İslam > DUANIZ OLMASA NE EHEMMIYETINIZ VAR

  Salât-ı Tefriciye - Salât-ı Nariye
  "Allâhümme salli salâten kâmilaten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil'ukadü, ve tenfericü bihil'kürabü, vetükdâ bihil'havâicü, ve tünâlü bihir'regâibü, ve hüsnül'havâtimi, ve yüsteskal'ğamâmü bivechihil'ke'imi ve alâ âlihi ve sahbihî fî külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâlûmin lek."

  İmamı Kurtubî Hazretleri şöyle demiş:

  "Bir kimse, çok önemli bir işinin veya önemli bir dileğinin gerçekleşmesini, ya da üzerinde devam edip duran büyük bir belanın üzerinden çekilip gitmesi (kalkması) için, "Salât-ı Tefriciye"yi 4444 defa okuyup, bu mübârek Saâtü Selâm ile Yüce Peygamberimizi vesile edinse, hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, Yüce Allah, o kulunun istek ve muradının olması için hayırlı bir kapı açar, hayırlı bir sebep yaratır ve ona muradını verir ."
  Salâten Tüncîna - Salât-i Münciye

  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammedin salâten tüncînâ min cemîil'ehvâli vel'âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemîal'hâcât. Ve tütahhirüna, bihâ min cemîis'seyyiât. Ve terfeunâ bihâ âledderacât. Ve tübelliğunâ bihâ eksal'ğâyât, min cemî'lilhayrâti ve bâdel'memât. Hasbünallâhü ve nîmel vekîl, nîmel'mevlâ ve nîmen'nasîr."

  Her namazdan sonra okunmalı ve ayrıca hergün 3 defa okumayı âdet (alışkanlık) edinmelidir. Hele hele manasını birkaç kere okumalı ve aklımıza almalı ve ona göre kıymetini bilmelidir
  Bütün peygamberler şefaat edecek
  "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhime ve Mûsa ve İsâ ve mâ beynehüm minen'nebiyyîne vel'mürselîn. Salevâtüllâhi veselâmühû aleyhim ecmeîn."

  Muhammed'in 6 yaşında iken evlendiği, 3 sene sonra 9 yaşında iken gerdeğe girdiği en küçük karısı Ayşe rivayet etmiş ki: "Bir kimse bu Salevât-i Şerîfe'yi yaymadan önce okursa, o kimseye bütün peygamberler şefaat edeceklerdir."

  Yüz kere okununca günahları affettiren kelimeler
  "Allâhü ekber, ve Sübhânallahî velhamdü lillâh ve lâ illallâhü vahdehü lâ şerîke leh, velâ havle velâ kuvvete illâ billAhil'aliyyil'azıym."

  İmam-ı Ahmet'in rivayetine göre Muhammed şöyle demiş: "Bu kelimeler güzel kelimelerdir. Kim bu güzel kelimeleri her namazın sonunda yüz kere söylerse, deniz dalgalarının meydana getirdiği köpükler kadar da günahı olsa affolur. Bütün günahları silinip ve bağışlanmış olur."
  Üç kere okuyunca günahları affetiren dua
  "Estağfirullahellez'i lâ ilâhe illâ hû, el'Hayyel'Kayyume ve etûbü ileyh."

  Enes'in rivayetine göre Muhammed şöyle demiş: "Her kim, Cuma günü sabah namazının sünnetinden sonra (farzından önce) üç kere bu duayı okursa, deniz köpüğü kadar bile günahı çok olsa, Allah günahlarını affeder."


  Bağışlanmak için her gün yüz kere okunacak dua
  Buhari ve Müslim'in rivayetine göre Muhammed şöyle demiş: "Her kim her gün yüz kere "Süphânallâhi ve bihamdihi" duasını (tespih ve zikrini) okursa, günahları deniz köpüğü kadar olsa bağışlanır.
  Borçlardan ve sıkıntılardan kurtuluş duası
  " Allahümme innî eûzü bike minelhemmi, vel hazeni ve eûzü bike minel'aczi velkeseli, ve eûzü bike minelcübni, velbuhli ve eûzü bike min galebetiddeyni ve kahrir ricali."

  Ebu davud'un rivayetine göre, bu dua Ashab'dan Medine'li Ebû Umâme'ye öğretilmiştir. Ebû Umâme, namaz vakti dışında (namaz vaktinden sonra) camide dalgın dalgın oturuyormuş. Muhammed, bunu görmüş ve ne olduğunu sormuş. Ebû Umâme: "Yakama yapışan borçlar, kederler yâ Resûlallâh.. Yani, çok borcum var, dardayım, onun için sıkıntı çekiyorum, elem ve kederler yakamı bırakmıyor.." demiş.. Bunun üzerine Muhammed "Yâ Ebâ Ümâme! Sana bir dua öğreteceğim, onu okuduğun zaman Cenab-ı Hak senin gamını, kederini giderir. Borcunu ödetir. Bu duayı akşam sabah oku" buyurmuş ve yukarıdaki duayı öğretmiş.

  Ebû Umâme, sonra şöyle demiş: "Resûlallahın emrettiği gibi duayı akşam sabah okumaya devam ettim. Bütün dertlerim, kederlerim, sıkıntı ve bunalımım gitti. Ve borçlarımı da hemen ödemem nasip oldu.
  Memnun ve razı olmak ve cennete girmek için dua
  "Radiytü billâhi Rabben ve bil-İslami diynen. VebiMuhammedin (sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme) nebiyya."

  Muhammed demiş ki; "her kim, sabah akşam üç kere bu duayı okursa, Yüce Allah, o kulunu memnun ve razı ederecktir." Bir diğer hadiste de "Cennete girecektir.." demiş.

  Elhamdülillah demenin sevabı
  Muhammed şöyle demiş:

  1. Bir kul bir defa "Elhamdü lillah" dediği zaman yer ile gök arası sevab ile doldurmuş olur.

  2. İkinci defa "Elhamdü lillah" dediği zaman, yerin yedi kat göklerin üstüne kadar olan bu arayı sevab ile doldurmuş olur.

  3. Üçüncü defa "Elhamdü lillah" dediği zaman, Allah-ü Teâlâ, bu kulna "Ey kulum, işte al" buyurur. Yani Yüce rabbimiz "Ey kulum, dilediğini dile, dileğin verilecektir, muradını iste, muradın yerine getirilecektir. Dilek ve muradın gerçekleşecektir. Sen hemen iste..." buyurmuş demek olur. (İmam-ı gazâli, İhyâ).
  Ansızın kaza bela gelmesin diye sabah akşam üç kere okunacak dua
  "Bismilâhillezî lâ yedurru maasmihi Şey'ün fil'ardı velâ fissemâi ve Hüvessemi'ul Aliym"

  Muhammed şöyle demiş: "her kim, sabah akşam üçer kere, "Bismillahillezi.." duasını (yukarıdaki duadır) okursa kendisine yerde ve gökte hiçbirşey zarar veremez ve kendisine ansızın bela kaza gelmez." (Tirmizi, İbn-i Mâce)
  Akşamları üç kez okuyan zarar görmez
  " E'ûzu bikekimâtillahittâmmâti min şerri mâ halak".

  Akşamları bu duayı üç kere okumalıdır. Okuyan bütün korkulardan emniyet ve selamette olur. Korkulu rüya görmekten, kabuslar görmekten, zehirli haşarat sokmasından ve tüm musibetlerden emin bulunur..muş..

  Sabah on kere okunca sevap kazandıran dua
  "Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ şerîkeleh, lehül' mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir."

  Muhammed demiş ki; "Her kim bu duayı on kere okursa, Hz.İsmail peygamberin oğullarından (sülalesinden) dört köle azad etmiş gibi sevab kazanır". (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  Uyandığında okuyanın sevabı
  Muhammed'in 6 yaşında iken evlendiği, 3 sene sonra 6 yaşında iken gerdeğe girdiği en küçük karısı Ayşe, Muhammed'in şöyle dediğini anlatmış: "Her kim, uyandığı vakit, "Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ şerîkeleh, lehül' mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" duasını okursa, günahları denizin köpükleri kadar bile çok olsa, Allah o kulunu affeder.


  Yüz defa okuyun çok sevap kazanın
  Ebû Hüreyre, Muhammed'in şöyle dediğini anlatmış: "Her kim günde yüz defa, "Lâ ilâhe illallâhü vadehû lâ şerîkeleh, lehül' mülkü velehül'hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" duasını okursa on tane köle azad etmiş gibi sevab alır. Ayrıca, yüz tane sevab yazılır. Yüz tane günahı silinir (affolur) o gün içinde akşama kadar şeytanın şerrinden korunmuş olur."
  Cennette ağacınız olsun diye okunacak dua
  Amr İbni Abbâs, Muhammed'in şöyle dediğini anlatmış: "Her kim, "Subhanallâhi, velhamdü lillahi ve ilâhe illallâhü, vallâhü ekber" derse, bu zikirlerin her birinden dolayı söyleyen kimse için cenette bir ağaç dikilir."

  Tabarâni de rivayet etmiştir ki; "Evet, okuduğu bu kelimelerin herbirinin sevab ve mükafatı olarak kendisi için cennette bir ağaç dikilir."

  Enes bin Mâlik, Muhammed'in şöyle dediğini anlatmış: "Her kim 100 defa "Lâ il^he illallâh", 100 defa "Sübhânallâh, 100 defa "Allâhü ekber" derse, bu zikirler kendisi için hürriyetine kavuşturduğu on köle ve kurban olarak kestiği altı (bir rivayete göre yedi) deveden daha hayırlıdır".(İbni Ebid'dünya rivayet etmiştir)

  İki milyon sevab almak için okunacak dua
  Abdullah bin Evfâ, Muhammed'in şöyle dediğini anlatmış: "Lâ ilâhe illallâhü vahdehû lâ şerîkelehû ehaden sameden lem yelid, ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehâd" derse, Cenâb-ı Allah kendisine iki milyon sevab yazar.
  Her namazdan sonra 10 kere okuyan cennete girer
  Ömer'in oğlu Abdullah, Muhammed'in şöyle dediğini anlatmış: "İki haslet vardır ki, onlara devam eden, mutlaka cennete girer. O hasletler kolaydır, fakat o hasletleri yapan azdır". Bu hasletleri "sizden biriniz her namazın sonunda, on defa 'Sübhânallah', on defa 'Elhamdü lillâh', on defa 'Allahü Ekber' der. Bu zikirler (dualar) dilde yüzelli, mizanda ise binbeşyüz eder. Yatağına girince de, 33 defa 'Sübhânallah', 33 defa 'Elhamdü lillâh', 33 defa da 'Allahü Ekber' der. Bu zikir de dilde yüz, tartıda (mizanda) bin eder. İkisinin toplamı ikibinbeşyüz sevab almış olur okuyan."

  Muhammed, sonra devam etmiş: "Ashabım, ey ümmetim, hanginiz birgün ve gecesinde (24 saatte) ikibinbeşyüz günah işler?"

  Sonra, bu işin tehlikesini şöyle haber vermiş: "Sizden birine namazda iken Şeytan gelir ve şunu hatırla, şunu hatırla diye vesvese verir. Yatağında da o kimseye gelip bu dua ve zikirleri okumaya fırsat vermeden uyutuverir. Böylece, o kimseyi bu dua ve zikirle rden ve kazanacağı sevabtan mani olmuş olur."
  Akşam sabah 7 kere okunacak dua
  "Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâhû, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül'arşil'azıyım"

  Ebû Derdâ, Peygamberimizin şöyle dediğini anlatmış: "Kim sabah ve akşam yedi kere bu duayı okursa, dünya ve ahiretle ilgili işlerinde kendisine üzüntü, elem, keder veren şeyleri Cebâb-ı Allah kendisinden giderir."

  Peygamber Efendimizin en çok okuduğu dua
  "Sübhânallâhi ve bi'hamdihî, Sübhânallâhil'azîymi estağfurullâhe ve etûbü ileyh"
  Yatarken üç kere okunan mağfiret duası
  Muhammed demiş ki; "Her kim, yatağına girdiği zaman üç kere 'Estağfirullâhellezî lâ ilâhe illâhü, elhayyel'Kayyûme ve etûbü ileyh' derse, günahları denizin köpükleri ve temîm diyarının Aliç çölünün kum taneleri, ağaç yapraklarının sayısınca veya dünya günlerinin sayısınca da günahı çok olsa Allah Teâlâ affeder, bağışlar"..

  70 kere okuyunca 700 günah bağışlatan dua
  Muhammed demiş ki: "Herhangi bir kimse, kadın olsun, erkek olsun bir günde yetmiş defa Allah'tan bağışlanmasını dilerse, yani, 'Estağfirullâh' sözünü söylerse, mutlaka (Şüphesiz ve kuşkusuz) Allah o kimsenin yediyüz (700) günahını bağışlar."

  Sabahları 3 kere okununca kaza ve bela önleyici dua
  "Bismillâh, Mâşâ' Allahü lâ kuvvete illâ billâ, Mâşâ' Allahü küllü ni'metin minallâh, Mâşâ' Allahül' küllühû biyedillâh, Mâşâ' Allahü lâ yasrifüs' sû e illâllâh."

  "Her kim, sabahları (gündüzleri) bu duayı üç (3) kere okursa, her türlü bela ve kazadan, yangından, boğulmaktan ve hırsızların vereceği büyük zararlardan Allah'ın lutf-ü keremi ve izn-i şerîfiyle emniyet ve selâmette olur"
  99 derde devâ olan dua
  "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym."

  Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki bu duayı okumak, doksandokuz (99) derde devadır. Bu dertlerin en küçüğü, gönüldeki keder (sıkıntı ve stres)dir.

  Fakirlikten kurtulmak için günde yüz kere okunacak dua
  "Her kim günde yüz defa 'Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil'aliyyil'azıym' duasını okursa, o kimseye ebedî olarak fakirlik ve yoksulluk isabet etmez."
  allahım sana sağlık versin bizlerle hep paylaşma fırsatın olsun sanırm bu borda en büyük ödülsün


  [color=#ff3399]seni admine şikayet edecem bizim paylaşımlar seninkiler yüzünden arka pilanda kalıyor
  goksahanim, kardesim sagolasin... ben buralara gelebildiysem senin sayendedir bugün moralin iyi herhalde, nese saciyorsun kardesim.
  arka plan, ön plan konusuna gelince, huyum kurusun, birazcik bencil ve egoistim herhalde, hep bana hep bana deyip, konulari hep üstte tutuyorum nazar etme kardes.
  bundan sonra hep senin konulari üstte tutarim can can, sen bana kizma, beni sikayet etme emi
  Yüz kere okununca korkuları bitiren dua
  "Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl"

  Bu dua ile ilgili olarak Peygamberimiz sav şöyle demiş: "Sizden herhangi biriniz, büyük bir hadise (olay) ile (elem-keder, dert-bela, düşman ile karşılaşma gibi) 'Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl' duasını okuyunuz. Cenâb-ı Allah, düşmüş olduğunuz belâyı sizden uzaklaştırır."

  Yüz defa "Hasbünallâhü ve nîmel vekiyl" deyiniz. Yüzüncü de "Ni'mel'Mevlâ ve ni'men'nasıyr" diye ilave ediniz. Böylece korktuğunuzdan emniyet ve selâmette olursunuz"
  Üçer kez okununca stres ve sıkıntıyı bitirir dua
  Stresli ve sıkıntılı kimse şu duayı üç kere okumalı ve üçer üçer okumaya devam etmelidir: "Allâhü, Allâhü, Rabbî lâ üşrikü bihî şey'â"

  Üç veya yedi kere okununca stresten kurtarır dua
  Bu dua, Yunus'un balık karnında iken okuduğu duadır. Yunus, balığın karnında o sıkıntılı anında bu duayı okumuş ve balığın karnından o şiddetli stresten kurtulmuştur. "Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez'zalimiyn"

  Bu dua dahi 3 veya 7 kere okunur ve okumaya devam edilir. Bu dualar topluca dahi okunmaya devam edilir.

  Üç, yedi ya da yüz kere okununca kederi yok eden dua
  "Allahü Rabbî lâ şerikeleh"

  Kederli stresli kimseler bu duayı, bu duaları 3 kere, 7 kere veyahutta yüz kere dahi okuması derdinin çabuk gitmesini sağlar. Dualar sıkıntıların gitmesine kadar devam edilir
  HADIS-I SERIFLER ISIGINDA GÜNLÜK DUALAR

  - Sabah-akşam 7 defa "Allahümme ecirnî minennâr" diyen cehennemden kurtulur. [Ebu Davud]

  - Sabah-akşam, 3 defa, "Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm" okuyan, büyücü ve zalimden emin olur. [İ. Mâce]

  - Sabah 3 defa, "Eûzü billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm" dedikten sonra Besmele ile Haşr suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur. [Tirmizî]

  - Şirkten korunmak için "Allahümme innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a'lemü ve estağfiruke li-mâ lâ a'lemü inneke ente allâmülguyûb" okuyun! [İ. Ahmed]

  - Sabah-akşam 7 defa "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm" okuyanın dünya ve ahiret işine Allah kâfi gelir. [Beyhekî]

  - "Allahümme ma esbaha bî min ni'metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel hamdü ve lekeşşükr" duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin şükrünü ifâ etmiş olur. [Akşam "esbaha" yerine "emsâ" denir.]

  - Sabah-akşam on defa, "Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr" okuyan kimse, kötülüklerden korunur. [Nesâî]

  - Bir kimse, sabah-akşam yüz defa "Sübhânallahi ve bihamdihi" derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz. [Deylemî]

  - Evden çıkarken "Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah" diyen, tehlikelerden korunur ve şeytan ondan uzaklaşır. [Tirmizî]

  - Lâ havle... okumak, doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır. [Ebû Nuaym]

  - İmam-ı Rabbanî (ks) Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa "Lâ havle velâ kuvvete illâ billah" okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa Salevat getirirdi. [Tefsir-i Mazherî]

  - Hergün yüz defa salevat getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle beraber olur. [Taberânî]

  - Günde 25 defa "Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba'delmevt" okuyan şehit olarak ölür. [Redd-ül Muhtar]

  - Gece Âmenerrasulüyü okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi ibadetle geçirmiş sevabı verilir. [Şir'a]

  - Eve girerken İhlas suresini okuyan, yoksulluk görmez. [T. Kurtubî]

  - Evden çıkarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder. [Eyoğul İlmihâli]

  İstiğfâra devam etmek

  - İstiğfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır. [İbni Mâce]

  - İstiğfâr olarak "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalıdır.

  - Günde yüz kere "Lâ ilâhe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar. [Taberânî]

  - Bir yere gelen, "Eûzü bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka" okursa, o yerden kalkıncaya kadar, ona hiçbir şey zarar veremez. [Müslim]

  - Sıkıntılı veya borçlu, bin kerre "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm" derse, Allahü teâlâ işini kolaylaştırır. [Şir'a]

  - Yatağa girince 3 defa "Estağfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur. [Tirmizî]
  Ya İlahi Ya Rabbi

  Her türlü delaletten gizli ve aşikar her türlü şirkten,
  tüm nefsani hastalıklardan,gıybette,
  nifaktan,fısktan,hasetten,kibirden ucbtan
  zararlı öfkeden senin sonsuz kudretine
  merhamet ve mağfiretine sığınıyoruz.


  Ya İlahi Ya Rabbi

  Seni gazablandıracak amel işlemekten, gazabına
  uğramaktan, ölüm ezasından,kibir azabından,
  kıyametin dehşetinden,cehennemin ateşinden,
  sonsuz kudretine merhamet ve
  mağfiretine sığınıyoruz

  Ya İlahi Ya Rabbi

  Sırat köprüsünden kolay geçenlerden,
  defteri sağ elinden verilip mizanı ağır basanlardan,
  arşı alanın altında gölgelenenlerden,
  Kevser havzı başında Muhammed Mustafa habibinin
  şefaatine nail olanlardan kıl bizi

  Ya İlahi Ya Rabbi

  En sevdiğin şehidler gibi yaşamayı,
  ahlaklanmayı yeryüzünde yürüyebilmeyi ve en sevdiğin
  şehitler gibi şehit olabilmeyi nasip eyle bizlere.

  Ya İlahi Ya Rabbi

  Yeryüzündeki bütün mü'minlere
  Lailaheillallah Muhammedün Resulallah
  bayrağı altında birleşmeyi, tek güç tek kuvvet,
  tek yumruk,tek vücut olmalarını sağla.
  Kafirlerin bütün oyun ve tuzaklarını
  komplo ve entrikalarına karşı bilinçli,
  şuurlu,basiretli,ferasetli,
  güçlü,kuvvetli,ve tedbirli olmalarını sağla.

  Ya İlahi Ya Rabbi

  Yeryüzünde zulme uğrayan bütün Müslüman
  mazlum ve mustazaflara;güç,kuvvet,sabır,
  sebat,direnç,dayanma gücü,bilinç ve şuurla
  sırlarını gizleyebilme takatini nasip eyleyerek
  onlara uzanan zalim elleri kurut.Mü'minlere,
  hasetten mü'mine bacılarımıza uzanan zalim
  elleri kurut,darmadağın et,yerlerin
  dibine geçir.

  Ya İlahi Ya Rabbi

  Hz.Yunus'un tesbihi hürmetine Hut'un
  karanlık karnından kurtarıp selamet sahiline
  tahliye buyurduğun gibi karanlık ve dehşet dolu
  dehlizlerdeki bütün müslümanları o tesbihin
  hürmetine kurtararak selamet ve özgürlük
  sahiline tahliye buyur.

  Ya İlahi Ya Rabbi

  Hz.Yusuf'a verdiğin zindan anlayışını
  zindandaki bütün mü'minlere nasip eyleyerek
  zindanların Medrese-i Yusufiyeye çevirebilme
  bilincini,şuurunu ve olanaklarını nasip ederek
  en mükemmel bir şekilde istifade edebilme
  imkanı sağla.

  Ya İlahi Ya Rabbi

  Ölülerimizi kabir azabından azad eyleyerek
  merhamet ve mağfiretine vasıl eyle,sağlarımızı
  cehalet azabından kurtararak gaflet uykusundan
  hüşyar kılarak İslam'ın izzet ve şerefine hidayet
  eyle; saadeti dareyni nasip ederek rü'yeti
  cemaline mazhar eyle bizleri.
  (Amin velhamdulillahi rabbil alemin)
  leotombak abime kopya veriyorum, hani o hatim duasi yapacak ya...

  dua müminin silahidir.. ne de olsa..

  benim de duam, kimseyi kirmamak, kimsenin bana küsmemesi, bu arada söz bi daha espiri yapmicam, samimiyetten cok duyarsizlik, ciddiye alinmama duygularini uyandiriyorum herhalde karsi tarafta...

  Hakkinizi helal edin...
  YA RABBİ; Celalinden Cemaline sığınmamamıza izin ver..Senden de yine Sana sığınmamamıza izin ver..Ey Rabbim bizi Seni razı edebileceğimiz yerlere ulaştır. Allahım! Bizi çok şükreden kıl. Bizi çok sabreden kıl. Allahım! Benim üzerimde olan kudretin hakkı için bana rahmetinle teveccüh et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.Allahım Senden, Senin sevgini Senin sevdiklerinin sevgisini ve beni Senin sevgine yaklaştıracak amelin sevgisini dilerim...AMİN.
  Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:
  (Yatağa girince 3 defa Estağfirullah el azim ellezi lâ ilahe illâ hüvel hayyel kayyum ve etubü ileyh okuyan kimsenin günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur.) [Tirmizi]
  (Yatarken Fatiha ve İhlası okuyan, ölüm hariç, her şerden emin olur.) [Bezzar]

  (Yatarken Kâfirun suresini okuyan şirkten beri olur.) [Tirmizi]
  (Yatarken Mülk [Tebareke] suresini okumadan yatma! Çünkü ölürsen kabirde sana yoldaş olur.) [Ey Oğul İlmihali]

  (Kuranda bir sure vardır ki, otuz âyettir. Okuyana affedilinceye kadar şefaat edecektir. O Tebarekellezi bi yedihil mülk diye başlayan suredir.) [İ. Ahmed]
  (Resulullah, Secde suresi ile Mülk suresini okumadan uyumazdı.) [Tirmizi]

  Her gece Amenerresulüyü okuyan, gecelerini ibadetle geçirmiş gibi sevaba kavuşur.
  Gece yatarken Tebareke suresini okuyan, kabir azabından korunur, Kadir Gecesini ihya etmiş gibi sevaba kavuşur.

  Her gece Yasin suresini okuyan, affedilmiş olarak sabahlar.
  Her gece yatarken yüz defa, (Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber) okuyan kimse, kendini hesaba çekerek günahlarını affettirmiş olur.
  "Ey, Rabbim! Gayb ilminle ve halk üzerine kudretinle, hayati benim için hayirli gördükçe beni yasat, ölü*mü benim için hayirli gördügün zaman da beni vefât ettir. Ey Rabbim! Gizlide ve açikda senden hasyetini istiyorum. Rizâ hâlinde de, gadab hâlinde de ihlâs sözünden ayirmamani istiyorum, fakirlikte de zenginlikte de i'tidâlden ayirmamani istiyorum. Senden tükenmez bir ni'met, kesilmez bir göz ferahligi (yüzde açikça görülen nese ve huzûr) istiyorum. Senden beni kazâna râzi kilmani, ölümden sonra yasamanin serinligini istiyorum. Senden yüzüne bakmanin lezzetini; sana kavusmanin sevkini istiyorum. Bütün bunlari zarar vericinin zararindan, sapdirici bir fitneden uzak olarak vermeni istiyorum. Ey Rabbim! Bizi îmân zîynetiyle süsle, bizi dogru yolda olan hidâyet rehberleri kil.
  Ya Rabb,
  bu dini bize doğru olarak öğrenmeyi
  ve
  rızan istikametinde bir hayat yaşamayı,
  son nefesimizde iman
  ve
  Kuran la ölmeyi bizlere nasip eyle.

  Dinsiz, İmansız olarak canımızı alma,
  ya Rabb
  bizlere cennetini ve cemalini görmeyi nasip et,
  Cehenneme yakıt (odun) olmaktan bizleri muhafaza eyle,
  bütün müslüman kardeşlerimi cennettine nail eyle. Amin
  benden bu kadar arkadaslar...

  iyi bakin kendinize, Allah a emanet olun...

  dualarda unutulmamak dilegiyle...

  hatamiz varsa affola, kirdiysak bilmeden kirmisizdir, hakkinizi helal edin...

  mutlu kalin...


  selamun aleyküm
  Kırk bin kere maşallah gulcan57 kardeşim. Allah senden razı olsun ve seni aramızdan eksik etmesin. Bu gayretinden dolayı seni kutlarım. Allah'ın izniyle duamızı yaparız ve duada hizmetlerin için özellikle sana da yer vereceğim. Selametle.
  serdiniz varsa dermanini uzakta aramayin; sifa Kur an da...

  ellerine saglik...
  s.a abi maşllah ki ne maşllah karedeşimiz yemiyor içmiyor çalışıyor allahım bu arkadaşımız birde admin olsa vay o sitenin haline
  utandirmayin beni ya...

  yaptiklarimiz yapacaklarimizin teminati oamaz, daha cok görüsecegiz Allah nasip, kismet ederse...

  tesekkürler varliginiz varligimi güclendirmeye yetiyor goksahan kardesim ve leotombak abim...