Duygusal > Kanuni sultan süleymanın şiirleri

  kanuni sultan süleyman'ın şiirleri - kanuni sultan süleymanın şiiri - kanuni sultan süleyman şiirleri - sultan süleyman şiirleri

  Kanıni Sultan Süleyman'ın hastalığındayazmış olduğu en meşhur şiir;

  Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi
  Olmaya devlet cihânda bir nefes sihhat gibi

  Ko bu ays u isreti çünkim fenâdur âkibet
  Yâr-i baaki ister isen olmaya tâat gibi

  Olsa kumlar sagisinca ömrüne hadd ü aded
  Gelmeye bu sise-i çarh içre bir sâat gibi

  Saltanat didükleri ancak cihân gavgaasidur
  Olmaya baht u saâdet âlem-i vahdet gibi

  Ger huzûr itmek dilesen ey Muhibbî fârig ol
  Var midur vahdet makaami gûse-i uzlet gibi

  *****************
  Kanuni sultan süleyman şiirleri

  Pâdişâh-ı 'aşkam u dil defter u dîvân bana
  Derd u mihnet sözlerin yazdum yeter 'unvân bana

  İnlerem tanbûr-veş bagrum delindi ney gibi
  Bezm-i gamda mesken oldı kûşe-i hicran bana

  Buseye bir cân nedür bin cân virürdüm cân ile
  Yarım ağız buse ikrar eylese yârum bana

  Öldürür gerçi ki gamzen 'âşıka virmez amân
  Leblerün Îsî-nefes her lahza virür cân bana

  Yanayum pervâne veş şem'-i cemâli nûrına
  Şem'-i hüsne çün Muhibbi didi dilber yan bana

  *****************
  Kanuni sultan süleyman şiirleri

  Bana dildârın cefâsı hoş gelir
  Nitekim gayre vefâsı hoş gelir

  Derdi ile hoş geçer dil dilberin
  Derd sanma kim devâsı hoş gelir

  Zahm-ı peykânı kızıl güldür bana
  Bülbülüm hâr-ı belâsı hoş gelir

  Yâreme merhem durur çün zahm-ı dost
  Cânıma tîr-i belâsı hoş gelir

  Ey Muhibbî âleme şâh olmadan
  Dilberin olmak gedâsı hoş gelir


  *****************
  Kanuni sultan süleymanın şiirleri

  Celîs-i halvetim varım habîbim mâh-ı tâbânım
  Enîsim mahremim varım güzeller şâhı sultânım

  Hayâtım hâsılım ömrüm şarâb-ı Kevser’im Adn’im
  Bahârım behcetim rûzum, nigârım verd-i handânım

  Neşâtım işretim bezmim çerâğım neyyirim şem'im
  Turunc ü nâr ü nârencim benim şem'-i şebistânım

  Nebâtım sükkerim gencim cihân içinde bî-rencim
  Azîzim Yûsuf’um varım gönül Mısr’ındaki hânım

  Stanbul’um Karaman’ım diyâr-ı milket-i Rûm’um
  Bedahşân’ım ve Kıpçak’ım ve bağdâ’ım Horasân’ım

  Saçı varım kaşı yâyım gözü pür-fitne bîmârım
  Ölürsem boynuna kanım meded hey nâ-Müslümân’ım

  Kapında çünki meddâhım seni medh iderim dâim
  Yürek pür-gam gözüm pür-nem Muhibb’îyem ve hoş hâlim