Osmanlıca Kelimeler

Son güncelleme: 18.10.2022 16:05
 • osmanlı sözlüğü - osmanlıca kelimeler
  ÂBÂ VÜ ECDAD: Babalar, dedeler, atalar.
  ABÂ: Bazı dervişlerin ve ilmiye mensuplarının giydikleri yünden yapılmış bir giysi.
  ABD: Kul, köle, mahlûk. Tasavvufta kâmil müslüman.
  ABD-İ MEMLUK: Kul, köle.
  ABES: Boş, saçma.
  ÂB-I HAYAT: Hayat suyu, içene ebedî hayat veren efsanevî su.
  ÂBİR-İ SEBÎL: Yolda giden yolcu.
  ACÂİB VE GARÂİB: Anlaşılmaz ve tuhaf.
  ACÂİB-İ DEKÂİK: Anlaşılmaz hileler, ince oyunlar.
  A'CEMÎ: Arap olmayan.
  ACÎB: Şaşılacak ve hayret edilecek şey.
  ACÛZ: Âcizler, beceriksizler, yaşlı kadın.
  ACZ-I BEŞERÎ: İnsanın acizliği, güçsüzlüğü.
  ACZ-I KÜLLÎ: Tam güçsüzlük.
  A'DÂ: 1. "Adüvv"ün çoğulu. Düşmanlar. 2. Pek zâlim, pek gaddar.
  A'DÂD: "Aded"in çoğulu. Sayılar.
  ÂDÂT-I CARİYE: Kullanılan âdetler, yaşayan sosyal kurallar.
  ADÂVET: Düşmanlık, husumet.
  ADEM: Yokluk.
  ADEM-İ KÜLLÎ: Tam yokluk.
  ADEM-İ MÜSÂVÂT: Eşitsizlik.
  ADEMÎ: Yokluğa ait.
  ÂDET-İ CÂHİLİYYE: İslâm'dan önceki putperestlik ve müşriklik devrine ait âdet.
  ÂDETULLAH: Allah'ın kâinatta câri olan usûl ve kanunu, sünneti.
  ÂDİL: Adalet sahibi, doğru adaletli.
  ADÎL: Benzer, eş, akran.
  ADL: Adalet, çok adaletli.
  ÂFÂK: "Ufuk"un çoğulu. Ufuk, yerle göğün birleştiği gibi görünen uzak daire. Âfak, ufuklar, dış âlemler.
  ÂFÂKÎ: Havâî, herhangi bir dayanağı olmayan şey. Mekke'ye mikat sınırları dışından gelenler.
  ÂFÂT: Âfetin çoğulu, musibetler, büyük felaketler.
  ÂFÎF: İffetli, namuslu, terbiyeli, haramdan sakınan, nezih.
  AFV Ü GUFRÂN: Bağışlama ve yarlığama.
  AFV: Affetme, suçu bağışlama.
  ÂGÂH: Uyanık, basiretli haberdar.
  AĞNAM: "Ganem"in çoğulu. Davarlar, koyunlar, keçiler.
  AĞNİYÂ: "Ganî"nin çoğulu. Zenginler.
  AĞRAZ: Maksatlar, arzular, amaçlar.
  AĞRAZ-I DÜNYEVİYYE: Dünyevî maksatlar, dünyevî niyetler, amaçlar.
  AĞRÂZ-I FÂSİDE: Bozuk maksatlar, bozguncu niyetler.
  AĞRAZ-I NEFSÂNİYYE: Nefsanî maksatlar, nefsî arzular.
  AĞRAZ-I ŞAHSİYYE: Şahsî maksatlar, ferdî niyetler.
  ÂĞÛŞ: Kucak, sığınılacak yer.
  AĞYÂR: Başkaları, düşmanlar, yabancılar.
  ÂHAD HABER: Bir kişi tarafından rivayet edilen hadis veya rivayetler.
  ÂHÂD: "Ehad'in çoğulu. Birler, birden dokuza kadar olan sayılar.
  ÂHAR: Başkası, diğeri, yabancı.
  AHBÂR: "Haber"in çoğulu. Haberler.
  AHBÂR-I SADIKA: Doğru haberler.
  AHD U EMÂN: And ve emniyet, korkusuzluk, güvenlik.
  AHD U MÎSÂK: Yemin ve anlaşma, kesin söz.
  AHD: 1. Söz verme. 2. Yemin, and. 3. Devir, zaman, gün.
  AHD-İ HARİCÎ: Daha önceden ismi bilinen kişilere veya şeylere işaret eden Lâm-ı tarif.
  ÂHENG: Uygunluk ve düzen.
  AHFÂ: Çok gizli, en gizli.
  AHFÂD: "Hafîd"in çoğulu. Torunlar.
  AHİD: (Bak: AHD).
  ÂHİR ZAMAN PEYGAMBERİ: Son zaman Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v.).
  ÂHİR ZAMAN: Son zaman, dünyamızın son çağı.
  AHİZ: (Bak: AHZ)
  AHKÂM: Hükümler, kanunlar.
  AHKÂM-I AMELİYYE: Tatbikata ait hükümler, uygulanan kurallar.
  AHKÂM-I EZELİYYE: Ezelî hükümler, başlangıcı bilinmeyen hükümler.
  AHKÂM-I FER'İYYE: Asla ait olmayan, ikinci derecedeki hükümler.
  AHKÂM-I ULUHİYYET: Allahlık hükümleri, ilâhlık hükümleri.
  AHKÂM-I UMÛMİYYE: Umûmî hükümler.
  AHKEMU'L-HÂKİMİN: Hükümdarların hükümdarı, hâkimlerin hâkimi olan Allah.
  AHLÂK-I ZEMÎME: Kötü huylar, çirkin davranışlar.
  AHLÂM: "Hulm"ün çoğulu, karışık rüyalar.
  AHRÂR: Hürler, esir ve köle olmayanlar.
  AHSEN: "Husn"den. En güzel, pek güzel, daha güzel.
  AHSEN-İ TAKVÎM: En güzel ve en iyi kıvamda en güzel biçimde.
  AHSENÜ'L-KASAS: 1. Kıssaların, hikâyelerin en güzeli. 2. Yusuf Sûresi.
  AHZ: 1. Alma, tutma, kabzetme, 2. Kabul etme. 3. Tessellüm. 4. Sorgulama.
  AKABE: 1. Sarp ve çıkılması zor yokuş, bâdire. 2. Tehlike. 3. Tehlikeli geçit. 4. Bugün Ürdün sınırları içinde bulunan bir şehir.
  AKÂİD: Akîdeler, inançlar, dinin itikadî hükümleri.
  AKAR: Gelir, gelir getiren gayr-ı menkuller.
  AKD: 1. Anlaşma, sözleşme. 2. Bağlama, düğümleme.
  ÂKIBET: Nihayet, sonuç.
  ÂKIDEYN: Anlaşma veya sözleşme.
  ÂKIL BÂLİĞ: Ergenlik, olgunluk çağına gelen.
  ÂKILÂNE: Akıllıca.
  AKÎDE: İtikad, iman.
  ÂKİF: 1. İbadette devamlı olan kimse. 2. Sebat eden.
  AKİKA: Yeni doğan çocuk için Allah'a şükür maksadıyla kesilen kurban.
  AKÎM: 1. Beyhude, boş yere. 2. Kısır erkek veya kadın.
  AKL-I SELÎM: Doğru düşünen, doğru anlayan, doğru karar veren akıl.
  AKLÎ: Akla ait, akla uygun.
  AKRÂN: Birbirine benzeyenler, em-sâl, yaşıt, denk.
  AKRİBA: Akraba, aralarında soy veya sihriyetçe yakınlık olanlar.
  AKSÂ: En uzak, en son.
  AKSÜ'L-AMEL: Tepki, istenilen şeyin zıddının hâsıl olması.
  AKTAR: Baharatçı.
  AKTÂR: Kuturlar, çaplar, dairenin merkezinden geçen hatlar, bölgeler, taraflar. Her taraf.
  AKVÂ ve AHZAR: Daha kuvvetli ve daha açık.
  AKVÂ: Daha kuvvetli, en kuvvetli.
  AKVÂL: "Kavl"in çoğulu. Kaviller, sözler.
  AKVÂM: Kavimler, milletler.
  AKVÂM-I SÂİRE: Diğer kavimler.
  A'LÂ: En yüce.
  ALADDERECÂT: Derecelere göre.
  ALÂK SÛRESİ: Kur'ân-ı Kerim'in 96. sûresi.
  ALAKA: "Alak"dan yapışkan sıvı, embriyo.
  ÂLÂM: Elemler, kederler, acılar.
  ALÂMET: İşaret, nişan.
  ALÂMET-İ FARİKA: Bir şeyi diğerinden ayırıcı işaret. Belirgin özellik.
  ÂLÂT: Âletler, vasıtalar.
  ÂLÂT-I CİSMANİYYE: Maddî âletler.
  A'LÂ-YI İLLİYYÎN: Cennette en yüksek derece, olgun kişilerin Allah katındaki dereceleri.
  ALE'L-HUSÛS: Hususiyetle, özellikle.
  ALE'L-USÛL: Usûl üzere. Usûle göre, usulen.
  ÂLEM: Kâinat, dünya.
  ALEMDÂR: Bayraktar, sancaktar.
  ÂLEM-İ CİSMANİYYE: Maddî âlem, kâinat, dünya.
  ÂLEM-İ EŞBÂH: "Şebah"tan: 1. Cisimler âlemi, varlıklar âlemi. 2. Hayaller âlemi."Şibh ve şebih"den: Misaller âlemi.
  ÂLEM-İ KABİR: Kabir âlemi.
  ALESSEVİYYE: Aynı seviyede, eşit olarak.
  ÂL-İ FİRAVUN: Firavun ailesi. Firavun soyu.
  ÂLİŞÂN: Şan ve şerefi yüksek olan.
  ALİYYU'L-A'LÂ: Pek iyi. Fevkalâ-de.
  ALLAH BES BÂKÎ HEVES: Allah yeter, başkası gelip geçici istektir, hevestir.
  ALLÂME: Bilginlerin en bilgilisi.
  ALLÂMÜ'L-GUYÛB: Esmâ-i Hüs-nâ'dan biri, bütün gizlileri bilen Allah.
  ÂMÂ: Kör.
  AMDEN: Kasten, bile bile, isteyerek.
  AMELDE İ'TİDÂL: Amelde aşırılıktan uzak, dengeli.
  AMEL-İ SALİH: Allah'ın rızasına uygun olan her iş.
  AMELİKA: Eskiden Sîna yarımadasında yaşamış olan bir kavim.
  AMÎK: Derin. Bahr-i amîk: Derin deniz. Fikr-i amîk: Derin düşünce.
  ÂMİL: 1. Sebep. 2. İş yapan. 3. Zekat toplayan memur.
  ÂMM: Umumî, genel.
  AMR: Bir erkek ismi.
  AMÛD: Direkler, sütunlar.
  ANÂSIR-I MUHTELİFE: Çeşitli unsurlar.
  ANKA-YI MUĞRİB: İsmi var, cismi yok. Ankâ kuşu.
  ANVETEN: Cebren, kahren, zorla, sıkıntı ile.
  ANYEDİN: Elden.
  ÂRÂBÎ: Bedevî. Çölde yaşayan köylü.
  A'RÂF: Cennetle cehennem arasında bulunan bir yer.
  ARAFAT: Mekke'ye 12 mil yani takriben 20 km. uzaktaki bir yer. Hacca gidenler Zilhicce'nin 9. günü buraya gelerek bir müddet vakfe yaparlar.
  ARASAT: Mahşer yeri, haşir ve neşir meydanı.
  ARAZ: 1. İşaret, alâmet. 2. Tesadüf. 3. Kaza, felaket. 4. Kendi kendine vücut bulmayıp başka bir cevherle meydana gelen hal ve keyfiyet.
  AREFE: Kurban bayramından bir önceki gün.
  ARIZÎ: Sonradan hasıl olan şey. Geçici.
  ÂRÎ: Temiz, hür, uzak.
  ÂRİF: Anlayışlı, bilgili.
  ARŞ: 1. Taht. 2. Dokuzuncu gök. 3. Çardak. 4. Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametinin tecelli ettiği yer.
  ARZ: yeryüzü, dünya, genişlik.
  ARZ-I MUKADDES: Kutsal ülke. Kudüs, Filistin.
  ASÂ: Değnek, sopa, baston.
  ASABÂT: 1. Baba tarafından olan akrabalar. 2. Şer'an miras alamayan akrabalar.
  ASABE: Baba tarafından akraba olanlar.
  ASAHH-I RİVÂYET: En doğru olan rivayet.
  ÂSÂR: Eserler.
  ÂSÂR-I ATÎKA: Eski eserler.
  ASÂ-YI MÛSÂ: Hz. Musa'nın sopası.
  ASGARİ: En az, en küçük.
  ASHAB: Hz. Peygamber'i mümin olarak gören ve o iman üzere ölen kimseler.
  ASHÂB-I KEHF: Mağara arkadaşları. Bunlar, zamanlarındaki zalim hükümdarlarının şerrinden mağaraya sığınan ve orada yıllarca uyutulduktan sonra tekrar diriltilen, köpekleri ile birlikte, yedi sekiz kişiydiler.
  ASHAB-I MEŞ'EME: Uğursuz, şerli kişiler, kötüler.
  ASHAB-I MEYMENE: Uğurlu kişiler, iyi kimseler.
  ASHAB-I YEMİN: Uğurlu, meymenetli kimseler.
  ÂSIF: Şiddetli rüzgar, fırtına.
  ÂSİ: İsyan eden.
  ÂSİM: Günah işleyen, günahkâr.
  ASNÂM: "Sanem"in çoğulu. Putlar.
  ASR: 1. İkindi namazı. 2. İkindi vakti. 3. Yüzyıl, çağ.
  AŞR: Kur'ân-ı Kerim'den on âyet miktarı okunan kısım.
  ATÂ: İhsan, lütuf, bağışlama.
  ATALET: Tembellik, hareketsizlik.
  ATF-I BEYAN: Kapalı bir sözü, açıklayan cümle.
  ATIF (ATF): 1. Eğme, meyletme, 2. Bağlama.
  ÂTİH: Bunak.
  ATİYYE: Hediyye, ihsan, bahşiş.
  ATTAR: (Bak: AKTAR)
  AVÂLÎ: Yüceler, büyükler. Medine etrafındaki semtler.
  AVAM: 1. Halk. 2. Soylu veya bilgin olmayanlar.
  AVÂMİL: 1. Âmiller, sebepler. 2. Arap nahvine ait ve bu isimdeki kitap.
  A'YÂN: 1. İleri gelenler. 2 Gözdeler.
  A'YÂN-I SABİTE: Allah'ın ilminde varlıkların değişmez suretleri, öz mahiyetleri.
  ÂYÂT: Âyetler.
  ÂYÂT-I BEYYİNAT: Açık seçik âyetler.
  ÂYÂT-I TEKVİNİYYE VE TEŞRİİYYE: Yaratılışa ve şeriata ait âyetler.
  AYIN: Arap alfabesinin 21. harfi. Ebced hesabında sayı değeri 70'dir.
  ÂYİN: 1. Tören, âdet. 2. Dinî bazı gösteriler. Mevlevî âyini gibi.
  AYN: 1. Göz, 2. Pınar. 3. Eşyanın hakikatı.
  AYNE'L-YAKÎN: Müşahede ve keşif ile hâsıl olan ilim.
  A'ZÂ: Uzuvlar, organlar, üyeler.
  AZÂB: 1. Büyük sıkıntı, şiddetli elem. 2. Dünyada işlenen günahlara karşı ahirette çekilecek ceza.
  AZÂB-I NÂR: Cehennem azabı.
  ÂZÂDE: Serbest, hür, kayıtlardan kurtulmuş.
  AZ'AF-I MUZÂAF: Kat, kat, pekçok.
  AZAMET: Büyüklük, kibirlilik.
  AZDÂD (EZDÂD): Zıd olan şeyler.
  AZHAR: En açık:
  AZÎMÜ'Ş-ŞÂN: Şânı büyük.
  AZÎZ: 1. Allah'ın isimlerinden biri. Değerli. 2. Ermiş, velî.
  BAB: 1. Kapı. 2. Fasıl, bölüm.MİNE'L-BAB İLE'L-MİHRAB: Kapıdan mihraba dek, baştan sona kadar.
  BÂDİYE: Kır, ova, sahra, çöl.
  BÂGÎ: Âsi, baş kaldırmış, haksızlık eden.
  BAĞÇE: Bahçe.
  BAĞTETEN: Ansızın, zulüm, isyan.
  BAĞY: Azgınlık, zulüm, isyan.
  BAHIYRE: Cahiliyye devrinde beş batın doğuran devenin beşinci yavrusu erkek olursa kulağı yarılır ve salıverilirdi. Artık hiç bir işte kullanılmayan bu deveye bu ad verilirdi.
  BÂHİL: 1. İşsiz, avare, başı boş. 2. Yularsız deve.
  BAHÎL: Cimri, tamahkâr.
  BÂHİR: 1. Yalancı, ahmak. 2. Ekin sulayıcı, sulayan. 3. Belli, açık. 4. Işıklı, parlak, güzel.
  BÂHİRE: 1. Çok koşan cins deve. 2. Dikenli ağaç.
  BAHR Ü BERR: Deniz ve kara.
  BAHŞ: Bağış, ihsan.
  BÂİN: Dibi geniş kuyu, bostan kuyusu.
  BÂİS: 1. Sebep olan, gerektiren. 2. Gönderen. 3. Yeniden yaratan.
  BAKAR: Sığır, öküz, manda cinsleri.
  BAKARA: 1. Sığır, inek. 2. Kur'ân-ı Kerim'in ikinci sûresi: Bu sûrede yahudilere bir inek kurban etmeleri emredilip bu konuda geniş bilgi verildiğinden, sûre bu adı almıştır.
  BAKİYYE: Artan, artık, geri kalan.
  BÂLİĞ: 1. Erişmiş, vâsıl olmuş, son mertebeyi bulan. 2. Yekûn.
  BÂP: (Bak: BÂB)
  BÂR: 1. Allah. 2. Yemiş, meyva. 3. Yük, ağırlık. 4. Yağdıran, serpen, döken.
  BÂRİD: 1. Soğuk. 2.Letafetten uzak nâhoş.
  BÂRİZ: Açık, belli, âşikâr, zâhir.
  BA'S: 1. Gönderme, yollama, gönderilme. 2. Allah'ın bir peygamberi, Hak dinine davete memur buyurması. 3. Dirilme veya diriltme.
  BASAR: 1. Görme, görüş, görme yeteneği. 2. Zihnî algı.
  BÂSİR: Gören, görüp anlayan, ferasetli, zeki.
  BASÎRET: Doğru görüş, gönül gözü ile görme, uyanıklık.
  BAST: 1. Yayma, açma. 2. Özellikle hurufilikte cezbe ve tefekkür içinde kendinden geçmeyi ifade eder.
  BÂTIN: 1. İç, içyüz, gizli, sır, derunî. 2. Allah'ın isimlerinden.
  BATN: Karın, kuşak, nesil.
  BÂYİN: Aralayıcı, ayıran, ayırıcı özellik.
  BA'Z: Bir şeyin bir bölümü,bir parçası, bazısı.
  BED NAZAR: Kötü bakış.
  BED: Kötü, çirkin, işe yaramaz.
  BEDÂ'-BEDA'AT: Güzellik, yenilik, bediilik.
  BEDÂHET: 1. Açıklık, bellilik. 2. Ansızın ortaya çıkma.
  BEDÂYİ': İcat edilmiş güzel şeyler. Sanat eserleri.
  BEDBAHT: Talihi kötü olan, talihsiz.
  BED-BİN: Her şeyi kötü gören, karamsar.
  BEDEL: 1. Değer, kıymet. 2. Başkasının parası ile onun yerine hacca giden kimse yerine geçen.
  BEDEL-İ BA'Z: Geniş anlamlı bir sözün bir kısmına yapılan açıklama.
  BEDEL-İ İŞTİM'ÂL: Geniş ve genel anlamlı bir sözün bir noktasını açıklayan cümle.
  BEDEL-İ KÜLL: Kapalı bir söze bütün yönleriyle yapılan açıklama.
  BEDEVÎ: Çölde çadırda yaşayan göçebe, çöllü, Arap göçebesi.
  BEDİA: 1. Yaratma. 2. Estetik değeri yüksek, sanat eseri, eşine az rastlanan güzel.
  BEDİHİ: 1. İspat gerekmeyecek şekilde açık. 2. Akla kendiliğinden gelen.
  BEDİÎ: Güzel, beğenilen, sanatlı söz.
  BEDR-BEDİR: 1. Dolunay, ayın ondördü. 2. Mekke ile Medine arasında bulunan Bedir gazasının yapıldığı yer.
  BED-TAHRİR: Kötü yazı.
  BEHA-BAHA: 1. Güzellik, süs, pırıltı. 2. Kıymet, değer, bedel.
  BEHAİM: 1. Dört ayaklı hayvanlar. 2. Suriye'de bir sıradağ.
  BEHÇET: Güzellik, güleryüzlülük, sevinç.
  BEHİME-İ EN'AM: Deve, sığır, koyun gibi dört ayaklı hayvanlar.
  BEHİMÎ: Hayvana yakışır tarzda, hayvanlık.
  BEİS-BE'S: 1. Zarar, ziyan. 2. Korku, azap, sıkıntı, fenalık. 3. Kuvvet, kudret.
  BEKA: Devam, sebat, evvelki hal üzere kalmak, ölmezlik, ebedilik.
  BEKA-YI ERVAH: Ruhların kalıcılığı, devamlılığı.
  BEKA-YI RUH: Ruhun kalıcılığı, ölmezliği.
  BELAGAT Ü FESAHAT: Tam yerinde açık ve güzel söz söyleme.
  BELAGAT: İyi konuşma, sözle inandırma yeteneği ve sanatı, uzdillik.
  BELİĞ: 1. Açık, düzgün söz söyleyen. 2. Güzel, sanatlı söz. Belâ-gatli.
  BENÂM: Namlı, ünlü, meşhur.
  BENAN: Parmak ucu.
  BENÎ İSRAİL: İsrailoğulları, yahudiler.
  BERAAT: 1. Temizlik, arılık. 2. Olgunluk, güzellik.
  BERA'ÂT-I İSTİHLÂL: Söze güzel ve etkili başlangıç.
  BEREKÂT: Bolluklar, uğurlar, hayırlar.
  BEREKÂT-I KELÂMULLAH: Allah kelâmının verdiği feyizler, bolluklar, uğurlar.
  BER-HAYAT: Sağ, diri, yaşayan.
  BERÎ: Sâlim, kurtulmuş, temiz arınmış.
  BERİ: Yakın mesafe, ötenin zıddı.
  BERK: 1. Şimşek, parıltı, kıvılcım. 2. Sert, katı.
  BERR: 1. Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. 2. Kara, toprak.
  BER-TARAF: Bir yana atılan, ortadan kalkan. Bertaraf etmek: Ortadan kaldırmak, yok etmek.
  BERZAH ÂLEMİ: Ruhlar âlemi.
  BERZAH: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. Can sıkıcı. 3. İnce uzun kara parçası. 4. Dünya. 5. Ruhların kıyamete kadar bulunacakları yer.
  BES: Yeter, yetişir, tamam, kâfi, çok.
  BE'S: Zarar, ziyan, azap, şiddet, fenalık.
  BEŞÂRET: Müjde, muştu, iyi haber.
  BEŞÂRET-ÂVER: Müjdeci, iyi haber getiren.
  BEŞER: İnsan, bütün insanlar, Ebu'l-Beşer: İnsanlığın babası, Hz. Âdem.
  BEŞERİYYET: 1. İnsanlık. 2. İnsanın yaratılış özellikleri.
  BEŞİR: 1. Müjdeci, iyi haber getiren,güleryüzlü. 2. Hıristiyan Araplar'da İncil yazan veya hıristiyanlık akidelerini telkin eden kimse. 3. Peygamberimizin bir vasfı.
  BEY': Satma, satılma, satış.
  BEYAN İLMİ: Belâgat ilminin,hakikat, mecaz, kinaye, teşbih ve istiare gibi konularından bahseden bölümü.
  BEYÂN: Anlatma, açıklama sanatı.
  BEYN: Aralık, arasında, arada.
  BEYNÛNET: 1. İki şey arasındaki mesafe, aralık. 2. İhtilaf, anlaşmazlık, ara açıklığı.
  BEYT: Ev, mesken, oda, oba.
  BEYT-İ ATİK: Eski ev, Kâbe.
  BEYT-İ MAMUR: Kâbe'nin tam üzerinde yedinci kat gökte bulunan ve melekler tarafından tavaf edilen bir köşk.
  BEYTULLAH: Allah'ın evi, Kâbe, insan kalbi.
  BEYTÛTET: Geceleme, bir yerde geceyi geçirme.
  BEYTÜ'L-MAKDİS: Mukaddes ev, Mescid-i Aksa, Kudüs'teki büyük camii.
  BEYYİN: Belli, açık, âşikar.
  BEYYİNÂT: Açık, belli şeyler.
  BEYYİNE: 1. Delil, şahit. 2. Kur'ân'ın 97. sûresi.
  BEYZÂ: 1. Çok beyaz. 2. Demirden savaşçı başlığı. 3. Yumurta.MİLLET-İ BEYZÂ: Beyaz millet, müslümanlar.
  BEZL: Bol bol verme.
  BÎA-BİYAT: Birinin hakimiyetini kabul etmek, emirlerine uyacağına söz vermek.
  BİAT OLUNMAK: Birine itaat edilmek, hükmüne girmek.
  BİD'AT: 1. Sonradan ortaya çıkan şey. 2. İslâm'da Peygamberimizden sonra ortaya çıkan değişik âdetler.
  BİD'AT-I HASENE: Beğenilebilir, güzel yenilikler.
  BİD'AT-I SEYYİE: Kötü yenilikler.
  BİDÂYET: Başlama, başlangıç.
  BİDAYETEN: Başlangıçta, ilkin.
  BİİZN-İ HÜDA: Allah'ın izni ile.
  BÎKARAR: 1. Kararsız. 2. Rahatsız.
  BİKR: Dokunulmamış, bekâret, bâ-kire.
  BİKR-İ FİKR: Hiç söylenmemiş, yeni fikir.
  BİLÂ BEDEL: Bedelsiz, karşılıksız.
  BİLÂ KAYD Ü ŞART: Kayıtsız şartsız.
  BİLÂ: ... sız.
  BİLAD: Beldeler, şehirler, memleketler, kasabalar.
  BİLÂD-İ ARAB: Arab ülkeleri.
  BİLAFASILA: Fasılasız, aralıksız.
  BİLÂH: Arkaları büyük olan kadınlar.
  BİLLUR: 1. Duru, kristal. 2. Necef taşı.
  BİN: Oğul.BİN MEHMED: Mehmed'in oğlu.
  BİNA: 1. Yapı, ev. 2. Yapma, kurma. 3. Göz, gören, görücü.
  BİNAEN ALA ZÂLİK: Bunun üzerine, bundan dolayı.
  BİNAEN: ...den dolayı, ...den ötürü.
  BİNÂENALEYH: Ondan dolayı, onun üzerine, şu halde.
  BİRR: İyilik, güzellik, hayır, anaya babaya itaat. 2. Dininde ibadetinde kuvvetli olan. 3. Bağışta bulunma.
  Bİ'SET: Gönderme.
  Bİ'SET-İ MUHAMMEDİYE: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in peygamberlikle görevlendirilmesi.
  Bİ'SET-İ NEBEVİYYE: Peygamberin, peygamberlikle gönderilişi.
  BU'D: Uzaklık, aralık, boyut.
  BU'D-İ MESAFE: Gidilen yolun uzaklığı.
  BUĞZ: Düşmanlık duyma, nefret, kin.
  BUĞZETMEK: Kin gütmek, düşman olmak.
  BUHÛL: Cimrilik, tamahkârlık.
  BUK'A: 1. Ülke, yer. 2. Büyük bina. 3. Benek, leke.
  BURAK: Peygamberimizin mirac gecesi bindiği binek.
  BURC: 1. Kale, yüksek bina. 2. Herhangi bir şekli gösteren ve özel ad alan sâbit yıldızlar topluluğu, galaksi. 3. Güneşin girip çıktığı on-iki burçtan her biri: Yengeç, kova, akrep.
  BURC-İ ÂBÎ: Suya ait burçlar: Yengeç, akrep, balık.
  BURC-İ BÂDÎ: Havaya ait burçlar: İkizler, terazi kova.
  BÜHTAN ETMEK: İftira etmek.
  BÜHTAN: Yalan, iftira, birine işlemediği suçu yükleme.
  BÜLEGA: Belegat sahipleri, düzgün ve güzel konuşanlar, beliğ olanlar.
  BÜLEGA'-İ BEŞER: Belegat ilmi mütehassısları.
  BÜLEGÂ-İ ULEMÂ: Belagat bilginleri ve âlimler.
  BÜLÛĞ: 1. Erginlik, olgunluk çağına girme, yetişme. 2. Yaklaştırma.
  BÜNÜVVET: Oğulluk, evlatlık.
  BÜNYÂN: Yapı, bina, bir şeyin yapısı.
  BÜNYAN-I MERSUS: Birbirine lehimlenmiş, kenetlenmiş yapı.
  BÜRHAN: Kesin delil, hüccet.
  CÂFÎ: Cefâ çektiren, eziyet eden.
  CÂH: İtibar, makam, mevki.
  CÂHİLİYYE: Kelime olarak cahilliğe ait mânâsına gelir. Terim olarak İslâmiyetten önceki putperest dönemi ifade eder.
  CAHÎM: Cehennem.
  CÂİL: "Ceale" kökünden yaratıcı, yapıcı.
  CÂİLU'N-NÛR: Nûr'un yaratıcısı.
  CÂİZE: Armağan, övücü şiirleri için eskiden şairlere devlet büyükleri veya aşiret büyükleri tarafından verilen para veya mal.
  CA'L: Yapma, meydana getirme, yaratma.
  CA'LÎ: Sahte, yapmacıklı, düzme.
  CÂLİB-İ DİKKAT: Dikkat çekici.
  CÂMİ: 1. Toplayan, derleyen. 2. İçerisinde namaz kılınan ve mescidden büyük olan ibadethane.
  CÂMİD: 1. Donmuş, hareketsiz. 2. Gelişmeyen, gelişme kabiliyeti olmayan.
  CÂNİB: Cihet, yön, taraf, yan.
  CÂRİYE: 1. Savaşta gayr-i müslimlerden esir olarak alınan kız ve kadınlar. 2. Hizmetçi kız.
  CÂY-İ İŞKÂL: Güçlük, zorluk, müşkülât noktası.
  CÂZİBE: Cezbeden, çeken, yer çekimi.
  CÂZİBE-İ FÂNİYE: Geçici güzellik, fânî güzellik.
  CÂZİBE-İ MUTLAKA: 1. Mutlak çekici kuvvet. 2. Yegane çekici kuvvet. 3. Geçici güzelliğin zıddı olan ebedî güzellik.
  CÂZİBE-İ UMÛMİYYE KANUNU: Yerçekimi kanunu.
  CEBÂBİRE: Cebredenler, zorbalar, zâlimler.
  CEBBÂR: 1. İlâhî isimlerdendir. Dilediğini yapan, kudret ve güç sahibi Allah. 2. Zalim, müstebit kişi. 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.
  CEBBÂRÂNE: Cebbârcasına, zorbalıkla.
  CEBEL: Dağ.
  CEBR U İKRAH: Zorlama ve baskı yapma.
  CEBR-İ MAHZ: Sırf cebir, mutlak cebir.
  CEBRİYYE: Cüz'î iradeyi inkâr eden mezhep.
  CEDİD: Yeni.
  CEHD: Çalışma, çabalama.
  CEHELE: Cahiller.
  CEHL U DALÂLET: Cehalet ve sapıklık.
  CEHL: Bilmezlik, cehalet.
  CEHR: Açıktan söyleme, açık olarak okuma.
  CELÂDET: Kahramanlık, yiğitlik.
  CELÂL: Büyüklük, ululuk. Zü'l-celâl: Celâl sahibi Allah.
  CELÂL-İ KİBRİYÂ: Allah'ın büyüklüğü.
  CELB-İ MASLAHAT: İyilik, dirlik ve düzeni sağlayıcı, fayda getirici.
  CELB-İ MENFAAT: Menfaat celbedici, çekici, fayda sağlayıcı.
  CELDE: Kamçı ile vücuda vuruşlardan her bir vuruş. (Fıkhî ıstılah)
  CELÎ: Aşikar, belli, parlak, açık.
  CEM U TEVFİK: Toplama ve uygunlaştırma, uzlaştırma.
  CEMAAT: Topluluk, imam arkasında namaz kılan topluluk.
  CEMAAT-I NÂCİYE: 1. Cehennemden kurtulacak ehl-i sünnet cemaatı. 2. Selâmete, kurtuluşa erecek cemaat.
  CEMÂDÂT: Cansızlar.
  CEMÂL: 1. Allah'ın lütf ve ihsan sıfatıyla tecellisi. 2. Yüz güzelliği.
  CEMÂL-İ HAK: Allah'ın güzelliği ki, müminler cennette onu temaşa edeceklerdir.
  CEMÂLULLAH: 1. Allah'ın cemâlı, Allah'ın güzelliği. 2. Allah'ın lütfu ihsaniyle tecellisi.
  CEMEL: Deve.
  CEM'-İ KILLET: Arapça'da türlü vezinlerde cemileri olan isimlerin, bu cemilerinden dokuzdan aşağı mahsus olanları.
  CEM'İ MAHLUKÂT: Bütün yaratıklar.
  CEMM-İ GAFÎR: Büyük cemaat, insan kalabalığı.
  CENÂBET: 1. Gusül abdesti almayı gerektiren durum. 2. Gusül gerektiği halde henüz gusül yapmamış kimse.
  CENAH: 1. Yan taraf, cihet. 2. Kol, pazu. 3. Kanat, kuş kanadı.
  CENNATU'N-NAÎM: Naîm Cennetleri, nimetlerle dolu olan cennetler.
  CERAD: "Cerâde"nin çoğulu. 1. Çekirgeler. 2. Yağmacılar.
  CERH: Yaralama, yaralatma, çürütme.
  CERİME: "Cürm"ün çoğulu. Suçlar, günahlar.
  CESTE CESTE: Bölüm bölüm, yavaş yavaş.
  CEVAD-I MUTLAK: Şarta bağlı olmaksızın çok ihsanda bulunan, cömertlik eden Cenab-ı Allah.
  CEVAHİR: Cevherler, çok değerli olan şeyler.
  CEVÂMİU'L-KELİM: Kelimeler topluluğu.
  CEVÂRİH: "Cerh"den yaralayanlar, yırtıcı hayvanlar, yırtıcı kuşlar.
  CEVAZ: İzin, müsaade, caiz olma.
  CEVELAN: Dolaşma, gezme.
  CEVF: 1. Boşluk, oyuk, çukur. 2. Orta yarı.
  CEVHER: 1. Varlığı için başkasına muhtaç olmayan. 2. Bir şeyin özü.
  CEVR Ü ZULM: Ezâ ve zulüm.
  CEVR: Ezâ, eziyet, haksızlık, sitem.
  CEYB: Yakanın göğüs üzerindeki açık yeri.
  CEYŞ-İ USRET: Güçlük ordusu.
  CEYYİD: İyi, güzel, hoş.
  CEZÂLET: Rekaketsizlik, peltek kekeme veya pepe olmayış.
  CEZÎRETÜ'L-ARAB: Arap yarımadası.
  CEZM: 1. Kesin karar, niyet. 2. Kesme, katı.
  CİBAYET: Câbîlik, vergi, gelir toplama.
  CİBİLLİYET: Huy, yaratılış.
  CİBRİL: Dört büyük melekten biri, vahiy meleği olan Cebrail.
  CİBT VE TAGUT: Haç ve put. Allah'tan başka canlı cansız mabut edinilmiş şeyler.
  CÎD: Boyun.
  CİDD: 1. Bir işi gerçekten çalışıp işleme. 2. Ciddilik.
  CÎFE: Lâşe, leş.
  CİHAD: 1. İslâm için düşmanla yapılan maddî, manevî savaş. 2. Nefisle yapılan her türlü mücadele.
  CİHAD-I EKBER: 1. Büyük savaş. 2. Benlikle savaş.
  CİHANŞÜMÛL: Cihânı içine alan.
  CİHAZ: 1. Çeyiz ve avadanlık. 2. Cenazenin kaldırılması için gerekli olan eşya.
  CİHET: Yön, taraf.
  CİM SECÂVENDİ: Kur'ân-ı Kerim'deki durma yerlerinden biri. Bu secâvendde durmak veya geçmek caizdir.
  CİMA: İnsanların cinsî münasebetleri.
  CİNÂS: Münasebet, benzeyiş. Birçok mânâlara yorulabilen söz. İmalı, telmihli söz. Telaffuzu aynı anlamı ayrı olan kelimelerin bir söz içinde kullanılması.
  CİNNET: Delilik, çılgınlık.
  CİNS-İ KARÎB: Yakın cins.
  CİRM: 1. Cisim. 2. Büyüklük, hacim cirmi ne kadardır?
  CİSR: Köprü.
  CİSR-İ CEHENNEM: Cehennem köprüsü.
  CİZYE: Müslüman olmayan teb'a-dan alınan vergi.
  CÛD: Cömertlik. Karşılık beklemeden yapılan cömertlik.
  CÛDİ: Şırnak şehrinin 6 kilometre güney doğusunda bulunan büyük bir dağ.
  CUHÛD: Çıfıt, yahudi.
  CUMHÛR: Halk, kalabalık, ahâlî, çoğunluk.
  CUMHÛR-İ MÜFESSİRÎN: Müfessirler topluluğu, müfessirlerin çoğunluğu.
  CUMHÛR-İ UKALÂ: Akıllılar topluluğu. Akıl sahiplerinin hepsi.
  CÜDERÎ: Çiçek hastalığı.
  CÜMLE-İ İSMİYYE: İsim cümlesi.
  CÜMLE-İ MU'TARIZA: Parantez içinde bulunan cümle, açıklayıcı mahiyetteki cümle. Ara cümlecik.
  CÜMLE-İ VECÎZE: Kısa ve öz söz.
  CÜNAH: Günah.
  CÜND: Asker, asker topluluğu.
  CÜNÛD: Askerler.
  CÜNÜB: Gusül abdesti gerekmiş kimse.
  CÜZ-İ MAKSÛM: Bölünmüş parça.
  CÜZ'İ: Az miktar, bir parça.
  ÇÂK: 1. Yarık, yırtık. 2. Yırtmaç.
  DÂB: 1. Adalet, doğruluk, 2. İhsan, vergi.
  DÂBBE: Yük ve binek hayvanı.
  DÂBBETÜ'L-ARZ: Kıyâmet alametlerinden olup topraktan çıkan varlık.
  DÂD-I HAKK: 1. Allah vergisi. 2. Veriş, satış.
  DÂFİ': 1. Def' eden, savan, savuşturan, iten. 2. Cenab-ı Hak.
  DÂĞ-DÂR: 1. Kızgın demirle nişanlanmış, dağlanmış. 2. Pek müteessir, çok üzgün.
  DÂİN (DÂYİN): Borç veren, alacaklı.
  DAKİK: 1. İnce, ufak, nâzik. 2. Toz haline getirilmiş şey, un. 3. Dikkatli ölçülü davranan titiz kimse.
  DALÂLÂT-I BEŞERİYYE: İnsanlığın sapıklığı, beşerî sapıklık.
  DALÂLET: Hak yoldan sapma, sapıklık, azgınlık.
  DALÂL-İ MUBÎN: Apaçık sapıklık.
  DÂLL Bİ'L-İŞÂRE: İşaretle delâlet etme. Sözün işaretle mânâya delâlet etmesi.
  DÂLL U MUDILLE : Doğru yoldan çıkanlar ve çıkaranlar, sapanlar ve saptıranlar.
  DÂLLÎN GÜRÛHU: Sapıklar, azgınlar topluluğu.
  DÂLLİN: Doğru yoldan sapmış olanlar, azgınlar.
  DÂR: Ev, yer, yurt, dünya.
  DARBE-İ AZÂB: Azap darbesi, azap verici vuruş.
  DARB-I MESEL: Ata sözü.
  DÂREYN: İki dünya: Dünya ve ahiret.
  DÂR-I DÜNYA: Dünya.
  DÂR-I HARP: Müslümanlarla savaş halinde olan gayri müslim ülke.
  DÂR-I İSLÂM: İslâm ülkesi.
  DÂR-I KÜFÜR: Gayr-i müslimlerin ülkesi.
  DÂR-I SAADET: Mutluluk yeri.
  DÂR-I UHRA: Ahiret yurdu.
  DARÎRU'L-BASAR: Kör, âmâ.
  DÂRU'N-NEDVE: Mekke şehir meclisi.
  DÂRU'S-SELÂM: 1.Selamet yurdu, cennet. 2. Bağdat şehrinin ünvanı.
  DÂRÜ'L-HİLAFET: İstanbul.
  DE'B-İ KADÎM: Eski gelenek, eski usûl, eski âdet.
  DEBÛR: Batı rüzgarı, batı taraftan esen yel.
  DECCÂL: Kıyametten az önce çıkacak, insanlardan bir kısmını sapıtacak ve daha sonra Hz. İsa tarafından öldürülecek olan şahıs.
  DEF': Öteye itme, savma, savulma.
  DEF-İ İHTİYAÇ: İhtiyacın giderilmesi, ihtiyacın karşılanması.
  DEF-İ MAZARRAT: Zararı giderme.
  DEF-İ MEFSEDET: Fesadı ortadan kaldırma.
  DEFTER-İ A'MÂL: Amel defteri, insanların dünyadaki hayır ve kötülüklerin kaydedildiği defter.
  DEHA: 1. Olağanüstü zeka ve anlayış kabiliyeti. 2. Olağanüstü zeka sahibi kimse.
  DEHLİZ: Hol, koridor.
  DEHRİ: Dünyanın sonsuzluğuna inanıp ahireti inkâr eden kimse Materyalist.
  DELÂLET: Yol gösterme, kılavuzluk etme.
  DELÂLET-İ AKLİYYE VE MANTIKIYYE: Akıl ve mantık yardımıyla, akıl ve mantığın yola göstermesiyle.
  DELİL: 1. Kılavuz, yol gösterme. 2. Kanıt.
  DELİL-İ NAKLÎ: Naklî delil, Kitabî delil. Kur'ân-ı Kerim ve Hadis-i şeriflere istinad eden delil.
  DELÎL-İ ŞUÛDÎ: Görgüye dayanan delil.
  DEM: 1. Kan, 2. Soluk, nefes. 3. Zaman, an.
  DEM': Göz yaşı, göz yaşı dökme, ağlama.
  DEM-İ MESFUH: Dökülmüş kan.
  DENÂNET: Alçaklık, zillet.
  DENÎ: Alçak.
  DERMİYÂN: Ortada.
  DERPİŞ: Göz önünde, en önde.
  DERS-İ İNTİBAH: Uyandırma dersi.
  DERÛN: İç taraf, dahil, kalp.
  DEVR-İ CÂHİLİYYE: Cahiliyye devri, İslâm'dan önceki devir.
  DEVR-İ SABAVET: Çocukluk çağı.
  DEYN: Borç.
  DEYYÂN: Mükâfatlandıran veya cezalandıran, hâkim. Allah.
  DEYYÂR: 1. Manastır sahibi. 2. Biri, bir kimse, fert.
  DÎBÂCE: Başlangıç, önsöz, mukaddime.
  DİĞERGÂM: Başkalarını düşünen, bencil olmayan.
  DİL-ÂVÎZ: Gönül çeken, câzip.
  DİL-NİŞÎN: Hoşa giden, kalpte yerleşen.
  DÎN U DİYÂNET: Din dindarlık, din ve din duygusu.
  DÎNÂR: Bir altın liranın dörtte bir değerinde olan eski bir para.
  DÎN-İ HAK: Hak din İslâmiyet.
  DİRAYET: Zekâ, iktidar, beceriklilik. Akıl ve ilim yoluyla yapılan çözüm.
  DİRHEM: 1. Okkanın dörtyüzde biri olan eski ağırlık ölçüsü. 2. Gümüş para.
  DİVAN: Arap şiiri, Divan-ı Arab, Arab'ın şiir külliyatı.
  DÛN: 1. Alçak, aşağılık. 2. Aşağı. 3. Altta.
  DÜBB-İ ASGAR: Küçük ayı (yedili yıldız grubu).
  DÜBB-İ EKBER: Büyük ayı (yedili yıldız grubu).
  DÜLDÜL: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Hz. Ali'ye verdiği beyaz at.
  DÜSTÛR: Kânun, kaide, kural, esas.

  EAMM: Daha geniş, pek şümullü, en umumî.
  EÂZIM: Büyükler, ulu kişiler.
  EB: Baba, ata.
  EBB: Kuru ot, taze ot. Mera, otlak, çayır.
  EBEDÂ: Ebedî olarak, ebediyyen.
  EBEDÎ: Devamı, sonu olmayan. Ezelînin zıddı.
  EBED-ŞÜMÛL: Ebedî içine alan.
  EBEVEYN: Ana-baba.
  EBRÂR: İyiler.
  EBSÂR: "Basar"ın çoğulu. Gözler, görme hassaları.
  EBTER: 1. Eksik, tamamlanmamış. 2. Dölsüz, çocuğu olmayan kimse.
  EBU'L-BEŞER: İnsanlığın atası. Hz. Âdem.
  EBU'L-HAYR: İyilik babası.
  ECÂNÎB: Ecnebîler, yabancılar.
  ECEL-İ KAZÂ: Tehlikeye uğramak suretiyle gelen ecel.
  ECEL-İ MÜSEMMÂ: Allah tarafından tayin edilmiş ömrün sonunda gelen ecel.
  ECİR: 1. Karşılık, ücret. 2. İyi bir amelin karşılığı olarak verilen manevî mükâfat.
  ECR U MESUBÂT: Karşılık ve mükâfat. İyi amele karşılık Allah tarafından ahirette verilen sevap.
  ECR U SAVÂB: Yapılan bir şeyin karşılığı olarak verilen ücret ve sevab.
  ECR: Yapılan bir iş karşılığında verilen ücret.
  ECRÂM U ECSÂM: Cansız varlıklar ve cisimler.
  ECRÂM-I SEMÂVİYYE: Gök cisimleri, yıldızlar.
  ECSÂM-I MUHTELİFE: Muhtelif cisimler.
  ECSÂM-I SAKÎLE: Ağır cisimler.
  ECSÂM-I SELÂSE NAZARİYESİ: Üç cisim nazariyesi.
  ECZÂ: Cüzler. 1. Eczacılıkta kullanılan maddeler. 2. Bir kitabın parçaları. Kur'ân-ı Kerim'in cüzleri.
  EDÂ: 1. Ödeme, verme. 2. Zamanında yerine getirme. 3. Tarz, üslûp.
  EDÂ-İ EMANET: Emaneti yerine getirme.
  EDAT: 1. Kendi kendine anlamı olmayıp isim ve fiillere katılarak anlam gösteren kelime. 2 Âlet.
  EDEB-İ KUTSÎ: Kutsî edeb, iyi ahlâk.
  EDEB-İ UBUDİYYET: Kulluk edebi.
  EDGÂS U AHLÂM: Karışık rüyalar.
  EDİLLE: Deliller.
  EDİLLE-İ AKLİYYE: Aklî deliller.
  EDİLLE-İ HAKK: Hak deliller, gerçek deliller.
  EDİLLE-İ KÂTIA: Kesin deliller.
  EDİLLE-İ ŞER'İYYE: Şer'î deliller; Kitap, sünnet, icma-ı ümmet ve kıyas-ı fukahadan ibaret dört delil.
  EDİLLE-İİ İLMİYYE: İlmî deliler.
  EDNÂ: Pek aşağı, en alçak.
  EDVÂR: Devirler, çağlar.
  EDYÂN-I BÂTILA: Bâtıl dinler. Hak olmayan dinler.
  EDYÂN-I MÜNZELE: Allah tarafından gösterilen dinler.
  EDYÂN-I SEMAVİYYE: Semavî dinler. Musevîlik, Hıristiyanlık ve İslâm dinleri.
  EF'ÂL: Fiiller, işler.
  EF'ÂL-i İBÂD: Kulların işleri.
  EF'ÂL-İ KULÛB: Kalbin işleri, kalbe doğan çeşitli duygu ve düşünceler. Arapça'da kalbî fiiller (bilmek, görmek gibi)
  EFDÂL: Daha faziletli, en faziletli.
  EFLÂK: 1. Felekler, gökler. 2. Her gezegene ait gök tabakaları.
  EFRADINI CÂMİ AĞYÂRINI MANİ: Kendisine ait olanları toplayan, olmayanları dışarda bırakan.
  EFSANE: Masal, destan, mitoloji.
  EHAD: Bir, tek. Allah'ın sıfatlarından.
  EHÂDÎS-İ ŞERİFE: Hz. Muhammed (s.a.v.)'in söz, hareket ve ikrarlarından meydana gelen hadis-i şerifler.
  EHADİYYET: Birlik. Allah'ın her bir şeyde kendilerine ait sıfatı. Her şeyde birliğinin tecellisi.
  EHAKK: Çok haklı, daha haklı.
  EHASS: 1. En has, en özel. 2. En bayağı.
  EHASS-I MAKSAT: En özel maksat.
  EHL U İYÂL: Bir kimsenin geçindirmek zorunda olduğu aile efradı ve diğer kimseler.
  EHL: 1. Sahip, malik, 2. Maharetli, usta. 3. Bİr yerde oturan. 4. Karıkocadan herbiri.
  EHL-İ BEYT: Hz. Muhammed (s.a.v)'in ailesi, hane halkı, (Hz. Ali, Hz. Fatma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin)
  EHL-İ BİD'AD: Dinde olmadığı halde sonradan çıkan şeylere uyanlar.
  EHL-İ DİRÂYET: Zeka, bilgi, tecrübe ehli.
  EHL-İ EHVÂ: Heva ehli, arzu ve isteklerine tabi olanlar.
  EHL-İ İCTİHAD: Müctehid olan kişi, içtihad ehli.
  EHL-İ İMAN: İman ehli.
  EHL-İ İNSÂF: Merhametli, adil olanlar.
  EHL-İ KARYE: Köylü, köy halkı.
  EHL-İ KİTAP: Allah'ın gönderdiği kitaplara inananlar. Terim olarak yahudiler ve hıristiyanlar.
  EHL-İ KÜFR: İnkârcılar.
  EHL-İ SALİB: Haçlılar, hıristiyanlar.
  EHL-İ SUFFE: Suffe ehli ki bunlar, Medine'deki Mescid-i Nebevî'nin sofasında kalırlar ve burada Hz. Peygamber'den dni öğrenirlerdi.
  EHL-İ SÜNNET: Hz Muhammed (s.a.v.)'in yolunda gidenler, sün-nîler.
  EHL-İ ZİMMET: İslâm devletinin himaye ve tabiiyyetinde bulunan hıristiyanlar.
  EHLULLÂH: Allah'a itaat eden, Allah'ın sevdiği kimse, velî.
  EHREMEN: Zerdüştîlerin inandıkları, kötülük ve karanlık tanrısı, şeytan, dev.
  EHVEN-İ SIRREYN: İki gizliden en zararsızı.
  EHVEN-İ ŞERR: Şerrin en hafif olanı.
  EİMME: İmamlar.
  EKÂLİM: İklimler, memleketler, ülkeler.
  EKALLİYET: Azınlık, azlık.
  EKÂNİM-İ SELÂSE: Hıristiyanların baba, oğul ve Ruhu'l-Kudüs'ten oluştuğuna inandıkları Allah. Allah, İsa, Ruhu'l-Kudüs üçlüsü.
  EKBER: En büyük.
  EKL: Yemek.
  EKMEL: En mükemmel, eksiği olmayan, en olgun.
  EKREMÜ'L-EKREMÎN: Cömertlerin en cömerdi. Çok kerim, çok cömert olan Allah.
  ELFÂZ: Sözler.
  ELFÂZ-I GARÎBE: Şaşılacak, tuhaf sözler.
  EL-FURKAN: Kur'ân-ı Kerim.
  EL-HAKK: 1. Gerçeğin ta kendisi, tam doğrusu. 2. Allah.
  ELHÂN: Nağmeler, besteler.
  ELHÂN-I TAYYİBE: Güzel nağmeler, güzel sesler.
  EL-HÜDÂ: Hidayet, Kur'ân-ı Kerim.
  ELVÂH: Levhalar, tablolar.
  ELVÂN: Renkler, çeşitler.
  EL-YEVM: Bugün.
  EMÂN: 1. Eminlik, korkusuzluk. 2. Aman dileme. 3. Şikayet. 4. Rica.
  EMÂNET-İ İLÂHİYYE
#06.09.2005 09:17 0 0 0
 • Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
  Allah (c.c) razı olsun.
#10.03.2006 02:32 0 0 0
 • ELLERİNE SAĞLIK TEŞEKKÜRLER
#17.06.2006 22:48 0 0 0
 • Fevkalade....

  Tesekkürler...
#16.07.2006 20:10 0 0 0
 • Paylaşımların içim teşekkürler
#21.10.2008 22:58 0 0 0
 • Güzel bir arşiv
#14.04.2009 12:23 0 0 0
 • Bu yazılan kelimelerin hepsi arapça kelime çünkü osmanlıca arapça ve farsça kelimelerden oluşmuştur
#14.04.2009 17:20 0 0 0
 • ellerine emeğine sağlık kardeş
#30.11.2009 12:47 0 0 0
 • ellerine saglık kardesım
#11.02.2010 16:02 0 0 0
 • paylaşımın için çok sağol kardeşim
  Allah razı olsun
#05.05.2010 23:23 0 0 0
 • Sağolasın Kardeşim.. Allah razı olsun.!
#29.05.2010 21:36 0 0 0
 • süper ama gerisini de ekleseniz daha gzl olcak ;)
#30.07.2010 17:00 0 0 0
 • saolun
#20.01.2011 14:49 0 0 0
 • sagolun varolun harika hazirlamissiniz
#20.01.2011 14:58 0 0 0
 • teşekkür ederiz sayenizde öğrenmiş olduk.
#21.01.2011 17:59 0 0 0
 • saol
#26.01.2011 20:12 0 0 0
 • gerisi nerde acaba.?
#01.12.2011 13:59 0 0 0
 • gercekten cok pratık hazır bılg olmus.. tesekkur ederım...
#14.12.2011 20:30 0 0 0
 • değişik ve güzel
#26.12.2011 18:02 0 0 0