Coğrafya > ERZURUM

  ERZURUM
  Erzurum

  Erzurum

  Tarihi

  Roma istilasından önce, bugün Erzurum’un bulunduğu yerde değişik dönemlerde Karin, Karna, Garin, Karndi ve Kalhak isimli bir şehir bulunduğu tarihi kaynaklara dayanılarak tespit edilmiştir.

  M.Ö. 408-450 yıllarında yaşamış olan Bizans İmparatoru ll. Teodosinus doğudan gelen İranlı’ların saldırılarına karşı koymak amacıyla bu bölgedeki Erzen şehrinin güney batısında, yeni bir kale ile çevrilmiş bir şehir kurdurdu. Kale o devirde Bizans İmparatorluğunun doğu bölgeleri komutanı olan Antonyus tarafından yaptırılmış ve şehire imparatorun adını izafeten Teodosipolos denilmiştir.  Kültürü

  ERZURUM KALESİ:

  İlk inşâ tarihi kesin olarak bilinmeyen Erzurum Kalesi’nin M.S. 5.yüzyılın ilk yarısında Bizanslar tarafından yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Tarih boyunca Asurlular, Sasaniler, Persler, Araplar, Romalılar ve Bizanslılar arasında sık sık el değiştiren Erzurum Kalesi, 11. yüzyılda Türklerin eline geçmiştir. İç Kale’de Erzurum’daki ilk Türk-İslâm eserlerinden Saltuk Oğulları dönemine ait Kale Mescidi ve Tepsi Minare bulunmaktadır.

  Erzurum Kalesi bulunduğu tepenin üzerinde bir iç kale ile, bunu çevreleyen dış kaleden meydana gelmiştir. Bugün iç kale sağlam kalmış olmasına rağmen, şehri çevreleyen dış kale surlarından hiç bir eser kalmamıştır. Surların dört kapı ile dışa açıldıkları, bugün yerlerinde bulunmayan bu kapıların Tebriz Kapı, Erzincan Kapı, Gürcü Kapı ve Harput Kapısı adlarını taşıdıkları bilinmektedir. Günümüze ulaşan iç kalenin duvar kalınlıkları 2-2,5 m. arasında değişmekte olup, halen sekiz burcu ayakta durmaktadır.

  TEPSİ MİNARE (SAAT KULESİ):

  Erzurum Kalesi’nin içinde bulunan Tepsi Minare’ye Saat Kulesi de denilmektedir. Yer yer tahrip olan şerefe gövdesindeki kitabesine göre Saltuklu Emirlerinden Muzaffer Gazi bin Ebü’l Kasım tarafından 12. yüzyılın ilk yarısında yaptırılmıştır.

  Minare, sur duvarları hizasına kadar renkli kesme taşlarla örülü kaide üzerinde, tuğla örülü gövdeye sahiptir. Silindirik gövde, aşağıdan yukarıya doğru daralarak yükselir. Şerefeden yukarısı yıkılmıştır. Bu bölüm 1841 ve 1880 yıllarında Avrupaî tarzda ahşap malzeme ile yenilenmiş ve içine saat yerleştirilmiştir. Tepsi Minare, Karahanlı ve Büyük Selçuklu döneminde inşâ edilen minarelerin geleneğini Anadolu’da sürdüren en eski minarelerden biridir. Kule, Kale Mescidi’nin minaresi, aynı zamanda gözetleme kulesi olarak da kullanılmıştır.

  KALE MESCİDİ:

  İç Kale içerisinde kalenin güney sur duvarlarına bitişik yerdedir. Dikdörtgen planlı mescidin iç düzenlemesi mihraba paralel iki sahındır. Girişte çapraz tonoz, mihrap önünde ise mukarnaslı kasnaklara oturan kubbe ile örtülüdür. Her iki örtünün doğu ve batısı beşik tonozlarla genişletilmiştir. Mihrabı, yarı dairesel planlı burcun içerisine yerleştirilmiş, yalın bir bezemeye sahiptir.

  Düzgün kesme taşla inşâ edilen mescidin kubbeli bölümü dıştan yüksek kasnaklı ve külâhlı bir örtüyle kapatılmıştır. 12.yüzyılın ilk yarısında Saltuklular tarafından yaptırılmıştır.

  MEDRESELER

  ÇİFTE MİNARELİ MEDRESE:

  Erzurum’un sembolü haline gelen Çifte Minareli Medrese’nin kitâbesi olmadığından, yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat’ın kızı Hundi Hatun veya İlhanlı hanedanlarından Padişah Hatun tarafından yaptırılmış olabileceği düşüncesi ile adına Hatuniye Medresesi de denilmektedir. Genellikle 13. yüzyılın sonlarında yaptırıldığı kabul edilmektedir. Osmanlı Padişahlarından 4.Murat’ın emri ile bir süre “Tophane” olarak, daha sonra da “Kışla” olarak kullanılmıştır. 1942-1967 yılları arasında Erzurum Müzesi olarak kullanılan medrese, günümüzde çay bahçesi ve resim sergi salonu olarak kullanılmaktadır. Medrese yaklaşık 35x46 m. boyutlarındadır. İki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu medreseler grubundandır.

  Zemin katta ondokuz, birinci katta ise onsekiz oda bulunmaktadır. Avlu 26x10 m. ölçülerinde dört yönden revaklarla çevrili olup, girişin batısındaki kare mekânın vaktiyle mescid olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Zemin katın revakları kalın sütunlar üzerine oturmaktadır. Sütunların çoğu silindirik, dördü sekizgen gövdeye sahiptir. Odalar beşik tonozla örtülüdür.

  Medrese’nin bezemesinde kullanılan geometrik motifler, Selçuklu taş süslemesindeki örneklerdir. Bezemenin ağırlık unsuru bitkisel öğelerdir. Palmet ve rumi motiflerin en çok kullanılanıdır ve her ikisi de birbiri ile uyum içindedir.

  Çifte Minareli Medrese’nin en önemli yanlarından biri hiç şüphesiz figürlü süslemesidir. Taç kapı taşıntısının her yüzünde süslemelerle kuşatılmış, dört adet pano bulunmaktadır. Panoda palmiye (hayat ağacı), iki başlı kartal ve altta iki ejder figürü yer alır. Güney eyvanın dış duvarlarına bitişik inşâ edilen iki katlı kümbetin gövdesi oniki köşelidir. Kümbetin üstü dıştan külah, içten kubbe ile örtülüdür. Saçağı, süsleme şeritler ve silmelerle bezenmiştir. Dört kollu bir düzenlemeye sahip, cenâzelik kısmı çapraz tonozla örtülüdür. Kümbetin iç malzemesi mermerdir. Süslemeleri Medrese’nin aksine oymadır ve bitkisel öğelerden oluşmaktadır.

  YAKUTİYE MEDRESESİ:

  Cumhuriyet Caddesi üzerinde Lala Mustafa Paşa Câmii’nin batısında bulunmaktadır. İlhanlı hükümdarı Sultan Olcaytu zamanında Gazan Han ve Bolugan Hatun adına, Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılmıştır.

  Anadolu’daki kapalı avlulu medreselerin son örneklerinden biri olan yapı, cepheden dışa taşan taç kapısı ile Çifte Minareli olarak planlanmıştır. Ancak, minareler Çifte Minareli Medrese’de olduğu gibi taç kapı üzerinde değil köşelere yerleştirilmiştir. Ön yüzde geniş kuşaklar halinde mukarnas bitki ve geometrik motifler yer almaktadır. Taç kapının yan yüzlerindeki silme kemerle çevrili nişler içinde sembolik Pars ve Kartal motifleri bulunmaktadır. Ajurlu bir küreden çıkan hurma yaprakları şeklindeki hayat ağacının altında iki pars üzerindeki kartal figürlerinin Orta Asya Türk inancıyla ilgili ifadeleri yansıttıkları görülür. Köşelerde yer alan kalın gövdeli minarelerden biri çok önceden yıkılmış veya hiç yapılmamış, kaidesinin üzeri konik bir külahla kapatılmıştır. Diğerinin ise üst bölümü mevcut değildir.

  Dört eyvanlı iç mekânda bulunan dikdörtgen avlunun orta bölümü mukarnaslı bir kubbe ile, diğer kısımlar ise sivri kemerli beşik tonozlarla örtülüdür.

  Anadolu’daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olan Yakutiye Medresesi plan düzeni, dengeli mimarisi ve iri motifli süslemeleri ile Erzurum’un en gösterişli yapılarından biridir. Günümüzde Türk-İslâm Eserleri ve Etnoğrafya Müzesi olarak kullanılmaktadır.

  AHMEDİYE MEDRESESİ:

  Murat Paşa Mahallesinde, Murat Paşa Câmii;nin doğusunda bulunmaktadır. Günümüzde câmi olarak kullanılan medrese 1314 yılında Ali oğlu Ahmet tarafından Darül Hadis (Hadis Okulu) olarak yaptırılmıştır.

  Kapalı avlulu medreseler grubuna giren yapı küçük ölçüde planlanmıştır. Dikdörtgen şekilli avlunun üzeri tonozla örtülüdür. Süsleme açısından sade olan medrese Selçuklu Medreseleri tarzında inşâ edilmiştir.

  KURŞUNLU (FEVZİYE) MEDRESESİ:

  Mirza Mehmet Mahallesi’nde aynı adla anılan Kurşunlu Câmii’nin bitişiğinde bulunan medrese Erzurumlu Şeyhülislâm Feyzullah Efendi tarafından 1700 yılında câmi ile birlikte yaptırılmıştır. Medresenin onüç öğrenci odası bulunmakta olup, odaların üzeri beşik tonozlarla örtülüdür.

  ŞEYHLER MEDRESESİ:

  Şeyhler Mahallesi’nde aynı adla anılan Şeyhler Câmii’nin batısında bulunan medrese Müftü Mustafa Efendi tarafından 1760 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı bir avlu etrafında onbir öğrenci odası bulunmakta olup, odaların üzeri beşik tonozlarla örtülüdür.
  KÜMBETLER VE TÜRBELER

  ÜÇ KÜMBETLER:

  Anadolu Selçuklu Mezar yapılarının temsilcilerinden üç tanesi bir arada Erzurum’da bulunmaktadır. Kümbetler iki kısımdan oluşmakta olup, alt kısım cenazelik dediğimiz mezar odası, gövde hacminin oluşturduğu üst kısım ise mescid olarak kullanılmaktadır.

  A.Emir Saltuk Kümbeti: Üç Kümbetlerin en büyüğüdür. Kesin tarihi bilinmeyen kümbetin 12. yüzyılda Saltuklu Hükümdarı İzzeddin Saltuk adına yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Sekizgen planlı olup, üçgen alınlıklarla biten gövdenin devamı şeklindeki silindirik kasnağı ve kubbemsi külahı ile kendine has bir mimari yapıya sahiptir. Kasnak kısmındaki nişlerin tepeliklerinde çeşitli figürlü bezemeler vardır. Sağlam ve kaliteli taş işçiliği, farklı mimari elemanları ve süslemeleri ile Anadolu’nun en eski anıtsal mezar yapılarından biridir.

  B-2. Kümbet: Emir Saltuk Kümbeti’nin güneydoğusunda bulunan silindirik gövdeli kümbet 14.yüzyıla tarihlenmektedir. İçten kubbe dıştan konik külahla örtülü kümbet basit süs unsurları ile bezenmiştir.

  C-3. Kümbet: Köşeleri pahlı, yüksek bir kare kaideye oturan kümbet içten kubbe dıştan konik külah ile örtülü olup, oniki köşeli bir gövdeye sahiptir. Cenazelik kısmı olan kümbet 14.yüzyıla tarihlenmektedir.

  Üç kümbetlerin yanında bir de kare planlı iki katlı bir kümbet bulunmaktadır. Gösterdiği mimari özelliklerinden dolayı 14.yüzyılda yaptırıldığı tahmin edilmektedir.

  GÜMÜŞLÜ KÜMBET:

  Kars Kapı semtindedir. Kitâbesi bulunmayan kümbetin 14. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir. Kare şeklinde mumyalık, onikigen gövde ve konik külahlı kümbet sade bir görünüme sahiptir.

  KARANLIK KÜMBET:

  Derviş Ağa Câmii’nin karşısında bulunan kümbet 1309 yılında Sadrettin Türk Beğ tarafından yaptırılmıştır. Pencere ve mihrap nişleri mukarnaslıdır. Kümbet içten kubbe, dıştan konik külah ile örtülüdür.

  CİMCİME SULTAN KÜMBETİ:

  Cumhuriyet Caddesi üzerindedir. Bu kümbet de silindirik gövdeli ve konik külahlıdır. Muhtelemen 14.yüzyılın başlarında yapılmıştır.

  RABİA HATUN KÜMBETİ:

  Hasani Basri Mahallesi’nde bulunmaktadır. Mimari özelliklerine göre 14.yüzyılın başlarında yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Dıştan onikigen, içten silindirik planlı yapı kadın erenlerden Rabia Hatun’a atfedilmektedir.

  HABİB BABA TÜRBESİ:

  Ali Paşa Mahallesi’ndedir. Diğer bir adı da Timurtaş Baba olan Habib Baba Türbesini Erzurum’daki askeri komutanlardan Müşir Kemal Paşa 1844 yılında yaptırmıştır. Timurtaş Baba için yaptırılan türbeye dört yıl sonra vefat eden Habib Baba defnedilmiştir. Türbe, mescid ve mezarların yer aldığı iki bölümden oluşmaktadır.

  ERZURUM TABYALARI

  Erzurum’un bir ulaşım ve ticaret merkezi olarak taşıdığı değer tarih boyunca bu şehri askeri hedef durumuna getirmiş ve savunma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

  M.S.415 yılında Romalılar tarafından yapıldığı bilinen Erzurum Kalesi; Bizans, İran, Arap ve Türk Devletleri arasında el değiştirdikten sonra, 1514 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

  Harp silah ve araçlarındaki gelişmelere, maruz kalınan tehdide paralel olarak, 1821 yılından itibaren Erzurum’u savunmak üzere Tabyalar inşâ edilmeye başlanmıştır.

  1821 yılında, bugün şehrin içerisinde kalmış olan Hasan Basri Toprak Tabyası, Erzurum’u çevreleyen üç kuşak halinde tahkimli savunma mevzilerini oluşturan 20 tabyanın ilki olarak yapılmıştır.

  Erzurum Valisi Zarif Mustafa Paşa döneminde Topdağı üzerinde Mecidiye Tabya ile Sütnişan Tabya, şehrin güneyinde Büyükkiremitlik Tabya ve bunlar arasında bazı tahkimli mevziler inşâ edilmiştir.

  Kırım Harbi sonrasında, Sultan Abdülaziz’in direktifi ile Fosfor Mustafa Paşa başkanlığında teşkil edilen bir komisyon tarafından, Aziziye Tabya ve Küçükkiremitlik Tabya ile bazı iskân ve depolama tesislerinin yapılması planlanmıştır. 1867 yılında başlayan inşaat beş yılda tamamlanmıştır.

  Bu inşaat sırasında, Gümüşlü Kümbet (Susuzharmanlar) düzlüğünde yapılmasına ihtiyaç duyulan Tabya 3000 Erzurumlu gönüllünün ücretsiz çalışmasıyla iki yılda bitirilmiş ve Ahali Tabya olarak isimlendirilmiştir.

  1877-78 Osmanlı-Rus Harbinde, yapılan hazırlıkların semeresi alınmış ve Rus kuvvetlerinin taarruz azmi Aziziye Tabya’da kırılmıştır.

  1880’li yıllarda, Şahap Paşa başkanlığında bir heyet tarafından Erzurum’a doğudan ulaşan yaklaşma istikametlerini kapatacak şekilde yeniden ele alınan tabyalar sistemi, altı grup halinde planlanan 15 yeni tabyanın inşasıyla 1896 yılında tamamlanmıştır.

  19.Yüzyılın sonlarında yapılan bu tabyalar; Dumlu kuzeyinde Gürcü Boğazı ile Kireçli Geçidi çıkışlarını kontrol eden Tafta ve Karagöbek Tabyaları,

  Kösemehmet Geçidi ve Toy Geçidi ile Hamamdere Boğazı’nı kontrol eden Çobandede ve Dolangez Tabyaları,

  Hamamdere Boğazı ve Toparlak Geçidi ile Pasinler Ovası’nı kontrol eden Uzunahmet Tabya ile güneyindeki Küçük ve Büyük Höyük Tabyaları,

  Toparlak Geçidi’ni kontrol eden Ağzıaçık ve güneyindeki Toparlak Tabya ile geçidin çıkışındaki Gez Tabya,

  Deveboynu Geçidi’ni kontrol eden Sivişli Tabya,

  Palandöken geçidini kontrol eden Büyük ve Küçük Palandöken Tabyaları,

  Erzurum çevresinde üç kuşak tahkimli savunma mevzi oluşturan ve hakim arazi kesimleri üzerinde inşâ edilmiş olan Tabyalar; 19.yüzyıldaki imkânlarla, tamamen Türk subay ve mühendisleri tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.

  Tabyalar, etrafındaki araziye karşı ateş imkânı sağlaması yanında, cephanelik, dehliz halinde koğuşlar, erzak depoları gibi bütün askeri ihtiyaçları karşılayabilmektedir.

  Her biri bölgenin ağır kış şartlarında bile iki bölük ile iki tabur arasında kuvvetin barınmasına müsait olan tabyalar, gömme ve yarı gömme olarak inşâ edilmiştir.

  Tabyaların çoğunluğu yarı çapı 45-90 m. arasında yarım ve tam daire şeklinde toprak yığını görünümündedir.

  Koğuş olarak kullanıldıklarında
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Emeqine saqLık
  süper bir ilimiz kurban olayım ben erzuruma bayılıyorum yaa bu ile ne güzel bir il
  bilgilerinden dolayı tşk
  ARKADAŞLAR ERZURUMLA İLİGİ DAHA İLGİNÇ VE GÜZEL RESİM VE TÜRKÜLERİNİZİ BEKLİYORUM
  DADAŞLAR DİYARI ERZURUM
  ellerinize emeğinize sağlık
  elinize sağlık arkadaşlar
  teşekkürler
  Coğrafi Durumu:
  LOKASYON:

  İki coğrafi bölgede toprakları buluna Erzurum İlinin arazi büyüklüğü, yaklaşık 25.066 km² kadar tutar. Bu toprakların kuzey kesimi yani İspir, Narman, Oltu, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere İlçelerinin toprakları, Karadeniz Bölgesinin Doğu Karadeniz sınırları içinde kalmaktadır. Ancak bu kesim, İl topraklarının yaklaşık % 30' luk bir payını oluşturur. Geriye kalan % 70 gibi önemli bir pay, Doğu Anadolu Bölgesi dahilinde yer alır. İl, arazi büyüklüğü bakımından, sırayla Konya, Sivas ve Ankara İllerinden sonra, Türkiye' nin 4. büyük ili konumundadır.

  YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ:

  Erzurum İli, genel olarak yüksek arazilerden oluşur. Örneğin platoların deniz düzeyine göre yükseklikleri 2000 m' yi bulur, bunların üstünde yer alan dağların yükseklikleri ise, 3000 m. ve daha yüksektir. Platolar ve dağlar arasında, yükseklikleri yaklaşık 1500 ila 1800 metrelere ulaşan depresyon ovalarıyla oluklar yerleşmiştir. Karasu-Aras Dağlarının bazı dağ kütleleri, Erzurum İli arazisini güneyde engebelendirmiştir. Bunların en önemlileri, Erzurum kenti ve Erzurum ovası (825 Km²) güneyinde yer almakta olan Palandöken Dağları (Büyük Ejder 3176 m.) ve Pasinler Ovası (540 km²) güneyinde yer alan Şahveled Dağları (Çakmak Dağı 3063 m.) olup, Bingöl Dağlarının kuzey yarısı da yine Erzurum İli sınırları içinde kalmaktadır.
  İl topraklarını kuzeyden engebelendirmiş olan dağlarsa, Kuzey Anadolu Dağlarının ikinci sırasına bağlı yükseltilerdir. Bunların başlıcaları, İspir ve Erzurum arasında yer alan Mescit Dağları (en yüksek nokta 3239 m.), onların doğusundaki Kargapazarı Dağları (Dumlu Dağı 3169 m.) ve bir kısmı Kars ili sınırları içinde kalan Allahuekber dağlarıdır. Söz konusu edilen bu kuzey ve güneydeki dağların arasına, iki önemli depresyon ovası yerleşmiştir. Bunlar Erzurum Kentinin de kenarında kurulmuş olduğu Erzurum ovası ve Hasankale ovası olup, her iki ovayı birbirinden, 2030 m. yükseklikteki Deveboynu beli ayırır. Bunlardan Erzurum ovasının en alçak kesimi 1850 m, Hasankale ovasınınki ise, 1650 m. kadardır. Aslında bunlar birer ova özelliği gösterirler.

  İKLİM ÖZELLİKLERİ:

  İl arazisinin büyük çoğunluğunda, karasal iklim özellikleri egemendir. Kışlar uzun ve sert, yazlar kısa ve sıcak geçer. İl topraklarının kuzey kesimlerinde, yüksekliği yaklaşık 1000 ila 1500 metrelere inen vadi içleriyle çukur sahalarda iklim, büyük ölçüde sertliğini yitirir. Erzurum il merkezindeki meteoroloji istasyonunda 1929' dan bu yana gözlem yapılmaktadır. Yaklaşık 70 yılı bulan gözlem sonuçlarına göre, ilde en soğuk ay ortalaması, -8.6 C, en sıcak ay ortalaması 19.6 C, en düşük sıcaklık -35 C ve en yüksek sıcaklık ise, 35 C olarak ölçülmüştür. Yıllık yağış tutarı 453 mmm. kadardır. En az yağış kış devresinde düşer. Bu devrenin yağışları kar biçiminde olup, kar yağışlı gün sayısı 50 ve kar örtüsünün yerde kalış süresi ise 114 gün kadardır. En yağışlı devre ilkbahar ve yaz mevsimleridir.

  DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ:

  İl arazisinde egemen doğal bitki örtüsü, step formasyonudur. Orman örtüsü, pek yaygın değildir. Bu örtünün alt sınırı, 1900-2000 metrelerde başlamakta ve üst sınır, 2400 metrelerde son bulmaktadır. Başlıca orman örtüsü alanları, Oltu, Olur ve Şenkaya ilçelerindeki sarıçam ve meşe ormanlarıyla, Erzincan-Aşkale sınırlarında rastlanan meşe ormanlarıdır. İl arazisinin % 60' tan biraz fazlası steplerle kaplıdır. Bu doğal bitki örtüsü, yer yer keven topluluklarıyla verimsiz hale gelse de, geniş alanlarda mera hayvancılığına uygun verimli çayırlıklar durumundadır.

  AKARSULAR:

  İl topraklarının doğu yarısı, Hazarakaçlama Havzası içinde kalır. Bu kesimin sularını, Aras Irmağı toplar. Batı kesimi ise, Basra Körfezi akaçlama alanında, kuzey kesimi de Karadeniz akaçlama havzasında kalır. Batı kesimi sularını Karasu, kuzey kesimininkini ise, Tortum ve Oltu çaylarının birleşmesiyle oluşan Çoruh ırmağı toplar.

  GÖLLER:

  İlde doğal göller azdır. Yapay göller ise, yeni yeni oluşmaktadır. İlin en önemli doğal gölü, Tortum çayı üzerinde oluşmuş, bir heyelan-sed gölü olan, Tortum gölüdür. Aslında bu göl, yönetim olarak, 1997' de ilçe merkezi yapılan Uzundere ilçesi yönetim sınırları içinde kalır. Alanı yaklaşık 8 km² kadar olan bu göl, kuzey batıda yer alan Kemerli dağından heyelan yoluyla kayan kütlelerin, Tortum çayının yatağını tıkaması yoluyla oluşmuştur. Bu nedenle çayın eski yatağı değişmiş ve önünde yüksekliği 48 metreyi bulan ünlü doğa harikası Tortum (Uzundere) Çağlayanı oluşmuştur. Gölün suları, 1963 yılında faaliyete geçen ve 1 km kadar kuzeydeki alçak bir boğazda kurulmuş olan Tortum santralını çalıştırmaktadır. Fazla sular ise, serbest akışa bırakılarak, Tortum çağlayanını oluşturmaktadır. Yapay göller arasında Serçeme çayı üzerinde yer alan Kuzgun barajı (10.3 km²), Lezgi suyu üzerindeki Palandöken Göleti (22 km²), Aras ırmağı üzerinde Söylemez barajı (14.2 km²) başlıcaları olarak burada hatırlanabilirler.

  NÜFUS:

  Erzurum, arazi büyüklüğüne koşut bir nüfus barındırmaz. Gerçi 1927' de 270.400 dolayında olan il nüfusu, 2000 yılı itibariyle, 942.300' e ulaşmıştı. Demekki, 73 yıllık teorik artış, 3.5 katı dolayında gerçekleşmişti. Ancak, bu süre içinde Türkiye nüfusunun beş kat dolayında arttığı hatırlanırsa, il nüfusunun yavaş artmakta olduğu anlaşılır. Bu durum ilin nüfus yoğunluklarına da yansımıştır. Örneğin, 1927' de km² başına 10.8 kişi düşerken (Türkiye 16.7), 2000 yılında bu yoğunluk 37.6' ya çıkabilmişti (Türkiye 79.8 idi). İl nüfusunun az oluşu, nüfus artış hızının düşük olmasıyla ilgili değildir. Aksine, gerek ilde ve gerekse Doğu Anadolu' da doğal nüfus artış hızı, Türkiye ortalamasının (2000' de % 1.5) çok üstündedir (1950' de % 3, 2000' de % 2.6 kadardı). Artışın çok yavaş cereyan etmesinde esas rolü, ilden göçler oynamaktadır. Gerçekten de, 1950-2000 devresinde ilden ayrılarak başka ilde oturan nüfus, yaklaşık 490.000' i bulmuştu. İl dahilinde en büyük kent, Erzurum' dur. Kentin nüfusu, 1927' de 30.800 iken, ilk kez 1965' de 100.000' i aşmıştı (105.300 kadar). Giderek büyüyen nüfus, 1980' de 200.7 bin, 1997'de 298.7 bin ve 2000' de ise 367.000 dolayına yükselmişti.
  TARIMSAL YAPI

  İlin toplam yüzölçümü 2.506.600 ha olup, bunun 1.548.379 ha Mera alanı, 74.141 ha Çayır alanı, 221.525 ha Orman-Koru -Fundalık alan, 22.887 ha Yerleşim alanı, 460.252 ha Tarıma Elverişli alan ve 179.416 ha Tarıma Elverişsiz araziler olarak dağılım göstermektedir.
  Erzurum'da mera alanının oranı yüksek (%61.8), orman alanlarının oranı ise düşüktür (%8.8). Türkiye genelinde ise mera alanlarının oranı ile orman alanlarının oranı birbirine eşit olup %26 dır. Erzurum ilinde çayır mera alanlarının fazlalığı hayvancılık için bir potansiyel olmakta, ancak orman alanlarının azlığı yağış için kısıt teşkil etmekte ve erozyona neden olmaktadır.


  YÜZÖLÇÜMÜ
  2.506.600

  ARAZİNİN DAĞILIMI ; ALAN %
  1-Tarım arazisi (İşlenen) 460.252 18.4

  2-Çayır-Mer'a arazileri 1.622.520 64.7

  3- Orman arazisi 221.525 8.8

  4-Tarım dışı ve Yerleşim alanı 202.303 8.1

  GENEL TOPLAM 2.506.600 100


  ARAZİ KULLANIM DURUMU VE İŞLETMELER

  Ülkemiz genelinde olduğu gibi Erzurum ilinde de tarımsal işletmeler küçük ve çok parçalı yapıdadır. İlde 53673 adet tarım işletmesi mevcuttur. Bu işletmelerin tamamı aile işletmesi özelliğindedir. İl de tarım işletmeleri genellikle bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte yapmakta ve bu işletmelerin oranı da %87 'yi (46917) bulmaktadır. Bu işletmeleri sırasıyla %11'i (5889) yalnızca bitkisel üretim yapan işletmeler ve %2'si de (866) yalnızca hayvansal üretim yapan işletmelerden oluşmaktadır.

  İlimizde işletmelerin sahip olduğu arazi miktarları büyüdükçe işletme sayıları azalmaktadır. İlimizde işletmelerin yoğunlaştığı arazi büyüklüğü 20- 49 dekar ile 50-99 dekar arasındadır. limizde 53.673 adet işletme mevcut olup, yalnız kendi arazilerini işleyen işletme sayısı 72 adettir. Bu şekilde işlenen arazi 1246 da. dır. 5480 adet işletme ise başkasına ait 494059 da' lık araziyi işletmektedir.

  2001 genel tarım sayımı hane halkı araştırma sonuçlarına göre Erzurum ilinde 3.676.763 da arazi 173.590 adet parça sayısından oluşmaktadır. Türkiye genelinde olduğu gibi Erzurum ilindeki tarım işletmeleri, hızlı nüfus artışı ve artan nüfusun tarım dışı sektörde istihdam edilmesi zorunluluğuna karşılık, bu sektörlerde iş gücü talebinin nüfus artışına uygun düzeyde artırılamaması; tarımın gelişim hızının nüfus artışını karşılamada yetersiz kalması ve miras yoluyla arazilerin bölünmesi gibi nedenlerle giderek küçülmüştür.

  ÜRÜN ADI
  Ekiliş Ha)

  TAHILLAR = 227.774
  YEM BİTKİLERİ = 60.348
  ENDÜSTRİ BİTKİLERİ = 9.752
  BAKLAGİLLER = 2.580,3
  YUMRULU BİTKİLER = 5.391,1
  TOPLAM = 305.845

  HAYVANCILIK VE HAYVANSAL ÜRÜN ÜRETİMİ:
  Hayvansal üretimin yapıldığı işletmelerde; örneğin yetiştirme ve besi faaliyetlerinde başarıya ulaşılsa dahi, pazarlamada ortaya çıkan problemler çözülmedikçe, üretim ve kaliteyi yükseltmek çoğu zaman güç ve bazen de imkânsızdır. Hayvansal ürünlerin pazarlanması, ürünlerin hammaddeden mamul halini alıp, tüketim aşamasına geçme anına kadar devam eder. Bu bakımdan pazarlama, hayvansal ürünlerin imalat safhalarını da kapsamaktadır.

  Erzurum'da büyük ölçüde öz tüketime yönelik olarak üretilen hububatın yanında ağırlıklı iktisadi faaliyet hayvancılıktır. Erzurum'da et üretimi ilin hayvancılık potansiyelini göstermekten uzaktır. Zira Türkiye'nin çeşitli yörelerinden işletmeci ve tacirler ihtiyaçları için Erzurum kaynağına başvurmaktadır. Erzurum hayvan varlığı bakımından Türkiye'nin 1. büyük ilidir.

  Erzurum'da hayvan besiciliği özellikle kurban bayramında İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon, Rize, vb. İllerde satılmak üzere yapılmaktadır. Besicilik için hayvanlar çiftçilerden veya hayvan pazarından temin edilmektedir. Erzurum merkezde bir canlı hayvan borsası mevcut olup gösterilen ilginin yetersizliğinden az sayıda hayvan alım-satım işlemi yapılmaktadır. Oltu, Tortum, Tekman, Horasan ve Merkez ilçelerinde canlı hayvan pazarları mevcuttur. Bu pazarlardan il dışına canlı hayvan olarak gitmektedir.

  Ayrıca Erzurum'da mevcut olan 3 adet pastırma sucuk imalathanelerinde doğrudan çiftçiden ve besi işletmelerinden alınarak kesilen hayvanların etleri kullanılmaktadır. Ayrıca kasaplarda direk olarak çiftçiden aldığı hayvanı keserek pazarlamaktadır.

  Hayvan varlığı Türkiye büyükbaş hayvan varlığının % 5,4 ünü, küçükbaş hayvan varlığının ise % 2,80'ne sahip Erzurum ilinin Türkiye et üretimi içindeki payı sahip olduğu hayvan varlığının yanında çok düşük seviye de olup, grafik 11' de görüldüğü gibi % 1,5 'ler seviyesindedir. Aynı şekilde ilimizin deri üretimindeki payı da et üretiminde olduğu gibi % 1,1 seviyesindedir. Görüldüğü gibi, hayvancılık alanında dikkate değer bir noktada, hayvan varlıklarıyla elde edilen et ve deri üretimi arasındaki uyumsuzluktur. Bunun en önemli sebebi, büyük ve küçükbaş hayvanın kesiminin bir kısmının il dışında yapılması ayrıca kurbanlık olarak il dışına sevk edilmesidir. Bu alanda kaçak kesim yapılması da söz konusu olabilir.


  BÜYÜKBAş
  SIĞIR KÜLTÜR
  16.366
  3%
  K.MELEZ
  193.098
  36%
  YERLİ
  329.188
  61%
  SIĞIR TOPLAMI
  538.652
  MANDA
  1.504
  BÜYÜKBAŞ TOPLAMI
  540.156
  KÜÇÜKBAŞ
  KOYUN
  809.800
  KIL KEÇİSİ
  85.346
  KÜÇÜKBAŞ TOPLAMI
  895.146
  TEK TIRNAKLI
  AT
  9.671
  EŞEK
  7.684
  KATIR
  1.210
  TEK TIRNAKLI TOPLAMI
  18.565
  KÜÇÜK EVCİL
  TAVUK
  445.970
  HİNDİ
  54.210
  ÖRDEK
  58.500
  KAZ
  37.960
  KÜÇÜK EVCİL TOPLAMI
  596.640
  ARICILIK
  ARI KOVANI
  87.229

  İlde Entegre Et Tesislerinin yeterli olmasına rağmen, dericilikle uğraşan işletmelerin bulunmayışı dikkat çekmektedir. 2001 yılı verilerine göre; ildeki mevcut 9 işletmede büyükbaş hayvan kesim kapasitesi 1221 adet/ gün olup % 9 kapasite ile (üretim 119 adet/gün), küçükbaş hayvan kesim kapasitesi 8755 adet/ gün olup % 3,5 kapasite ile (üretim 310 adet/gün) ve pastırma-sucuk-kavurma İmalathanesi, kurulu kapasiteleri 6892 ton/yıl olup bu kapasitenin ancak % 2'si (üretim 143 ton/yıl) kullanılmaktadır. Canlı hayvanların yem ihtiyacı genellikle ildeki 7 adet yem fabrikasından büyük çoğunluğu karşılanmakta olup, 191 adet yem bayisi bulunmaktadır.

  1997-2003 dönemi ortalamasına göre Erzurum İli yılda ortalama olarak yaklaşık 316.894 ton süt üretimi gerçekleştirmiştir. Erzurum süt üretiminin aynı dönemde Türkiye üretimindeki payı yaklaşık %3 civarında olmuştur. İlde bulunan 53 adet süt mamulleri işleme tesisi 2003 yılında ilde üretilen süt miktarının yıllık ortalama olarak sadece %3,4'u satın alınıp işlenmiştir (Tarım İl Müdürlüğü verileri, Erzurum). İlimizdeki üreticiler sütlerini yapılan anketlere göre çok düşük fiyata sattıklarını ifade etmektedirler. Bölgede süt üretiminin küçük işletmeler tarafından gerçekleştirilmesi süt toplama maliyetini artıran en önemli unsurlardan birisi olup, süt üretiminin bahar ve yaz aylarında yoğunlaştığı, buna karşın sonbahar ve kış aylarında süt üretimi durma noktasına gelmektedir. İlde bulunan süt işleme tesisleri ürettikleri süt ürünlerinin büyük miktarını il içinde pazarlamaktadır. Erzurum ilinde süt pazarlamasının geliştirilmesi; işletme ölçeklerinin artmasına, süt üretimindeki mevsimsel farklılıkların azaltılmasına, süt işleme sanayilerinin tüketici eğilimli pazarlama konusunda eğitilmesine ve rekabette ürün farklılaştırma konusunun önemini kavramalarına önemli ölçüde bağlıdır.

  Bal Erzurum ilinde kırsal kesimde bir çok hanenin önemli geçim kaynaklarından biridir. Erzurum'un her ilçesinde bal üretimi yapılmaktadır. Ancak Erzurum merkez ve yakın ilçelerinde üretilen bal Erzurum balı olarak isim yapmıştır. Erzurum'da 1992 -1998 yılları arasında üretilen bal Türkiye bal üretiminin yaklaşık % 1,9 unu karşılamaktadır. Ayrıca özellikle Uzundere ilçemiz sınırlarında ağırlıklı olmak üzere 26 adet su ürünleri üretim tesisleri mevcuttur.

  TARIMSAL ÜRETİME DAYALI SANAYİ

  FAALİYET ALANI
  FİRMA SAYISI
  Et ve Mamulleri 21
  Süt ve Mam. ve Bal Paketleme 56
  Şeker ve Şekerli Mamuller 18
  Yumurta Paketleme 1
  Ekmek ve Çeşitleri 142
  Unlu Mamuller 23
  Bakliyat 21
  Temel petek İmalatı 4
  Kahve İmalatı 1
  Ambalaj İmalatı 7
  Pasta İmalatı 37
  Yemek Fabrikası 2
  Un Fabrikaları 8
  Tuz İmalatı 3
  Bitkisel Yağ 2
  Baharat 2
  Yem Fabrikası 8
  İlimizde Tarımsal üretime bağlı olarak kurulmuş sanayi kuruluşlarının başında Erzurum Şeker Fabrikası, Kombinalar, Mandıralar, Yem Fabrikaları ve Un fabrikaları ile Bitiksel yağ fabrikası gelmektedir. İlimizde faaliyet gösteren büyük işletmeler ile birlikte küçük ve orta ölçekli işletme sayıları tabloda verilmiştir.

  TARIMSAL ÖRGÜTLENME

  İlimiz faaliyet alanında 91 adet Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 26 adet Sulama Kooperatifi, 1 adet Pancar Ekicileri olmak üzere toplam 118 adet kooperatifimiz mevcuttur.

  İLİMİZDE BULUNAN TARIMSAL BİRLİKLER

  Erzurum İli Anadolu Esmeri Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği- 2001
  Erzurum İli Arı Yetiştiricileri Birliği -2003
  Erzurum Bölgesi Sulama Kooperatifleri Bölge Birliği-1999
  Erzurum Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği-2004
  TÜRKÜLERİMİZ  ERZURUM YÖRESİNE AİT TÜRKÜLERDEN BAZILARI;

  Huma Kuşu

  Hani Yaylam

  Dün Gece Yar Hanesinde

  Kırmızı Gül

  Tutam Yar Elinden

  Can bula Cananını

  Uykudan Uyanmış Gözleri Bir Hoş

  Seyreyle Güzel
  Erzurum Palandöken Kayak Merkezi

  NEDEN PALANDÖKEN..?

  Palandökende günde toplam 32 bin kişinin kayak yapabileceği, uluslararası yarışmalar hatta kış olimpiyatlarının düzenlenebileceği ve 6 bin kişinin doğrudan istihdam edilebileceği bir kapasiteye sahiptir.


  Palandöken, Doğu'nun en popüler kayak merkezi. Hatta Türkiye'nin en iyi ilk üç kayak merkezinden birisidir. Yüksek irtifa, kaliteli kar, uzun kış, Palandöken'de sınırsız kayak keyfi sunuyor. Kayak zamanı kasımdan mayısa kadar tam altı ay sürüyor. Normal kış şartlarında iki ya da üç metre kar kalınlığı var. İkliminden dolayı da bu süre boyunca, kar kalitesi 'toz kar' özelliğini koruyor.
  Palandöken Kayak Merkezi'nin 3125 metrelik pisti, Türkiye'nin en yüksek rakımlı pisti. Ayrıca 3125 metreden 2100 metre rakıma, hiç durmadan kayarak inmek mümkün. 27 No'lu pist, sekiz kilometreye varan uzunluğuyla, Türkiye'nin en uzun pistlerinden. Palandöken'de snowboard'cular için de ezilmemiş, doğal pistler var. Bu pistlere teleski ya da telesiyejlerle ulaşılıyor.


  Palandöken'in özelliklerinden biri de uçak, otobüs ya da trenden indiğiniz andan itibaren, 20 dakika içinde, pist ve otellere ulaşabiliyorsunuz. Çünkü Palandöken Kayak Merkezi, Erzurum'a sadece 13 kilometre uzaklıkta. Bu yol en sert hava koşullarında bile, her zaman ulaşıma açıktır.


  Palandöken de Çeşitli kategorilerde kayak ve snowboard yarışmaları ile kar festivalleri de düzenlenmektedir. Ayrıca dağda 5 yıldızlı otellerin yanısıra kayak evi, günübirlik tesisler ve lokantalar bulunmaktadır. Kayak malzemesi kiralama hizmetleri verilmektedir ayrıca amatör kayakçılar için kayak hocalarından derslerde alınabilmektedir.


  2009 Winter Universiade oyunlarına aday olan kentimiz Avusturya' nın Innbursk kentinde yapılan tanıtımdan sonra seçimleri kaybetmiş olmasına rağmen palandöken dağının tüm dünya tarafından tanınmasını sağlamıştır. Erzurum Valisi Celalettin Güvenç in destekleri ile aynı yarışmanın 2011 yılına ait adaylık çalışmalarına başlanmıştır.
  Bir Kültürdür Erzurum;

  DADAŞ KELİMESİNİN ANLAMI

  Dadaş kelimesi değişik anlam ve şekillerde yorumlanmıştır. Kimine göre; mert, cesur, özü sözü doğru zalimin karşısında, mazlumun yanında olan merhametli, yiğit biridir. Kimilerine göre; erkek kardeş, ağabeyi, cesur, yiğit, tüm erdemleri kendisinde toplamış mükemmel bir insandır. "Aynı zamanda 'numune-yi misal' bir Erzurumludur. Bazılarına göre de. bar tutan, at binen, cirit atan. kabadayı, tığ gibi bir delikanlıdır."

  Erzurum, dadaş ve bar bir biriyle yoğrulmuş tek sözcük gibidir. Bu sözcüklerden biri kullanıldığında hemen diğerleri hatıra gelir.

  Erzurumlu, sert granite dantel dantel, duygu duygu incelik veren zevk, heyecan, inanç ve benzeri faktörlerin tezgâhında biçimlenerek farkında olmadan 'dadaş' olmuştur.

  Dadaşlık, öyle rastgele kazanılmış bir sanat veya meslek değil, bazı müstesna şahsiyetlerde görülen; "efendilik" gibi fıtrî (doğmatik) bir ruh asaletidir. Bu düşünceden baktığımızda tarihî bir misyona sahip olan dadaş, "Zaman zaman serhat boylarının bekçisi, âcizin. yoksulun, kimsesizin hamisi, eli ve sofrası açık mert bir köylü, bir esnaf, camilerimizin imanlı, toksözlü. nur yüzlü vaizi, siyasî hayatın medeni cesaretini nefsinde toplamış cesur bir hatip, yiğit bir kumandan, vazifesini namus bilen bir memur, bir öğretmen ... kendisini ailesine ve çocuklarına vakvetmiş Erzurumlu bir ana veya babadır."

  Dadaş, aile içinde ve dışında herkesin saygınlığını kazanmış, her konuda kendine güven duyulan, sofrası eşe - dosta yoksula düşküne açık, İyi bir aile reisidir.
  BİR KÜLTÜRDÜR ERZURUM-2
  ERZURUM SÖZLÜĞÜ;

  Abov : Korku İle karışık hayret bildirir
  Ahan : İşte, şu
  Akabuka : Alafranga, (Mini şivesini değiştirme heveslisi)
  Anbağahan : İşte Burda
  Ander : Münasebetsiz
  Angıt : Vurdumduymaz
  Anorli : Kibirli gururuna düşkün
  Aşnafişna : Kur yapma, cilve yapma, oynaşma
  Ayınoyun : Düzensiz, tatsız tuzsuz
  Avel : Bunak, beceriksiz

  Babuş : Ördek
  Bahtavar : Mutlu, mesut bahtiyar
  Bayahıt : Demin, biraz önce
  Beleş : Bedava, karşılıksız
  Belevürt : Tahmin, mukayese
  Bıdılanmak : Kendi kendine konuşmak
  Bıldır : Geçen güz
  Bilibili : Kazları ve ördekleri çağırırken söylenir
  Bir oki : Allah'tan ki şu var ki
  Bocuzlamak : Küsmek
  Böğürme : Hayvanların bağırması
  Bunculah : Bu kadar

  Cıscıvlak : Çırılçıplak
  Cellobello : Ayak takımı, sıradan kimseler
  Cencir : Çok çelimsiz, sıska çocuk
  Cemre : Cereme, riziko
  Cıbıl : Az giyinmiş, çıplak fukara
  Cico : En güzel en iyisi
  Çıfıt : Kötü kalpli, kuşkulu
  Çığız : Oyunbozan
  Cırboğa : Yaramaz, huysuz küçük çocuk
  Cılh : Bozulmuş yumurta
  Cıncıklamak :Çimdikler gibi tırmalamak
  Cırbağa : Ufak tefek, küçük
  Cırnah : Tırnak
  Cıvıh : Sulu
  Cincevat : Zeki fakat güvenilmez

  Dadah : Çocuk Maması
  Dardük : Daracık Elbise
  Day Durmak : Bebeğin Ayakta Durabilmesi
  Dazlamak : İnce Eleyip Sık Dokumak
  Debertmek : Kurcalamak Ortaya Çıkarmak
  Deh : At ve Eşeği Yürütmek İçin Söylenir
  Densiz : Saygısız Münasebetsiz
  Dıbız : Tüysüz, Kel, Dazlak Kafa
  Dıllo : Külhabeyi Serseri
  Dımbıltı : Davul, Def, Darbuka gibi vurgulu çalgılar
  Dınaz : Alaya Alma
  Dındıklama : Çok Ağır İş Yapma
  Dıngıl Mıngıl : Karma Karışık
  Dıngılım Usul : Yerine Oturmamış Oynak
  Dıravanci : Aç Gözlü, Dilenci Yaradılışlı
  Dırçik Atmak : Hoplaya Zıplaya Yürümek
  Dırlamak : Gereksiz Yere Konuşmak
  Dıreş : Uzun Boylu
  Dızdığın Dızdığı : Birkaç Uzak Göbekten Akraba
  Dızdız : Çok Ağlayan Çocuk
  Diya : İşte Şurada
  Dummak : Suya Dalmak
  Dümsük : Yumruk


  Ecik-Ecük : Kasık
  Efilefil : Rüzgarın Serin Serin Esmesi
  Eke : Çok Bilmiş
  Elebele : Şöyle Böyle
  Endek Döndek : Evirip Çevirmek
  Eycemen : İyice Esaslı Biçimde

  Farfara : Saf, Çocuk Yaratılışlı
  Fanmaz : Uslanmaz
  Fenikmek : Telaşlanmak
  Fesat : Karıştırıcı
  Fıhfıhlamak : Kaynamak
  Fıldır Fıldır : Gözleri Kırpmadan Dikkatli Dikkatli Bakmak
  Fırt : Yudum
  Fıs : Boş
  Fıstik : Tekme Atma
  Fiddoz : Alımlı Çalımlı
  Fingirdemek : Oynamak
  Fit : Ödeşmek
  Fitlemek : Karıştırmak
  Fitleşmek : Anlaşmak
  Fitne : Karıştırıcı, Fesat


  Gak Kulak : İri Kulak
  Gamo : Kibirli, Gururlu, Kendini Beğenmiş

  Gıdırgıdır : Çekememek, Hazmedememek
  Gıdıl : Kısa Boylu
  Gıjgırdamak : Bir Şeye Yeltenmek
  Gıncıltmak : İncitmek
  Gındıllamak : Yuvarlanmak
  Gında Dönmek : Takla Atmak
  Gırgıt : Cimri
  Gorbagor : Azap Görmeye Layık Ölü
  Gucur : Cüce
  Gudik : Köpek Yavrusu
  Gulluk : Karakol, Polis Kulübesi
  Guzzikli : Kamburu Olan

  Haman : Hemen
  Henek : Şaka
  Hıllık : Çoban Köpeği
  Hınik : Genizden Konuşan, Burnundan Konuşan
  Hınk Mınk Etmek : Şaşkınlıktan Dili Dolaşmak
  Hırlı : Doğru Güvenilir Yaramaz
  Hışır : Çok Yorgun
  Hışırık : Ufak Dolu Tanesi
  Horata : Dedikodu
  Hotulamak : Çekememek, Çekiştirmek
  Hoyrat : Sevimsiz
  Hudik : Tedirginlik

  Kafter : Sevimsiz İhtiyar
  Kakart : Kümes Hayvanları veya Kuşların Burnu
  Kalik : Eskimiş Ayakkabı

  Karakura : Kabus
  Karmançorman : Birbirine Karışma
  Katakolli : Yağcılık Yapma
  Kelek : Güvenilir Olmayan
  Kunkul : Tavuğun Tepeliği
  Kırtik : Parça
  Kelloş : Dazlak
  Kıtmır : Kısa Burunlu
  Kokor : Çocukları Korkutmak İçin Kullanılan Korkuluk

  Lazot : Mısır
  Lılığ : Rafadan Yumurta
  Lıvır : Geveze
  Loloz : Havada Aç
  Loşo : İri Dudaklı

  Malamat : Rezil
  Mangıldamak : Ses Çıkarmak
  meymene : Gayet Soğukkanlı
  Mıllıhci : Yüze Gülen
  Mırlamak : Dırıltı Etmek Gevezelik Etmek

  Nanaher : İriyarı
  Nemkor : Nankör
  Nıhız : Cimri

  Oho : Sığırları Durdurmak İçin Kullanılan Ses
  Oşo : Köpek
  Odovs : Mandaları Durdurmak İçin Kullanılan Ses

  Öbelek : Yüksek Yer
  Pahıl : Kıskanç
  Paton : Biçimsiz, İrice
  Payhırmak : Yüzüne Karşı Bağırmak
  Perikmek : Alıştığı Yere Yabancı Olmak
  Pılıpırtı : Çul, Çaput Eski Eşya
  Pırh Etmek : Aniden Gülmek
  Pısılamak : Fısıldaşmak
  Portlak : Dışarıya Fırlamış, Çıkık


  Salahan : Başıboş
  Seme : Aptal Saf
  Sevo : Aptal Gerizekalı
  Soyha : İşe Yaramaz
  Sölpuk : Uyuşuk
  Suhra : Angarya

  Tanko : Sosyetik
  Tavtav : Kılıktan Kılığa Giren
  Teh : Atı Yürütmek İçin Söylenir
  Teheze : Eski

  Tikkoz : Süslü Püslü Sükseli
  Tıstımbıl : Karnı Doymuş
  Ubanma : Çabalama
  Ütük : Çok Çabuk Üşüyen

  Vesvese : Evhamlı Kuruntulu
  Vıcırgan : Kokan
  Vıdı Vıdı : Aralıksız Konuşan
  Vih : Vuy Anam
  Vığır Vığır : Kesilmeden Ağlayan Bebek
  Vırt Etmek : Bir Sözü Ağzına Sakız Etmek
  Vırışıh : Görgüsüz

  Yello : Hafif Meşref, Kendini Taşıyamayan
  Yelloz : Züğürt, Fakir, Kimsesiz
  Yangır Yungur : Abuk Sabuk

  Zehlenmek : Alay Etmek
  Zıbarmak : Saygısızca Yatıp Uyumak
  Zımbıtı : Çeşitli Çalgıların Bir Arada Çıkardığı Sesler
  Zırzımbık : Bir Cismin Önemsiz Parçası
  Zotlama : Bilemek
  BİR KÜLTÜRDÜR ERZURUM-3
  ERZURUM AŞIKLIK GELENEĞİ

  Aşk bilindiği gibi insanlarda güçlü sevgi ve bağlılık duygusudur. Gerek bu yönüyle, gerekse sevgiliye bağlanma duygularını saz çalarak şiir söyleyen, çoğu diyar diyar dolaşan halk ozanlarına "âşık" denilmiştir. "Aşıkların başlıca özelliği, eskilerin "irticalen" dedikleri yolla, düşünüp vakit geçirmeden şiir söylemeleridir. 'Âşık' kelimesinin, genel anlamı yanında. Özel anlamı da vardır. Son yıllarda bu özel anlam yerine 'halk ozanı' sözü kullanılmaktadır. Önceleri'saz şairi[/swf2][swf3]halk şairi deyimleri yaygındır."

  "Âşıkların deyişlerinde genellikle koşma, güzelleme, destan, ağıt ve tekellüm adı altında karşılıklı söylenen şiirler yer alır, 'Tecnis" adını alan cinaslı koşmalar İse Özellikle Doğulu âşıkların malıdır. Tecnislerde ayaklar cinaslıdır. Cinasların ayaklarda çift olması halinde deyiş 'cıgal tecnisi adını alır"

  Halk geleneğinde âşıklık gücünün rüyada Pir'in sunduğu "aşk badesini" içmekle kazanıldığı İnancı yaygındır. Böyle olağanüstü bir olayla aşıklık niteliği kazanmış olanlar "badeli aşık" veya "halk âşığı" olarak İsimlendirilirler.

  Aşık. Türk halk edebiyatında, aşağı yukarı XVI. asrın başlarından İtibaren, beliren bir sanatçı tipidir. Bir yönüyle eski destan geleneğini sürdürmek, başka bir yönüyle "sevda şiiri" söylemekle görevlendirilmiştir.

  XVI-XV. asırlar arasında din-tarikat konulan İle halk şiiri arasında çok yakın bir ilişki kurulduğunu görüyoruz. Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Hacı Bayram Veli vb. ele alacak olursak bu dönem şairlerinin şiirlerinin yalnız din ve tarikat konularıyla sınırlı kalmadıklarını görürüz. Ayrıca halk şiirinin nazım ölçüleri, dil, konu ve üslûp özelliklerine bağlı kaldığı da bir gerçektir. XVI. asırdan sonra, din ve tarikat dışı şiir akımı güç kazanmağa Hayali, Öksüz Âşık, Köroğlu, Pir Sultan Abdal bu dönemin usta sairleridir. Pir Sultan Abdal'ın tekke şiiri İle de ilgisi vardır.

  Kayıkçı Kul Mustafa, Karacaoğlan. Aşık Ömer, Kuloğlu, Demircioğlu bu dönemin önemli halk şairleri arasında yer alırlar. Bu zamanlarda ilginç bir durum ortaya çıkar. Divan şairleri halk şiirine yönelirken, halk şairlerinin de divan şiirlerine ilgi duyduklarını görüyoruz. Bunlardan divan şairi olan Nedim İstanbul ağzıyla türkü yazarken, Erzurumlu Emrah ve Gevheri gibi halk şairleri divan şiirine özenmişlerdir. Bu asırda Levnî, Bursalı Halil ve Abdi gibi usta şairler de yetişmiştir.

  "Doğu Anadolu'nun Türk kültür hayatında önemli bir yeri vardır. Kış mevsiminin uzun sürmesi, köy yollarının aylarca kapalı kalması, bu kültürün meydana gelmesinin başlıca amilidir. Bu şartlar, kültürümüzün bir kavramının gelişmesini sağlamış, geçmişimizi geleceğe bağlayan köprünün temel taşlarından birisini ortaya koymuştur." Kış gecelerinin en vazgeçilmez eğlencesi olan hikaye dinlemeyi, sazıyla takviye eden aşıklarımız, birçok kanallı ve eğlence programlı televizyona rağmen Doğu Anadolu Bölgesi'nde varlıklarını sürdürebilmektedirler.

  Erzurum'da Kilisekapı semtindeki Âşıklar Kahvehanesinde, aşıklık geleneğini sürdürme gayreti devam etmektedir. Bu kahvehanede atışmalarına tanık olduğumuz âşıklar arasında; Yaşar Rayhanî, Mustafa Ruhani. Fuat Çerkezoglu, Nuri Meramı. Nuri Çırağı, Hüseyin Sümmanioglu, Giyas Yavuzer, Erol Şahiner. Erol Ergani, Ali Rahmaniyi vb. sayabiliriz.

  1703 yılında Erzurum'un Pasinler ilçesinde doğmuş olan ibrahim Hakkı Hazretleri de dünyaca ünlü tasavvuf bilginlerindendir. En önemli eseri 1756 tarihinde yazdığı Marifetnâme'dir. Kederli gönüllere teselli sunmaya çalıştığı "Mevlâ gürelim neyler" nakaratlı şiirini aynen sunuyoruz;

  Hak serleri hayreyler Zannetmeki gayreyler Arif anı seyreyler
  Mevlâ, görelim neyler Neylerse güzel eyler

  Sen hakkı tevekkül kıl Tefviz el ve rahat bul Sabreyle ve razı ol
  Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler

  Hiç kimseye hor bakma İncitme gönül yıkma Sen nefsine yan çıkma.
  Mevlâ görelim neylerNeylerse güzel eyler

  Naçar kalacak yerde Nagûh açar ol perde Derman eder ol derde
  Mevlâ görelim neyler Neylerse güzel eyler

  1799 yılında Erzurum'un Tanbura köyünde doğan Erzurumlu Emrah, Anadolu'nun her yerinde sevilen bir gurbet şairidir. 1856 yılında Tokat'ın Niksar ilçesinde ölen Emrah, sonradan mezar taşına yazılmış olan bir dörtlüğünde gurbet duygularını şöyle dile getiriyor: Gönül gurbet ele varma Ya dönülür, ya dönülmez Her güzele meys verme Ya sevilir, ya sevilmez.

  Erzurumlu Emrah, Türk sanat müziği dalında bestesi yapılmış olan bir koşmasında da şöyle diyor


  Tutum yar elinden tutam Çıkam dağlara dağlara, Okun bir yaralı bülbül tütem bağlara bağlara.

  Birin bilir, binin bilmez Bu dünya kimseye kalmaz Yar ismini desem olmaz Düşer dillere dillere,

  Emrah eder bu gûnûmdûr Arşa çıkan tütünümdür Yara gidecek günümdür Düşeni yollara yollara

  Erzurum'un Narman ilçesinin Samikale köyünde doğan (1860) Âşık Sümmanî de bir gurbet sairidir. Sevgili hasretiyle yollara düşerken buna bir de sıla hasreti eklenir. Ona göre gurbet "ayrılık" demektir. Sılada bıraktığı ana-baba, kardeş, bacı yoldaş, oğul özlemini fırsat buldukça dile getirir. Gördüğü dağlar sıladaki dağları, yaşlı kadınlar annesini hatırlatır Su karşıki yüce dağlar Acep bizim dağlar mola Kara benim anam Oğul der de ağlar mo'la Sümmanî aynı zamanda güzelliğe vurgun bir şairdir. Kendisine yüz vermeyen güzellere sitem etmekten de geri kalmaz:

  El ele vermiş gelen güzeller Bir Tanrı selâmın vermez misiniz?

  Kimi sevap için Kabe'ye varır Kabe kapınızda bilmez misiniz?

  Karadır kaşınız yaydan nic olur Bugün dünya yani ahiret nic olur?

  Bir gönül yapması yüzbûı hac olur Siz gönül yapmasın bilmez misiniz?


  Sümmanîyem ey dür, yâre niderim Basın ahali diyar diyar giderim

  Yarın mahşer günü dava ederim Siz mahşer yerine gelmez misiniz?
  BİR KÜLTÜRDÜR ERZURUM-4
  ERZURUM ATASÖZLERİ

  Atasözleri, bir fikri, bir öğüdü mecaz yolu ile kısa ve kesin olarak anlatan, eskiden beri söylene gelmiş veciz sözlerdir. Asıl atasözleri yanında, fıkra türünde söylenmiş olanlar da vardır. Bunlar, çok kısıtlanmış hikâye yapısındadırlar. Karşılıklı konuşmayı belirten İki simetrik yan cümleyi içine alırlar. Aşağıdaki örneklerde görüldüğü gibi genellikle geçmiş zamanla kullanılır:

  Erzurum ve çevresi atasözleri bakımından zengin bir potansiyele sahiptir. Yöreden derlediğimiz bazı atasözlerini veriyoruz:

  Aç koyarsan hırsız olur, çok söylersen yüzsüz
  Aç tavuk rüyasında darı görürmüş
  Ağacı kurt öldürür, insanı dert
  Ağır taşı kimse yerinden kaldıramaz
  Akıllı düşünene kadar deli oğlunu evermiş
  Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir
  Alışmış kudurmuştan beterdir
  Allah dağına bakar kar verir
  Allah kardeşi kardeş yaratmış, kesesini ayrı
  Allah'ın bildiği kuldan saklanmaz
  Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste
  Araz (Araş) akar, göz bakar
  Arsız neden arlanır, çulda giyse sallanır
  Asıl azmaz
  Aslını yitiren haramzadedir
  Aş taşınca kepçeye paha biçilmez
  At binenin, kılıç kuşananındır
  Ateşle barut bir arada bulunmaz
  Ateş olmayan yerde duman çıkmaz
  Atın ölümü arpadan olsun
  Ava giden avlanır
  Avcı avında yolcu yolunda gerek
  Avrat vardır arpa unundan aş yapar, avrat vardır dolu ambarı boş yapar
  Az tamah çok ziyan, getirir

  Balık baştan kokar
  Başa gelen çekilir
  Başı bezeklinin aşı tezekli olur
  Ben ağa sen ağa inekleri kim sağa
  Ben umarım bacımdan, bacım ölür acından
  Benim için şap da bir şekerde
  Besle kargayı oysun gözünü
  Bir eli yağda bir eli balda
  Bir ye bin şükret
  Borcun yoksa kefil ol. vaktin çoksa şahit ol
  Boş çuval dik durmaz
  Büyük lokma ye, büyük söz söyleme
  Bugünün işini yarına bırakma
  Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir
  Buz üstüne bina yapılmaz

  Can boğazdan geçer
  Can çıkmadan huy çıkmaz
  Cömertsin der, maldan ederler. Yiğitsin der candan
  Çağrılan yere erinme, çağırmayan yere görünme
  Çarşıda mum yok korun (körün) talaşına (telâşına)
  Çıra, dibine ışık vermez
  Çok segirden (koşan) tez yorulur
  Çok söyleme arsız edersin, aç bırakma hırsız edersin
  Çöreğinde çiği olan gocunur
  Çürük tahta mıhi (çivi] tutmaz

  Dağ dağ üstüne olur, ev ev üstüne olmaz
  Dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur
  Dağ ne kadar yüce olsa, yol onun üstünden aşar
  Davacısı kadı olanın, yardımcısı Allah olsun
  Davulun sesi uzaktan hoş gelir
  Deli dostun olacağına, akıllı düşmanın olsun
  Delik büyük, yama küçük
  Deliye hergün bayram
  Deli kız düğün etmiş, kendi baş sedire geçmiş
  Demiri nem çürütür, insanı gam
  Deveye diken lazım boynunu uzatsın
  Dilin kemiği yok
  Dinsizin hakkından imansız gel
  Dünya malı dünyada kalır
  Dünya yansa bir horum bağ otu yanmaz
  Düşmez kalkmaz bir Allah'tır

  Ecel geldi cihana, bas ağrısı mahane
  Eceli gelen keçi çobanın değneğine sıçrar
  Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste
  Elin ağzı torba değil ki çekip bûzesin
  El mi yaman, bey mi?
  Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz
  El kazanı ile aş kaynamaz
  El yarası onulur, dil yarası onulmaz
  Ergen gözüyle kız alma, gece gözüyle bez
  Eşek çamura batanca yol gösteren çok olur
  Et tırnaktan ayrılmaz
  Ev alma komşu al
  Ev danası öküz olmaz
  Evdeki hesap çarşıya uymaz
  Evli evinde, köylü, köyünde gerek

  Fazla mal, göz çıkarmaz
  Felek kimine kürk giydirir, kimine yelek
  Fukaranın ahı, tahttan İndirir şahı

  Gelen gideni aratır
  Gelin ata binmiş, "ya kısmet demiş ''
  Geven ne ki gölgesi ne ola
  Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur
  Gün doğar, âlem görür
  Gün doğmadan neler olur
  Güneş balçıkla sıvanmaz
  Güvenme varlığa, düşersin darlığa
  Güzelin basından çile eksik olmaz
  Güzün gelişi yazdan bellidir

  Hamama giden terler
  Harman yel ile düğün el ile olur
  Hazıra dağlar dayanmaz
  Her horoz kendi çöplüğünde öter
  Her kuşun eti yenmez
  Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır
  Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar
  Hırsız evden olunca, öküz bacadan çıkar
  Hırsıza beyler borçludur

  İmam evinde aş ölü gözünde yaş bulunmaz
  İnsani arkadaşı azdırır
  İnsana dayanma ölür, ağaca dayanma kurur
  İnek öldü şab kesildi dana öldü hep kesildi
  İnsanın yere bakanından suyun durgun akanından kork
  İnsanoğlu kanatsız kuştur
  İsli kazanın yanında durma sana da is bulaşır
  İsteyenin bir yüzü, vermeyenin iki yüzü Kara
  İşten artmaz, dişten arta
  İyi dost kara günde belli olur
  İyi olacak hastanın doktor ayağına gelir

  Kabahat da gizli ibadet de
  Kabahat samur kürk olsa, kimse üzerine almaz
  Kabul olunmayacak duaya amin denilmez
  Kadı ekmeğini karınca yemez
  Kadı kızında bile kusur bulunur
  Kalp kalbe karşıdır
  Kalpten kalbe yol vardır
  Kara haber tez duyulur
  Kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yere kucaklamış
  Kârını bilmeyen kasap, elinde kalır masat
  Kaş İle göz, gerisi söz
  Kaynayan kazan kapak tutmaz
  Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez
  Kazma kuyunu, kazarlar kuyunu
  Kediye ciğer emanet edilmez
  Komşu komşuya bakar canını ateşe yakar
  BİR KÜLTÜRDÜR ERZURUM-5
  BİLMECELERİ

  Erzurum'da bilmeceye "mesel" denir. Eskiden uzun kış gecelerinde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yerlerde toplanır, eğlenir, birbirlerine hikaye anlatır, mesel sorar, yüzük oyunu oynarlardı. Erkekler veya bayanlar arasında "herfene" düzenlendiği de olurdu. Herfene yapıldığı gün; her ev kendisine verilen yemeği yapar, akşam üzeri toplantı yerine gidilirdi. Yemekler yenir, çaylar-kahveler içilir, daha sonra buğdaydan yapılan kavurga gibi yiyecekler ortaya çıkartılırdı.

  Herfene sonunda yapılan eğlencelerden en çok ilgi çekenlerin başında yörede "mesel" denilen bilmecelerin sorulması gelirdi. Bilmece sorulmasının bir usulü vardı. Bilmeceyi soran karşısındakine "bil bakalım" dedikten sonra bir düşünme ve çözme zamanı bırakırdı. Cevap vermekte güçlük çeken, birtakım ip uçlan İster, Bunun için karşı sorular yöneltirdi. "Canlı mı, cansız mı?" "Yenilir mi, içilir mi?" gibi sorulara karşılık bilmececi "yenilir" veya "İçilir" diye açıklamalarda bulunurdu.

  Bu açıklamalarla çözüme gidilmezse "satın alınır mı. alınmaz mı?", "canlı mı, cansız mı?" gibi farklı sorular sorulabilirdi.

  Bazen de topluluk iki gruba ayrılarak karşılıklı sorular sorar, cevap beklerler. Bu durumda yenilen taraf, yenen tarafa ziyafet vermek zorunda kalırdı.

  Sayıları oldukça kabarık olan Erzurum bilmecelerinin bir bölümünü veriyoruz:

  Ak tavuk suya dalar (Pirinç)

  Geldi bişe konak oldu (Çadır)

  Ateşi yakar, pekmezi akar (Çıra)

  Atlayarak yürür, patlayarak ölür (Pire)

  Atlı kantar, et tartar (Küpe)

  Beti giderim o gider (Gölge)

  Bir küçücük mil taşı dolanır dağı taşı (Göz)

  Bir yerinden girilir, üç yerinden çıkılır (Gömlek)

  Biz biz idik, Otuziki kız idik, Ezildik, büzüldük Bir duvara dizildik (Dişlerimiz)

  Canlı gider, cansız kovalar (Araba)

  Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin iane (Nar)

  Çarşıdan alınmaz, mendile konulmaz, tadına doyulmaz (Uyku)

  Çıngıllı hamam Kurnası tamam Bir gelin aldım Babası imam (Saat)

  Dalda durur, elde durmaz (Kuş)

  Dam üstünde kalaylı tas (Ay)

  Derisi var, kanı yok (Körük)

  Elde yapılır, ette asılır (Küpe)

  Ey melez melez Tandır başına gelemez Gelse geri dönmez, Kayadır, taştır, Bunu bilmeyenin Avradı boş olur (Elmas)

  Gece gider üşümez, Gündüz gider üşenmez, Beline kuşak kuşanmaz (Nehir)

  Her eve anahtarsız girer (Rüzgar)

  Hey ne idim ne idim, Samur kürklü bey idim, Felek bent şaşırttı, Kızgın küle düşürdü (Kestane)


  İçi ateş. dışı taş biri kuru, biri yaş (Dünya)

  İki arkadaş birbirini kovalar (Gece-Gündüz)

  İki merek, bir direk (Burun)


  Kara kaşık, duvara yapışık (Kırlangıç)

  Karanlık kapının kurdu, Vurdu kapıyı kırdı, Biri içeri girdi İkisi kapıda durdu (Hırsız)

  Küçük mezar Dünyayı gezer (Ayakkabı)


  Mavi atlas İğne batmaz makas kesmez terzi biçmez (Gökyüzü)

  Min min minare, Dibi daire, Yüzbin çiçek Bir lale (Ay, gök, yıldızlar)

  Ninenin etekleri, Süpürür sokakları Onay yatar İki ay Kalkar Feneri yakar (Ateş Böceği)


  O odanın içinde Oda onun içinde (Ayna)

  Üstü çayır biçerem Altı göze içerem (Koyun)
  BİR KÜLTÜRDÜR ERZURUM-6

  TÜRKÜLERİNDEN ÖRNEKLER

  YEMEN TÜRKÜSÜ

  Mızıka çalındı, düğün mü sandın Al beyaz bayrağı gelin mi sandın Yemen'e gideni gelir mi sandın
  Dön gel ağam, dön gel dayanamiram Uyku, gaflet basmış, uyanamiram Ağam öldüğüne inanamiram
  Ağamı yolladım Yemen eline Çjfte tabancalar takmış beline Ayrılmak olur mu taze geline
  Akşam olur mumlar yanar karşımda Bu ayrılık cümle âlem başında Gündüz hayalimde, gece düşümde
  Koyun gelir, kuzusunun adı yok Sıralanmış küleklerin südü yok Ağamsız da bu yerlerin tadı yok

  SARIGELİN TÜRKÜSÜ
  Erzurum çarşı Pazar, Leylim aman aman, Leylim aman aman, Leylim aman aman sarı gelin
  İçinde bir kız gezer, Hop ninen ölsün sarı gelin aman, Sarı gelin aman suna yarim
  Palandöken yüce dağ, Leylim aman aman, Leylim aman aman, Leylim aman aman sarı gelin
  Altı mor sümbüllü bağ, Hop ninen ölsün sarı gelin aman, sarı gelin aman
  Seni vermem ellere, Leylim aman aman. Leylim aman Leylim aman sarı gelin
  Niceki bu canım sağ, Hop ninen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman. Sarı gelin.

  KEVENK YOLU TÜRKÜSÜ
  Kevengin yollarında, Çimeydim göllerinde, ilik düğme olaydım, O yarin kollarında
  Kız yandan yandan yandan Severim seni candan
  Kevenk yolu bu mudur Testi dolu su mudur Gittin ki tez gelesin Tez gelişin bu mudur
  Kız yandan yandan yandan Severim seni candan.

  KÖMÜR GÖZLÜM TÜRKÜSÜ
  Kömür gözlüm ne gezersin bu bağda Bu bağ bizim güzellerin bağıdır
  Aklan uyup yuva yapma bu bağda Felek vurur yurdun, yuvan dağılır
  Kömür gözlüm bu yerlerden gidersem Hoşça geçin yârân ile eşinen
  Gurbet elde kem haberin alırsam Döğünürüm kara bağrım taşınan

  HUMAKUŞU
  Yavri, yavri huma kuşu yükseklerde seslenir
  Ağa yâr goynunda bir çift suna beslenir
  Yavri yavri sen ağlama kirpiklerin ıslanır
  Ağam ben ağlim ki deli gönül Uslanır
  Yavri yavri sen bağ ol ki ben bahçende gül olim
  Ağam layıkımdır yanim yanim kül olim
  Yavri yavri sen efendim ben gapında gul olim
  BİR KÜLTÜRDÜR ERZURUM-7

  MANİLERİ

  Maniler, halkın sözlü anlatım geleneğinde yaşayarak nesilden nesile, ağızdan agıza dolaşıp günümüze kadar ulaşmış anonim edebiyat ürünleridir. Bunların en belirgin özellikleri anonim oluşlarıdır. "îlk söyleyeni bilinmez. Ağızdan agıza ve nesilden nesile geçerken daha da zenginleşerek sanat değeri artar. Maniyi öbür şiir biçimlerinden ayıran başlıca nitelik uyak düzenidir. Manilerin dizeleri çoğu kez; aaba şeklindedir. Dört dizelik her mani bağımsız bir bütündür. Bazı Erzurum manileri örnek olarak verirsek:

  Pınar başı pıhrah, O yar gelsin oturag, Bir sen söyle bir de ben, Bu sevdadan gurtulah.

  Ağlarım çağlar gibi, Derdim var çağlar gibi, Ciğerden yaralıyam, Gülerim çağlar gibi, Her gelen bir gül ister, Sahipsiz bağlar gibi.

  Madem çoban değilsin Ardındaki sürü ne

  Ben bir körpe kuzuyum Al kat beni sürüne

  Beni böyle yandıran Sürüm sürüm sürüne

  Ağ terliğim biçtiğim Leğenden su içtiğim Yûzbin igit İçinde Eliminnen seçtiğim

  Ahşam aralar beni Fitil yaralar beni Varsada girsem Döşek paralar benl

  Alma attım deriye Giz çıhdi penceriye Giz Allah'ın seversen Al beni İçeriye

  Arasa attım testi Aras bulandı geçti Emim oğli Muhammet Benim de vahdim geçti

  Ben bir yiğit dadaşım, Onsekiz gibi yaşım Sevmekte haksızmiyam Söyle be gardaşım

  Bizim gelin asildir. Aklı fasıl fasıldır Gah it olur, gah İnsan Bilinen aslı nasıldır.

  Bu dağlar olmasaydı Çiçeği solmasaydı Ölüm Allah'ın emi't Ayrılık olmasaydı  Çorabın ayağan tah , Destele bağına bah, Her ben aklına gelende Erzurum dağına bah

  Dadas dadaş hoş dadaş, Başımda dalga dadaş Eller gelmiş ğötürir Kapıları bas dadaş

  Erzurum eğmeleri Beğenmem değmeleri Yarim bir mintan giymiş Ben alim düğmeleri

  Erzurum geceleri Giz bağlar peçeleri O gaş o göz sende var Öldürür neçeleri

  Ezem gizi senmisen. Hıyar soyim yer misen Yadlar gelmiş götûrir Sen bene gıyar mısan

  Fırın üstîınde fırın Ağalar geri durun O yar hurdan geçince Altın İskemle kurun

  Fırın üstünde kürek Yine ah çekti yürek Her derde dayanırdın Buna da dayan yürek

  Gara goyun meleme Sesin gider âleme Goyun seni keserem Guzum deyip meleme
  hadi gel erzuruma gal erzurumun yagsi guzel gelecegim bir gun yuregine saglik
  stormysea sizde izmirde çekirdeğe çiğdem diyonuz demi
  BUYRUN MEMLEKETİMDEN MANZARALAR  image
  orjinalini görmek için tıklayınız

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Emniyet Müdürlüğü
  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Emniyet Müdürlüğü 2

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Yakutiye Belediyesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Yüzüncü Yıl Anıtı

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Tren Garı

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Havaalanı

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Havuzbaşı

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Ejder tepesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Otobüs Terminali

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Palandöken Dağları

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Cumhuriyet Caddesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Yakutiye Medresesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  (Hoca Celaleddin Yakut tarafından MS 1310 yılında inşa edilmiştir.İlhanlı döneminden günümüze kalan nadir eserlerden birisidir. İslam Eserleri Müzesi olarak kullanılmaktadır.)

  Saat Kulesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kale İçindeki Toplar

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Erzurum Lisesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kongre Binası

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Taşhanı
  (Günümüzde Oltu taşı malzemelerinin satıldığı çarşının çatı katının görünümü.)

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Lalapaşa Camii
  (Osmanlı dönemine ait Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılmış camii. Mihrabında kabenin örtüsünden bir parça bulunmaktadır.)

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Üç Kümbetler

  (Saltukoğulları devrinden kalan bu muhteşem kümbetlerin iki büyük özelliği vardır. Birincisi, Anadolu'da yapılmış ilk eserlerden olması, ikincisi bunların üçünün de tamamen birbirinden ayrı mimari üsluplarla yapılmış olmalarıdır.

  Üç kümbetlerden sekiz köşeli plan üzerine oturtulmuş olanın, Saltuklu Devletinin kurucusu Emir Saltuk'a ait olduğu sanılmaktadır. Tamamiyle kesme taştan yapılmış olan kümbetlerin diğer ikisinde kimlerin yattığı bilinmemektedir.)

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Erzurum Kalesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Cennet Çeşmesi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Kale İçi

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Çoban Dede Köprüsü

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Güneş Saati
  (Dünyada bir eşi daha bulunmayan, 1771 yılında Fehim Efendi tarafından yapılmış ve bugün hâlâ şaşmayan güneş saati. Saat Şeyhler camiinin minaresine yerleştirilmiştir.)

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Veee Benim Doğduyum Yer Olan Pasinlerden Bir Görünüm(Pasinler Kalesi)

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  ERZURUMLU ŞAHSİYETLER

  1 - Ahmet İhsan Tokgöz
  2 - Alvar İmamı Hacı Muhammet Lütfi Efendi
  3 - Arif Sağ
  4 - Aşık Erbabi
  5 - Aşık İshak Kemali
  6 - Aşık Mehmet Gülhani
  7 - Aşık Mevlüt İhsani
  8 - Aşık Mustafa Ruhani
  9 - Aşık Sümmani
  10 - Aşık Yaşar Reyhani
  11 - Bahri Karaçay
  12 - Cahit Can
  13 - Cahit Koytak
  14 - Can Bahadır Yüce
  15 - Celalettin Arif (1876-1930)
  16 - Cemal Gürsel
  17 - Cemal Paşa (1872-1922)
  18 - Dr. Şenol Kantarcı
  19 - Dursun Ali Erzincanlı
  20 - Erbabi
  21 - Erol Taş
  22 - Erzurumlu Emrah
  23 - Erzurumlu İbrahim Hakkı
  24 - Ethem Baba (1836-1916)
  25 - Ethem Pertev Paşa (1824-1872)
  26 - Fatih Karaca
  27 - Fethullah Gülen
  28 - Güllebi Turan (Ustaoğlu)
  29 - Habip Baba Hz.
  30 - Hacı Mevlüd Baba
  31 - Haluk Kırcı
  32 - Haşiizade Hacı Ali Efendi (?-1908)
  33 - Havasi 1827-1892)
  34 - Hoca Raif Efendi (1847-1949)
  35 - İbrahim Erkal
  36 - İlhami Çiçek
  37 - İsmail Gürcan
  38 - Kadı Mustafa Darir (?-?- 14.yüzyılda yaşamış)
  39 - Kami (1843-1911)
  40 - Katibi (1595- ?)
  41 - Kazım Karabekir
  42 - Kemal (1866-1941)
  43 - Kemalettin Kamu
  44 - Kemani Haydar Telhüner
  45 - Ketencizade Mehmet Rüştü Efendi
  46 - Lezgi Ahmet
  47 - Lütfü
  48 - M. Sıtkı Aras
  49 - M. Zeki KURNUÇ
  50 - Mahiri
  51 - Mehmed Kırkıncı Hoca Efendi
  52 - Mehmed Said Paşa
  53 - Mehmet Arif Bey
  54 - Mehmet Nuri Yılmaz
  55 - Muhammed Hazık Efendi
  56 - Murtaza Hoca (Köse Hoca Büyük Efe)
  57 - Mülhemi
  58 - Mürsel Bakü
  59 - Nafiz Kotan (1885-1946)
  60 - Naim Hoca
  61 - Natıki
  62 - Nefi
  63 - Nene Hatun 1857 - 1955
  64 - Nezir Akalın
  65 - Nihani
  66 - Nihat Kabanlı
  67 - Nuri Kemal Güraksın
  68 - Nurullah Genç
  69 - Oramiral Yener Karahanoğlu
  70 - Org. Mehmet Muzaffer Alankuş
  71 - Org. Mehmet Şener Eruygur
  72 - Org. Semih Sancar
  73 - Orhun Ene
  74 - Ozan Dursun Çelebi
  75 - Ömer Nasuhi Bilmen
  76 - Pir Ali Baba Hz.
  77 - Rahmani
  78 - Raif Dinç
  79 - Refik Durbaş
  80 - Reşit Karabacak
  81 - Rıza Ümit
  82 - Rüştü Paşa
  83 - Saadettin Akatay
  84 - Sadullah Paşa
  85 - Sebahattin Bulut
  86 - Selahattin Ozan
  87 - Selâmi Karakelle
  88 - Serdari
  89 - Siraci
  90 - Solakzade Sadık Efendi
  91 - Süleyman Necati Bey
  92 - Şefik Can
  93 - Şehvari
  94 - Şevket Özdem
  95 - Şeyhülislam Feyzullah Efendi
  96 - Şükrü Paşa
  97 - Tayyip İde (Teyyo Pehlivan)
  98 - Ümmani
  99 - Ümminican
  100 - Vahdet Nafiz Aksu
  101 - Zekiye Çomaklı
  102 - Zelafet
  103 - Zinnur Tiryaki
  104 - Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (1901-1974)


  ERZURUMUN KURTULUŞU

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  Birinci dünya savaşında Erzurum, Çarlık Rus ordusunun ilk hedefi üzerindeydi. Erzurum 16 Şubat 1916'da Ruslar tarafından işgal edildi. 1917 yılında Rusya’da çarlık rejimi yıkılmış Bolşevikler ülkede duruma el koymuşlardı. Rusya’da bu yönetim değişikliği üzerine Ruslar işgal ettikleri Doğu Anadolu Bölgesini boşaltarak ülkelerine dönmeye başlamışlardı. Ancak Doğu Anadolu’da Ermenistan hayalini yaşayan Ermeniler süratle silahlanarak Erzurum ve çevresinde soykırıma giriştiler. Erzurum Rus II. Topçu Kale Komutanı olan Twerdo Khlebov, Ermenilerin bu kanlı hareketlerine sadece seyirci kaldı. Erzurum'a giren Türk birlikleri şehir içinde 2127 şehit defnetmişler, ayrıca Kars kapıda da 250 ceset bulmuşlardır.

  Kazım Karabekir Paşa, 12 Mart sabahını şöyle dile getiriyordu: "Erzurum'da halk gözyaşları içinde kimi babasını, kimi kardeşini yakılmış ya da süngülenmiş buluyor, saçlarını yoluyordu, sokaklarda canlılıktan bir iz bile kalmamıştı. Yerlerde çocuk, kadın ve yaşlılar kanlar içinde yatıyordu." image
  orjinalini görmek için tıklayınız


  Ermenilerin yalnız son gece (11-12 Mart 1918) 3000 Müslüman Türk'ü öldürdüklerini, Erzurum'daki Rus Yarbayı Twerdo- Khelebof anılarında ifade etmiştir. "Demiryolu istasyonunda sanki bir mezarlık ölülerini dışarıya çıkarmıştı. Cenazeler arasından geçerek feci duruma gözlerimizle şahit olduk. Bilhassa Tahtacılar semtinde karşılıklı yer alan Osman Ağa ve Mürsel Paşa konaklarına doldurulup yakılan ve katledilen Erzurumlular insanı titretiyordu."
  Erzurum'da resmi belgelere göre 9563 yerli Türk ahali Taşnak Ermeni çeteleri tarafından şehit edilmiştir.

  image
  orjinalini görmek için tıklayınız
  12 Mart 1918 günü Türkün kalbi olan Erzurum'un esaretten hürriyete, ölümden hayata kavuştuğu bir gündür. 12 Mart 1918 de Türk Hükümeti, Doğuda ki güzel toprakları, yüksek dağları mert kanıyla sulayarak, düşmana göğüs geren Erzurum'u karanlık bir günden kurtardığının yıl dönümüdür.
  12 Mart 1918 tarihi Erzurum kalesinin beklediği kutsal sabahtır. yıl önce bir 12 Martta zamanın saygısı altında kalan, hatırladıkça kanayan bir yara içimizi sızlatır, sevincimizi gözyaşlarımızın ıslaklığı, mutluluğu kederimizin hüznü, Hürriyetimizde kanımızın pahası, yaşamımızda Türk olmanın gururu, bayrağımızda varlığımızın manası vardır ve saklıdır, işte 12 Mart kutlu günümüzün bizlere hatırlattıkları bu duygu ve fikirlerdir.


  ŞARKILAR VE TÜRKÜLERİMİZ

  1- A Güzel Dolanda Gel
  2- Acem Ülkesi
  3- Acep Bir Karuban Hane Bu Dünya
  4- Adalardan Çıktım Yayan
  5- Adım Şirkan
  6- Ağ Deveyi Düzde Gördüm
  7- Ağca Ferikler
  8- Ağlama gözleri kızarmış dostum
  9- Akşam Olanda
  10- Al At'ta Yeşil Kolan
  11- Al Yeşil Geymiş
  12- Arpa Ekdim Biçemedim
  13- Aşığım Ben Sevdalı
  14- Aşşahtan Gelirem Yüküm Eriktir
  15- Ay Aksamdan Işığdır
  16- Aya Bak
  17- Aziziye Türküsü
  18- Bağa Gel Bostana Gel
  19- Bala Sarhoş Bala Sarhoş
  20- Ben Bir Kavak
  21- Ben Horozam Öterem
  22- Bir Gün Bir Güzel Gördüm
  23- Bir Sandığım Vardır Sırmadan Telden
  24- Bir Taş Attım Çegile
  25- Bir Tipiye Yakalandım
  26- Bu Dağlar Kömürdendir
  27- Bu Tepe Pullu Tepe
  28- Bugün Ben Bir Güzel Gördüm
  29- Bugün Sabah İle Visal-i Yardan
  30- Can Dedim Ki Can Diyesen
  31- Çayırım Çevirmeli
  32- Çekin Gıratımı Binek Taşına
  33- Çeşmeye Vardım Kızım
  34- Çıktım Tandır Başına
  35- Çirişe Gitmezdim Anam Yolladı
  36- Çirişi Topladım
  37- Çorabımın Altı
  38- Dadaş Sen Oyna
  39- Dam Başında
  40- Dedi Yok Yok
  41- Deli Kız
  42- Dün Gece Yar Hanesinde
  43- Düzden Geven Topladım
  44- Eledim Eledim
  45- Erzurum Dağları
  46- Erzurum Kaledir Çıkın Engine
  47- Erzurum Manileri
  48- Erzurum Manileri
  49- Erzurum Mehleleri
  50- Erzurum'a Gel
  51- Erzurumlu Dilber Yar
  52- Erzurumlu Narin Yar
  53- Erzurum'un Dadaşı
  54- Erzurum'un Dağında
  55- Erzurum'un Taşları
  56- Felek
  57- Gala Dibinde Beden Var
  58- Galalıyam Galalı
  59- Get Gelemem İşim Var
  60- Göç Göç Oldu
  61- Güzeller Toplanmış Toya giderler
  62- Habudi Yar Habudi Yar
  63- Hanım Gaşların Gözlerin
  64- Hani Yaylam
  65- Hele Dadaş
  66- Helli Bardak
  67- Huma Kuşu
  68- İftadiye
  69- İki Evliler Arsız Olur
  70- Kalkın Turnam Kalkın
  71- Kapıda Kavun Yerler
  72- Kara Camışları Vurdum Bayıra
  73- Kara Kız
  74- Karanfil
  75- Karlı Dağlar Karanlığın Basdı
  76- Kavurma Koydum Tasa
  77- Kaynana Gelin
  78- Kevengin Yollarında
  79- Kınacılar Taş Başına Dizildi
  80- Kırmadan Gel Kırmadan
  81- Kırmızı Gül
  82- Kızlar
  83- Kotana Bak Kotana
  84- Leylek
  85- Miras Destanı
  86- Münacaat Eyledim Gani Mevlaya
  87- Nasıl Methedeyim
  88- Nefis Sen Ölmez Misin ?
  89- O Revan'ın Ak Yokuşu
  90- Payton
  91- Pulli Tepe
  92- Ramazan Manileri
  93- Sarı Gelin
  94- Semaver
  95- Su Gelir Taşa Değer
  96- Su Gelir Taştan Akar
  97- Şafak Söktü Gine
  98- Şeytan Bunun Neresinde
  99- Tamzara
  100- Tandıra Goydum Paçayı
  101- Taşa Çaldım
  102- Tut Yedim
  103- Tutam Yar Elinden
  104- Uyan Efendi Uyan
  105- Uzun Havlu Çift Bardak
  106- Üç Güzeller
  107- Vefasız Yarim
  108- Yayığ
  109- Yaylalar İçinde Erzurum Yaylası
  110- Yemen
  111- Yendim Dere Zalhana
  112- Yüce Dağ Başında
  113- Yüce Dağ Başında Bir Sürü Kuzu
  Erzurum bir ulu şehir, yayla başında.....

  Belki Palandöken bilir şimdi kaç yaşında.

  Yavuz'a yol açmış gür ormanlarından...

  Evliya konuk olmuş kara kışında.

  Kaç yiğit yudumlamış, bar'ında koç yiğitliği

  Kaç gönül kaynamış ayran aşında..

  Emrah'lar, Sümmani'ler gelmiş, Yaşar Reyhani'ler

  Bir de ben, hele ben, ille ben en başında!
  Pasinlerin kurtuluşunda Belediye Baskanvekili Sabih Pasin heyecanlı bir nutuk çekiyor :
  -Ermeniler saldırdi, ahan bu ot yığınlarına kadar geldiler, biz
  saldıranda da ano çeşmenin yanından kaşdı cannarıni zor gulturdular.
  Nutku dinleyen ve o günleri yaşamış yaşlı bir kadın itiraz edip:
  -Ola Sebih atma atma.. Sen ne annadirsan, sen o günleri gördün mü ki, diye sorar.
  Buna sinirlenen Başkanvekili
  - Pohh yeme Behile, bu bir nutuktur! Ne söyler söylerem.!
  Erzurumlu cehennemi boylamıştır ama şikayetçi değildir. Hatta memnundur. Kapıyı sık sık açan ve açık bırakanlara rica eder:
  -Aman, nevolur kapıyi mökkem örtün de bir dalımız gızsın.
  ERZURUM 'UN KIŞI ZORDUR BALAM.
  TANDIRDA TEZEK YAKAR ERZURUM.
  BUZ TUTAR YİĞİTLERİN BIYIĞI.
  ERZURUM 'DA KASKATI, DİMDİK ÖLÜR ADAM.
  KABULLENMEZ YILGINLIĞI...  Nazım HİKMET
  Erzurum mutfağı:

  Özellikle et ve tavuk kullanılmaktadır bu besinlere ilave olarak pul biber nane kekik tercihen kullanılır en bilinen et yemeği: çağ kebabı lavaş ekmek içinde yöreye ait şekilde hazırlanmış et parçaları