Sevgi və Məhəbbət duası

Son güncelleme: 21.02.2012 08:35
 • Sevgi və məhəbbət üçün dua - Aşk Üçün Dua - Muhabbet üçün Dualar

  Kalpler üzərində təsir, söhbət qazanmaq, sevilmək kimi məqsədləri olanların oxuması təklif edilən Əl-Vədud esmasına aid dua. Oxuma zamanı şam namazının son sünnəti ilə vitr namazı arasındadır. Oxumadan əvvəl iki rükət namaz qılınar və salamdan sonra bir dəfə oxunur. Diləyən ədədi şişirtməmək qeydiylə artıra bilər.

  Davamlı oxuyanların ürəkləri qazanacağı, sevileceği və insanlar tərəfindən hörmət görəcəyi ümid edilər. İki adam arasındakı küskünlükləri, inciklikləri aradan qaldırmaq, xüsusilə yoldaşlar arasındakı sevgi bağını qüvvətləndirmək niyyətiylə okunuyorsa duanın sonunda iştirak edən və mötərizə içində olan hissədə oxunar. Artıq "fülanibni fülane və fülanübnü fülane" şəklindəki yerdə aralarında sevgi bağının güclənməsi murat edilən kişi ilə qadının adları zikr edilir.

  Oxunuşu:
  Bismilləhir.
  Ya vedudu entellezi e'lente sirral mehabbeti vəl məvəddət fi kulub ehlil sirri və entellezi ekmelte zevatid dalibine bi nuril Envar tecelleyte bil i'zzed daimi ven nuril GAIM a'lel Ervah velleftel eşbaaha və ezhertel insane bi təkmil meratibil bəyanı və əntə tezidül ehsanı li ehlil vəlayəti vəl mui'ni bi ra'fetiked daimeti ehlil imani bil mərifəti və husner rea'yeti eselüke Allahummə bi cemile âlaike və cezilü ne'maike ən tec-a'leni min evliyaike ellezine Hum fi fedlike və ni'maike mütene'amune və ləkə zakirûne və li ne'maike şakirûne və iləykə âyibûne və ehıni hayatel əbədi və qüvvəti bike fi qəbul nuri vechike və cûdike bi ahsenil mededi hətta le eteharruke mütləq eskünü mütləq iləykə və la âhizün mütləq minke.Fe entel mümidu ehlil ı'rfani və entel mükemmelu limən akbele a'leyke bil imtina.

  (Eselüke Allahummə ya Vedûdu bismikel Vedudu Ellef beynə (erkekismi) və (qadın adı) lil mehabbeti vəl məvəddət bi ludfike ya amimul ehsan.)

  Adları Aişə oğlu Qədr şəklində oxuyacağımız kimi yalnız adamın ad və soyadı şəklində də oxuya bilərik.
#21.02.2012 08:35 0 0 0