M Peg 2 nedir

Son güncelleme: 05.05.2005 14:23
 • selam arkadaslar ....

  S1k1_t1r1lm1_ dijital video (CDV), uydu vas1tas1yla dorudan doruya evlere (DTH) TV programlar1n1n da1t1m1 konusunda dünyay1 sarsan devrimin ard1ndaki itici güçtür. CDV televizyon i_aretleri, al1nan resim ve sesin kalitesinde hissedilir derecede bir bozulmaya neden olmaks1z1n gereken iletim band geni_liini önemli ölçüde azaltan bir formatta iletilirler. CDV teknolojisinin ortaya ç1kmas1, TV servis salay1c1lar1n1n i_letim maliyetlerinde büyük tasarruf yap1lmas1na da neden olmaktad1r. Bunun sonucunda ise, haberler, spor yay1nlar1, filmler, izleme ba_1na ücretlendirme (PPV) yay1nlar1, eitim programlar1 ve herhangi bir potansiyel izleyici grubunun küçük bir parças1n1n gereksinimlerini hedefleyen dar kapsaml1 yay1nlar1 da içeren uydu üzerinden yeni DTH TV servislerinin say1s1nda küresel bir patlama gözlenmektedir.

  Ki_isel bilgisayarlar, büyük dosyalar1 saklamak için gerekli olan veri kay1t saklama kapasitesini azaltmak için uzun zamandan beri çe_itli say1sal s1k1_t1rma teknikleri kullanmaktad1rlar. Son on y1ll1k zaman içinde, küresel telefon endüstrisi de ayn1 zamanda, band geni_liini ve bunu sonucunda da dar-bandl1 telefon devrelerinin kurulmas1 için gereken maliyeti azaltmak için çe_itli s1k1_t1rma teknikleri kullanmaktad1r. Haberle_me mühendisleri, 1990'lar1n ba_1nda, video gibi geni_-bandl1 ileti_im i_aretlerini s1k1_t1rabilecek yksek kapasiteli çok geni_ ölçekli tümle_tirilmi_ (VLSI) devreler ve karma_1k yaz1l1m programlar1 geli_tirmeye ba_lam1_lard1r.

  Analogdan Dijital Televizyona Geçi_:

  Geleneksel bir PAL veya s~caM video i_areti, bir tek görüntü veya çerçeve ba_1na 625 sat1r içermektedir. Saniyede 25 çerçevelik bir h1zda, alan '1' in çift numaral1 sat1rlar1 ve alan '2' nin ise tek numaral1 sat1rlar1 göstermek üzere, her bir çerçeve 312½'ar sat1r içeren iki iç içe geçmi_ alana sahiptir. Bu iki alan1n iç içe geçmi_ taramas1 öylesine h1zl1d1r ki; insan gözü herhangi bir çerçeve içindeki bu iki alan1 sadece bir tek bütün görüntü veya çerçeve olarak alg1lamaktad1r.
  Bir tek geleneksel analog PAL veya s~caM video çerçevesi, 174,000'den fazla resim eleman1 veya pixel'den olu_maktad1r. Video görüntüsünün h1z1n1n saniyede 25 çerçeve olduu gözönüne al1n1rsa, TV ekran1na her saniyede 4 milyondan fazla pixel iletilmektedir. Dijital TV iletim sistemleri, ses ve görsel bilgileri, bilgisayar devrelerinin 'var' veya 'yok' lojik durumlar1na kar_1 dü_en bir veya s1f1r bit dizileri haline dönü_türürler. Bir renkli video i_aretini dijitale dönü_türmek için, parlakl1k eleman1 ba_1na 8 bit ve renk eleman1 ba_1na da 24 bit olmak üzere, pixel ba_1na en çok 32 bit gerekmektedir. Bu durumda, 4 milyon pixel için 128 Mbit/s'lik bir iletim h1z1 gerekecektir.

  128 Mbit/s'lik bir dijital TV i_areti ise, uydu transponder'inin kapasitesini tamamiyle doldurabilir! Ayn1 transponderi bir çok dijital TV i_aretinin payla_mas1n1 salamak için ise, bu TV servisleri taraf1ndan kullan1lan bit say1s1n1 azaltmak amac1yla, bir tür i_aret s1k1_t1rma tekniinin kullan1lmas1 gerekmektedir.

  Hareketli Resimler Uzmanlar1 Grubu (MPEG):

  1988 y1l1nda International Telecommunication Union'a bal1 Uluslararas1 Standartlar Örgütü (ISO), video, film, grafik ve metinsel materyallerin s1k1_t1r1lm1_ olarak sunulmas1 için uluslararas1 olarak tan1nan bir dünya standard1 üzerinde bir görü_ birlii olu_turmak amac1yla, Hareketli Resimler Uzmanlar1 Grubu (MPEG)'nu kurmu_tur. Bu komitenin amac1, karma_1k i_levlerin çounu al1c1dan ziyade vericiye yükleyen daha basit, ekonomik ve esnek bir standart geli_tirmekti. MPEG komitesinin kurulu_ görü_melerinde, tüm dünya çap1nda 50'den çok kurulu_ ve hükümet örgütlerinden gelen temsilciler katk1da bulunmu_lard1r.

  1991 y1l1nda, video harici multimedya kaynaklar1n1n s1k1_t1r1lm1_ dijital sunumunu ele almak amac1yla MPEG-1 standard1 ortaya at1lm1_t1r. Ancak, baz1 üreticiler k1sa zamanda, video materyalinin öncelikle iç içe geçmi_ orijinal formattan sürekli taramal1 formata dönü_türülmesi ko_ulu ile, MPEG-1'in video i_aretlerinin iletimine uyarlanabileceini ke_fetmi_leridir. MPEG komitesi, MPEG-2 olarak bilinen iç içe geçmi_ taramal1 uygulamalar için özel bir standart geli_tirirken; bir kaç TV programc1s1 da uydu vas1tas1yla iletim için MPEG-1 kullanmay1 tercih etmi_tir. MPEG komitesi, MPEG-2 için kriterlerini ise 1994'de belirlemi_tir.

  MPEG S1k1_t1rma Teknikleri:

  MPEG s1k1_t1rma i_lemi dört temel teknik yard1m1yla yap1l1r: ön-i_leme, zaman kestirimi, hareket kompanzasyonu ve kuantalama kodlamas1. Ön-i_leme, video i_aretinden, kodlanmas1 zor, ama insan1n görsel alg1lamas1 üzerinde önemsiz olan görsel bilgi elemanlar1n1 filtreleyerek atar. Hareket kompanzasyonu, video dizilerinin genel olarak zamanda yüksek korelasyonlu olmalar1ndan yararlanmaktad1r: herhangi bir dizideki her bir çerçeve, önceki ve izleyen çerçevelerle benzerlik göstermektedir.
  S1k1_t1r1lm1_ dijital video kodlay1c1s1, makro-bloklar olarak adland1r1lan her bir çerçeve içindeki alt bölümleri tarayarak, hangilerinin bir çerveden dierine pozisyon dei_tirdiini belirler. Kodlay1c1, ayn1 zamanda, kestirimci makro-bloklar1 ve bunlar1n konum ve hareket dorultular1n1 da belirlemektedir. Al1c1ya, yaln1zca her bir kestirimci blok ve _u andaki etkilenen blok aras1ndaki, hareket kompanzasyon kal1nt1s1 ad1 verilen oldukça küçük bir fark iletilir. Al1c1/kod çözücü ise, bir çerçeveden dierine dei_meyen bilgileri ay1r1c1 belleinde saklar ve bunlar1 bo_luklar1 doldurmak amac1yla kullan1r.
  Ayr1k Kosinüs Dönü_ümü (DCT) olarak adland1r1lan bir matematiksel algoritma, uzaysal domenden gelen çerçeveler aras1ndaki kal1nt1 farklar1n1 frekans domeninde daha h1zl1 olarak iletilebilecek e_deer bir katsay1lar serisi halinde yeniden düzenler. Kuantalama kodlamas1 da, bu katsay1 kümelerini daha da s1k1_t1r1lm1_ simgeleyici say1lar haline dönü_türür. Kodlay1c1 ise, her bir katsay1lar kümesine en iyi uyan kod kelimesini seçmek üzere olas1 simgesel numaralar1 içeren bir dahili liste veya kod kitab1na bakarak karar verir. Kuantala kodlamas1, ayn1 zamanda, tüm katsay1 deerlerini belirli s1n1rlar dahilinde, ayn1 deere yuvarlamaktad1r. Bu, orijinal i_arete göre yakla_1k bir sonuç vermesine ramen, bir çok izleme uygulamalar1 için orijinale göre kabul edilebilir yak1nl1ktad1r.
#04.03.2004 14:39 0 0 0
 • I, P ve B Çerçeveleri:

  MPEG-2, I, P ve B çerçeveleri olarak adland1r1lan üç tür çerçeve yap1s1 sunmaktad1r. 0ç veya 'I' çerçeve, kendisinden sonra gelen çerçevelerin kestiriminde bir referans olarak kullan1lmaktad1r. Ortalama olarak her 10-15 çerçevede bir ortaya ç1kan 'I' çerçeveleri, yaln1zca kendilerinde mevcut olan bilgileri içerirler. 'P' çerçeveleri, kendilerine en yak1n geçmi_ 'I' veya 'P' çerçevelerinde sunulan bilgilerden yararlan1larak tahmin edilirler. Çift yönlü, 'B' çerçeveleri ise, en yak1n geçmi_ 'I' veya 'P' çerçeve ile en yak1n gelecek 'I' veya 'P' çerçevesinden elde edilen kestirim verileri kullan1larak kodlan1rlar. 'B' çerçeveler, MPEG-2 sistemlerinin tümünde kullan1lmamaktad1r. Et verimli s1k1_t1rma seviyesi 'B' çerçevesi ile elde edilmesine ragmen, buna uygun yap1daki al1c1/kod çözücü de, kod çözücü maliyetini artt1ran bir etken olan ek bir ay1r1c1 bellege gereksinim duymaktad1r.
  MPEG-2 Uydu 0letim H1zlar1:

  Herhangi bir MPEG-2 yay1n1 için gereken iletim h1z1, video materyalinin yap1s1na bagl1 olarak degisiklik göstermektedir. Uydu uplinki'ndeki MPEG-2 kodlay1c1s1, kodlama kararlar1 vermek için s1n1rl1 zamana sahiptir. Önceden kaydedilmis filmler ve teybe al1nm1s diger materyaller, kodlay1c1n1n zaman k1s1tlamalar1n1 zorlamamakta; dolay1s1yla kodlay1c1, olas1 en dü_ük veri h1z1nda kodlama için en uygun yöntemi istedigi gibi seçebilmektedir. Diger taraftan, kodlay1c1n1n, anl1k kodlama kararlar1 vermek ve yüksek seviyeli bozulmalara neden olmadan karmas1k ve h1zl1 hareket degisimlerini iletmek zorunda olmas1ndan dolay1, canl1 spor ve diger aksiyon materyalleri, daha yüksek veri h1zlar1 gerektirmektedir.

  Örnek MPEG-2 0letim H1zlar1  Video Servis Türü Veri H1z1
  Filmler (VHS kalitesi) 1.152 Mb/s
  Haberler/Eglence 3.456 Mb/s
  Canl1 Spor Yay1nlar1 4.608 Mb/s
  16:9 Genis Ekran TV 5.760 Mb/s
  Stüdyo Kalitesinde TV Yay1n1 8.064 Mb/s
  HDTV 14.00 Mb/s

  Audio veya Veri Servisleri Veri H1z1
  Mono ses 0.128 Mb/s
  Stereo ses (L+R) 0.512 Mb/s
  Dijital veri 9.6 kb/s  MPEG DTH 0letimi:

  DTH uydu TV programc1lar1, iki veya daha çok say1da program servislerini bir tek dijital bit dizisi halinde çogullamak amac1yla, Tas1y1c1 Bas1na Çok Kanal (MCPC) denilen bir iletim format1 kullanmaktad1rlar. MCPC yard1m1yla, bir program servisleri paketi, ayn1 kosullu erisim ve ileri yönde hata düzeltme sistemlerini kullanabilmektedir ve böylece, band genisligi ve iletim h1z1 gereksinimlerinde genel olarak tasarruf saglanmaktad1r. Bunun ötesinde, programc1lar, herhangi bir çogullanm1s iletimin dijital bit dizisi dahilindeki kapasiteyi dinamik olarak belirleyebilirler; böylece canl1 spor yay1nlar1na daha fazla bit, sadece 'konusan kafalar'dan olusan haber ve söylesi programlar1na ise daha az say1da bit ayr1lm1s olunur. Örnegin, bir basketbol maç1n1n canl1 yay1n1n1n bitmesinin ard1ndan, bir tek spor olay1n1 iletmek için kullan1lan dijital kapasite, dört ayr1 filmi iletmek için kullan1labilmektedir.

  Dijital Uydu TV Kurulmas1:

  Uydu montajc1lar1 genellikle, anten yönünü ayarlarken ve al1c1ya bagl1 bir TV monitörünü izlerken, geleneksel uydu TV isaretlerine ayar bulmaya çal1s1rlar. 0nce ayar islemi s1ras1nda, önce TV ekran1 boyunca bir sync çizgisinin belirmesiyle çok zay1f isaretler yakalan1r, sonra siyah-beyaz resimler al1n1r ve en sonunda da impuls gürültü ve diger bozucu etkilerden tamamen ar1nm1s renkli bir resim elde edilir.

  Ancak, bir MPEG-2 s1k1st1r1lm1s video isaretine ayar yapmak ise, tamamen farkl1d1r. Zay1f isaretler, rastlant1sal gürültü olarak görünürler; al1c1 ise, antene yeterli güçte isaret gelene kadar hiç bir sey göstermez. Daha sonra, al1c1/kod çözücünün dijital esigi as1ld1g1nda ise, Tv ekran1nda mükemmel bir resim ortaya ç1kar. MPEG-2 al1_1, ya 'aç1k' ya da 'kapal1' konumlar1ndan birini alabilen bir 1s1k anahtar1 gibidir. Bunun ötesinde, eger monjc1 antenin tepe performans pozisyonunu geçerse, al1c1/kod çözücü, ay1r1c1 bellegindeki en son çerçeveyi dondurur ve anten optimum konumuna geri döndürülene kadar herhangi bir yeni al1m yapmaz.

  Uydu ile al1c1 sistem aras1ndaki atmosferde nem oldugu zaman ortaya ç1kan yagmur zay1flatmas1 (rain fades), gelen isaretin seviyesini düsürebilir. Bu durumda, DTH montajc1lar1n1n, tepe anten performans1n1 belirleyebilmek için anten ayar cihazlar1 veya portatif spektrum analizörü kullanmalar1 tavsiye edilmektedir; böylece, kurulan DTH sistemleri, yagmur zay1flatmas1n1n neden oldugu herhangi bir Ku-band1 isaret bozulmas1n1 kompanze etmek amac1yla al1c1/kod çözücü esiginin üzerinde bir isaret marjinine sahip olurlar.

  DiJiTAL ALICI/KOD ÇÖZÜCÜLER0N TEMEL PARAMETRELERi:

  Yeni dijital çagda yasamak, bu yeni teknolojiyi çevreleyen bir kaç yeni terim hakk1nda temel bir anlay1s gerektirmektedir. Asag1da, yeni dijital argosunda kars1lasabileceginiz bir kaç deyimin k1sa aç1klamalar1n1 bulacaks1n1z:

  Bit H1z1: Bu, bir saniyede iletilen veri miktar1d1r. Bir tek uydu transponderi üzerinden geçen toplam bit dizisi, audio, yard1mc1 audio servisleri, kosullu erisim verileri ve tetelext gibi yard1mc1 veri servisleri ile birlikte, en çok 8 TV servisi içermektedir. Böyle bir iletim için bilgi bit h1z1, 36 MHz band genisikli bir uydu transponderi üzerinden en çok 49 Mb/s'ye kadar ulasabilir. Bu bit dizisi içindeki bir tek video isareti ise, daha düsük bir bit h1z1na sahip olacakt1r.

  Bit Hata Oran1 (BER): Bit Hata Oran1 (BER), dijital al1c1n1n performans seviyesini tan1mlar ve üstel notasyon halinde gösterilir. BER'in üstel k1sm1 ne kadar yüksek ise, al1c1/kod çözücünün, _iddetli yamur, kar veya rüzgar gibi marjinal al1_ ko_ullar1nda performans1 da o derece iyi olur. Örnein, 5.0 x 10-5 lik BER, 9.0 x 10-4 lük BER'den daha üstündür.

  Dijital Al1c1/Kod Çözücü E_ii: Al1c1/kod çözücünün e_ik deerinin alt1nda çal1_1rken bile resim iletimine devam eden geleneksel analog al1c1/kod çözücülerin aksine; i_aret seviyesi, cihaz1n dijital e_ik seviyesinin alt1na dü_tüünde, dijital al1c1/kod çözücüler i_aretin izini kaybederler. Bu da aynen ya aç1k ya da kapal1 konumda olan bir 1_1k anahtar1 gibidir. Üreticiler, bu e_ik seviyesini, örnein 3.0 x 10-3 biçiminde, BER olarak tan1mlarlar. Yani BER, al1c1 e_ik seviyesinin alt1na dü_tüü zaman, al1_ i_lemi durur.

  Dijital Video Yay1nc1l11 (DVB): Bu dünya çap1ndaki bir çok uydu programc1lar1n1n kendi sistemlerine uyarlad11 DTH, kablo ve yüzeysel TV uygulamalar1 için Avrupa'da geli_tirilmi_, MPEG-2'nin 'yay1nc1l1a özel' bir versiyonudur. Ancak, bir uydu al1c1/kod çözücüsünün sadece MPEG-2/DVB uyumlu olmas1, onun her MPEG-2/DVB uyumlu uydu TV i_aretini alabilecei anlam1na gelmemektedir. ^ifreleme ve ko_ullu eri_im yöntemlerindeki ana farkl1l1klar, 'B' çerçevelerin kullan1l1p kullan1lmamas1 ve dier baz1 teknik parametreler, MPEG-2'nin, dünya çap1nda gerçek bir video standart1 olmas1n1 engellemektedir. Birkaç program salay1c1s1, DTH abonelerinin belirli bir uydudaki mevcut maksimum say1da servise eri_imlerini salamak amac1yla ittifaklar olu_turmu_tur. Ancak, dier program salay1c1lar1 ise, yaln1zca bir tek DTH program paketine eri_im salayabilen belirli bir sistem kullanmay1 tercih etmi_lerdir.

  0leri-yönde Hata Düzeltme (FEC): Dijital bit dizisi, al1c1/kod çözücünün, gönderilen bilgilerin tümünün al1nmas1n1 kontrol etmede ve garantilemede kullanabilecei özel kodlar içermektedir. Örnein, termal gürültü nedeniyle bit hatalar1 saptan1rsa, al1c1/kod çözücü, her bir hatay1 ya düzeltmek ya da gizlemek üzere, verici istasyon taraf1ndan kendisine iletilmi_ olan konvolusyonel kodlama bilgilerini kullanabilir. Yak1nlardaki otomobil konta1 veya mikrodalga f1r1nlar1n neden olabilecei patlamal1 gürültü kar1_mas1, Reed-Solomon blok kod çözücüsü taraf1ndan saptanabilir.
#04.03.2004 14:40 0 0 0
 • :razi:
#24.03.2004 14:19 0 0 0
#27.07.2004 22:16 0 0 0
 • Eline saglik
#30.08.2004 18:52 0 0 0
 • Ellerine sağlık arkadaşım.
#30.08.2004 22:11 0 0 0
 • verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederim
#05.05.2005 14:23 0 0 0