Atatürk Anilari

Son güncelleme: 08.06.2023 17:20
 • ANILARI

  Yugoslav Kral1 müteveffa Aleksandr, Balkan Atlant1'n1n imzas1n1 takip eden günlerde memleketimize gelmi_ti. Atatürk'le sohbeti s1ras1nda, _ahs1na ve Türk Milleti'ne kar_1 duydu u yak1nl1 1 ve iyi hisleri ifade için dedi ki:

  "-Cihan Harbini takip eden mütareke günlerinde, 0tilaf devletleri Yunanistan'dan evvel Türkiye'yi i_gali bana teklif etmi_lerdi. Fakat hiç tereddüt etmeden bu teklifi reddettim, bunun üzerine Yunanl1lar1 tercihe mecbur kald1lar."

  Mustafa kemal muhatab1n1n sözlerini sükunetle dinledi ve birden yerinden kalk1p, muhatab1n1 _a_k1nl1k içinde b1rakarak elini s1kt1:

  "-Size ve milletinize geçmi_ olsun Ekselans..." dedi.

  Ve anlatmak istedi ki, Türk topraklar1na sald1ran kim olursa olsun akibeti de i_meyecekti!

  ***

  Daha sonra, kalb-i alakas1 u runa taç ve taht1n1 terkederek, 0ngiltere Krall1 1 makam1n1 terkedip Windsor Dük'ü olarak kalmay1 tercih eden 0ngiltere Kral1 Sekizinci Edward da Atatürk'ün misafiri olmu_tu. Ne_eli bir ak_am yeme ini takip eden sohbet s1ras1nda, mevzu, Türk ordusunun sava_ gücüne intikal etti. 0ngiliz hakikatçili i ile, Mustafa Kemal'in ne e__iz bir kumandan oldu unu bilen misafiri, Atatürk'e o tarihte bir milyonluk insan gücü olan Türk ordusunun iki milyonla harp sahnesine ç1kmas1n1n, dünya bar1_1 için "Ne güvenilecek kuvvet..." oldu unu söyledi. Atatürk'ün "iki milyon"u "bir milyon" olarak nezaketle tashihini de _u hayranl1k duygusuyla tamamlad1:

  "-Evet Atatürk... Bir milyon Türk ordusu, bir milyon da _ahsen siz. Ben tahminimde hata etmedim."

  Ba_kumandanl1k y1llar1n1 hat1rlayan Gazi, atavik gururu dünyaca malum olan ha_metli misafirinin bu nazik esprisinden elbette çok mütehassis olmu_tu. Fakat ona Türk ordusu ve bilhassa hayat1nda en sevdi i varl1k olan Mehmetçik için daha ayd1nl1k bir fikir vermek istedi:

  "- E er, yurt ve dünya sulhü ve insanl1k hürriyetleri için bir kuvvet dengesi olarak ihtiyaç olursa, bizim ordumuzun her ferdini bana lay1k gördü ünüz ölçü içinde ölçebilirsiniz."

  Yani bir milyon kere bir milyonluk bir kuvvet... Milletinin k1ymeti için böylecesine sonsuz güven sahibi idi.

  "Bir Türk dünyaya bedeldir." , "Ne mutlu Türk'üm diyene!" hükümlerinde asla "politika" kokmaz. Bu daha çok milletinin asl1nda var olan hasletlerini devrin bilgi ve tekni i ile cihazlamak hasretini, kendisinden sonra geleceklere inand1rmak duygusunun ifadesi idi.
#30.03.2004 03:40 2 0 0
 • teşekkürler
#21.02.2005 11:34 0 0 0
 • Saol
#21.02.2005 15:44 0 0 0
 • thankxxxxx
#21.02.2005 16:00 0 0 0
 • ellerine saglik kardes
#21.02.2005 16:06 0 0 0
 • YÜREGİNE SAĞLIK

  GÜZEL OLMUŞ

#22.02.2005 22:22 0 0 0
 • Paylaşım için Teşekkürler Ellerine Emeğine Sağlık
#17.11.2022 16:16 0 0 0
 • Emeğine Sağlık
#08.06.2023 17:20 0 0 0