Polis Akademisi Giriş Koşulları

Son güncelleme: 06.06.2021 13:08
 • polis akademisi giriş şartları - polis akademisine kayıt şartları

  Polis Akademisi Giriş Koşulları
  01- Sosyal Durum İle İlgili Koşullar


  01- T.C. vatandaşı olmak,
  02- Evli veya nikahsız yaşamakta olmamak,
  03- Herhangi bir suçtan sabıkası olmamak,
  04- Herhangi bir okuldan ahlak ve disiplin sebebi ile çıkarılmış olmamak,
  05- Hakkında herhangi bir suçtan kanuni kovuşturma bulunmamak,
  06- Kendisi ve ailesi hakkında yaptırılan kovuşturmada Emniyet Teşkilatına girmeye engel hali bulunmamak,
  07- Akademinin eğitime başladığı tarih itibari ile askerlikle ilişiği bulunmamak.


  02- Öğrenim, Yaş ve Boy İle İlgili Koşullar  01- ÖSYS'de sayısal, sözel veya eşit ağırlık puanı olarak belirlenen puan kadar veya daha yukarı puan almak,
  02- Sınavların yapılacağı yılın 01 Ekim tarihi itibari ile 22 yaşından gün almamış olmak,
  03- Erkeklerde en az 1.67cm., bayanlarda ise en az 1.65 cm. boyunda olmak,
  04- 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamına giren şehit çocukları ile görevi sebebiyle sakatlanan veya sürekli bir hastalığı yakalanan görev malulü Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocuklarında 2. maddede belirtilen yaş haddi iki üst yaş (24 yaş) esas alınarak belirlenir. Ayrıca 3. maddede belirtilen boy ve kilo şartı aranmaz.

  03- Sağlık İle İlgili Koşullar  Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince;

  01- Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak,
  02- Türkçe'yi kusursuz konuşmak (dilde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
  03- Duymasında en ufak bir kusur bulunmamak,
  04- Gözlerinde ihtilafsız 2 diyoptriye kadar miyop, 1 diyoptriye kadar hipermetrop bulunanlardan düzeltmeden sonra bir gözün görmemesi 7/10, diğer gözün görmemesi 9/10' ve her iki gözün görme derecesi ayrı ayrı düzeltmeden sonra 8/10'dan aşağı bulunmamak,
  05- Vücudun görünür yerlerinde tanımayı kolaylaştıran, görünümü bozan ve kısmen de olsa fonksiyonlara mani yara, yanık, cerrahi müdahale bulunmak,
  06- Tüberkülozlu, varisli, düztaban olmamak,
  07- Sevk edileceği Devlet Hastanesinde "Polis Akademisi Öğrencisi Olur" kaydını içeren sağlık kurulu raporu almak.
  Polis Koleji Giriş Koşulları

  Polis Koleji, " Bir Kısım Derslerin Öğrenimini Yabancı Dille Yapan Resmi Okulların Lise Kısmı Fen Kolları Müfredat Programı"nı aynen uygulayan İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Parasız Yatılı ve Resmi Üniformalı Devlet Lisesidir. Yalnızca Ankara'da bulunan Polis Kolejinde 4 Yıllık eğitim süresinin ilk yılında yabancı dil ağırlık, diğer 3 yılında ise lise programı uygulanmaktadır.  Müracaat Şekli ve İstenilen Belgeler

  Müracaat tarihleri her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünce İl Emniyet Müdürlüklerine bildirilir ve bildirilen tarihler arasında İl Emniyet Müdürlüklerine müracaat edilir.

  Adayların müracaatı sırasında dilekçeye;
  01- Nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya onaylı örneği,
  02- Diploma ile değiştirmek üzere çıkma yazısı,
  03- 6 adet vesikalık fotoğraf eklenir.
  Evrakını teslim eden adaylara sınav formu doldurulur ve sınav giriş kartı verilir. Posta ile müracaat kabul edilmez.  Sosyal Durum Yönünden Aranan Şartlar

  01- Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
  02- Herhangi bir suçtan dolayı hükümlü olmamak (taksirli suçlar hariç)
  03- Kendisi, birinci derecede hısımlar, veli veya vasisi 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen suçlardan ötürü takibata uğramamış olmak,
  04- Siyasi ve ideolojik mahiyetteki bir suç sebebiyle adli ve idari yönden ceza almamış olmak,
  05- Evli olmamak,
  06- Bilgi işlem birimlerinden alınan bilgiler ve zabıtaca yapılacak tahkikat sonucunda koleje kayıt kabulünde sakınca görülmemek.  Sağlık Yönünden

  01- Kel, peltek, kekeme, düztaban olmamak, yüzde kolayca teşhise imkan sağlayacak şekilde çiçek bozuğu, çıban veya yanık bulunmamak,
  02- Vücut yapısı, "Emniyet Genel Müdürlüğüne Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Alınacak Öğrencilerde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik"te belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak.  Boy ve Kilo Yönünden

  01- Boy yönünden; 11 yaş grubu için en az 1.34 cm., 12 yaş grubu için en az 1.39 cm., 13 yaş grubu için en az 1.44 cm., 14 yaş grubu için en az 1.51cm., 15 yaş grubu için en az 1.56 cm., 16 yaş grubu için (hazırlık okuyanlar için) en az 1.60 cm. boyunda olmak,
  02- Kilo yönünden; ağırlık: boy ölçüsünün cm. olarak son iki rakamı ele alınarak bu rakamlardan 5 kg.'a kadar (5 kg. dahil) fazlalığı, 15 kg.'a kadar (15 kg. dahil), noksanlığı bulunanlar kabul edilir.
  Örneğin 1.51 cm. boyunda olan bir adayın en fazla 56 kg., en az 36 kg. olması gerekir.  Yaş Yönünden

  01- Polis Koleji hazırlık sınıfına müracaat tarihinde 16 yaşından, hazırlık sınıfını okuyanlar için 17 yaşından gün almamış olmak.
  02- İlkokulu bitirdikten sonra hangi sebeple olursa olsun yaş düzelmesi yaptırmış olanların düzeltmeden önceki yaşları geçerli sayılır. İlkokulu bitirmeden yaptırılan yaş düzeltmelerinde. düzeltilmiş yaşa itibar edilir.  Tahsil Yönünden Aranan Şartlar

  01- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları 3 ve daha yukarı diploma notu ile bitirmiş olmak,
  02- Yurtdışına öğrenimlerini yapan Türk vatandaşlarının çocuklarından, gördükleri yabancı öğrenimlerinin Türk okulları dengi öğrenim olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,
  03- Tahsile ara vermemiş olmak,
  04- Lise ve dengi okullara devam etmemiş olmak,
  05- Yapılacak giriş sınavlarını kazanmış olmak.  Sınavlar


  Polis Koleji Aday Tespit Sınavı
  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, 56 sınav merkezinde Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek olan sınava girmek isteyen adaylar, halen okumakta oldukları okul müdürlüklerine başvuruda bulunarak okul idaresinden alacakları, Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Başvuru Formunu yine okumakta oldukları okul idaresinden alacakları Sınav Kılavuzuna göre dolduracaklar ve okumakta oldukları okul müdürlüklerine teslim edeceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca , Polis Koleji Aday Tespit Sınavı değerlendirilerek, sonuçlar yine Milli Eğitim Bakanlığınca, adayların adreslerine posta ile gönderilecek ve internette yayınlanacaktır.

  Polis Koleji Aday Tespit Sınavında, Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek sayı kadar başarılı olan adaylar ile Polis Koleji Aday Tespit Sınavında tam puanın, en az yarısı ve daha fazlasını alan;
  01- Emniyet teşkilatında çalışmakta iken Şehit veya Görev Malulü olanların çocukları,
  02- Mezun olduğu eğitim ve öğretim yılı içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası resmi spor şampiyonalarında ilk üç dereceye giren adaylar,
  03- Çalışmakta olan veya emekli olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocukları,
  Ankara'da yapılacak olan ve tarihi daha sonra Genel Müdürlüğümüzce belirlenecek,
  Polis Koleji Giriş Sınavına katılacaktır.

  Polis Koleji Giriş Sınavı:
  Genel Müdürlüğümüzce daha sonra belirlenecek tarihler arasında, Polis Koleji Müdürlüğünde üç aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Polis Koleji Giriş sınavının aşamaları aşağıda belirtildiği şekildedir;

  a) Mülakat Sınavı: Adayların konuşma düzgünlüğü, fiziki görünüşü, kendine güven derecesi, kavrama ve ifade kabiliyeti değerlendirilecektir.

  b) Beden Eğitimi Sınavı: Adaylar, belirlenen parkurda çeşitli beden hareketlerini içeren sınava tabi tutulacaklardır.

  c) Yazılı Sınavı: Mülakat ve beden eğitimi sınavlarında başarılı olan adayların katılacağı yazılı sınav, Polis Koleji Müdürlüğünde test usulü yapılacak ve sınav sonuçları, 24 saat içerisinde ilan edilecektir. Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylar intibak eğitimlerine alınacaktır.

  Polis Kolejinde yapılacak yazılı sınavda, tam puanın yarısı ve daha fazlası puan almaları kaydı ile;
  01- Emniyet Teşkilatında çalışmakta iken Şehit veya Görev Malulü olanların çocukları,
  02- Mezun olduğu eğitim ve öğretim yılı içerisinde düzenlenen ulusal ve uluslararası resmi spor şampiyonalarında ilk üç dereceye giren adaylar, Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde belirtilen oran kadar başarı sırasına göre istifade edebileceklerdir.

  Ayrıca, Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde yapılacak yönetmelik değişikliğinin gerçekleşmesi halinde çalışmakta olan veya emekli olan Emniyet Teşkilatı mensuplarının çocukları da Polis Kolejinde yapılacak yazılı sınavda tam puanın yarısı ve daha fazlası puan almaları halinde belirlenen oran kadar başarı sırasına göre istifade edebileceklerdir.

  Sınavlar hakkında ayrıntılı bilgi, adayların halen okumakta oldukları okul müdürlüklerinden temin edecekleri Polis Koleji Aday Tespit Sınavı Kılavuzunda yer almaktadır.
  Polis Kolejine Giriş Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili gerekli yönetmelik değişikliği çalışmaları devam etmektedir.
  Polis Meslek Yüksek Okullarına Giriş Koşulları
  Başvuru ve Adaylarda Aranılacak Nitelikler

  Yüksek Okulun ön lisans seviyesindeki eğitimine; genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı okul mezunları sınavla alınırlar.  Başvuru Zamanı ve Şekli

  Yüksek Okula giriş sınavına başvurular, her yıl Başkanlık tarafından tespit ve ilan edilen tarihler arasında Yüksek Okul Müdürlüklerine şahsen yapılır.

  Eksik belge, posta yolu ile veya başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.  Başvuru

  Başvuru esnasında adaylardan:

  a) Form dilekçe,

  b) Nüfus cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

  c) Diploma veya çıkış belgesi fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,

  d) Yazılı sınav tarihinde askerlikle ilişiği bulunmadığına dair belge,

  e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf,

  f) İkametgah belgesi,

  g) ÖSS sonuç belgesi,

  h) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

  i) Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri,

  j) Evli ise evlenme cüzdanı fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, istenir.

  Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır.

  Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından şehitlik veya malullük belgesi istenir.

  Sınav giderlerini karşılamak üzere adaylardan, Akademi döner sermaye işletmesine her yıl Akademi tarafından tespit edilen miktarda ücret alınır.  Adaylarda Aranılacak Nitelikler

  Yüksek okullara girmek isteyen adaylarda;

  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  b) 5 inci maddede sayılan okullardan mezun olmak,

  c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından o yıl içinde yapılan üniversiteye giriş sınavlarında puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksek okullarına girmek için yeterli asgari taban puanı almış olmak,

  d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, müracaat tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,

  e) Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak,

  f) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,

  g) Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,

  h) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

  i) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,

  j) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,

  k) Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,

  l) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, şartları aranır.


#12.07.2008 17:54 0 0 0
 • SagoL Cihan aßi
#12.07.2008 18:18 0 0 0
 • girilmesi çok zor olan bi akademi...
#03.08.2008 00:18 0 0 0
 • sitenizi gerçekten merak ettiğim için kayıt oldum
#30.08.2008 15:33 0 0 0
 • Peky..Kaç puanLa giriLdiğini biLen vaR mı?
#06.01.2009 14:38 0 0 0
 • taban puanı gecmen gerekiyor iyi okusana
#05.02.2009 20:19 0 0 0
 • HarBi iiymş
#12.09.2009 14:29 0 0 0
 • 210 bu sene inş kazancam Allah ım çok istiyorum inşallah olcak 4 yıl sonrada olsa polis olcam
#12.09.2009 14:33 0 0 0
 • taban puan önemli olan
#08.11.2009 18:22 0 0 0
 • Beyler ben anadolu lisesindeyim suanda lise 2 de bazı arkadaşlarım komiser olmak için ilkokuldan girilmesi gerektiğini söylediler.Yani oks den sonra polis okuluna gidilmesi gerektiğini söylediler bu doğrumu ve bide komiser olmak gerçekten polis olduktan sonra zor mu ? :D
#09.12.2009 17:08 0 0 0
 • [QUOTE=karamama]Beyler ben anadolu lisesindeyim suanda lise 2 de bazı arkadaşlarım komiser olmak için ilkokuldan girilmesi gerektiğini söylediler.Yani oks den sonra polis okuluna gidilmesi gerektiğini söylediler bu doğrumu ve bide komiser olmak gerçekten polis olduktan sonra zor mu ?

  a) En az ön lisans seviyesinde bir yükseköğretim programından mezun olmak, (Daha önce bu şart 'En az lise ve dengi okul mezunu olmak' şeklinde idi)

  b) Son başvuru tarihi itibariyle fiilen en az 6 yıl polis memurluğu yapmış olmak,

  c) Son üç yıl sicilinin olmulu olması,

  d) Son üç yıl içinde kıdeme müessir ceza almamış olmak,

  e) Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak,

  f) Son başvuru tarihi itibariyle 37 yaşından gün almamış olmak,

  g) Yapılacak yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olmak, (Daha önce bu şart 'Yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak' şeklinde idi)


  İhbar butonunu emrederek, birşey istemeyin.Kibarca isterseniz bizde size bildiğimiz kadar yardımcı oluruz.Gözümüzden kaçan sorular olabilir.bu konudada anlayış bekliyoruz...
#11.12.2009 15:55 0 0 0
 • bu akademi çok zorrrrrrrrr...
#08.03.2010 14:36 0 0 0
 • Sağol cihan abi ellerine sağlık
#18.03.2010 15:54 0 0 0
 • ne olursa olsun cok zor olsa bile yinde polis olacam
#15.06.2010 15:16 0 0 0
 • yakazanamazsak ozaman ne olcak hiç düşünen varmı
#05.03.2012 15:42 0 0 0
 • pmyodan girin ben 4 kere girdim mesela olmadı pomemden girin polisliği çok şekilde kazanabilirsiniz
#05.03.2012 16:15 0 0 0
 • beyler bende poland sendromu (göğüs şekil bozukluğu) var sağlık ta sorun edermi
#07.05.2013 09:50 0 0 0
#06.06.2021 13:08 0 0 0
Sürüklemek İçin Tıkla