Eğitim > Dil Nedir

  dil hakkında - dil çeşitleri - türkçe dili - lehçe - şive - ağız - soydaş diller


  Dil: İnsanların duygu, düşünce ve isteklerini anlatmak için kullandıkları ses ya da işaretler sistemidir.

  Dilbilgisi : Biş dili oluşturan sesleri, kelimeleri, cümleleri ve bunlarla ilgili kuralları inceleyen bir bilimdir.
  Dünya Dilleri Arasında Türkçenin Yeri: Yeryüzünde iki binden fazla dil incelenmiştir. Buna göre Diller üç gruba ayrılır

  Tek Heceli Diller


  Bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir. Kelimelerin çekimli haller yoktur. (Çince, Tibetçe bu gruba girer)

  Bitişken (Eklemeli) Diller


  Bu dillerde bütün kelimeler tek hecelidir. Kelimelerin çekimli haller yoktur. (Çince, Tibetçe bu gruba girer) Kelime kökleri değişmez. Kelime köklerine çeşitli ekler getirilerek türetkeler yapılır. Kelimeler cümle içinde kullanılırken çeşitli çekim ekleri alırlar. ( Türkçe, Macarca bu dil grubuna girer)

  Bükümlü (Çekimli) diller


  Bu dillerde tek ve çok heceli kökler ve ekler vardır. Kelime türetmelerinde ve çekim esnasında köklerde değişiklik olur. (Arapça ve bütün Hint - Avrupa dilleri bu gruba girer

  Dillerin Çeşitlenmeleri:

  A. Şive: Bir dilin değişik kültür düzeylerine göre uğradığı değişime ŞİVE denir. Yazı diline yansımaz.

  B. Ağız: Kentler veya köyler arasında rastlanan az çok değişik konuşmalara AĞIZ denir. Gonya, Gayseri vb.

  C. Lehçe: Ağız ayrılığı daha geniş ve belirgin şekilde ortaya çıkar. Konuşma dilinde beliren farklılık yazı dilinde de kendini gösterir: Kıpçakça ve Çağatayca gibi.

  Tükçenin Kaynağı:

  Türklerin anayurdu Orta Asya olup dilimizin kaynağı buradan gelir. Türkçeyi konuşanların sayısı 120 milyon civarındadır. Türkler arasındaki ağız farklılığı sürekli yeni lehçelerin türemesine yol açmış, yeni birer dil durumuna gelmiştir: Yakutça ve Çavuşça gibi.
  Bu dillerin hepsine birden Ural - Altay dilleri denir.

  Soydaş Diller: Birkaç eski anadilin değişikliğe uğramasıyla yeni diller oluşmuştur. Bu ana dilden geldikleri anlaşılan bir soydan sayılır.

  Buna göre soydaş diller :

  Hint - Avrupa Dilleri
  Hami - Sami Dilleri
  Çin Tibet Dilleri
  Bantu Dilleri
  Ural - Altay Dilleri
  Hint, İran . gibi Asya dilleri ve bütün avrupa dilleri.
  İbranice ve Arapça gibi
  Çince, tibetçe
  Afrika Dilleri
  Ural kolu, Macar ve Samoyet dilleri. Altay kolu, Türkçe ve Moğolca.

  Ana Türkçeden gelen dillerin hepsine birden Türk dilleri denir.