İslam > İSLAM BÜYÜKLERİ

  İSLAM BÜYÜKLERİ
  Soru 1 : Adı Numan, baba adı Sabit, Hicretin 80.yılında Kufede doğup 150 tarihinde
  Bağdatta vefat etmiştir. İlmini babasının vefatından sonra annesinin İmamı Caferi
  Sadıkla evlenmesi neticesinde ondan almış, Abbasi halifesi Mansurun kadılık
  teklifini kabul etmediği için hapse atılmış ve işkence çekmiş olan Hanefi mezhebinin
  kurucusu olan mezhep imamımızın adı nedir?
  Cevap : İmamı Azam Ebu Hanife

  Soru 2 : İslamın dört büyük müçtehitlerinden biri olan, Muvatta isimli hadis
  kitabının yazarı ve Maliki mezhebinin kurucusu mezhep imamımız kimdir?
  Cevap : İmamı Malik İbni Enes

  Soru 3 : İslamın dört büyük mezheplerinden biri olan Şafi mezhebinin imamı kimdir?
  Cevap : İmamı Muhammed İbni İdris El-Şafi

  Soru 4 : Hadis ilminde üstün ilim ve yetkiye sahip olan, ezberinde bir milyon Hadis-i Şerif
  olduğu rivayet edilen, Müsned isimli hadis kitabının yazarı ve Hanbeli mezhebinin
  imamı kimdir?
  Cevap : İmamı Ahmet İbni Muhammed İbni Hanbeli

  Soru 5 : İslam dünyasının en büyük mutasavvıflarından olup Bağdatlı olarak tanınan, çocuk
  yaştan beri dayısı Sırrı Sakati hazretlerinin yetiştirdiği bu büyük mutasavvıf (tasavvuf
  alimi) kimdir?
  Cevap : Cüneydi Bağdadi hazretleri

  Soru 6 : 17.yüzyılda yaşamış, VI. Muratın sarayında dört yıl görev yaptıktan sonra asıl isteği
  olan seyyahlığı (gezginciliği) tercih etmiş ve o günden sonra dünyanın bir çok yerini
  dolaşmış olan ünlü bir seyyahtır. İstanbul, Bursa, tüm Anadolu, Rumeli, Kırım,
  Viyana, Girit, Hazar Denizi, Volga dağları, Mısır, Sudan, Arabistan, Hollanda,
  Danimarka, İspanyayı dolaşıp hepsini yazmış ve bir kültür hazinesi olarak
  Seyahatname isimli eserini yazmış olan gezginimiz kimdir?
  Cevap : Evliya Çelebi

  Soru 7 : İslam alimlerinin en büyüklerindendir. Hicri 450, miladi 1059 yılında İranın Tus
  yani Meşhed şehrinin bir köyünde dünyaya geldi. Hicri 505, miladi 1111 de yine
  orada vefat etti. İçtihadı Şafi mezhebine göre idi. O kadar çok kitap yazdı ki,
  ömrüne bölününce bir güne 18 sahife düşmektedir. Hicri 484 de Bağdatta
  Nizamiye medresesine profesör oldu. Eserlerinden bazıları; Mearifüs Sünen,
  Kimyayı Saadettir. İslami ilimleri her yönüyle inceleyen İhyayı Ulumid-Din adlı
  eserin de yazarı olan bu alimimiz kimdir?
  Cevap : İmamı Gazali

  Soru 8 : Avrupalılardan üç asır önce küçük kan dolaşımını keşfeden müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : İbnül Nefis (1210-1288)

  Soru 9 : Ben insan beynindeki 10 milyar sinir hücresinin birbiri ile bağlantılarını görünce,
  iman etmekten başka çare bulamıyorum diyen, 1979 Nobel armağanını
  (ödülünü) kazanan müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : Pakistanlı Prof. Abdüsselam

  Soru 10: Newtondan önce diferansiyel hesabını keşfeden, cebir ilmini geometriye ilk
  uygulayan, dünyanın çapını ve iki meridyen arasını doğru olarak hesaplayan
  müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : Sabit Bin Kurra

  Soru 11: Dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri, trigonometrinin mucidi, sinüs
  ve kosinüs tabirlerini ilk defa kullanan müslüman bilgin kimdir?
  Cevap : Battani (858-929)

  Soru 12: Astronomi, matematik, fizik, jeoloji, formatoloji, botanik alanlarında eserler
  vererek asırlar sonrasına ışık tutan, dünyanın yuvarlak olduğunu, hem ekseni
  hem de güneş etrafında döndüğünü Kopernikten tam 500 sene önce ispat
  eden büyük müslüman alim kimdir?
  Cevap : Beyruni (973-1051)

  Soru 13: Hayatını züht ve ibadetle geçiren, annesine verdiği söz sebebi ile Medineye
  geldiği halde Efendimiz (s.a.v.)i görememiş, ama onun mübarek hırkasına
  kavuşmuş olan Allah dostu kimdir?
  Cevap : Veysel Karani

  Soru 14: Tarihin felsefesini yapan, tarihi bir bilim haline getiren, sosyolojinin kurucusu,
  sosyal psikoloji, pedagoji ve şehircilik uzmanı Mukaddime adlı ünlü eserin
  sahibi müslüman düşünür kimdir?
  Cevap : İbni Haldun (1332-1406)

  Soru 15: Kin tutan kimseye dostluk hatadır. Çıkrık çeviren anne ve nineler devlet
  adamlarına lanet okurken, resmi meclisteki memurların onları övmeleri,
  alkışlamaları boşunadır gibi sözlerin sahibi olan, Bostan ve Gülistan adlı
  eserin yazarı, İranlı ünlü ilim adamı kimdir?
  Cevap : Şeyh Sadi Şirazi

  Soru 16: İsmi Muhammed olup, Semerkantın bir köyünde 280 yılında doğmuştur.
  Doğmuş olduğu köyün adı ile şöhret kazanarak yad edile gelmiştir.
  Ehli Sünnet akidesine aykırı inanç taşıyanlara karşı, eser yazarak ehli sünnet
  akidesini müdafaa eden ve bu hususta önderlik yapan, itikat mezhep
  imamlarımızdan olan bu alimimiz kimdir?
  Cevap : İmamı Maturidi

  Soru 17: Yoldaki işaretler adlı kitabın yazarı kimdir?
  Cevap : Seyyit Kutup

  Soru 18: Haçlı ordularına karşı yiğitçe mücadele veren, saray hayatı nedir bilmeyen,
  ömrünü at sırtında geçiren ve kendi adı ile anılan devlet kuran, 88 yıl Frenklerin
  elinde kalan Kudüsü alarak, haçlılara en büyük darbeyi indiren Kudüs fatihi
  müslüman hükümdar kimdir?
  Cevap : Selahaddin Eyyubi (1137-1193)

  Soru 19: Emperyalist Rusların yıllar önce İslam topraklarını işgal ederek sıcak denizlere
  doğru inme hülyasına karşı bir avuç yanındaki mücahit arkadaşlarıyla birlikte
  yılmadan, usanmadan, çeyrek asrı aşkın bir zamandır şanlı cihadını yapan ve
  annesinin getirdiği Ruslarla uzlaşma teklifine şiddetle karşı çıkıp hatta annesine
  bu meseleden dolayı verdiği kırbaç cezasını kendi çekip sırtını kırbaçlattıran,
  tarihimizde Kartal lakabıyla anılan büyük İslam mücahidi kimdir?
  Cevap : Şeyh Şamil

  Soru 20: İslami mücadeleyi en iyi bir şekilde firavunlar diyarı Mısırda veren, Cemal
  Abdunnasır gibi işbirlikcerin emriyle susturulmak maksadıyla hapishanelere
  atılmış ama taviz vermemiş, iman fermanı verildikten sonra özür dilemesi halinde
  affedileceği söylendiğinde: Bir müslüman bir kafirden özür dilemez diyerek
  şereflice şahadeti tercih eden ve ümmete Fi Zilal-il Kuran
  (Kuranın gölgesinde) adlı tefsiri eser olarak bırakan alim, mücahit ve şehit kimdir?
  Cevap : Seyyid Kutup

  Soru 21: Kanun çıkmadan önce yazdığı eser kanun çıktıktan sonra yargılanıp idam edilen,
  mahkemeye hazırladığı savunmasını rüyasında gördüğü Allah Resulü (s.a.v.)in
  işaretiyle yırtan alimimiz kimdir ve hangi sebepten dolayı idam edilmiş ve
  eserinden sonra çıkan kanun nedir?
  Cevap : İskilipli Atıf Hoca, Şapka hakkındaki yazısından dolayı idam edilmiş, Şapka
  Kanunu eseri yazmasından sonra çıkmıştır.

  Soru 22: 870 yılında Türkistanda doğan, asıl adı Ebu Nasır Muhammed İbni Türkan olan,
  dini ilminden dolayı kadılık yaptığı gibi tıp, astronomi, matematik, felsefe ile de
  uğraşmış, Latince ve Yunancayı öğrenip Aristo ve Eflatunun eserlerini tetkik edip,
  yüze yakın eser yazmış, kendisine Aristodan sonra ikinci hoca manasına
  Hoca-i Sani denilen felsefe dünyasının tanınmış müslüman alimi kimdir?
  Cevap : Farabi

  Soru 23: Asıl adı Numan olan devrinin en büyük alimi ve Kara medresenin müderrisidir.
  Somuncu baba diye bilinen şeyh efendinin vefatı ile yerine geçmiş ve Halveti tarikatı
  ile Nakşi tarikatının birliği şeklinde olan Bayramiye tarikatını kurmuştur. 1429 da
  vefat eden veli Ankarada adına yaptırılan caminin avlusunda medfun edilmiştir.
  Sultan Murat kendisine İstanbulun fethi nasip olur mu ya veli dediğinde cevabı:
  Hayır ne sen ne de ben göremem ama şu beşikte yatan oğlancığa nasip olsa gerektir
  diyerek kerametini göstermiştir. O beşikte yatan oğlancık İstanbulun Fatihi Sultan
  Mehmettir. Bu veli kimdir?
  Cevap : Hacı Bayram-ı Veli

  Soru 24: Hz. Osman (r.a.), Hz. Ali (r.a.) ve Abdullah İbni Abbas (r.a.)la görüşüp onlardan
  ilim alan, Hz. Ömer (r.a.)ın halifeliği döneminde Basrada dünyaya gelen ve
  orada büyüyen züht ve takva ile yaşamış, insanları hep buna davet etmiş olan büyük
  mutasavvıftır. Bazı ifadeleri şöyledir: Kim parayı aziz bilirse Allah (c.c.) onu rezil
  eder. Dünya senin bineğindir, binersen o seni taşır, o sana yüklenecek olursa
  (onu sırtlanırsan) ölürsün Basralı bu büyük alimimiz kimdir?
  Cevap : Hasan Basri

  Soru 25: Osmanlı İmparatorluğunun 9. Şeyhul İslamıdır. Asıl adı Şemsettin Ahmet olduğu
  halde dedesinin ismi ile anıldı. Yavuz Sultan Selim devrinin müderrisi ve Şeyhul
  İslamı olan bu zat zamanında insanların ve cinlerin müftüsü anlamına gelen
  Müftü-s Sakaleyn ünvanını aldı. Yavuz Sultan Selim ile katıldığı Mısır seferinde
  atının ayağından sıçrayan çamur padişahın kaftanına sıçramış, Yavuzda bu
  kaftanı öldüğünde tabutunun üzerine örtülmesini emretmiştir. 300 den fazla eseri
  olan, İslam dünyasında kendisine Muallim-i Evvel (birinci öğretmen) denen
  Osmanlının bu büyük Şeyhul İslamı kimdir?
  Cevap : İbni Kemal

  Soru 26: Pakistanın kurucusu Muhammed Ali Cinnahla devamlı beraber olmuş, ona
  destek vermiş ve bağımsızlık savaşının fikri kahramanı olmuş ayrıca Pakistan halkı
  için müstesna bir yere sahip olmuş. Pakistanın milli şairi olan bu şair kimdir?
  Cevap : Muhammed İkbal

  Soru 27: Horasanın Belh şehrinin hükümdarının oğludur. Şehzade iken av esnasında
  gaibden bir ses duymuş. Av için yaratılmadım şeklinde duyduğu bu sesten
  sonra dervişlik yolunu bulmuş ve Süfyan-i Sevriden ders alarak insanları
  takvaya davet etmiş. Basra şehri halkı ona gelip dua ettiklerini ama kabul
  olmadığını söyleyip sebebini sorduklarında cevaben: Kalbinizi on sebeple
  öldürmüşsünüz, diriltmezseniz dualarınız kabul olmaz.
  1) Allah (c.c.)ı tanırsınız ama kulluk etmezsiniz
  2) Kitabı okur ve duyarsınız ama ona göre ibadet etmezsiniz
  3) Şeytana düşman dersiniz ama hep onunla olursunuz
  4) Peygamber (s.a.v.)i sever ve tasdik edersiniz ama sünnetlerini yapmazsınız
  5) Cenneti seversiniz ama ona varmak için gayret etmezsiniz
  6) Ateşi sevmezsiniz ama günahları severek yaparsınız
  7) Ölüm gelecek bilirsiniz ama tedbir almazsınız
  8) Başkalarının ayıplarını kötülersiniz ama kendinize hiç bakmazsınız
  9) Allah (c.c.)ın rızıklarını yersiniz ama ona ne şükredersiniz ne de tefekkür
  10) Ölenlerinizi gömersiniz ama ondan ibret almazsınız. Böyle olursanız ve devam
  ederseniz dualarınız kabul olur mu? Böyle nice sözleri olan alimimiz kimdir?
  Cevap : İbrahim Ethem

  Soru 28: Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıtın şahitliğini, cemaatla namaza
  devam etmemesinden dolayı kabul etmeyen kadı kimdir?
  Cevap : Molla Fenari

  Soru 29: Asıl ismi Ahmet El-Faruki olan büyük alim, devrinin, yaratıcısını unutmuş
  devlet adamlarına fikri cihat yaptı. Tüm yetki sahibi kişilere mektup yazdı
  ve gerçeğin yolu Kuran ve Sünnet olduğunu, hurafelerle mücadelenin şart
  olduğunu anlattı. Yazmış olduğu mektuplar bir kitapta toplanıp meşhur
  Mektubat isimli eseri oluşturdu. Bu eserin sahibi alimimiz kimdir?
  Cevap : İmam-ı Rabbani

  Soru 30: Zulmü alkışlayamam,zalimi asla sevemem.
  Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem
  Biri ecdadıma saldırdı mı?.. Boğarım.
  Boğamazsın ki!... Hiç olmazsa yanımdan kovarım.
  Üç buçuk soysuzun ardında zağarlık yapamam.
  Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
  Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim,
  Onu dindirmek için çifte yerim, kamçı yerim.
  Adam, aldırma da geç diyemem, aldırırım,
  Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım.

  Meşrutiyetin ilanından sonra Sebilür-Reşat isimli dergiyi çıkaran, İstiklal harbi
  döneminde Burdur milletvekili, İstiklal marşımızı karşılıksız kaleme alan ve Safahat
  isimli eserinde sahibi olan milli şairimiz kimdir?
  Cevap : Mehmet Akif Ersoy

  Soru 31: Son devrin büyük şair ve yazarlarındandır. Tahsil için Avrupada bulunmuş
  belli dönemden sonra Abdulhakim Arvasinin tesiri ile önceki hayatına kalem
  çekip yeni bir hayata başlamıştır. Büyük Doğu mecmuasını çıkardıktan sonra
  atıldığı zindandan oğluna yazdığı mektubunda: Sanma bu tekerlek kalır
  tümsekte diyerek ölünceye kadar mücadelenin bitmeyeceğini anlatmıştır.
  25 Mayıs 1980 de Sultanüş-Şuara (şairler sultanı) ünvanını kazanmış ve
  25 Mayıs 1985 de İstanbulda vefat etmiştir. Ölümü: Ölüm güzel şey budur
  perde arkası haber, hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diye tarif eden
  şairimiz kimdir?
  Cevap : Necip Fazıl Kısakürek

  Soru 32: Anadolu Selçuklu İmparatorluğu döneminde yaşamış büyük mutasavvıf şairdir.
  Derslerine sultanlar, vezirler dahi iştirak ederdi. 1244 de Şemsi Tebriziden
  manevi dersler aldı. İnsanlara olan tebliğde açtığı kucak hala halkın dilindedir.
  Çünkü onun: Gel! Ne olursan ol yine gel. İster mecusi, ister putperest olsan
  da gel. Dergahımız ümitsizlik kapısı değildir ifadeleri hala halkımızın dilindedir.
  Vefatından sonra Konyadaki Yeşil türbeye defnedilmiştir. Oğlu sultan Veled
  kendisinden sonra Mevlevi tarikatını kurdu. Ben hayatta olduğum müddetçe
  Kuranın kölesiyim. Ben seçilmiş Muhammed Mustafa (s.a.v.)nın ayağının
  tozuyum. Kim benden bundan başkasını naklederse, ben ondan da onun
  sözünden de uzağım. Diyen alimimiz ve meşhur eserinin adı nedir
  Cevap : Mevlana Celaleddin Rumi, eseri Mesnevi

  Soru 33: 1208 yılında Sivrihisarda doğduğu, Konyada tahsilini tamamladığı bilahare
  Akşehire yerleşerek orada ömrünü geçirdiği bilinmektedir. Onun fıkraları
  700 yıldan bu güne anlatılır, dinleyenlere görgü, bilgi, hikmet dersi verir.
  Başı daralan, aklına gelen onun adına fıkra söylediğini görürsünüz. Milletin
  inancıyla alay etmek isteyen şer mantıklı insanlar onu en çok istismar edenlerdir.
  Ama bizlere düşen ise anlatılan fıkraları inceleyip eğer bir mana içeriyor, hikmet
  dolu, dini meselenin vurgulanıyor ve ahlak dolu bir fıkra ise ona aittir, değilse
  ona atıftır veya iftiradır diye düşünmektir. Feraset sahibi bir insanın yapması
  gereken de budur. İnsanların onu anladığı söylenemez. Hatta o bugünkü
  insanların konumunu incitmeden anlatmak için merkebine ters binerek:
  Size arka dönülmez, güvenilmez demek istese de insanlar ona da sadece
  gülmüşler ama hallerini düşünmemişlerdir. Osmanlının son sekiz asrının mizah
  ustası bu büyük şahsiyet kimdir?
  Cevap : Nasrettin Hoca

  Soru 34: Manevi terbiyesini Seyyit Emir Külal ve Abdulhak Gücdüvaniden almış,
  Zikri Hafi (gizli zikir) yolunu Hz. Ebu Bekir (r.a.)a bağlamış olan Nakşibendi
  tarikatını kurucusu büyük mürşit kimdir?
  Cevap : Muhammed Nakşibendi

  Soru 35: Kadın velilerden olarak bilinir. Hicri 95 yılında doğup çocuk yaşta kaçırılarak
  cariye olarak satılan, Allah (c.c.)a olan tevekkül ve sabrı sonucu kurtulmuş,
  kendisine kerametler nasip olmuştur. Her gece evinin damından şu duayı yapardı:
  Ya Rabbi! Yıldızlar parlıyor, insanların gözleri kapanmış, kralların kapıları kapalı,
  her aşık maşuku (aşık olduğu) ile yalnız, bende seninle beraberim diyerek
  dostluğunu dile getirirdi. Kefenini daima yanında taşır ve onun üzerinde
  namazlarını kılardı. Kudüste vefat eden bu veli kadın kimdir?
  Cevap : Rabiatül Adaviyye


  Soru 36: 980 yılında Buharada Afsine köyünde dünyaya geldi. Kendisi ortaçağın
  yetiştirdiği en büyük hekimlerdendir. 18 yaşında iken zamanın bütün bilgilerini
  öğrenmişti. Çok gezmiş, çok okumuş ve çok yazmıştır. Bir çok hastalıkların
  tedavi metotlarını, ilaçlarını keşfetmiş, mikropların farkına varmış ve
  önlenebileceğini söylemiştir. Beş büyük cilt tutan Kanun adlı kitabı hekimliğin
  bütün konularını içine almıştır. Bu alimimiz kimdir?
  Cevap : İbni Sina

  Soru 37: 1545-1574 yılları arasında yaklaşık otuz sene Osmanlı devletinde
  Şeyhülislamlık makamında bulunmuş büyük İslam alimi, Hoca Çelebi adıyla
  da bilinen ve ikinci Ebu Hanife diye de adlandırılan büyük zat, alim insan kimdir?
  Cevap : Ebus-Suud Efendi

  Soru 38: 1703 Erzurum Hasankalede dünyaya geldi. Tillolu İsmail Fakirullahın
  kızıyla evlendi. Şeyhinin vefatından sonra onun yerine postuna oturdu.
  Fıkıh, Tıp, Ahlak, Tasavvuf, Matematik, Uzay Bilimleri, Biyoloji, Sosyoloji,
  Akait ve Kelama dair konuları içine alan meşhur Marifetnamesini yazdı.
  Hak şerleri hayreyler, Zannetme ki gayr eyler, Arif onu seyreyler,
  Mevlamgörelim neyler, Neylerse güzel eyler
  gibi sözleri halkın dilinde olan bu alimimiz kimdir?
  Cevap : Erzurumlu İbrahim Hakkı

  Soru 39: Amerika ve Japonyanın varlığından ilk defa bahseden ilim adamı kimdir?
  Cevap : Biruni

  Soru 40: Müslümanlar arasında dayanışmanın gereğine işaret eden aşağıdaki sözler
  hangi İslam alimine aittir?: Nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez,
  dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını
  ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder;
  yoksa o insanın vücudu söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır
  Cevap : Bediuüzzaman Saidi Nursi

  Soru 41: O henüz küçükken, ihtiyar annesi bir gece uykudan uyanıp kendisinden bir
  bardak su ister. O gider testiden su doldurup gelir. Fakat annesinin tekrar
  uykuya daldığını görünce uyandırmaya kıyamaz ve başucunda beklemeye
  başlar. Nihayet annesi sabah namazına uyanır ve oğlunun elinde bir bardak
  su, ayakta beklediğini görür. Manzara onu duygulandırmıştır. Hayranlığına
  göz yaşları karışır ve ona: Allah razı olsun, arifle sultanı olasın diye dua eder.
  Bu vefakar alimimiz kimdir?
  Cevap : Beyazidi Bestami

  Soru 42: Ünlü şarkiyatçı Gandzın kendisi hakkında Cebir ilmi bakımından Öklitten
  bir yıl ilerde dediği, Gerolama Cardano (İtalyan hekim, filozof ve
  matematikçisi)nin ise kendisini dünyanın en büyük 12 dahisi arasında saydığı,
  meşhur El Cebir vel Mukabele adlı eserin sahibi, aynı zamanda astronom
  olan İslam bilgini kimdir?
  Cevap : Harizmi (780-850)

  Soru 43: Dünya tarihinde Sibernetiğin kurucusu olan ilk bilim adamıdır. Bilgisayarın
  babası olarak İngiliz matematikçisi Charles Babbage bilinenden altı asır
  önce aynı sisteme dayalı makineler, otomatik aletler imal etmiş ve çalıştırmıştır.
  Meşhur eserinin adı Kitabül Cami Beynel İlmi Vel Ameli en-Nafi Fi Sinaatil
  Hiyel (Mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı içine alan kitap)dır.
  Bu İslam bilgini kimdir?
  Cevap : Cezeri (1136-1206)

  Soru 44: Söz olan kese savaşı, söz olan kestire başı, söz olan oğulu aşı, yağ ile bal
  ide bir söz. Okumuş olduğum bu veciz söz hangi İslam büyüğünün sözüdür?
  Cevap : Yunus Emre

  Soru 45: Ceylan derisine çizmiş olduğu dünya haritasında, harita üzerinde Amerikayı
  ilk defa gösteren kimdir?
  Cevap : Piri Reis

  Soru 46: Tarihte ilk defa roket denemeleri yapan ve füzeyi kullanan ilim adamı kimdir?
  Cevap : Hasan Çelebi

  Soru 47: Batıya matematik ilmini tanıtan bilgin kimdir?
  Cevap : Ebu Kamil Suca

  Soru 48: İlk deniz altıyı geliştiren Osmanlı bilgini kimdir?
  Cevap : İbrahim Efendi

  Soru 49: Batılıların El Gabra dediği Cebir ilminin kurucusu kimdir?
  Cevap : El Cabir

  Soru 50: Son dönemin yetiştirdiği, kalemi ve eserleriyle insanımıza ve gençliğimize
  çığır açanlardan biri olan, 1950 ile 1960lı yıllarda Üstat Necip Fazıl ile birlikte
  fikir çilesini oluşturan, İslami fikirlerinden ve mücadelesinden dolayı ömrü
  hapislerde geçen, İslami davasından tavizler vermeyen, belli dönem milletvekilliği
  (yani eski tabirle mebusluk) yapacak iken hakkı elinden gasp edilen, Bu zulme
  mebus olamadık ama, mahpus damı da olamadık diyerek gerçekleri haykıran.
  Bir Nesli Nasıl Mahvettiler gibi eserler ortaya koyan yazar,
  mücahit ve mütefekkir kimdir?
  Cevap : Osman Yüksel Serdengeçti

  Soru 51: 1892 yılında Adanada doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adanada yaptıktan
  sonra İstanbula gelerek Darul Fünun Hukuk fakültesine girdi. Daha sonra
  tasavvufa yönelerek meclisi meşayıh reisi Erbilli Esat efendiye bağlandı.
  Bundan sonraki hayatında bir yanda muhasebecilik bir yanda da irşat faaliyetlerine
  katıldı. Bir ara Şamda dokuz ay kaldıktan sonra İstanbula geldi. 1979 da
  Medineye gitti. Çeşitli kitaplarda toplanan vaaz ve sohbetleri toplumun değişik
  kesimlerine nüfuz etmiş ve bir çok çevreyi etkilemiştir. 1984 de Medinede
  vefat eden bu zatı muhterem kimdir?
  Cevap : Mahmut Sami Ramazanoğlu

  Soru 52: 2 Temmuz 1900 yılında Polonyanın Galisya bölgesinde dünyaya geldi. Anne
  ve babası Yahudi idiler. O zamanlar adı Liopold Fays idi. Tıpkı dedesi gibi kahin
  olmak üzere eğitimine başladı. Ne var ki endişe dolu ruhu onun bu eğitimden
  kaçmasına ve askeriyeye girmesine yol açtı. Üniversiteden mezun olduktan sonra
  Viyanada gazetecilikle meşgul olmaya başladı. Dayısından almış olduğu bir davet
  üzerine Kudüse yola çıktı. Kudüse gitmesi Siyonizm hareketini tanımasına ve
  reddetmesine yol açtı. Oradan İslama ve İslam alemine aşk yolculuğuna başladı.
  Bu yolculuk 1926 yılında Arap yarımadasında müslüman olmasıyla son buldu.
  Buradan hareketle 20.yüzyılın en akıllılarından biri olan bir aklın İslam tarihiyle,
  akaidi, bugünü, geleceği ve müslümanların problemleriyle ilgili reaksiyonu ve
  kaynaşması başladı. Bu kaynaşmaları 1953 yılında piyasaya çıkan, yüzyılın ortaya
  koyduğu en parlak edebi ve fikri çalışmalarından sayılan Mekkeye Giden Yol
  isimli eserinde yazdı. 20 Şubat 1992 yılında vefat eden ve yüzyılın bütün ağırlıklarını
  omzunda taşıyan bu büyük insanın ismi nedir?
  Cevap : Muhammed Esed

  Soru 53: Hayatı hakkında kesin bilgiler yoktur. Ölümünden sonra düzenlenen divandan
  13.yüzyıl ortalarından 14.yüzyıl başlarına kadar yaşadığı anlaşılıyor.
  Orta Anadolunun pek çok yerinde ona ait olduğu söylenen mezarlar ve makamlar
  vardır. Kişiliği çevresinde efsaneler ve menkıbeler oluşturdu. Mevlana Celaleddini
  tanıdığı ve onun nazarından ilham aldığı, Taptuk Emre adlı şeyhe bağlandığı ve ondan
  oldukça etkilendiği Divanındaki şiirlerden anlaşılıyor. Allah ve insan sevgisini işleyen
  tasavvufi şiirler yazmıştır. Kullandığı sade Türkçe onun asırlardır süren kalıcılığının en
  büyük özelliğidir. Bir beyti şöyledir: Dövene elsiz gerek, Sövene dilsiz gerek, Derviş
  gönülsüz gerek, Sen derviş olamazsın, Sen Hakkı bulamazsın Bu zatı muhterem kimdir?
  Cevap : Yunus Emre

  Soru 54: Osmanlı Devletinin kuruluş yıllarında yaşamış büyük İslam alimi idi. Karaman oğulları
  topraklarında doğmuştur. Doğum tarihi bilinmemektedir. İlk tahsilini memleketinde
  yaptıktan sonra Şama gitti. Pek çok alimden fıkıh, tefsir, hadis ve diğer ilimleri tahsil
  edip üstün derecelere yükseldi. Tasavvuf yoluna girip manevi olgunluğa kavuştu.
  İnsanlara doğru yolu anlatıp, hak dine kavuşturmak için memleketine döndü.
  Bir rivayette babası İlyas Horasaninin halifelerinin ileri gelenlerindendi. Eskişehir
  yakınlarında İtburnu denilen bir köyde ikamet eder ve ilim öğretmekle meşgul olurdu.
  1326 tarihinde takriben 125 yaşında iken vefat eden bu alim, abid, zahit kimdir?
  Cevap : Şeyh Edebali

  Soru 55: Osmanlı geleneğinde; Sultanın hal edilmesi için Şeyhulislamın fetvası gerekiyor ve
  bu fetvayı Şeyhulislamın yardımcısı Fetva Emini yazdıktan sonra Şeyhülislam
  imzalıyordu. Yahudi ve Ermeniler Sultan Abdülhamiti Jöntürklerle birlikte
  halletmek için Fetva emininden fetva yazmasını istediler. Fetva Emini:
  Ben Sultan Abdülhamiti halledecek bir sebep göremiyorum diyerek fetvayı
  yazmadı. Bunun üzerine Jöntürklerin yanında yer almış olan bir hoca efendi
  O halde ben yazarım dedi ve Sultan Abdülhamitin hal fetvasını yazdı.
  Tefsir kitabı da bulunan bu hoca efendi kimdir?
  Cevap : Elmalılı Ahmet Hamdi Yazır
  sağolasın kardeşim çok güzel hazırlanmış bilgiler
  SaoLasin Arkadasim Ellerine sağLik payLasim İcin
  Paylaşımın için çok sağol,ellerine sağlık.Bu güzel bilgiler için tekrar sağol.
  Allah (c.c) razı olsun.
  Allah razı olsun