Eğitim > İş ve Sosyal güvenlik hukuku çıkmış sorular-çözümlü

  Buyrun arkadaşlar...

  emeğe saygı
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2007 Arasınav

  1.Çağrı üzerine çalışmaya dayalı iş sözleşmesinde, işveren işçiyi, kaç gün önceden haber vererek işe başlatmalıdır?
  Cevap: 4 GÜN

  2.1475 sayılı İş Kanunu ülkemizde yürürlüğe giren kaçıncı iş kanunudur?
  Cevap: 3.KANUN

  3.Aşağıdakilerden hangisi genç işçidir?
  Cevap: 15 YAŞINI DOLDURMUŞ 18 YAŞINI DOLDURMAMIŞ İŞÇİLER

  4.Ülkemizde yazılı hukuk kurallarına geçiş (ya da sanayileşme hareketi de olabilir???) ilk olarak hangi dönemde gerçekleşmiştir?
  Cevap: TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİ

  5.Özel sektörde özürlü işçi çalıştırma oranı nedir?
  Cevap: % 3

  6.Sattığı kitap üzerinden ücret alan bir kişinin tabi olduğu ücret sistemi hangisidir?
  Cevap: KOMİSYON ÜCRET

  7.1000 YTL ücret alan bir kişinin maaşının en çok ne kadarına haciz konabilir?
  Cevap: 250 YTL

  8.Tanzimat ve meşrutiyet döneminde çıkarılan ilk yazılı düzenleme hangisidir?
  Cevap: DİLAVERPAŞA NİZAMNAMESİ

  9.İşyerinde gerçekleşen zorlayıcı sebep nedeniyle işveren işçilerine ne kadar süreyle ve ne miktarda ücret ödemek zorundadır?
  Cevap: 1 HAFTA SÜREYLE YARIM GÜNLÜK ÜCRET

  10. 17 yasındaki 2yıl kıdemı olan çocuk kaç gün izin alır?
  cevap:20

  11.hangisi tazmınata eklenmez ?
  cevap: iş yerınde işi görmek i için verilen kıyafetler

  12.iş veren hangi durmda bildirimsiz fesih yapabilir?
  cevap:sık sık işe geç gelmesi

  13.işçinin işin durması nedeniyle 45 saatten fazla çalışmasında ne kadar fazla ücret alır?
  cevap:%50

  14:iş sözleşmesiyle çalışan avukat hangi iş ilişkisine bağlıdır?
  cevap:iş sözleşmesine  16:hangisi iş sözleşmesi kapsamındadaır?
  cevap:hastanede çalışan doktor

  17:iş kanunu dısında kalan alanlarda hangisi geçerlidir?
  cevap:borçlar kanunu

  18 işçi işten ayrıldıktan sonra verilmesi zorumlu olan belge;_
  cevap:çalışma belgesi

  10. Hangisi tek başına uygulanan ücret sistemlerinden biri değildir?
  Cevap: Kardan pay alma

  11. Aşağıdakilerden hangisi, Bildirimli fesih sebebi olabilir?
  Cevap: İşçinin işe sık sık geç gelmesi

  12. İş hukukunun Türkiyede gelişme gösterdiği dönem hangisidir?
  Cevap: Cumhuriyet dönemi

  13. İlköğretime devam eden çocuk işçinin haftalık çalışma süresi kaç saattir?
  Cevap: 10 saat

  14. Aşağıdakilerden hangisi, kendine özgü kaynaklardandır?
  Cevap: İşyeri iç yönetmelikleri

  15. İş yerinde 2 yıldır çalışan işçi hastalanmıştır. işveren bu işçinin sözleşmesini ne kadar süre geçmeden feshedemez?
  Cevap: 12 hafta

  16. Aşağıdakilerden hangisi, çocuk işçilere ilişkin özel düzenlemelerden biri değildir?
  Cevap: Ücret

  17. Haftalık izin ücreti belirlenmesi ile ilgili hangisi doğrudur?
  Cevap: İzin ücreti hesabında çalışma karşılığı aldığı ücret esas alınır

  18. İşçinin iş görme işverenin de ücret ödeme yükümlülüğünün olduğu sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: İş sözleşmesi

  19. İşçinin işverenin sağladığı araç gereçle çalışması neyin sonucudur?
  Cevap: Bağımlılık

  20. Muvazzaf askerlik görevi dışında silah altına alınıp geri döndüğünde işvereni tarafından işe alınmazsa, işveren ne kadar tazminat ödemek zorundadır?
  Cevap: 3 aylık ücret tutarı


  21. İş sözleşmesi sona erdiğinde işverenin işçiye vermek zorunda olduğu belge aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: çalışma belgesi

  22. İşçi işverenin yaptığı feshe ne kadar süre içinde mahkemeye itiraz edebilir?
  Cevap: 1 ay

  23. Aşağıdakilerden hangisi, iş hukuku kapsamındadır?
  Cevap: İş sözleşmesine bağlı olarak çalışan doktor

  24. İş hukukunda en son yürürlüğe girmiş ve en kapsamlı kanun aşağıdakilerden hangisidir?
  Cevap: 4857 sayılı iş kanunu

  25. 17 yaşında 2 yıl kıdemi olan işçinin yıllık izin süresi kaç gündür?
  Cevap: 20 gün
  İş Ve Sosyal Güvenlik Çıkmış Sorular
  2003-2004 arasınav

  1-Uluslar arası çalışma konferansına üye olan devletler, alınan bir sözleşme kararını, olağandışı durumlarda en geç kaç ay içinde yasama organlarına sevk etmekle yükümlüdürler ?
  * 18

  2-) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun özel kaynakları arasında yer alır ?
  * Bireysel iş sözleşmesi toplu iş sözleşmesi ve işyeri içi yönetmelikleri

  3-) Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun temel ilkelerindendir ?
  * İşçi yararına yorum ilkesi

  4-) Aşağıdaki sözleşmelerin hangisinin yazılı yapılması gerekli değildir ?
  * Belirsiz süreli iş sözleşmesi

  5-) 4857 sayılı iş kanununa göre geçici iş ilişkisi bir defada en çok kaç ay içinde yapılabilir ?
  *6 ay

  6-) Çocuk işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması iş sözleşmesinden doğan hangi borca aykırıdır ?
  * İşe uygun işçi çalıştırma borcu

  7-) Asgari ücretin en geç ne kadar zamanda bir belirlenmesi gerekmektedir ?
  * 2 yıl

  8-) Uluslar arası çalışma örgütünün yasama organı hangisidir ?
  * Uluslar arası çalışma konferansı

  9-) İş kanunun uygulama alanı dışında bırakılan hava taşıma işleri hangi hukuki düzenleme hükümlerine tabidir?
  * Borçlar kanununun 312 ve izleyen maddelerinde düzenlenen hükümler

  10-) İşçinin işverene işin yapılması ile yürütüm biçimi ve koşulları yönünden bağlı olması ?
  *Teknik

  11-) Sosyal yardım ve hizmetler ile kimler korunur ?
  * Ekonomik yönden güçsüz olanlar

  12-) İşyerinde denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile en fazla ne kadar artırılabilir ?
  * 4 ay

  13-) Günde 6 saat çalışan birinin ara dinlenme süresi ne kadardır ?
  *30 dk (yarım saat)

  14-) Bir emzikli kadının süt izninden yararlanma hakkı ne zaman sona erer ?
  *1 yaşını doldurana kadar

  15-) Gece çalıştırılan işçilerin en geç ne kadar zamanda bir sağlık kontrolünden geçirilmeleri gerekmektedir ?
  * 2 yılda bir

  16-) Hangisinin kanunen nakit olarak ödenmesi zorunludur ?
  *Çalışmanın karşılığı olan ücret

  17-) Umumi Hıfzısıhha kanununun hükümleri 18 yaşından küçük olanların çalıştırılamayacakları işlerin belirlenmesinde yetkiyi hangi makama vermektedir ?
  * Belediyelere

  18-) 250 işçinin çalıştığı bir işyerinde işçilerden kaçı ekonomik teknolojik ve benzeri nedenlerle işten çıkartıldığında toplu işçi çıkartma kabul edilir ?
  * 25 işçi

  19-) İş kanunu hükümlerine göre kaç yaşını doldurmamış olanlar çocuk işçi sayılır ?
  * 15

  20-) Tarihsel gelişim bakımından en eski ve yaygın olan ücret sistemi hangisidir ?
  * Zamana göre ücret

  21-) Aşağıdakilerden hangisi iş kanununda düzenlenmiş olan bir ücret değildir ?
  * Baz ücret

  22-) Saat başına ücreti 10 000 000 TL olan işçinin 1 saat fazla süreli çalışma yapması halinde her saat için ne kadar ücret ödenir
  * 12 500 000

  23-) İşverenin yaptığı bildirimli feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işveren işçiyi işe başlatmamasına ne kadar tazminat ödemesi gerekir ?
  * İşçinin 4-8 aylık ücreti tutarında

  24-) Sendikaların şube ve bölge şubesi açabilmeleri hangi organın kararını gerektirir ?
  *Genel Kurul

  25-) Sendika yöneticiliği görevi sona eren işveren işçiyi ne zaman göreve almalıdır ?
  * Talep tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde

  26-) İşçi sendikası genel kurulu kaç delegeden oluşabilir ?
  * En az 250 en çok 500

  27-) Aşağıdakilerden hangisi neşir mukavelesi ile çalışan bir kimsenin işçi sendikasına üye olabilmesi için gerekil koşuldur ?
  * Eserini naşire terk etmeyi meslek edinmesi

  28-) Hangisi sendikaya üye olmanın sağladığı haklardan değildir ?
  * Sendika tüzüğünde belirtilen üyelik aidatını ödemek

  29-) Hangisi işveren açısından bildirimli fesih yapmak için geçerli bir sebep olarak kabul edilmemektedir ?
  * Kadın işçinin hamileliği

  30-) 16 yaşını doldurmamış kimselerin sendikaya üye olabilmeleri nasıl mümkündür ?
  * Kanuni temsilcilerinin yazılı izni ile

  2005-2006 arasınav

  1-)Statü hükümlerine tabi çalışanların çalışma ilişkilerini hangi hukuk dalı düzenler?
  a) İş hukuku
  b) Ticaret hukuk
  c) İdare hukuku
  d) Medenî hukuk
  e) Borçlar hukuku

  2-)İş akdini, istisna ve vekâlet akitlerinden ayıran unsur nedir?
  a) İşçinin işverene bağlı olması
  b) Ücret
  c) iş görme
  d) Eser
  e) Temsil ilişkisi

  3-)Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun yardımcı kaynaklarındandır?
  a) Anayasa
  b) Örf ve adet hukuku kuralları
  c) Kanunlar
  d) İlmi içtihatlar
  e) Milletlerarası anlaşmalar

  4-)İş yeri iç yönetmelikleri kim tarafından hazırlanır?
  a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  b) İşveren
  c) İşçi ve işveren sendikaları
  d) İş mahkemeleri
  e) Valilik

  5-)İlk kez 4857 sayılı kanunla düzenlenen ve işverenin işçisini bir başka işverene devrettiği iş ilişkisi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Süreksiz iş sözleşmesi
  b) Deneme süreli iş sözleşmesi
  c) Sürekli iş ilişkisi
  d) Geçici iş ilişkisi
  e) Çağrı üzerine çalışmaya dayalı I iş ilişkisi

  6-)İşverenin sakat ve eski hükümlü i işçilerle iş sözleşmesi yapma zorunluluğu doğması için o iş yerinde en az kaç işçi çalışıyor olma-1 sı gerekir?
  a) 1 b) 10 c)25
  d) 50 e) 100

  7-)Hangi ücret 3. kişiler tarafından ödenir?
  a) Akort ücret
  b) Kârdan pay alma
  c) Komisyon ücret
  d) Yüzde usulü ücret
  e) Primli ücret

  8-)İşçinin ücret alacağına ilişkin zaman aşımı süresi kaç yıldır?
  a) 1 b)3 c)5 d) 10 e) 15

  9-)Gece dönemi en çok kaç saat sürer?
  a) 7 b)8 c)9 d) 10 e) 11

  10-)Gece çalışan işçiler en geç ne kadar zamanda bir sağlık kontrolünden geçirilmelidirler?
  a) 6 ayda bir
  b) 1 yılda bir
  c) 2 yılda bir
  d) 3 yılda bir
  e) Böyle bir mecburiyet yoktur.

  11-)Fazla çalışma ücreti ne kadar artırılarak ödenmesi gerekir?
  a) %30 b) %40 c) %50
  d) %60 e) %75

  12-)Herkesin dilediği işverenin işinde çalışması ve her işverenin de dilediği kimselerle hizmet akdi yapma hakkına sahip olması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Sosyal koruma
  b) Sözleşme serbestisi
  c) Sigorta himayesi
  d) Mukavele elastikiyeti
  e) Serbest piyasa

  13-)İK, ilke olarak hangi işçileri çocuk olarak kabul eder?
  a) 14 yaşını doldurmamış
  b) 14 yaşını doldurmuş
  c) 15 yaşını doldurmamış d 15 yaşını doldurmuş
  e) 16 yaşını doldurmamış

  14-)İstemesi hâlinde, emzikli işçiye çalıştırılamayacağı on altı haftalık sürenin tamamlanmasından sonra, en çok kaç ay ücretsiz izin verilir?
  a) 2
  b) 3
  c) 6
  d) 8
  e) 12

  15-)İşverence işçiye verilecek iş arama izni günde en az kaç saat olmalıdır?
  a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 e) 6

  16-)Bildirimsiz fesihte gösterilen durumun kanıtlanamaması yada gerçek olmaması durumunda feshin hukukî durumu nedir?
  a) Feshin haksız olması
  b) Geçerli olmakla birlikte haksız fesih sayılır
  c) Geçersizdir
  d) Geçerli olabilmesi karşı tarafın iznine bağlıdır.
  e) Geçerli olmakla birlikte usulsüz fesihtir

  17-)İşinden ayrılan işçiye işveren tarafından verilen yalnızca işin çeşidini ve süresini gösteren belgeye ne ad verilir?
  a) İbraname
  b) Bonservis
  c) Hesap pusulası
  d) Bordro
  e) Çalışma belgesi

  18-)Zorlayıcı sebebe dayanarak hizmet akdinin feshedilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Hiçbir şekilde feshedilemez
  b) Bölge çalışma müdürlüğünün izniyle derhâl feshedilebilir
  c) Bölge çalışma müdürlüğünün izniyle feshi ihbar suretiyle fesih edilebilir
  d) Derhâl feshedilebilir
  e) Çalışma Bakanlığının yapacağı açıklamaya göre feshedilebilir

  19-)Feshi ihbarın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) İş yerlerindeki çalışma esasları
  b) iş yerlerindeki çalışma saatleri
  c) Hizmet akdinin yapılması esasları
  d) İş yerlerinden ani uzaklaştırmaların önlenmesi
  e) İşçinin yükümlülükleri

  20-)İş Mahkemesi verdiği kararla işverenin yaptığı süreli feshi geçersiz kıldığında, işveren işçiyi işe başlatmak istemezse ödemesi gereken tazminat tutarına nasıl karar verilir?
  a) Bölge Çalışma Müdürlüğü karar verir
  b) işçinin talep ettiği tutara karar verilir
  c) Kıdem tazminatının üç katı ödenir
  d) Asgarî ücretin on katı ödenir
  e) İş Mahkemesi belirler

  21-)Bir iş yerinde 5 yıldır çalışmakta olan işçinin iş sözleşmesi işveren tarafından kötü niyetli olarak feshedilmesi hâlinde işverenin ödeyeceği kötü niyet tazminatının tutarı ne kadardır?
  a) İşçinin altı haftalık ücreti tutarı
  b) işçinin sekiz haftalık ücreti tutarı
  c) işçinin on altı haftalık ücreti tutarı
  d) İşçinin on sekiz haftalık ücreti tutarı
  e) İşçinin yirmi dört haftalık ücreti tutarı

  22-)Bir iş yerinin hangi iş koluna girdiğine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kararına karşı nereye itiraz edilebilir?
  a) Bakanlar Kuruluna
  b) Danıştaya
  c) Yargıtaya
  d) İş Mahkemesine
  e) İdare Mahkemesine

  23-)Sendikalar Kanununda hüküm bulunmayan hâllerde hangi kanuna başvurulabilir?
  a) Ticaret Kanununa
  b) Demekler Kanununa
  c) iş Kanununa
  d) Sosyal Sigortalar Kanununa
  e) Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununa

  24-)Bir iş kolunda yasal olarak en çok kaç sendika kurulabilir?
  a) 1 b)2 c)5
  d) 7 e) Yasal Sınırlama Yoktur

  25-)Sendikaların tutacakları defter ve kayıtlar kaç yıl süreyle saklanır?
  a) 1 b) 3 c) 5 d) 7 e) 10

  26-)Sendikalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Özel hukuk tüzel kişisidirler
  b) Kamu hukuku tüzel kişisidirler
  c) Tüzel kişilikleri yoktur
  d) Dernekler kanununa tabidirler
  e) Hizmet yerinden yönetim kuruluşlarıdır

  27-)Üyelik başvurusu, sendika tarafından kaç gün içinde reddedilmezse, üyelik istemi kabul edilmiş sayılır?
  a) 6 b) 15 c)30 d) 45 e) 60

  28-)Sendika ve konfederasyonların hangi kurullarında görev alınması durumunda, sendikalardaki üyelik devam eder?
  a) Denetleme-disiplin-danışma kurulları
  b) Genel-danışma-denetleme kurulları
  c) Danışma-yönetim-denetleme kurulları
  d) Disiplin-yönetim-danışma kurulları
  e) Yönetim-denetleme-disiplin kurulları

  29-)Aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğini kendiliğinden sona erdiren bir hâl değildir?
  a) Sendika üyesi işçinin ölümü
  b) Sendikanın infisahı (dağılması)
  c) Sendikanın feshi (dağıtılması)
  d) işçi niteliğinin kaybedilmesi
  e) Sendika üyeliğinden çekilme

  30-)Yetkili organın sendikadan çıkarma kararına karşı üye veya iş yerinin bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü, kararın bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Mahkeme ne kadar sürede karar verir?
  a) 15 gün
  b) 1 ay
  c) 45 gün
  d) 2 ay
  e) 4 ay

  1-) C 2-) A 3-) D 4-) B 5-) D 6-) D 7-) D 8-) C 9-) E 10-)C
  11-)C 12-)B 13-)C 14-)C 15-) B 16-) B 17-)E 18-)D 19-)D 20-)E
  21-)E 22-)D 23-)B 24-)E 25-)E 26-)A 27-)C 28-)E 29-)E 30-)D
  teşekkür yokmu arkadaşlar
  ÇOOK ÖZÜRDİLERİM AMA BU PROGRAMI YÜKLEYEMEDİM BEN
  link tazelendi...01.02.2009
  bu sayfayı açamıyorum.
  yinede teşekkürler..
  Arkadaşlar worpadle bile açablirsiniz.microsoft programlarıylada açabilirsiniz..bir zorluğu yok..denendi..
  açılmıyor hiç bi şekilde nasıl açızaz veya nerden bulabilicez soruları ....
  Linkte sorun yok açılıyor.
  link kırık :S olmadı :o
  kırık olma sorununuda kaldırdım..kopyaladım..buyrun
  çok teşekkür ya süpersin
  teşekkürler
  bir süredir bu soruları ve cevaplarını arıyordum çok dağınık heryerde ayrı birşeyler var. üstelik cevapları yanlış olanlar da vardı. çok teşekkürler makbule geçti doğrusu
  çok teşekkürler arkadaşlar elinize emeğinize sağlık
  çok sağol başka var mı böyle çıkmış sorular:))
  ben link bile göremiorum arkadaşlar,kopyala yapıştır yaptım napim :S
  çok teşekkürler
  teşekkürr
  teşekkür ederiz
  link nerde lan
  lınk nerde arkadaşalar yalandan uye olduk ya ...
  çok tesekkurler.
  yahu herkes birbirine teşekkür ediyor da sorular nerde?
  çoook teşekkürler...