Genel > Deprem Öncesi Deprem Sırası Ve Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

  Deprem - Deprem Öncesi - Deprem Sonrası - Depremde Yapılması Gerekenler - Depremin Öncesi ve Sonrası Yapılması Gerekenler Hakkında

  DEPREM ÖNCESİ , DEPREM SIRASI VE DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

  1- Stratejik binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi (hastane,
  eğitim, emniyet, belediye, adliye, tarihi yapılar, haberleşme tesisleri, telsiz vericileri, radyo istasyonları v.s. itfaiye, nakil hatları, içme suyu, doğalgaz ve dolum istasyonları-malzeme depoları) gibi yapılar belli bir program çerçevesinde kendi içlerinde öncelik sırasına göre yapılmalı.
  2- Acil durum planlarının yapılması, il bazında ve ilçe bazında afet
  kurullarının (kriz merkezleri ) ve bu kurullarda kimlerim görev alacağı ve görevlerinin ne olacağı önceden belirlenerek hiçbir çağrıya gerek olmadan bu merkezlerde göreve başlayarak önceden yapılan acil planlar doğrultusunda görevlerinin başında olmaları sağlanmalı, il ve ilçelerde kimde, nerede, ne malzeme var bilinmeli ve bütün bu bilgiler bu merkezlerde görev alacakların bilgisinde olmalı. Muhtarlar ilçelere, ilçeler il’e bu konuda gerekli bilgi akışını sađlamalı.

  3- Depolama alanlarının tespit edilerek, malzeme depolarının oluşturulması (seyyar tuvalet, duş, mutfak, jeneratör, tel kesme makasları, balyoz, çadır, battaniye, projektör, kaynak makinaları, telsiz, pilli radyolar, ceset torbası, kireç, iş makinaları v.s. )
  a) Özel kişi veya kurum ile kamu kurum ve kuruluşlarında mevcut malzeme envanterinin oluşturulması, yerlerinin tespit edilmesi ile deprem sonrasında görev alacak kiţilerin bir organizasyon içinde bu malzemelere kolay ulaşması, en hızlı şekilde afet bölgesine ve afetzedelere ulaştırılması.
  b) Her ilçede veya ilde beşer altışar bölgede depolanacak malzemeler (jeneratör, seyyar duş, tuvalet, tel kesme makası, battaniye, çadır, kaynak makinası, projektör, iş makinaları ) yedekte hazır halde tutulmalı (tamamen atıl durumda kalmayacak şekilde depolanması) çünkü diğer malzemelere ulaşmada zorluk çekilmesi halinde, enkaz altında kalma durumunda bütün bunlar harekete geçirilmeli. İş makinası için gerekli olan operatörlerin belirlenmesi.
  Bu gibi yerlerin çevre şartlarının uygun olması ve ulaşım kolaylığının dikkate alınması afet bölgesine ve afetzedelere kolay ulaştırılması.
  4- Acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin oluşturulması, güçlendirilmesi, hazır kıta halinde tutulması ve kullanacakları malzemelere kolay ulaşmaları, sevk ve organizasyonlarının gerçekleşmesi. Kimin nerede nasıl davranacağı, kimseden haber beklemeden ne yapacağını bilir halde afet yerinde olması sağlanmalı. Afetler öncesinde tatbikatlar yapılmalı.
  5-Tahliye alanlarının belirlenmesi (parklar, bahçeler v.s. boş araziler) çadır kentlerinin oluşturulacağı alanlar belirlenmeli. Parklar ve diğer yeşil bantlar depremden hemen sonra tahliye alanları olarak önem taşır.
  6- Yeni imara açılacak alanlarda imar planları planlama yapılırken zemin ve depremsellik durumu dikkate alınarak yer seçimi yapılmalı ve planlar deprem kuşağı göz önüne alınarak yapılmalı, depreme dayanıklı yapılar olarak inşa edilmelidir.
  7- Yeni yapılacak yapılar zemin incelemelerinden başlayacak şekilde depreme dayanıklı inşaat teknikleri kullanılmalı, hazır beton, kaliteli malzeme, projeye uygunluk, uygun mimari, yapı sigortası zorunluluğu ve sıkı denetim getirilerek yapılmalı. Deprem bölgeleri için uygun yapı teknikleri belirlenmelidir.
  8- İlimizde deprem ve doğal afetlerle ilgili riskli bölgeler ayrıntılı olarak belirlenmeli, acil yardım ve kurtarma bütün bunlar göz önüne alınarak planlanmalı.
  -Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli maddeler, benzin istasyonları konut alanları dışında tutulmalı, planlar buna göre yapılmalı.
  -Yangında riskli bölgeler tesbit edilmeli, gereli tedbirler buna göre alınmalı.
  - Otoparklar yer altı otoparkları şeklinde yapılmalı.
  - Tarihi ve dini yapıların etrafı tarihi olmayan yapılardan temizlenmeli,
  minare yıkılmalarına karşı çevredeki yapıların zarar görmemeleri sağlanmalı.
  - Acil ulaşım yolları planlanmalı, deprem sonrası ulaşımı önleyecek
  şekilde olmamalıdır.
  - Kaçak yapılaşma kesinlikle önlenmeli.
  - İlin bütün hava fotoğrafları güncelleştirilerek deprem sonrasında kullanılacak halde hazır tutulmalıdır. Kent bilgi sistemi tamamlanarak deprem sırasında ilgili kişilerin elinde olmalıdır. Yardımların ulaşması sevk organizasyon için önem arzeder.
  - Halk şuurlandırılmalı (depreme karşı) depremle yaşamaya alışmaları sağlanmalıdır. Okulda, evde, araçta, işte, yolda nasıl davranılması gerektiği, binaları nasıl tahliye etmesi gerektiği öğretilmelidir. İlk yardım, yangına ilk müdahele v.s. nasıl yapılmalı gibi konularda eğitilmelidir.
  - Deprem araştırmaları desteklenmeli konuyla ilgili çalışan bütün mevcutlar takviye edilerek koordinasyonlu şekilde çalışmaları sağlanmalıdır.
  - Halkın hafızasını diri tutmak gayesiyle önemli hasar görmüş binaları açık hava müzesi haline getirmelidir.
  - Acil telefonların (155-110-156 v.s.) tek numara altına alınması gerçekleştirilmelidir.
  - Bitişik Nizam Uygulamaları zaman içinde terk edilmeli, Bahçeli
  Nizam Uluslararası standartlarda olmalı.

  DEPREM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

  Zemin araştırması yapılmalı ve yerleşim birimleri depreme dayanıklı olan sağlam zeminler üzerine kurulmalıdır. Gevşek yapılı, içinde su bulunduran alüvyal araziye ev yapılmamalıdır.
  Depremin sık görüldüğü kuşaklarda zorunlu olmadıkça evler ve sanayi tesisleri kurulmamalı, barajlar yapılmamalıdır. Ayrıca petrol ve doğalgaz boru hatları, ana ulaşım yolları ve tüneller zorunlu olmadıkça fay hatları üzerinden geçirilmemelidir. Geçirilmesi zorunlu olduğu hallerde ise gerekli teknik önlemler alınmalıdır.
  Binalar yapılırken inşaat tekniklerine uyulmalı, demir ve çimento gibi malzemeler gereğinden az kullanılmamalıdır. Aksi takdirde, deprem sonucu can ve mal kaybı fazla olmaktadır. Ahşap yapılarda dikmeler ve capraz ağaçlar eklentisiz olmalı, bunlar birbirine sağlam olarak bağlanmalıdır.
  Halk deprem konusunda eğitilmeli, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında nelerin yapılacağı konusunda bilgilendirilmelidir. Deprem bölgesinde yaşayan insanlar, evlerinde birer deprem çantası bulundurmalıdır. Deprem çantasında; el feneri, düdük, pilli radyo, çekiç, plastik şişede su, bir miktar yiyecek, ilk yardım malzemeleri, sağlam ayakkabı, ip ve battaniye bulunmalıdır. Deniz kıyısındaki kentlerde oturan insanlar, deprem sırasında denizde oluşabilecek dev dalgalara (tsunami) hazırlıklı almalıdır.
  Deprem bölgelerindeki yerleşim birimlerinde, depremde hasar görerek büyük felaketlere neden olabilecek; elektrik, su ve doğal gaz tesislerinde erken uyarı sistemi bulundurulmalıdır.
  Binalara, deprem sarsıntısına duyarlı erken uyarı sistemleri yerleştirilmelidir. Bu sistemle hem meydana gelen deprem insanlara duyurulabilir, hem de yangına neden olabilecek doğal gaz ve elektrik akımları kesilebilir.
  Deprem sonrasında kurtarma çalışmaları yapacak insanlar, önceden özel eğitime tabi tutulmalı, bu kurtarma ekipleri yeterli sayıda ve hazır bulundurulmaldır.
  Depremle ilgili kuruluşların deprem sonrasında yapacağı çalışmaların verimli olabilmesi için, bu kuruluşlar arasında koordinasyan ve görev bölümü yapılmalıdır. Depreme hazırlıklı bulunabilmek için ilgili kuruluşlarca zaman zaman müşterek tatbikatlar yapılmalıdır.


  DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

  Paniğe kapılmamalı ve soğukkanlı davranmalıdır.
  Sarsıntı devam ederken bina içinde, masa altı, buzdolabı ve mutfak ¤¤¤gahı yanı gibi güvenli yerlede çömelmiş durumda beklenmelidir.
  Balkon ve pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.
  Okul, sinema, tiyatro, konferans salonu gibi toplu olarak bulunulan yerlerde, hemen çıkış kapısına ve merdivenlere hücum etmemelidir.
  Otobüs, metro, tren gibi toplu taşıma araçlarında sürücü ve yetkililerden onay almadıkça, aracın kapısından ve pencerelerden dışarı çıkmamalıdır.


  DEPREM SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

  Sarsıntı biter bitmez ilk fırsatta binanın elektrik şalteri, su ve gaz vanaları kapatılmalıdır. Yetkililer izin vermedikçe hasar gören binaya tekrar girilmemelidir. Kopmuş elektrik tellerine dokunulmamalıdır.Bunun dışında daha çok devlet kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarının yapacağı çalışmalar önem kazanmaktadır. Bu çalışmaların başında göçük altında kalan insanların kurtarılması gelir. Kurtarma sırasında özel aletler ve eğitilmiş köpeklerden yararlanılmalıdır. Kurtarma işleri bu konuda eğitilmiş kişilerce yapılmalıdır. Çünkü, kolayca kurtarılabilecek insanlar,uzman olmayan kişilerin yanlış müdahaleleri sonucu yaşamlarını yitirebilirler veya sakat kalabilirler.
  Depremde; yakınlarını ve mallarını kaybetmiş insanları önemli sorunlar beklemektedir. Bunların en başında barınma ve beslenme sorunları gelir. Bu temel ihtiyaçlar başta olmak üzere diğer ihtiyaçlar ancak devlet kuruluşları, sosyal yardım örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin iş birliği sayesinde karşılanabilir. Bu kuruluşların çalışmalarına, durumu uygun olan kişilerin katılması da önemli bir vatandaşlık görevidir.
  Deprem felaketine uğrayan kişilerin önemli sorunlarından biri de psikolojik sorunlardır. Yakınlarını ve bütün maddi birikimlerini kaybeden insanlar, doğal olarak psikolojik yönden bunalıma düşerler. Bu kişilerin ruh sağlıklarının düzeltilerek yeniden sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırılması çalışmaları, büyük ölçüde devlet kuruluşlarına düşmektedir. Ancak bizler de, afetzedelere karşı olumlu ve yardımsever davranışlarda bulunarak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmalıyız.  Deprem Ve Korunma

  deprem ve etkileri
  deprem ve nedenleri
  depremler ve korunma
  deprem ve oluşumu
  deprem ve çeşitleri
  deprem ve erozyon
  erozyon ve korunma
  deprem ve kızılay
  deprem ve koruma
  deprem ve çevre
  deprem ve yangin
  yangın ve korunma
  deprem ve yangın
  çocuk korunma
  korunma çeşitleri
  sağlık korunma
  ve tedavisi
  deprem ve çocuk
  deprem ve türkiye
  korunma sistemleri
  çocuk ve
  deprem ve resimleri
  türkiyede deprem
  ve insan
  ve nedir
  şiir ve
  türkiye ve
  sağlık ve
  doğal deprem
  ve resimleri
  deprem için
  deprem türkiye
  deprem resimleri
  tesekkurler arkadasim bilgiler icin
  bilqler.. icn tşk...
  teşekkürler
  eline sağlık teşekkürler


  konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekürler


  yardımlarınız için saolun performans ödevimi yetiştirdim elleriniz dert görmedim