 0 0 0
 • Allah razı olsun arakadaşım..
#18.12.2005 11:26 0 0 0
 • emeğine sağlık kardeş Allah razı olsun
#18.12.2005 15:57 0 0 0
 • Allah razı olsun. Ellerine sağlık
#18.12.2005 17:22 0 0 0
 • Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
  Allah (c.c) razı olsun.
#10.03.2006 01:38 0 0 0
 • Allah razı olsun
#21.05.2007 09:08 0 0 0